WebArchiv - archiv českého webu
Navštivte e-shop eblahoslav.cz

Čtvrtá neděle po Velikonocích


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Základní informace

„Zpívejte Hospodinu píseň novou! Ať zní jeho chvála ze všech končin země.“ Iz 42, 10

„Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky.“

Iz 43, 19

Církev československá husitská

– je křesťanskou církví

– její učení vychází z Bible a křesťanské tradice

– hlásí se k tradici staro-křesťanské, cyrilometodějské a reformační

– historicky vznikla na podkladu modernistických snah 8. 1. 1920

– je církví liturgickou

– slouží sedmi svátostmi

– je církví presbyterní s episkopálními prvky. Na její správě se společně podílejí laici (starší – presbyteři) a duchovní (kazatelé, jáhni, kněží a biskupové – episkopové)

duchovními jsou muži i ženy (ženy od r. 1947)

– zachovává svobodu svědomí

– aktuálně tlumočí křesťanskou zvěst

Organizační struktura

„Ten, který sestoupil, je tentýž , který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla.”

Ef 4, 10 – 12

„Všechno ať se děje slušně a spořádaně.“

1 K 14, 40

Náboženská obec

v čele s radou starších a duchovními (300 obcí po celé České republice a na Slovensku)

Diecéze

v čele s diecézní radou a biskupem (v ČR v Praze, Plzni, Hradci Králové, Brně, Olomouci, v SR v Bratislavě)

Ústřední rada

biskupové společně s volenými laiky v paritním zastoupení v čele s patriarchou

Církevní zastupitelstvo

přebírá s omezenou pravomocí funkci sněmu mezi jeho zasedáními

Sněm – nejvyšší zákonodárný orgán

z každé náboženské obce duchovní a volení laici

VZDĚLÁVÁNÍ, DĚTI, MLÁDEŽ

CČSH se stará o duchovní růst svých členů

biblické hodiny, výuka náboženství, duchovní péče o děti, biřmovance a mládež, příprava ke svátostem, kurzy, semináře, letní tábory a další místní, diecézní a celocírkevní programy

CČSH zřizuje školy a vzdělávací instituty

mateřská základní škola Archa, Speciální škola, Hudební škola Harmonie, Husův institut teologických studií (HITS)

CČSH spolupracuje s Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy (HTF UK)

vzdělávání duchovních a dalších pracovníků CČSH i ostatních církví, církevních, sociálních, vzdělávacích, kulturních a dalších organizací. HTF UK vydává čtvrtletník Theologická revue a další publikace v edici „Pontes Pragenses“.

„Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti.“

2 Tm 3, 16

„Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.“

Kol 3, 16 – 17

OTEVŘENOST SVĚTU

Církevní tisk

nakladatelství Blahoslav, týdeník Český zápas, každoročně kalendář Blahoslav, časopis Cesta pro děti a mládež.

Sociální práce

charitativní a diakonická činnost v náboženských obcích, na úrovni diecézí prostřednictvím center v oblasti sociální, psycho-sociální, poradenské a ve spolupráci s Diakonií

a misií CČSH a jejími středisky (domovy pro handicapované, pro seniory, dětské domovy…). Zapojuje se do humanitární pomoci, připravuje do služby vojenské, vězeňské a nemocniční kaplany.

Kulturní a osvětová práce

– kulturní akce (výstavy, přednášky, koncerty…),

– kulturní zařízení, osvětově propagační zařízení,

„ Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“

Mt 5, 13 –16

Ekumenická otevřenost v jejím učení i praxi

CČSH je členem Světové rady církví (SRC), Konference evropských církví (KEK), Společenství protestantských církví v Evropě (GEKE), Ekumenické rady církví v ČR (ERC), Ekumenické akademie Praha (EA) a dalších ekumenických grémií, setkává se v ekumenickém rozhovoru s církvemi doma i v zahraničí.

Církev ve společnosti

CČSH se snaží aktivně působit ve všech sférách společnosti, aby tak splnila své určení:

»Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu a v podání starokřesťanském, našemu národu pak zachován jest hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.«

Církev československá husitská je otevřena všem hledajícím.Administrátor publikováno: 13.07.2007 06:12 zobrazeno: 41940x