WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

3. neděle po zjevení


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

12. neděle po svatém Duchu

Hospodine, nakloň ucho, odpověz mi. Spas, můj Bože, svého služebníka, který v tebe doufá. Smiluj se nade mnou, Panovníku, po celé dny k tobě volám.           ŽALM 86, 1a.2b-3

 

První čtení: Izajáš 51,1-6

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (IV):

2. Abychom v našich srdcích sobectvím a pýchou oheň Kristovy lásky nezhášeli, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom pokornou a oddanou službou Bohu a bližním stali se bohatými ve víře, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, shromáždi svou církev vjedno, aby ke slávě tvého jména dosvědčovala tvou moc mezi všemi národy! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Římanům 12,1-8

Evangelium: Matouš 16, 13-20

Verše k obětování: Žalm 40, 2.4

Verše k požehnání: Žalm 104, 13.15

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, děkujeme ti za nebeské dary chleba a kalicha. Dej, abychom jimi posíleni nepodléhali pokušením a žádostem! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 301, 114, 156, 51, 162, 164, 199, 304 Václav Drašnar publikováno: 21.08.2017 04:02 zobrazeno: 558x