WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Krista Krále


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

22. neděle po svatém Duchu

Hospodine, ty mě neopouštěj, nevzdaluj se ode mne, můj Bože, na pomoc mi pospěš, Panovníku, moje spáso!                         ŽALM 38,22-23

 

První čtení: Micheáš 3,5-12

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VI):

2. Aby svou milostí naši mysl osvěcoval a našim srdcím svou pravdu vyjevoval, modleme se k Hospodinu.

3. Aby nám dal sílu vždy a všude pravdu hledat, v poznané pravdě stát a za ni bojovat, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, jedině s tvou pomocí může tvůj věřící lid slavit bohoslužbu v duchu a v pravdě. Děkujeme za tvou shovívavost, s níž přijímáš naši oběť chvály! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána.

Druhé čtení: 1. Tesalonickým 2,9-13

 

Evangelium: Matouš 23,1-12

 

Verše k obětování: Žalm 103,2.5

 

Verš k požehnání: Žalm 16,11

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, ve své milosti nám i nadále pomáhej a stále nás obnovuj svým slovem a svátostmi! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 10, 32, 34, 57, 59, 85, 105, 114, 176 Václav Drašnar publikováno: 31.10.2017 03:38 zobrazeno: 85x