WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

3. neděle po zjevení


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Den otevřených dveří v Husinci

V sobotu dne 21. kvìtna 2011 od 9 do 17 hodin se uskuteèní v Památníku Mistra Jana Husa v Husinci Den otevøených dveøí. Návštìvníci si budou moci prohlédnout tradièní rodnou svìtnièku Mistra Jana Husa i další prostory této národní kulturní památky. Bìhem celého Dne otevøených dveøí je pro zájemce zajištìna prohlídka Památníku s výkladem a jeho souèástí je duchovní a kulturní program. V programu zazní pøednáška o Mistru Janovi Husovi, úryvky z jeho spisù a hudba. Zvláštní program pro dìti organizuje sestra Kristýna Mlýnková, referentka duchovní péèe pøi ústøedí naší církve. Èinnost diakonického zaøízení Nazaret z Borovan a výrobky z chránìných dílen pøedstaví bratr øeditel Karel Filip. Památník od èervence 2010 je ve správì Církve èeskoslovenské husitské.

Program Dne otevøených dveøí je ke sta�ení.

amateur porn Kostenlose porno asian porn blonde porn pussy videos hard porn

Přílohy:

pdfProgramHelena Bastlová publikováno: 04.05.2011 10:31 zobrazeno: 3011x