WebArchiv - archiv českého webu

17. neděle po svatém Duchu

Hospodine, vše, co jsi na nás uvedl a co jsi nám udělal, podle pravdivého soudu jsi učinil, protože jsme zhřešili proti tobě a neposlouchali tvá přikázání. Avšak nezříkej se nás úplně pro své jméno a nevzdaluj své milosrdenství od nás.            PŘÍDAVKY K DANIELOVI 3, 31.29.34.35

 

První čtení: Ezechiel 18,1.29-32

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (V):

2. Aby upevňoval naši vůli a přivedl nás k vítězství nad našimi lidskými slabostmi, modleme se k Hospodinu.

3. Aby nám dal sílu vzdát se všeho, co brání Krista následovat a jeho zákon zachovávat, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, svou všemohoucnost prokazuješ hlavně v milosrdenství a soucitu. Daruj nám plnost své milosti, abychom dosáhli tvých zaslíbení a získali podíl na nebeském dědictví! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Filipským 2,1-13

 

Evangelium: Matouš 21,23-32

 

Verš k obětování: Žalm 80,20

 

Verše k požehnání: Žalm 119,49-50

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, učiň nás vždy připravenými naslouchat tvým přikázáním, abychom byli hodni tvých svatých darů! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 44, 51, 95, 109, 110, 111, 144, 191, 194, 288 Václav Drašnar publikováno: 25.09.2017 09:06 zobrazeno: 430x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus