WebArchiv - archiv českého webu

PRVNÍ NEDĚLE PO SV. DUCHU

Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“                         EXODUS 3,14

 

První čtení: Přísloví 8,1-3.22-31

 

Tužby

2. Abychom vedeni mocí Ducha svatého vyšli na cestu učedníků Páně, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom rostli ve víře a s láskou uctívali Otce i Syna i Ducha svatého, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože naší spásy, buď požehnáno tvé svaté jméno, neboť jsi veliký ve své moci, nedostižný ve své moudrosti a nepřekonatelný v milosrdenství. Dej, abychom u tebe hledali pravé bezpečí a pokoj, neboť neklidné je naše srdce, dokud nespočine v tobě! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Římanům 1,1-6

 

Evangelium: Jan 16,12-15

 

Verš k obětování: Přídavky k Danielovi 3,54

 

Verše k požehnání: Efezským 4,5-6

 

Modlitba k požehnání:

Bože naší spásy, dopřej nám, abychom posíleni dary chleba a kalicha, v nichž jsme přijali tvou milost, oslavovali tebe, našeho Stvořitele, Vykupitele a Posvětitele. Tvému svatému jménu buď chvála navěky. Amen.

Vhodné písně: 126, 127, 18, 292, 335 Václav Drašnar publikováno: 16.05.2016 11:08 zobrazeno: 764x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus