WebArchiv - archiv českého webu

Zpravodajství ze světa

Zuzana Dvořáková o dění v zahraniční ekumeně.

           26. ledna 2010, www.tisk.cirkev.cz Autor: Irena Sargánková

Poselství ke 44. Světovému dni sdělovacích prostředků 

Světový den sdělovacích prostředků se každoročně slaví v neděli před slavností Seslání Ducha Svatého (letos 16.5.), poselství Svatého otce bývá zveřejňováno kolem svátku sv. Františka Saleského, patrona novinářů (24.1.).

Poselství papeže Benedikta XVI.                                                                                                                              k XLIV. Světovému dni sdělovacích prostředků                                                                                                         "Kněz a pastorace v digitálním světě. Nová média ve službě Slovu"

Drazí bratři a sestry,

téma letošního Světového dne sdělovacích prostředků – "Kněz a pastorace v digitálním světě. Nová média ve službě Slovu" – se vhodně začleňuje do průběhu Roku kněží a předkládá především úvahy o široké a citlivé pastorační oblasti, jakou je komunikace a digitální svět. V ní se knězi nabízejí nové možnosti, jak může vykonávat svou službu Slovu a Slova. Moderní komunikační prostředky se již před časem zařadily mezi obvyklé nástroje, jimiž se církevní společenství vyjadřují a navazují kontakt s vlastním okolím a velmi často tak nastolují formy dialogu v širším okruhu. Současné nesmírné rozšíření a značný vliv těchto komunikačních prostředků je však činí pro kněžskou službu ještě důležitějšími a užitečnějšími.

Prvořadým úkolem každého kněze je zvěstovat Krista, Boží Slovo, které se stalo tělem, a prostřednictvím svátostí hlásat různorodou božskou milost, která přináší spásu. Církev, shromážděna Slovem, je znamením a nástrojem společenství, které Bůh s člověkem uskutečňuje a které je každý kněz povolán vytvářet v Něm a s Ním. V tom spočívá nejvyšší důstojnost a krása kněžského poslání, skrze něž se přednostně uskutečňuje to, co tvrdí apoštol Pavel: "Písmo přece říká: 'Žádný, kdo v něho věří, nebude zklamán' … Vždyť 'každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude spasen.' Jak ho však mohou vzývat, když v něho neuvěřili? A jak (v něj) mohou uvěřit, když o něm ještě neslyšeli? Jak (o něm) však mohou uslyšet bez hlasatele? Ale jak mohou hlásat, jestliže nebyli posláni?" (Řím 10,11.13-15).

K tomu, abychom mohli uprostřed velkých kulturních změn, zvláště patrných ve světě mládeže, na tyto otázky adekvátně odpovědět, jsou způsoby komunikace, které otevřel technologický vývoj, nepostradatelným nástrojem. Digitální svět dává k dispozici prostředky s téměř neomezenou kapacitou projevu a otevírá tím pozoruhodné perspektivy k uskutečnění pavlovského nabádání: "A běda, kdybych ho (evangelium) nehlásal!" (1 Kor 9,16). Rozšířením těchto prostředků se tudíž odpovědnost za hlásání slova nejen zvyšuje, ale je i naléhavější a vyžaduje větší motivaci a efektivnější úsilí. Kněz se tak ocitá jakoby na začátku "nových dějin", protože nakolik budou moderní technologie vytvářet stále intenzivnější vztahy a digitální svět rozšíří své hranice, o to víc bude povolán pastoračně se jim věnovat a znásobit své úsilí, aby sloužily Slovu.

Přesto může šířící se multimediálnost i různorodá "škála funkcí" komunikace skrývat riziko, způsobené především pouhou potřebou upozornit na sebe a mylně považovat web jenom za prostor, který se má zabrat. Od kněží se však vyžaduje schopnost pohybovat se v digitálním světě a současně být neustále věrni evangelnímu poselství. Budou tak plnit svou úlohu animátorů společenství, kteří se stále častěji vyjadřují prostřednictvím mnoha "hlasů", poskytovaných digitálním světem. Evangelium budou hlásat jednak za pomoci tradičních pomůcek, ale také za pomoci nové generace audiovizuálních prostředků (fotografie, video, animace, blog, web), které jsou dosud neznámou příležitostí pro dialog a užitečnými prostředky i pro evangelizaci a katechezi.

Moderní komunikační prostředky knězi umožní, aby seznamoval dnešního člověka se životem církve a pomáhal mu odhalovat Kristovu tvář, když spojí vhodné a odborné využití těchto prostředků, kterému se naučil i během formace, s důkladnou teologickou přípravou a jasnou kněžskou spiritualitou, živenou neustálým spojením s Pánem. Spíše než odbornost v oblasti médií musí kněz při kontaktu s digitálním světem nechat vyniknout své srdce zasvěceného člověka, aby dal duši nejen vlastnímu pastoračnímu úsilí, ale také nepřetržitému komunikačnímu toku v "síti".

I v digitálním světě musí vyjít najevo, že láskyplná péče, se kterou se k nám Bůh skrze Krista obrací, není minulostí ani teoretickým poznatkem, ale konkrétní a současnou skutečností. Pastorace v digitálním světě by měla být schopná ukázat současnému člověku a dnešnímu osamocenému lidstvu, že "Bůh je blízko; že v Kristu si všichni navzájem patříme" (Benedikt XVI., Vánoční přání Římské kurii, Osservatore Romano, 21.-22. prosince 2009, str.6).

Kdo jiný než muž Boží může prostřednictvím svých schopností v oblasti nových digitálních prostředků lépe rozvíjet a uvádět do života pastoraci, která oživuje a zpřítomňuje Boha v současném světě a předkládá náboženskou moudrost minulosti jako bohatství, z něhož lze čerpat, abychom důstojně žili současnost a lépe připravovali budoucnost? Zvláštní úlohou zasvěcené osoby, která pracuje v médiích, je připravovat cestu pro nová setkání, neustále dbát o kvalitu lidských vztahů a věnovat pozornost člověku a jeho skutečným duchovním potřebám. Mohou tak člověku, žijícímu v této naší "digitální" době, nabízet potřebná znamení, aby poznal Pána, a umožnit růst v očekávání a naději a setkání s Božím Slovem, které zachraňuje a napomáhá celkovému rozvoji člověka. Boží Slovo pak bude moci proniknout na nespočetné křižovatky v husté spleti dálnic, které brázdí kyberprostor, a potvrdit Boží domovské právo v každé době, aby Bůh mohl prostřednictvím nových forem komunikace kráčet ulicemi měst, zastavit se na prahu domovů i srdcí a znovu opakovat: "Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mě" (Zj 3,20).

Ve svém loňském poselství jsem povzbuzoval ty, kdo jsou zodpovědní za komunikační procesy, aby podporovali kulturu úcty k důstojnosti a hodnotě lidské osoby. Je to jedna z cest, na nichž má církev vykonávat "diakonii kultury" na dnešním "digitálním kontinentě". Je třeba s evangeliem v rukou i v srdci zdůrazňovat, že je nutné nadále připravovat cesty, které vedou k Božímu Slovu, věnovat přitom zvláštní pozornost hledajícím a zájem o hledání dokonce povzbuzovat jako první krok evangelizace. Od okamžiku, kdy nové prostředky umožňují navázat kontakt s věřícími jiných náboženství, s nevěřícími i s lidmi kterékoli kultury, musí mít pastorace v digitálním světě na zřeteli také ty, kteří nevěří, jsou znechuceni, i ty, kdo v srdci touží po absolutnu a pravdě, které nepominou. Snad je možné předpokládat, že tak jako prorok Izaiáš dospěl k představě domu modlitby pro všechny národy (srov. Iz 56,7), i web může vytvořit prostor – jako "nádvoří pohanů" jeruzalémského chrámu – pro ty, kdo Boha dosud nepoznali.

Rozvoj nových technologií a celý digitální svět představují ve svém rozsahu velké bohatství pro lidstvo jako celek i pro člověka v jedinečnosti jeho bytí, ale i podnět ke konfrontaci a dialogu. Vystupuje však do popředí rovněž jako velká příležitost pro věřící. Žádná cesta totiž nemůže a nesmí být uzavřena tomu, kdo se ve jménu zmrtvýchvstalého Krista snaží být stále blíž člověku. Nová média přece nabízejí především kněžím stále nové a nedozírné perspektivy pastorace a vybízejí je k tomu, aby využili univerzální rozměr církve k utvoření rozsáhlého a skutečného společenství, aby byli v dnešním světě svědky stále nového života, který se rodí z naslouchání evangeliu Ježíše, věčného Syna, který přišel mezi nás, aby nás zachránil. Nesmíme však zapomenout, že plodnost kněžské služby pramení především ze setkání s Kristem, kterému nasloucháme v modlitbě, s Kristem, kterého hlásáme kázáním a svědectvím života, kterého známe, milujeme a vysluhujeme ve svátostech, především v Nejsvětější svátosti a ve svátosti smíření.

Znovu vás, drazí kněží, vyzývám, abyste moudře využili jedinečné příležitosti, které moderní komunikace nabízí. Kéž vás Pán učiní zanícenými hlasateli dobré zvěsti i na novém "areopagu", umožněném současnými komunikačními prostředky.

S tímto přáním vám vyprošuji ochranu Matky Boží a svatého faráře arského a s láskou uděluji každému apoštolské požehnání.

Ve Vatikánu 24. ledna 2010, na svátek sv. Františka Saleského

Benedictus PP. XVI

 

             26. ledna 2010, www.cs.ecumenicalpress.com  Autor: Kamil Sedláček                                                        Papež Benedikt XVI. ukončil letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů   

 V pondělí 25. ledna 2010 v 17:30 hod. ukončil papež Benedikt XVI. v Římě druhými nešporami ze svátku Obrácení sv. Pavla letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů. Oznámila to tisková zpráva, zveřejněná na internetových stránkách Tiskové kanceláře Konferencie biskupov Slovenska.

Slavnostní bohoslužba se konala v římské Bazilice sv. Pavla Za Hradbami (Basilica di San Paolo fuori le mura). Na bohoslužbě byl přítomen i předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Walter Kasper, arcikněz baziliky sv. Pavla Mons. Francesco Monterisi, opat místní benediktinské komunity Edmund Pover a řada kardinálů, biskupů, jakož i zástupců mnoha dalších denominací a církevních komunit z celého Říma.

Podle internetových stránek Vatikánského rádia se mezi jinými zúčastnili i Rev. Dr. David Richardson, zástupce arcibiskupa z Canterbury, čelního představitele anglikánské církve, a metropolita Gennadios, zastupující v Itálii Ortodoxní ekumenický patriarchát.

Ve svém kázání, proneseném nad hrobem „apoštola pohanů“ Pavla, papež Benedikt XVI. připomněl, že ekumenismus není záležitost „jen některých“, neboť každý křesťan má napřít svou snahu na dosažení jednoty všech Kristových následníků. „Jednota je dar Boží a je posláním všech křesťanů usilovat o sjednocení,“ řekl mimo jiné papež. Zdůraznil rovněž, že pro křesťany je velmi důležité společně svědčit tváří v tvář řadě výzev, se kterými se církev musí vyrovnat, jako je sekularizace, relativizace hodnot a řada dalších.

Benedikt XVI. rovněž prohlásil, že rozdíly mezi církvemi přetrvávají, ale mohou být překonány modlitbou a dialogem. V souvislosti se stým výročím konference v Edinburghu, kterou se v červnu 1910 začala psát historie ekumenických snah, papež vyzval k nové, intenzivní evangelizaci „nejen mezi lidmi, kteří evangelium nikdy neslyšeli, ale i mezi těmi, pro které je křesťanství částí jejich života.“

 

           26. ledna 2010, www.krestandnes.cz Autor: Klára Máziková

Církve z Blízkého východu mohou Evropu učit, jak žít s muslimy, uvedl tajemník CPCE

Je toho mnoho, co se mohou církve v Evropě naučit od Blízkovýchodních církví o tom, jak žít bok po boku s muslimy, řekl generální tajemník Společenství protestantských církví v Evropě (Community of Protestant Churches in Europe - CPCE).

Michael Buenker učinil tento komentář po svém návratu z Libanonu, kde se nedávno účastnil Generálního shromáždění Federace blízkovýchodních evangelických církví (Federation of Middle East Evangelical Churches - FMEEC).

Jak Buenker uvedl, dialog mezi delegáty Generálního shromáždění a místními muslimy v průběhu shromáždění mu dal hodnotný náhled na to, jak by to mělo pokračovat na „pravidelné bázi“.

„Církevní společenství si nedovolují omezovat se kulturními a geografickými rozdíly,“ řekl.

Jelikož se většina Evropanů cítí nejistě kvůli růstu islámu na kontinentě, řekl Buenker, že protestantské církve v Evropě by se měly učit od svých sesterských církví na Blízkém východě.

Blízkovýchodní církve „mají zkušenost s žitím společně s muslimy,“ dodal.

Abbas El Halabi, předseda Arabské konverzační skupiny Muslimsko-křesťanského dialogu v oblasti řekl: „Žili jsme spolu v míru celá staletí a chceme se toho pevně držet navzdory všem politickým těžkostem“.

Michael Buenker a předseda CPCE Thomas Wipf, který cestoval spolu s ním, řekl, že byli dojati úrovní spolupráce a solidarity mezi církvemi na Blízkém východě.

Jak Wipf pokračoval, mnohé církve na Blízkém východě trpí odlivem mladých lidí, kteří opouštějí tuto oblast ve velkých počtech kvůli nedostatku pracovních příležitostí.

„Smutek z toho je cítit všude,“ řekl. „Navzdory tlaku této situace jsou ale církve živé.“

„Spolupráce a solidarita mezi protestantskými církvemi jsou důležitým znamením naděje,“ dodal.

Šel až tak daleko, že řekl, že Evropa má zodpovědnost pracovat na míru na Blízkém východě a vyjádřil touhu prohloubit vztahy s FMEEC, kterou nazval „důležitým partnerem“.

Jakožto obyvatelé kontinentu, z něhož se „rasismus a války přenesly do celého světa“ se „Evropané musí zapojit do života v míru mezi křesťany, muslimy a židy,“ uzavřel.

 

 

 

 

           27. ledna 2010, www.tisk.cirkev.cz Autor: Irena Sargánková

Svatý otec připomenul Den obětí holocaustu

V závěru své pravidelné středeční generální audience zmínil papež Benedikt XVI. Den obětí holocaustu, který připadá na dnešek (27.1.2010). Vyjádřil přitom naději, že připomínání těchto zločinů vyvolá stále větší úctu k důstojnosti každé osoby.

Vatikán: "Před šedesáti pěti lety, 27.1.1945, se otevřely brány nacistického koncentračního tábora v polském městě Osvětimi, známém pod německým názvem Auschwitz, a byl osvobozen nevelký počet těch, kteří byli naživu," připomenul v závěru dnešní generální audience papež Benedikt XVI. "Tato událost a svědectví těch, kteří přežili, odhalily světu hrůzu zločinů neslýchané krutosti, k nimž docházelo ve vyhlazovacích táborech nacistického Německa," řekl také.

Svatý otec dále pokračoval: "Dnes, v Den obětí holocaustu, si připomínáme všechny oběti těchto zločinů, zvláště zamýšleného vyhlazování Židů, a s úctou vzpomínáme na ty, kdo s nasazením vlastního života chránili pronásledované a stavěli se proti šílenému masakru. S dojetím myslíme na bezpočet obětí slepé rasové a náboženské nenávisti, kteří podstoupili deportaci, věznění a smrt v těchto nenormálních a nelidských místech." Vyjádřil též naději, že "připomínání těchto činů, zvláště dramatu Šoa, který postihl hebrejské obyvatelstvo, vyvolá stále větší úctu k důstojnosti každé osoby, aby se všichni lidé pokládali za členy jedné velké rodiny. Ať všemohoucí Bůh osvítí srdce a mysli lidí, aby se již nikdy takové tragedie neopakovaly," řekl v závěru generální audience.

 

 

           27. ledna 2010, www.tisk.cirkev.cz Autor: Jiří Gračka

Evropský parlament vyzývá k ochraně pronásledovaných křesťanů

Ve svém včerejším (26.1.2010) prohlášení COMECE vítá rezoluci Evropského parlamentu o pronásledování křesťanů, vyzývá orgány a instituce EU k přijetí patřičných opatření a upozorňuje na připravované memorandum biskupů – členů COMECE o náboženském pronásledování ve světě. Některé z forem diskriminace musí ve světě čelit až 200 milionů věřících.

Brusel (B): Sekretariát Komise biskupských konferencí zemí EU (COMECE) vítá skutečnost, že Evropský parlament (EP) přijal dne 21.1.2010 rezoluci o nedávných útocích na křesťanské komunity v Egyptě a Malajsii. Zabití šesti koptských křesťanů a policisty v Egyptě 6.1.2010 i útoky, kterým jsou od počátku měsíce vystaveny křesťanské kostely v Malajsii, představují podle EP závažná porušení lidských práv. Rada EU, Evropská komise a vysoká představitelka unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku se mají podle parlamentu "v rámci vztahů EU a spolupráce s příslušnými zeměmi zaměřit především na situaci náboženských menšin, včetně křesťanských komunit."

Podle agentury Fides je 75-85 % všech případů pronásledování náboženských menšin ve světě zaměřeno proti křesťanům a každý rok v důsledku pronásledování umírá až 170.000 lidí křesťanské víry. Celkový počet osob pronásledovaných pro příslušnost k menšinovému náboženství dosahuje podle agentury až 200 milionů.

Přijaté prohlášení EP navazuje na rezoluci Rady ministrů z 16.11.2009, jež potvrzuje "pevný závazek Evropské unie týkající se prosazování a ochrany svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení" a "záměr považovat i nadále tyto otázky za prioritní v rámci politiky Evropské unie v oblasti lidských práv" na bilaterální i multilaterální úrovni. Na základě těchto dvou rezolucí vyzývá COMECE vysokou představitelku unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Catherine Margaret Ashtonovou, aby tyto prioritní otázky převedla do praxe v rámci činnosti Evropské služby pro vnější činnost. Jako nástroj, který má představitelům a orgánům EU pomoci při prosazování práva na svobodu vyznání, připravuje COMECE Memorandum o podpoře náboženské svobody ve světě. Text upozorňuje na případy pronásledování náboženských menšin a předkládá evropským institucím řadu doporučení. Dokument by měl být schválen na jarním plenárním zasedání biskupů-členů COMECE ve dnech 14.-16.4.2010.

 

 

 

        28. ledna 2010, www.cs.ecumenicalpress.com  Autor: Kamil Sedláček                                                           Ecumenical Water Network připravila cyklus biblických meditací o vodě

V pondělí 15. února 2010 začne další cyklus sedmi týdenních reflexí a meditací „Seven Weeks for Water“ („Sedm týdnů pro vodu“), letos na téma „Svěcená voda- Voda, chvály a modlitby“ („Holy Water- Water, worship and prayer“). Jeho cílem je podle internetových stránek Světové rady církví (World Council of Churches, WCC) odhalit spojitost mezi užitím vody v liturgii a naší vodou v našem každodenním životě.

Cyklus „Seven Weeks for Water“ organizuje Ecumenical Water Network (EWN), síť církví a církevních organizací, která je součástí WCC. Jejím cílem je prosadit volný přístup k vodě pro všechny lidi na světě. EWN bude po sedm týdnů tradičního čtyřicetidenního půstu na svých internetových stránkách zveřejňovat krátké biblické meditace spolu s odkazy na další internetové stránky a myšlenkami, které se týkají tématu letošního meditačního cyklu.

Cílem letošních týdenních meditací bude podle EWN objevit, co nám význam a užití vody v liturgických úkonech může napovědět o významu a užití vody v našem běžném životě a naopak, jak může realita běžného užívání vody ovlivnit a inspirovat její roli v liturgii. Meditace z loňského cyklu lze nalézt na internetových stránkách EWN, stejně jako informace ohledně současné vodní krize.

 

        29. ledna 2010, www.cs.ecumenicalpress.com  Autor: Kamil Sedláček                                                             V Bratislavě proběhla tisková konference k Roku křesťanské kultury 2010

Zástupci Konference katolických biskupů Slovenska (KBS) a Ekumenické rady církví v Slovenské republice (ERC) představili v úterý 26. ledna na tiskové konferenci projekt Roku křesťanské kultury 2010 (RKK), informují internetové stránky slovenské Evangelické církve augsburského vyznání (ECAV).

Rok křesťanské kultury vyhlásily KBS a ERC společně za podpory Ministerstva kultury (MK) SR, institucionálním garantem akce je Národné osvětové centrum (NOC), v jehož prostorách podle internetových stránek Tiskové kanceláře KBS tisková konference proběhla. První RKK se uskutečnil v roce 1999 a jak řekl Mons. František Rábek, předseda Rady KBS pro vědu, vzdělání a kulturu, dobré zkušenosti, kterých pořadatelé nabyli, vedly k rozhodnutí opakovat jej po deseti letech znovu.

Cílem RKK 2010 je připomenout, že slovenská kultura je po celou dobu své existence spojena s křesťanstvím. Mons. Rábek rovněž připustil, že Rok křesťanské kultury může „napravit současný stav“ společnosti, v níž je podle jeho slov velmi mnoho nekulturnosti, která „přerůstá až do morálního zla.“

Miroslav Holečko, koordinátor Roku křesťanské kultury 2010 na Slovensku a kurátor NOC pro křesťanské tradice, řekl, že RKK chce dále poukázat na místo, které má křesťanský kulturní odkaz v hodnotovém systému moderního člověka a také připomenout „život a díla osobností z úsvitu našich národních a křesťanských dějin Konstantina, Metoděje, Gorazda“. V roce 2010 si přitom připomínáme 1125 let od jmenování Gorazda Metodějovým nástupcem na postu velkomoravského arcibiskupa. V roce 2013 navíc uplyne 1150 let do příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu a RKK může být přípravou na oslavu tohoto jubilea.

Miroslav Holečko rovněž zdůraznil význam prohlubování spolupráce kulturních institucí s institucemi občanskými a církevními. Dále prezentoval logo a znělku RKK a oznámil, že informace o akcích v rámci Roku křesťanské kultury budou aktualizovány na stránkách http://www.nocka.sk/2010/rok-krestanskej-kultury.

Na tiskové konferenci promluvil i generální biskup ECAV na Slovensku a předseda ERC v SR Miloš Klátik, podle nějž vyspělost kultury jedním z měřítek vyspělosti národa. Připomněl také, že společnost, která dokáže ctít tradice a kulturní dědictví svých předků, má šanci se dále rozvíjet a zvelebovat se.

Za Ministerstvo kultury Slovenské republiky se tiskové konference zúčastnil státní tajemník MK SR pro menšinové a regionální kultury Augustín Josef Lang, který prohlásil, že pro MK je ctí spolupracovat na řadě akcí RKK. Podle jeho slov má Rok křesťanské kultury zdůraznit i náležitost Slovenska k evropskému křesťanskému kulturnímu okruhu.

 

        31. ledna 2010, www.cs.ecumenicalpress.com  Autor: Kamil Sedláček                                                                      Komise Evropské unie navštíví místa protikřesťanských bouří v Indii

Komise Evropské unie navštíví indický svazový stát Urísa na východním pobřeží Indie, ve kterém došlo v roce 2008 k protikřesťanským nepokojům, informují internetové stránky Union of Catholic Asian News (UCA News).

Dvanáctičlenná komise dorazí do jednoho z nejchudších indických států v úterý 2. února 2010 a zůstane zde až do pátku 5. února. Jde přitom již o druhý termín, poněvadž původně měla komise začít působit již ve středu 27. ledna. Její mise byla odvolána poté, co jí vláda státu Urísa zakázala vstup do oblasti Kandhamal, která byla v roce 2008 centrem protikřesťanských násilností, a omezila její působení pouze na hlavní město Urísy Bhubaneswar.

Podle médií nyní indická federální vláda přiměla vládu státu Urísa ke změně názoru. Komise může navštívit místa, kde došlo k násilnostem a také se zúčastnit soudních procesů s viníky.

Ajay Singh, kněz arcidiecéze Cuttack-Bhubaneswar, nicméně médiím řekl, že komise nebude moci vystupovat jako vyšetřovací a že jí nebude dovoleno zveřejnit, co v Uríse zjistila. Podle jeho slov se uríská vláda obává, že by pravda o nepokojích a jejich důsledcích mohla poškodit „růžový obrázek“ spravedlnosti a míru, kterým se údajně snaží zamaskovat realitu.

Babu Joseph, mluvčí indické katolické církve, prohlásil, že pokud nemá vláda co skrývat, neměla by komisi bránit v činnosti a vyjádřil radost, kterou mezi křesťany v Indii vyvolává fakt, že se Evropa zajímá o případy porušování lidských práv a náboženské svobody v této zemi.

Protikřesťanské nepokoje v Uríse začaly o Vánocích 2007. Podle odhadů z roku 2009 bylo zavražděno 70 lidí, přibližně 54 000 křesťanů muselo opustit své domovy a 18 000 jich bylo zraněno. Zničeno bylo 4 640 domů, které patřily křesťanům, stejně jako 149 kostelů. Seznam článků, týkajících se těchto násilností, lze nalézt na internetových stránkách www.indianchristians.in.

V současné době opět dochází k útokům proti křesťanům na dalších místech Indie. Podle zpráv Světové evangelikální aliance (World Evangelical Alliance, WEA) 28. ledna skupina hinduistických extrémistů vypálila kostel ve městě Rajpura v jihoindickém státě Karnátaka a k násilnostem dochází i v jiných státech.

Zprávy z ČTK:

        29. ledna 2010 http://cs.christiantoday.com/article/papez-kritizoval-eslychanou-ukrutnost-nacistickych-taboru/16357.htm

 

Tisková zpráva CEC

        29. ledna 2010, www.ceceurope.org                                                                                                              Press Release 10-03e

Churches Urge the European Union to Strengthen the Ethical Dimension of its Economic Policies

“Implementing fundamental rights and values must be a priority”

 - Church and Society Commission of CEC’s Contribution to the “EU 2020” Consultation

The European Union is at the moment revising it’s long-term strategy for the next decade. The process has been started with a public consultation of the European Commission on the new “EU 2020” strategy. The objective of this strategy is to develop EU’s economy into “a new sustainable social market economy”.

In its response to the Consultation, the Church and Society Commission of the Conference of European Churches (CEC) is stressing the need to strengthen the ethical dimension of EU’s policies: “The European Churches have been disappointed to see that the value basis of the European Union, as laid out in the Treaty of Lisbon, has hardly been taken up in the Working Document of the European Commission on the future ‘EU 2020’ strategy.”

The Church and Society Commission of CEC asks the European Union and its Member States to make the implementation of fundamental rights and values a key priority in its “EU 2020” strategy. Rüdiger Noll, Director of the Church and Society Commission, explains: “The economic crisis has revealed that a socially, ecologically, and globally committed market economy is morally far more demanding than is generally realised. In order to endure, market structures must be embedded in a system of values supported by all relevant stakeholders. It is an ethical task to balance self-interest with economic, social and ecological responsibility.” 

The contribution gives a number of examples for the implementation of ethical principles in the areas of education, science and technology, employment, social inclusion and democratic participation.

The Contribution of the CEC Church and Society Commission can be found on the CEC website:

http://csc.ceceurope.org/index.php?id=838

Website of the European Commission on EU 2020:

 http://ec.europa.eu/eu2020/

Překlad:

 

Církve naléhají na Evropskou unii, aby posílila etickou dimezi své ekonomické politiky

 

Evropská unie nyní zhodnocuje svou dlouhodobou strategii pro následující desetiletí. Začalo to veřejným slyšením Evropské komise o nové "EU 2020" strategii. Předmětem této strategie je dovést ekonomiku EU do "nově udržitelné sociálně tržní ekonomiky".

 

Komise pro církev a společnost, která je součastí Evropské rady církví (CEC) odpovídá na toto veřejné slyšení zdůrazněním potřeby posílení etické dimenze politiky EU: "Evropské církve vyjádřily znepokojení  nad tím, že základní hodnoty EU, jak jsou uvedeny v Lisabonské smlouvě, nebyly brány v potaz v pracovním dokumentu Evropské komise o budoucnosti strategie "EU 2020".

 

Komise pro církev a společnost žádá Evropskou unii a její členské státy o implementaci zákládních práv                    a hodnot jako klíčovou prioritu strategie "EU 2010". Rüdiger Noll, ředitel Komise pro církev a společnost říká: "Ekonomická krize odhalila, že tržní ekonomika obnáší morální závazek ke společnosti, ekologii a celému světu. Aby byl trh pevný, je třeba, aby obchodní struktury byly zasazeny do systému hodnot. Je etickým úkolem vyrovnat vlastní zájmy s ekonomikou, společenskou a ekologickou odpovědností.

 

Příspěvek přináší řadu příkladů implementace etických principů do oblasti vzdělávání, vědy a technologie, zaměstnanosti, sociálního přijetí a demokratické spoluúčasti.

 

Dokument je k nalezení na odkazu http://csc.ceceurope.org/index.php?id=838

 

Webová stránka Evropské komise EU 2020   http://ec.europa.eu/eu2020/

 

 

Tisková zpráva WCC

Committee looks at pathways toward unity

28.01.10

 

Three members of the Continuation Committee on Ecumenism in the 21st Century were greeted by Pope Benedict XVI following his general audience during the Week of Prayer for Christian Unity in January 2010.

 

The Continuation Committee on Ecumenism in the 21st Century, coordinated under the auspices of the World Council of Churches and composed of 15 representatives drawn from diverse churches and Christian organizations, met in Rome to formulate questions for broad discussion on future pathways toward unity. A discussion document will be sent to sponsoring bodies in the spring, with a request for feed-back as the committee continues its work in suggesting a common vision for the ecumenical movement.

The committee stayed in Rome through the good offices of the Pontifical Council for Promoting Christian Unity (PCPCU) which celebrates its fiftieth anniversary this year. The PCPCU's secretary, Bishop Brian Farrell, encouraged the committee in its work during "a time when people are re-thinking some of our fundamental presuppositions about ecumenism".

Překlad:

Komise hledá cestu k jednotě

 

Tři členové Pokračující komise e ekumenismu v 21. století se setkali s papežem Benediktem XVI. při audienci během Týdne modliteb za jednotu křesťanů v lednu 2010.

 

Pokračující komise o ekumenismu v 21. století koordinovaná pod záštitou Světové rady církví má 15 členů pocházejících z různých církví a křesťanských organizací. Setkali se v Římě, aby formulovali otázky do širší diskuse o budoucích cestách ke sjednocení. Dokument k diskusi bude odeslán k připomínkách  v průběhu jara.

 

Komise využila pohostinství Papežské rady pro obnovení křesťanské jednoty, která tento rok slaví padesáté výročí. Sekretář rady, biskup Brian Farrell podpořil komisi v její práci v "době, kdy lidé přehodnocují některé základní předpoklady o ekumenismu".

 

           1. února 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Irena Sargánková, zdroj: Zenit

Web věnovaný pronásledovaným křesťanům

 

"Kde Bůh pláče" poskytuje svědectví pastoračních pracovníků, kteří působí v nebezpečných oblastech současného světa.                                                                                                                                             Bejrút/Königstein: Internetové stránky věnované současnému pronásledování křesťanů byly spuštěny z podnětu Sítě katolických rádií a televizí (Catholic Radio and Television Network, CRTN) působící v rámci sdružení Kirche in Not, jehož činnost je zaměřena na podporu církve v nouzi.

Internetová stránka www.wheregodweeps.org je nazvaná "Kde Bůh pláče – zaostřeno na utrpení církve" (Where God Weeps – the suffering Church in focus). Chce poskytovat návštěvníkům celkové informace o situaci v zemích, kde jsou křesťané vyháněni nebo zabíjeni, a sbírat svědectví biskupů, kardinálů a misionářů k tomuto tématu.

Podle Marka Riedemanna, ředitele CRTN, "stránky jsou důležité pro lidi, kteří se chtějí více dovědět o utrpení křesťanů ve světě. Pronásledování ve světě obecně stoupá, a proti křesťanům zvlášť. Dokonce v některých zemích je ve hře i vlastní přežití církve."

Kdo tyto stránky navštíví, může zjistit, jak i v 21. století lidé stále nasazují svůj život, aby šíření evangelia přinášelo plody, jak se zvěstuje Pán i v místech, v nichž panuje diskriminace a pronásledování křesťanů.

Základním formátem stránek je reportáž, která se připravuje každý měsíc, vždy v jiné zemi. Jde o 12 minutový dokument, ve kterém se poskytují statistické údaje, celkový přehled o situaci a svědectví nebo rozhovor s některým z představitelů místní církve.

Lednová reportáž "Kde Bůh pláče" se věnuje hlubšímu poznání podmínek života křesťanů v Libanonu. Kromě všeobecného přehledu obsahuje svědectví Paula Karna, národního ředitele Papežské mise (Pontifical Mission Society) v zemi.

Reportáž ukazuje, jak je Libanon, ačkoliv jde o demokratickou zemi, kde vedle sebe existuje 18 různých vyznání, vystaven neustálému nebezpečí kvůli sousedním zemím s teokratickým nebo diktátorským režimem.

Mnozí křesťané z dalších asijských zemí tajně přicházejí do Libanonu kvůli pronásledování.

"Kde Bůh pláče" se nezastavuje jen na rovině informace, ale soustředí se také na konkrétní návrhy. Seznamuje návštěvníky s možnostmi finanční podpory pro evangelizační činnost a pro semináře a ukazuje podporu, kterou nabízejí libanonské diecéze křesťanům, kteří tam žijí jako uprchlíci.

           1. února 2010, www.ekumenickenoviny.cz,  Autor: Kamil Sedláček

Světová baptistická aliance potvrdila své vztahy s organizací čínských protestantů

 

Světová baptistická aliance (Baptist World Alliance, BWA) znovu potvrdila své svazky s čínskou křesťanskou radou (China Christian Council, CCC), organizací zaštiťující všechny protestantské církve v Číně, informují internetové stránky BWA.

V lednu 2010 navštívila delegace BWA Čínu jako host China Christian Council. Prezident CCC Gao Feng přitom vyjádřil radost nad pevnými svazky obou církví, navázanými na počátku osmdesátých let dvacátého století. Členové delegace navštívili Peking, Nanking, Chang-Čou a Šanghaj a byli podle svých slov „ohromeni“ úrovní křesťanství v Číně.

Delegaci vedl prezident BWA David Coffey, dalšími členy byli viceprezident BWA Wood Ping Chu z Hongkongu, Douglas Inglis z Baptistické unie Skotska a Blake Killingsworth, zástupce rektora Dallaské baptistické univerzity v Texasu.

Delegace BWA se rovněž zajímala o situaci neregistrovaných církví v Číně. Podle údajů CCC sdružují registrované církve v nejlidnatější zemi světa kolem 18 milionů křesťanů, avšak delegace BWA odhadla, že spolu s členy neregistrovaných církví dosahuje počet čínských křesťanů 80 milionů. Podle slov Davida Coffeyho zástupci CCC požádali členy delegace, aby se s lídry neregistrovaných církví nesetkávali.

Baptistická delegace navštívila také Amity Printing Company, jedno z největších vydavatelství křesťanské Bible na světě, které v roce 2010 oslaví 25 let svého působení, a Amity Foundation, nadaci, podporující vzdělávání, sociální a zdravotnickou péči a také různé rozvojové programy v zemědělství. Členové delegace se dále měli možnost setkat se zástupci řady křesťanských organizací a institucí a také s úředníky čínského ministerstva zahraničních věcí a generálním ředitelem čínské Státní správy náboženských organizací.

 

           3. února 2010, www.ekumenickenoviny.cz,  Autor: Tisková zpráva

Internetové stránky Kde Bůh pláče mapují utrpení křesťanů ve světě

Internetové stránky věnované současnému pronásledování křesťanů byly spuštěny z podnětu Sítě katolických rádií a televizí (Catholic Radio and Television Network, CRTN) působící v rámci sdružení Kirche in Not, jehož činnost je zaměřena na podporu církve v nouzi.

Internetová stránka www.wheregodweeps.org je nazvaná "Kde Bůh pláče – zaostřeno na utrpení církve" (Where God Weeps – the suffering Church in focus). Chce poskytovat návštěvníkům celkové informace o situaci v zemích, kde jsou křesťané vyháněni nebo zabíjeni, a sbírat svědectví biskupů, kardinálů a misionářů k tomuto tématu.

Podle Marka Riedemanna, ředitele CRTN, "stránky jsou důležité pro lidi, kteří se chtějí více dovědět o utrpení křesťanů ve světě. Pronásledování ve světě obecně stoupá, a proti křesťanům zvlášť. Dokonce v některých zemích je ve hře i vlastní přežití církve." Kdo tyto stránky navštíví, může zjistit, jak i v 21. století lidé stále nasazují svůj život, aby šíření evangelia přinášelo plody, jak se zvěstuje Pán i v místech, v nichž panuje diskriminace a pronásledování křesťanů.

Základním formátem stránek je reportáž, která se připravuje každý měsíc, vždy v jiné zemi. Jde o 12 minutový dokument, ve kterém se poskytují statistické údaje, celkový přehled o situaci a svědectví nebo rozhovor s některým z představitelů místní církve. Lednová reportáž "Kde Bůh pláče" se věnuje hlubšímu poznání podmínek života křesťanů v Libanonu. Kromě všeobecného přehledu obsahuje svědectví Paula Karna, národního ředitele Papežské mise (Pontifical Mission Society) v zemi.

Reportáž ukazuje, jak je Libanon, ačkoliv jde o demokratickou zemi, kde vedle sebe existuje 18 různých vyznání, vystaven neustálému nebezpečí kvůli sousedním zemím s teokratickým nebo diktátorským režimem. Mnozí křesťané z dalších asijských zemí tajně přicházejí do Libanonu kvůli pronásledování.

Internetová stránka "Kde Bůh pláče" poskytuje informace, ale soustředí se také na konkrétní návrhy. Seznamuje návštěvníky s možnostmi finanční podpory pro evangelizační činnost a pro semináře a ukazuje podporu, kterou nabízejí libanonské diecéze křesťanům, kteří tam žijí jako uprchlíci.

 

           4. února 2010, www.ekumenickenoviny.cz,  Autor: Kamil Sedláček

Proběhl II. den modliteb za mír ve Svaté zemi

V neděli 31. ledna 2010 proběhl již II. světový den modliteb za mír ve Svaté zemi, informují internetové stránky Tiskové kanceláře Konference biskupů Slovenska.

Františkánský kustod Svaté země Pierbattista Pizzaballa řekl, že zatímco minulý rok se do modlitební iniciativy zapojilo na 800 církevních společenství na celém světě, letos jejich počet přesáhl jeden tisíc. „Jeruzalém je fascinující město,“ prohlásil páter Pizzaballa, „ale i velmi rozdělené, trýzněné neshodami. Skutečnost, že miliony lidí ve světě se sjednotily ve společné modlitbě za Jeruzalém, je silné znamení a zcela jistě zanechá stopu.“

Světový den modliteb za mír ve Svaté zemi je zaměřený především na mladé lidi a jak informují internetové stránky www.zenit.org, pořádají ji italské mládežnické organizace Papaboys, Youth for Life a Chapels of Perpetual Adoration in Italy.

Papež Benedikt XVI. v úterý na náměstí sv. Petra ve Vatikánu řekl k poutníkům, že byl v duchu se všemi modlícími se, a vypustil dvě bílé holubice jako symbol míru a pokoje. Informovaly o tom internetové stránky www.romereports.com.

 

 

           4. února 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Jiří Gračka

Ve svém poselství k postní době hovoří papež o spravedlnosti                                                                       V Tiskovém středisku Svatého stolce dnes (4.2.2010) bylo představeno poselství papeže Benedikta XVI. k postní době, ve kterém se Svatý otec zamýšlí nad tématem spravedlnosti. Na dnešní tiskové konferenci papežovo poselství představili kardinál Paul Josef Cordes, předseda Papežské rady "Cor Unum", emeritní předseda Evropského parlamentu prof. Hans-Gert Pöttering a sekretář rady Mons. Giampietro Dal Toso.

Vatikán: Ve svém letošním poselství k postní době s názvem Bůh dává spravedlnost na základě víry v Ježíše Krista, datovaném 30.10.2009, se papež věnuje tématu spravedlnosti a jejího křesťanského smyslu. Nejprve cituje definici spravedlnosti podle římského právníka Ulpiana: "dát každému, co mu náleží". Poznamenává však, že to, co je pro člověka zásadní, nelze zajistit právní cestou: život z lásky, kterou dává Bůh. Svatý otec pak cituje Ježíšova slova "co vychází z člověka, to ho poskvrňuje" (Mk 7,15.21) a vyvozuje z nich, že "nespravedlnost, důsledek zla, nemá výlučně vnější příčiny. Její původ je v lidském srdci, kde člověk nalézá základ tajemné účasti na zlu. … (Člověk v sobě) objevuje překvapivě mohutnou sílu, která ho svádí, aby se uzavřel do sebe a stavěl se nad druhé a proti nim. Jde o egoismus, důsledek prvotního hříchu."

Benedikt XVI. se potom obrací k Písmu svatému a objasňuje biblický pojem spravedlnosti – sedáqá, který "na jedné straně znamená úplné přijetí vůle Boha Izraele a na druhé straně spravedlnost vůči bližnímu… Dát chudému znamená pro Izraelitu pouze oplatit to, co pro něj udělal Bůh." Pro konání spravedlnosti je podle papeže nezbytné opustit sen o soběstačnosti a hluboké soustředění na sebe, které plodí nespravedlnost.

V poslední části se pak Svatý otec věnuje otázce, zda existuje nějaká naděje na spravedlnost, a cituje slova listu Římanům: "V nynější době se stalo zřejmým, že Bůh dává spravedlnost nezávisle na Zákonu… na základě víry v Ježíše Krista, a to všem, kdo věří" (3,21-25). Tato spravedlnost pochází z milosti, člověk tedy sám nemůže uzdravit sebe ani druhé, ale je osvobozen "Božím láskyplným gestem". Boží spravedlnost, v níž "spravedlivý umírá za viníka a viník naopak dostává požehnání," se tak ukazuje jako hluboce odlišná od lidské spravedlnosti a po člověku vyžaduje, aby se zřekl "iluze soběstačnosti" a tak objevil a přijal "to, že potřebuje druhé a Boha, potřebuje Boží odpuštění a přátelství," čehož nelze dosáhnout bez pokory. "Díky působení Krista můžeme vejít do 'větší' spravedlnosti, spravedlnosti lásky, spravedlnosti toho, kdo se v jakékoli situaci pokládá spíš za dlužníka než za věřitele, protože přijal víc, než v co mohl doufat," říká dále papež a dodává, že právě tato zkušenost vede křesťana k tomu, aby se zapojil do utváření spravedlivé společnosti.

           6. února 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Barack Obama: Modlitba nás může pokořit, může sjednotit lidi

President Barack Obama na obrazovce při Národní modlitební snídani ve Washingtonu, ve čtvrtek 4. února 2010.

(AP / Pablo Martinez Monsivais)

President Barack Obama vyzval ke zdvořilosti ve veřejném životě během svého projevu na Národní modlitební snídani Řekl, že modlitba může lidem pomoci stát se pokornějšími.

„Jelikož modlitba nás může pozitivně naladit, když jsme skleslí, udržet v klidu během bouře, může posílit náš hřbet, abychom překonali překážku – a ujišťují vás, že se v těchto dnech hodně modlím – může udělat i něco dalšího,“ prohlásil Obama ve čtvrtek ráno. „Může se dotknout našich srdcí pokorou. Může nás naplnit duchem bratrství. Může nám připomenout, že každý z nás je dítětem úchvatného a milujícího Boha.“

Obamovy poznámky o moci modlitby přišly poté, co ve svém projevu vyzval washingtonské zákonodárce, aby překonali rozdíly a učili se, jak „nesouhlasit, aniž by byli nepříjemní“. Také řekl, že žádná politická strana nemá „monopol na pravdu“ a zákonodárci musí opustit své zóny pohodlí, aby přemostili rozdíly.

„Samozřejmě se můžete ptát na moje zásady, aniž byste se ptali na mou víru, nebo třeba moje občanství,“ řekl.

President dal příklady zdvořilosti, k nimž patřily zmínky o konzervativních pastorech, kteří pomáhali napravit poničený imigrační systém země, evangelikálních představitelích mobilizujících církve k ochraně životního prostředí a pokrokových křesťanech, kteří prosazují zodpovědné otcovství a zdravá manželství jakožto řešení proti chudobě.

„Není to nic, co bychom od nich mohli očekávat,“ řekl. „Překračovat hranice našich dogmat, předepsaných rolí v politickém spektru, to nám může pomoci znovu získat smysl pro zdvořilost.“

Účast presidenta na každoroční Národní modlitební snídani je dlouholetou tradicí starou půl století. Každý americký president od Eisenhowera se této výroční události účastnil.

Na této události jen pro zvané se scházejí členové kongresu, zahraniční diplomaté a představitelé obchodu, armády a náboženství. Akce je sponzorovaná evangelikální křesťanskou organizací Nadace Společenství (The Fellowship Foundation), která je také známá jako Rodina (The Family). K jejím členům patří vysoce postavení členové vlády, vysocí úředníci a čelní představitelé náboženských organizací, ale také neameričtí předáci a vyslanci.

Obama během svého projevu také stručně zmínil navrhované „proti-homosexuální“ zákony v Ugandě, které nazval „ohavnými“.

Ugandské proti-homosexuální zákony chtějí posílit kriminalizaci homosexuality tím, že zavedou trest smrti a vězení pro ty, kdo budou podezřelí ze „silné homosexuality“.

Některé skupiny hájící lidská práva a práva homosexuálů obvinily Nadaci Společenství, že je přímo spojená s tímto ugandským proti-homosexuálním zákonem, kvůli blízkým vztahům skupiny s Davidem Bahatim, ugandským politikem, který tuto kontroverzní legislativu sponzoruje.

Na protest proti Národní modlitební snídani náboženští aktivisté a zastánci práv homosexuálů uspořádali modlitbu v 17 městech jakožto alternativu „se širší účastí“.

Nedávno však Dough Coe, považovaný mnohými za duchovního lídra Nadace Společenství, a další představitelé Společenství řekli Dr. Warrenu Throckmortonovi, že jsou proti trestu smrti a kriminalizaci homosexuality. Throckmorton, spolupracující profesor psychologie na Grove City College v Pensylvánii, zblízka sledoval tento proti-homosexuální zákon a vedl významné úsilí hovořící proti tomuto opatření.

Mimo presidenta Baracka Obamy k tisícům lidí shromážděným na výroční modlitební události promluvila také ministryně zahraničí Hillary Clinton a středoškolská fotbalová hvězda Tim Tebow uzavřel setkání modlitbou.

Zprávy z ČTK:

           3. února 2010 http://cs.christiantoday.com/article/ve-velke-britanii-vyvolala-polemiku-papezova-kritika-zakona-o-rovnosti/16375.htm

 

           5. února 2010 http://cs.christiantoday.com/article/kldr-propusti-americkeho-misionare-drzeneho-od-prosince/16380.htm

 

Zpracovala: Zuzana Dvořáková, ERC

                   zdvorakova79@gmail.com

 

 

 

 

 

 Kateřina Děkanovská publikováno: 10.02.2010 10:26 zobrazeno: 3152x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus