WebArchiv - archiv českého webu

Duchovně-kulturní setkání k výročí J. A. Komenského

Církev československá husitská ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem Jana Amose Komenského, které je hlavním koordinátorem Národních oslav výročí J. A. Komenského 2020 – 2022, si 31. 3. připomněly pedagogovo 430. výročí v rámci duchovně kulturního setkání spojeného s konferencí, pod názvem Komenský – posel porozumění... Setkání a každá část konference byla zahájena přednesem z Komenského díla v podání zpěvačky a herečky Dity Vích Hořínkové a Filipa Antonia, kteří svými kostýmy, ale především uměleckým přednesem, zarámovaným vokálními vstupy, přenesli účastníky do doby 17. století – stejně jako Dyškanti pod vedením Doc. Martina Horyny, kteří na závěr každé části zpívali písně z Komenského Amsterodamského kancionálu. Historicko-kulturní část otevřel Dr. Hrdlička z HTF UK příspěvkem o vztahu Církve čs. husitské ke Komenskému. Ředitelka Národního pedagogického muzea J. A. Komenského Dr. Markéta Pánková, autorka mnoha publikací o Komenském včetně nové knihy v angličtině, kterou by měly v rámci českého předsednictví ČR v EU dostat všichni ministři vzdělávání a škol států EU, se věnovala výtvarným zpodobněním Komenského, počínaje jeho dobou až do současnosti. Pracovníci archivu Úřadu Ústřední rady Církve čs. husitské Dr. Martin Jindra a Mgr. Marcel Sladkowski dokladovali fotografiemi plastik, soch a dalších výtvarných ztvárnění ve sborech – kostelech Církve čs. husitské úctu ke Komenskému od počátku vzniku novodobé husitské církve (1920). Vzpomínajíce na Komenského nelehký životní příběh (kdy mu m. j. při požáru shořela i značná část jeho díla), byli účastníci nuceni se přesunout z Husova sboru do Komenského sálu v budově útředí církve z důvodu valícího se dýmu ze zadní části kostela z právě shořelého motoru varhan. Filosoficko-teologická část, v níž měla vyniknout aktuálnost Komenského myšlení, se tak symbolicky konala již v Komenského sále. Zajímavým pojednáním o Komenského Labyrintu světa a ráji srdce ve vztahu k filosofii 19. a 20. stol. ji zahájil farář Dr. Marek Feigl, autor knihy Sartrův ateismus (2019). Téma Komenského irénismu pojednal Dr. Tomáš Novák z oddělení duchovní péče Naukového odboru Úřadu Ústř. rady církve. Přednostka odboru pro ekumenu a vnější vztahy téhož úřadu a vysokoškolská pedagožka Dr. Hana Tonzarová naznačila Komenského vztah k Římskokatolické církvi v době jeho mládí, který se následně vyvíjel až do návrhu zřízení de facto Světové rady církví (která vznikla zhruba o 250 let později v r. 1948). Farář Církve čs. husitské a vysokoškolský pedagog Dr. Pavel Kolář ukázal, jak se Komenský odrazil v textech bohoslužebných knih Církve čs. husitské. Celocírkevní kantor dr. Zdeněk Kovalčík se zabýval Komenského písněmi ve Zpěvníku CČSH. Hostem třetí nábožensko-pedagogické části byla známá autorka knih pro děti, zprostředkovávající jim historická témata a postavy; Husa, husitství, Komenského ad. v komiksech, knihách s komiksy a komiksových výstavách, scénáristka a lektorka Klára Smolíková, která prezentovala své dílo. To nenechává děti chladné, naopak, přitahuje je k historii, kterou by jinak minuly bez povšimnutí. Následně se zde představila i autorka z řad Církve čs. husitské, tajemnice Úřadu ústř. rady církve, Mgr. Jana Krajčiříková, pravidelná autorka dětské přílohy Českého zápasu a autorka knihy pro děti Dopisy z Kostnice, která vydává novou knihu pro děti pod názvem: Tatínkovo vyprávění o Janu Amosovi. Představila též další z řady omalovánek a kvízů Anny Radové o Komenském (po omalovánkách o J. Husovi, J. Pražském, J. Žižkovi, M. Lutherovi). V rámci třetí části vystoupila se zajímavým porovnáním důrazů na výchovu a vzdělávání Komenského Pampaedie se současností, do níž se Komenského důrazy aktuálně propisují, vedoucí oddělení duchovní péče o děti a mládež Naukového odboru Úřadu Ústř. rady církve a vysokoškolská pedagožka Dr. et Mgr. Eva Vymětalová - Hrabáková. Na to, jak se Komenský promítl a stále se promítá v náboženské výchově v Církvi čs. husitské, poukázal ve svém příspěvku patriarcha Dr. Tomáš Butta, který duchovně-kulturní setkání s konferencí uzavřel modlitbou a požehnáním. Všichni přednášející obdrželi z rukou patriarchy medaili Jana Amose Komenského. Celým dnem provázeli Dr. Hana Tonzarová a Dr. Tomáš Novák, na varhany doprovázel Blahoslav Rataj. 430. výročí narození Komenského si naše církev připomíná i na dalších místech, ve svých diecézích a náboženských obcích. Jak uvedl patriarcha Tomáš Butta: „Tento moudrý a pokorný svědek Ježíše Krista nám byl také v naší Církvi československé husitské od počátku blízký a inspirující. Je pro nás oslovujícím myslitelem víry, šiřitelem světla poznání a vytrvalé naděje i v naší nelehké době, kterou prožíváme.“ Hana Tonzarová
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus