WebArchiv - archiv českého webu

Ze světové ekumeny

Novinky ze světa.

           8. února 2010, www.tisk.cirkev.cz  Autor: Jiří Gračka

Podpora rodin je základem ekonomického a společenského rozvoje

Před 48. zasedáním Komise pro sociální rozvoj Ekonomické a sociální rady s tématem sociální integrace vystoupil koncem minulého týdne se svým příspěvkem arcibiskup Celestino Migliore, stálý pozorovatel Svatého stolce u OSN. Zaměřil se v něm na význam podpory rodin a přijímání migrantů.

Vatikán: "Stále globalizovanější společnost z nás dělá sousedy, ale ne bratry," citoval ve svém příspěvku arcibiskup Celestino Migliore encykliku papeže Benedikta XVI. Caritas in veritate (č. 19) a upozornil na to, že k dosažení sociální integrace nestačí "směs dobrých zákonů a sociálních měřítek a podnětů. "Vždy je třeba prosazovat a dbát na integrální dobro lidské osoby v jeho nejrůznějších dimenzích, včetně té duchovní," dodal. Nezbytné je podle něj spojovat sociální integraci s otázkami chudoby a zaměstnanosti a také na podporu služeb, které "vytvářejí užší vazby mezi lidmi," čímž stát pečuje o dlouhodobý rozvoj. "Sociální rozvoj a integrace nejsou důsledkem technických řešení, neboť se primárně týkají lidských vztahů," říká zástupce Svatého stolce.

Se vztahy pak podle arcibiskupa Miglioreho úzce souvisí i otevřenost k životu: "Populační růst bývá často nazírán jako příčina chudoby, zatímco je klíčem k jejímu řešení," vysvětlil. Státy proto musí věnovat patřičné úsilí tomu, aby lidem poskytly nezbytné vzdělání. "Podpora života a rodin a hledání způsobů, jak integrovat přínos všech lidí, umožní plně využít potenciál společnosti a dosáhnout rozvoje." Ústřední místo zde zaujímá rodina, v níž se děti učí návykům a postojům, které je připravují pro uplatnění na trhu práce a přispívání k ekonomickému a společenskému rozvoji.

Pozornost si zasluhuje i otázka migrace. Arcibiskup Migliore upozorňuje, že je třeba zvýšené pozornosti cílových zemí vůči přijímání cizinců a také respektu k právu. "I v této oblasti je řešením integrace a sociální koheze," vysvětlil zástupce Svatého stolce, dodal však také, že integrace je otázkou několika generací. Předpokladem úspěšné integrace imigrantů jsou podle něj mechanismy, které zaručují plný respekt k základním právům jak přistěhovalců, tak vlastních občanů. Významnou roli v tomto procesu hraje občanská společnost a náboženské organizace, zdůraznil v závěru svého vystoupení arcibiskup Celestino Migliore.

           8. února 2010, www.krestandnes.cz, Tisková zpráva

Podľa prieskumu Slováci odmietajú zákaz vešania krížov na školách

Agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch 13.1. – 19.1. 2010 prieskum verejnej mienky. Výberovú vzorku, ktorá bola vyberaná metódou kvótneho výberu, tvorilo 1057 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Respondentom bola položená nasledujúca otázka: „V niektorých krajinách Európskej únie sa diskutuje o tom, či by v školách mali alebo nemali byť prítomné náboženské symboly, napr. kríže. Mal alebo nemal by podľa Vás na Slovensku existovať zákon, ktorý by zakazoval vešanie krížov vo verejných školách?“

Z prieskumu teda vyplýva, že štvrtina opýtaných (25%) by bola za zákon, zakazujúci kríže na školách a dve tretiny respondentov (67%) by boli proti takémuto zákonu.

Respondentov, ktorí si myslia, že by (určite alebo asi) mal existovať zákon zakazujúci vešanie krížov vo verejných školách, častejšie nájdeme medzi mladými ľuďmi vo veku 18 až 24 rokov, medzi študentmi, medzi respondentmi z miest s 20 - 100 tisíc obyvateľmi a medzi potenciálnymi voličmi SaS.

Respondentov, ktorí si myslia, že by (určite alebo asi) nemal existovať zákon zakazujúci vešanie krížov vo verejných školách, častejšie nájdeme medzi staršími respondentmi vo veku nad 65 rokov, medzi respondentmi z menších obcí do 2 tisíc obyvateľov, medzi obyvateľmi Prešovského kraja a medzi potenciálnymi voličmi KDH a MOST-Híd.

           11. února 2010, www.tisk.cirkev.cz  Autor: Jiří Gračka

PICTURE: mezinárodní odborný výzkum na téma kněz a internet

Jak využívají kněží internet? Na tuto otázku by měl přinést odpověď nový mezinárodní projekt, jehož záměrem je nejen pomoci lépe pochopit, jak kněží na celém světě rozumějí internetu a využívají jej, ale také by měl vytvořit efektivnější on-line komunikaci. Projektu by se mělo účastnit více než 400 tisíc kněží z celého světa.

 

Řím (I): Jak využívají kněží internet? Na tuto otázku by měl přinést odpověď nový mezinárodní projekt. Název PICTURE je složen z počátečních písmen slov Priest (kněz) ICT (informační a komunikační technologie) Use (využití) a Religious Experience (náboženská praxe). Tento výzkum, jehož záměrem je nejen pomoci lépe pochopit, jak kněží na celém světě rozumějí internetu a využívají jej, ale také by měl vytvořit efektivnější on-line komunikaci, podpořila Kongregace pro klérus. Projektu by se mělo účastnit více než 400 tisíc kněží z celého světa.

PICTURE organizuje NewMinE (New Media in Education Lab) univerzita ve švýcarském Luganu ve spolupráci s Fakultou institucionálních sociálních komunikací Papežské univerzity Svatého Kříže v Římě.

Zapojit se do tohoto výzkumu mohou všichni kněží, stačí, když vyplní dotazník, který je k dispozici v sedmi jazycích (anglicky, francouzsky, italsky, portugalsky, španělsky, německy a polsky) na adrese www.pictureproject.info/?page_id=278.

Podle Daniela Arasy, profesora Digitální komunikace na papežské univerzitě, "je projekt PICTURE originálním příspěvkem univerzitního výzkumu k Roku kněží, který vyhlásil Benedikt XVI." Výsledky výzkumu budou publikovány před ukončením Roku kněží (červen 2010) na webové stránce www.pictureproject.info.

           11. února 2010, www.krestandnes.cz, Zdroj: TK KBS

Počet čitateľov Biblie vo Francúzsku klesá

Počet čitateľov biblických textov vo Francúzsku klesá. Vyplýva to z ankety, ktorú iniciovala Francúzka biblická aliancia.

Len 37% Francúzov má doma Bibliu a z nich len 3% ju čítajú každý deň, alebo takmer každý deň. Prieskum uskutočnil inštitút Ipsos na vzorke 1 017 osôb a bol zverejnený v Paríži, v sídle UNESCO, počas slávnostného otvorenia výstavy s názvom: „Biblia, dedičstvo ľudstva“. Zúčastnili sa ho predstavitelia politického, kultúrneho a náboženského života.

Expozícia je verejnosti prístupná do 12. februára. Z prieskumu ďalej vyplýva, že počet tých, ktorí vlastnia Sväté písmo, vo Francúzku klesol oproti roku 2001 o 5 %.

Praktizujúci katolíci patria medzi najčastejších čitateľov biblických textov (68%). Podľa 66% Francúzov je Biblia len kultúrnou zmienkou, ktorá je relatívne málo prítomná vo francúzskej spoločnosti.

           11. února 2010, www.krestandnes.cz, Autor: ECAV na Slovensku

Predvalné zhromaždenie Svetového luteránskeho zväzu pre Európu bude v Bratislave

Predvalné zhromaždenie Svetového luteránskeho zväzu pre Európu sa bude konať v dňoch 13. – 17. marca 2010 v Bratislave za spoluorganizácie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

Svetový luteránsky zväz so sídlom v Ženeve združuje 140 národných evanjelicko-luteránskych cirkví – to je asi 68,9 milióna evanjelických veriacich. Zastrešuje cirkvi, ktoré nadväzujú na učenie reformátora Martina Luthera. Spravidla každých šesť rokov sa koná valné zhromaždenie SLZ (posledné bolo vo Winnipegu v roku 2003) spolu s rôznymi sprievodnými akciami, na ktorých sa zúčastňujú delegáti zo všetkých luteránskych cirkví na čele so svojimi najvyššími cirkevnými predstaviteľmi.

Pred každým valným zhromaždením sa konajú tzv. predvalné zhromaždenia jednotlivých regiónov. Predvalné zhromaždenie SLZ pre Európu sa bude prvý raz v histórii konať v Bratislave, a to v dňoch 13. – 17. 3. 2010. Je to veľká česť pre našu cirkev, a zároveň i veľká zodpovednosť, aby sme dobre zvládli túto významnú úlohu.

           12. února 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Imrich Gazda, svetkrestanstva.blogspot.com

Uvedenie nového vikára pre maďarských veriacich na Slovensku do funkcie víta SMK aj Most-Híd

Nitriansky diecézny biskup Viliam Judák uviedol do funkcie nového vikára pre veriacich maďarskej národnosti Zoltána Ďurča. Jeho menovanie privítali predstavitelia SMK aj Most-Híd.

Nového vikára, farára v Nových Zámkoch a dištriktuálneho dekana Zoltána Ďurča menoval biskup Judák do úradu biskupského vikára pre maďarsky hovoriacich veriacich v Nitrianskej diecéze. „Je to dôstojný krok, ktorý potvrdí v maďarských veriacich pocit, že sú plnohodnotnými členmi našej cirkvi,“ uviedla v tlačovej správe strana Most-Híd. Vďaka tomuto rozhodnutiu už nebude môcť byť táto veľmi dôležitá otázka pre občanov maďarskej národnosti nástrojom v predvolebnej kampani, píše sa ďalej vo vyhlásení.

Menovanie ocenil aj predseda SMK Pál Csáky. „Považujem to jednoznačne za pozitívny posun,“ uviedol pre stredajšie vydanie denníka SME, podľa ktorého by Csáky uvítal podobné rozhodnutie aj v Bratislavskej arcidiecéze. Práve SMK pravidelne začiatkom roka kritizuje nedostatočnú starostlivosť o maďarských veriacich. V roku 2009 žiadala menovanie maďarského biskupa, tohto roku strana vyhlásila, že doterajší nitriansky vikár Ján Pristač nedostatočne ovláda maďarský jazyk. Hovorca KBS Jozef Kováčik tieto vyjadrenia označil za zbieranie politických bodov a zasahovanie do vnútrocirkevných záležitostí. Maďarskí vikári dnes pôsobia v Košickej, Nitrianskej a Banskobystrickej diecéze. Maďarčinu ovláda aj rožňavský diecézny biskup Vladimír Filo a trnavský pomocný biskup Ján Orosch.

Nový biskupský vikár Zoltán Ďurčo sa narodil v roku 1953 vo Výčapoch – Opatovciach, vysvätený za kňaza bol v roku 1976. Doteraz pôsobil v Kolárove, Komárne a v Hronovciach. Od roku 1991 je farárom v Nových Zámkoch. Z celkového počtu katolíkov v Nitrianskej diecéze je približne 10 percent veriacich maďarskej národnosti, uviedla TK KBS. Z takmer 200 farností biskupstva je 52 takých, kde žijú aj maďarsky hovoriaci veriaci.

 

Zprávy z ČTK

http://cs.christiantoday.com/article/papez-kritizoval-navrh-zakona-o-eutanazii-ve-skotsku/16385.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Zuzana Dvořáková, ERC

                   zdvorakova79@gmail.comKateřina Děkanovská publikováno: 15.02.2010 01:38 zobrazeno: 2488x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus