WebArchiv - archiv českého webu

24. neděle po sv. Duchu

Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních!     ŽALM 112,1

První čtení: Izajáš 1,10-18

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VI):

2. Abychom svým bližním dokázali sloužit k jejich duchovnímu prospěchu, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom vírou i skutky lásky přispívali k jednotě a blahu církve i národa, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, pomoz nám statečně unést důsledky našich každodenních prohřešků a chyb. Dej nám rozeznávat, v čem se mýlíme a kde selháváme. Tobě se odevzdáváme v důvěře, že ty nezavrhuješ, nýbrž odpouštíš. Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 2. Tesalonickým 1,1-4.11-12

Evangelium: Lukáš 19,1-10

Verš k obětování: Žalm 32,5

Verš k požehnání: Jan 3,16

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, dej, ať jednota a mír, které nám štědře udílíš ve svém slově a svátostech, zapustí kořeny v životě našich sborů a našich rodin! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 59, 67, 68, 73, 75, 77, 81, 114, 134, 183, 287, 290 Klára Břeňová publikováno: 25.10.2016 09:17 zobrazeno: 727x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus