WebArchiv - archiv českého webu

1. neděle po svatém Duchu

Požehnaný jsi, Hospodine, který trůníš nad cheruby a shlížíš na propasti. Požehnaný jsi, Hospodine, na nebeské klenbě, velebený a oslavený navěky!                        DANIEL 3,54.56

První čtení: Genesis 1,1-4

 

Tužby:

2. Aby nás osvítil světlem své pravdy a dával se nám hlouběji poznávat, modleme se k Hospodinu.

3. Aby naše slabé síly svou milostí posiloval a naše srdce očišťoval a posvěcoval, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože naší spásy, děkujeme ti, žes nám daroval poznání slávy svého trojjediného života. Prosíme tě, zachovej nás v pravé víře a službě, abychom tvou věčnou slávu spatřili jednou také my! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 2. Korintským 13,11-13

Evangelium: Matouš 28,16-20

Verš k obětování: Izajáš 47,4

Verš k požehnání: Tóbijáš 12,6

 

Modlitba k požehnání:

Otče naší spásy, dej, ať přijetí svátosti chleba a kalicha posílí naši víru, že se svým Synem a Duchem svatým jsi jediný pravý Bůh! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 126, 127, 264, 18, 292, 335 Václav Drašnar publikováno: 05.06.2017 02:17 zobrazeno: 584x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus