WebArchiv - archiv českého webu

Zpravodajství z domova

Zprávy z ekumeny v českém prostředí.

 

           16. března 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Irena Sargánková

Katolická církev proti rasismu

Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace (21.3.) je připomínkou trvalého úsilí společnosti o rozpoznávání a včasné potlačení projevů rasismu. Důležitým aspektem je prevence těchto jevů. Přinášíme při této příležitosti vyjádření České biskupské konference, které poskytl biskup Ladislav Hučko jako její delegát pro Rómy, menšiny a migranty.

Praha: Katolická církev se dnes nejen připojuje k boji za odstranění rasové diskriminace ve světě, ale můžeme říci, že svým učením a svou praxí byla a je v dějinách vždycky v čele tohoto procesu. Po mnohá staletí usilovala o to, aby se lidé neposuzovali podle barvy pleti, ale podle toho, čím ve skutečnosti jsou: dětmi Božími. Podle křesťanské nauky jsou si všichni lidé před Bohem rovni, což poukazuje na to, že původ rasové diskriminace – jestliže se někde vyskytne – je třeba hledat v samotném pohledu na člověka. Pokud by byl člověk jenom produktem nějakého slepého vývoje, bytostně by mu scházelo oprávnění k tomu, aby všechny lidi považoval za navzájem rovné. Pokud však byl stvořen Bohem, pak všichni mají před ním stejnou důstojnost pocházející z toho, že všichni jsou Boží stvoření a že za všechny dal Ježíš svůj život na kříži, všechny vykoupil.

Neexistují ušlechtilejší a méně ušlechtilé rasy, jak se to kdysi – a na některých místech i dnes – na základě falešné a pseudovědecké teorie tvrdilo. Tento pohled způsobil hodně bolestí a utrpení mnoha nevinným lidem v minulosti a způsobuje, žel, i v současnosti. Mohou být kultury více nebo méně rozvinuté, národy kulturnější nebo méně kulturní a vyspělé. To však nemá nic společného s důstojností člověka jako takového. Člověk byl stvořen k podobě a obrazu Božímu. Platí to pro každého člověka bez výjimky: od početí až po přirozenou smrt.  Kdo to neuznává nebo porušuje, aniž by si to uvědomoval, klade základy a otevírá možnosti pro rasistické chování. Chybí mu totiž podstata, o kterou by protirasistické postoje opíral.

Církev nikdy nebyla v zásadě revoluční, nechtěla měnit věci skokem. Vždycky však v dějinách usilovala o postupnou změnu především člověka, jeho srdce, a snažila se tak zabezpečit nejen dočasnou, ale trvalou pozitivní změnu také společenských poměrů. To platí i v oblasti posuzování lidí na základě jejich rasového původu, se kterým souvisí i odlišnost mentality nebo kultury jednotlivých skupin lidí. Jenom když změníme celkový pohled na člověka, na jeho místo ve světě, když na místo moci a nadřazenosti nastoupí duch služby a oběti, můžeme doufat v trvalé odstranění všech současných a zabránění návratu minulých rasových předsudků.

biskup Ladislav Hučko

 

           17. března 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Richard Vocel

Setkání křesťanských médií

Ve středu 17.3.2010 se v sídle České biskupské konference v Praze 6-Dejvicích konalo setkání představitelů křesťanských médií. Zahraničním hostem byl děkan Fakulty institucionální sociální komunikace Papežské univerzity Svatého kříže v Římě Diego Contreras.

Praha: Všechny přivítala RNDr. Irena Sargánková, CSc., tisková mluvčí ČBK a vedoucí Tiskového střediska, která setkání moderovala. Zástupci médií informovali o aktuální situaci na svých pracovištích a konzultovali možnosti další spolupráce.

Poté vystoupil děkan Diego Contreras z Papežské univerzity Svatého kříže v Římě (web univerzity: www.pusc.it) se svým příspěvkem nazvaným Profil křesťanského žurnalisty a jeho poslání. V něm se zaměřil na tři hlavní body související s problémem krize ve společnosti a chápáním podstaty žurnalistiky. Prvním tématem je Krize identity současné žurnalistiky. Současná ekonomická krize se projevuje i v novinářství. Je třeba položit si otázku, co vlastně žurnalistika je. Odpověď na ni není jednoznačná. Tisk by neměl ztratit úlohu, kterou má v demokratické společnosti.

Je třeba zdůraznit požadavek, aby nebylo novinářství chápáno jako další obchodní činnost. Krize identity se dotýká také informací ze světa náboženství. Odpovědí na tuto krizi má být návrat k opravdové žurnalistice, to znamená nebýt lhostejní vůči pravdě a mít úctu k člověku, i v případě, že ho kritizuji. Společnost potřebuje profesionální a věrohodnou informaci. Dále je nutné nabídnout objevení smyslu informací a událostí. Čtenář musí pochopit jejich smysl, nejen obdržet fragmentární poznatky. To vše je výzvou k vysoké profesionalitě křesťanského novináře.

Antropologická a kulturní otázka, tedy druhé téma příspěvku, zahrnuje zachycení základních rysů doby, ve které novinář žije, a orientaci v závažných současných otázkách, jak se předkládají veřejnosti. S tím souvisí vědecký a technologický rozvoj společnosti: člověk se snaží změnit sám sebe na rovině fyzické, ale zapomíná na transcendenci, víru a spásu.

Třetím důležitým bodem a tématem je Kulturní debata ve společnosti. Jedná se o teorii konceptu, ohraničenosti. Skutečnost pochopíme, jestliže si utvoříme její rámec; dochází k ovlivnění chápání věcí. Projevuje se touha zaujmout prostor našimi návrhy, přijít s konceptem jako první. Ne vždy se vyplatí "jít do boje", přijatelnější je nabízet alternativu.

Dále přišly na řadu dotazy a diskuse, kde se hovořilo mimo jiné o mediální situaci ve Španělsku a v Itálii nebo o profesionální úrovni novinářů ve Vatikánu. Diego Contreras zdůraznil, že je třeba snažit se o přitažlivost pravdy. Úlohou novináře je často poukázat na určitý problém nebo vznášet dotazy, nejen nabízet odpovědi. Debata se dotkla také otevírání se křesťanských médií světu a možností spolupráce křesťanských a dalších médií.

Diego Contreras odpoledne navštívil Vyšší odbornou školu publicistiky v Praze.

 

           17. března 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Aleš Pištora

Skončila nevšední konference o duchovním životě u nás

Časopis Dingir a Husitská teologická fakulta UK uspořádaly 10.-11. března 2010 konferenci na téma "Duchovní život ve svobodné společnosti". V rámci bloku příspěvků představitelů různých duchovních tradic promluvil také kardinál Vlk, který velmi ocenil možnost společného dialogu.

 

Podle kardinála Miloslava Vlka je třeba, aby se jednotlivé církve a náboženské skupiny společně vyslovovaly k aktuálním otázkám naší společnosti. Především při panelové diskuzi, která završila první den konference, si kardinál Vlk znovu ověřil, že většina duchovních tradic působících v naší zemi "cítí mnoho věcí našeho života stejně". Při závěrečné debatě s rabínem Karolem Sidonem a ředitelem Islámského centra v Praze Vladimírem Sáňkou připomněl společné prohlášení církví a náboženských společností v ČR k problematice eutanazie a doprovázení umírajících, které spolu s evangelíky, židy a muslimy podepsal za Českou biskupskou konferenci arcibiskup Jan Graubner. Kardinál Vlk se domnívá, že by bylo možné tímto způsobem společně oslovovat společnost častěji.

Kardinál Miloslav Vlk také pozitivně hodnotí celou konferenci: "K takovému setkání důležitých duchovních tradic nedochází každý den". Doposud žádná akce u nás nesoustředila tolik představitelů celého spektra duchovních tradic ani tolik religionistů, kteří se zabývají podobami současného náboženského života. Ve svém referátu, který zazněl první den konference, se kardinál Vlk pokusil nastínit, co pro katolickou církev znamenala svoboda po pádu komunismu. Promluvil nejen o církvi a jejím životě po roce 1989, ale také o její roli v naší společnosti a o vztahu k ostatním církvím a náboženstvím.

Během prvního dne vystoupili také další představitelé křesťanských církví, ale také židů, muslimů, hinduistů, buddhistů a dalších duchovních společenství (esoterní tradice, New Age). Svůj referát přednesl patriarcha Tomáš Butta, synodní senior Joel Ruml, rabín Karol Efraim Sidon či ředitel Islámského centra v Praze Vladimír Sáňka. Ve večerní panelové diskuzi hovořili sociolog, teolog a farář akademické farnosti Tomáš Halík a představitel indické tradice jógy Jan Lajka.

Ve čtvrtek 11. března byl duchovní život uplynulých dvaceti let reflektován z akademického hlediska. Promluvila řada českých religionistů, teologů a sociologů náboženství (Pavel Hošek, Dušan Lužný, Zdeněk R. Nešpor, Karel Skalický, Vladimír Šiler, Ivan O. Štampach a další); svůj přednáškový blok měla i početná delegace ze Slovenska.

Výběr z referátů bude k dispozici v religionistickém časopise Dingir 2/2010 (vychází v červnu).

 

 

 

           19. března 2010, www.christnet.cz

Počet českobratrských evangelíků poprvé klesl pod sto tísíc

Členská základna největší protestantské církve v Česku, Českobratrské církve evangelické (ČCE), poprvé klesla pod sto tisíc. Podle údajů uveřejněných v Evangelickém kalendáři 2010 má církev necelých 98 tisíc členů.

Jestliže při sčítání lidu v roce 1991 se k ČCE hlásilo asi 204 tisíc lidí, před dvěma lety to byly podle Evangelického kalendáře 2008 102 tisíce. Přitom ještě v roce 1950 se k ČCE hlásilo 402 tisíc věřících.

Počet duchovních ČCE za uvedené období víceméně stagnuje (242 v roce 1991, 244 v roce 2006, 267 - včetně pastoračních pracovníků -  v roce 2008). V tom je církev výjimečná, protože u téměř všech ostatních církví došlo výraznému  nárůstu. Například v Římskokatolické církvi stoupl počet kněží z 1719 v roce 1991 na 2975 v roce 2008. Církev československá husitská měla na začátku uvedeného období 256 placených duchovních, v roce 2008 pak 395.  Vyplývá to z údajů ministerstva kultury.

           19. března 2010, www.christnet.cz, Autor: Radio Vaticana

Australští anglikáni míří k plnému společenství s katolíky

Nadále trvá odliv tradicionalistických anglikánů do katolické církve. Včera svou konverzi oznámili také Australané: 4 biskupové, 40 kněží a 26 farností.

 Většina z nich je spojena s anglikánskou odnoží Traditional Anglican Communion, která již delší dobu neuznává za svého primase arcibiskupa z Canterbury. Dva biskupové, David Robarts a Harry Entwistle, však patří do hlavního proudu anglikánského společenství.

Nejvyšší představitel Tradičního anglikánského společenství, arcibiskup John Heptworth z Adelaide, řekl, že ještě před Velikonocemi dostane Kongregace pro nauku víry oficiální rozhodnutí australských anglikánů spolu s prosbou o vytvoření vlastního personálního ordinariátu na základě podmínek stanovených Benediktem XVI. v apoštolské konstituci Anglicanorum coetibus.

Arcibiskup Hepworth dále řekl, že ke konverzi na katolicismus je vede nejenom touha po jednotě, ale i nespokojenost z postupující sekularizací anglikánského společenství. Nejde přitom jenom o udělování svěcení ženám a homosexuálům, ale také o zpochybňování základních pravd křesťanské víry.

Anglikánský tradicionalistický biskup uvedl jako příklad amerického biskupa Johna Shelby Sponga, který pochybuje o fakticitě Kristova zmrtvýchvstání. Doufá také, že dojde i k obohacení katolické církve: „V době, kdy je atakována rodina, může být přítomnost rodiny kněze v jeho farnosti opravdovým darem,“ říká arcibiskup Hepworth.

Radost z rozhodnutí vyjádřil již kard. George Pell. „V katolické církvi jste vřele vítaní – řekl arcibiskup Sydney – a budete přijati, jakmile bude ustanoven personální ordinariát.“ Úkolem předběžné přípravy tohoto kroku byl pověřen biskup Peter Elliott z Melbourne, který byl sám dříve anglikánem, a dnes je ředitelem Institutu Jana Pavla II. pro manželství a rodinu.

           21. března 2010, www.christnet.cz

Praha čte Bibli

V rámci akce Celonárodní čtení Bible 2010 se 29. - 31.3. 2010 bude konat na Jungmannově nám. v Praze před knihkupectvím Paulínek veřejné čtení z různých překladů Bible. Veřejné čtení Bible bude pokračovat ve čtvrtek 1. dubna v Městské knihovně v Praze slavnostním večerem. V dramatickém pásmu tu budou Bibli číst přední čeští herci Josef Somr, Jaroslava Kretschmerová, Petr Forman a Lucie Trmíková.

Záštitu nad tímto večerem převzal předseda vlády pan Jan Fischer a primátor hlavního města Prahy pan Pavel Bém. Další informace o Celonárodním čtení Bible 2010 v Praze a dalších městech získáte na http://www.bible21.cz/nonstop_cteni/cteni2010.  

 

Zprávy ČTK:

 

           http://cs.christiantoday.com/article/do-noci-kostelu-se-letos-zapoji-na-140-modliteben-po-celem-cesku/16560.htm

           http://cs.christiantoday.com/article/pripravy-na-predani-uradu-prazskeho-arcibiskupa-vrcholi/16575.htm

 

 

 

         15. února 2010, www.christnet.cz, Autor: Pavel Černý

Co čekám od nového pražského arcibiskupa

Pohled expředsedy Ekumenické rady církví v ČR Pavla Černého

Formulovat vizi pro představitele jiné církve je přinejmenším troufalé. Na druhé straně se jedná o představitele největší církve v ČR a to se nějakým způsobem dotýká ostatních křesťanů i celé společnosti. Snažím se položenou otázku uchopit z ekumenické pozice, v níž se jistě projevuje pohled protestantského teologa a také několikaletá spolupráce se zralou křesťanskou osobností, jakou je dosavadní pražský arcibiskup – Miloslav kardinál Vlk.

 

1. Dobré zakotvení v Písmech Starého i Nového zákona. Dobře víme, že to dnes samozřejmostí není. Mnozí služebníci církví sledují všechno možné, ale na hlubší studium Písma svatého jim zbývá málo času a sil. Představitel církve v dnešní době pluralismu a relativismu musí být dobrým exegetou a zároveň i kazatelem, který poctivě staví most ze světa Bible do světa, ve kterém dnes žijeme. Zakotvení v Písmu svatém musí jít hluboko pod povrchní a frázovitá kázáníčka, která málokoho osloví a která jsou pouhým odvarem a někdy i karikaturou žhavého obsahu biblického poselství.

 

2. Nový pražský arcibiskup by měl být mužem křesťanské integrity. Kolik se už napsalo o tom, že křesťan dneška musí být člověkem hluboké spirituality. Každý představitel církve se dnes dostane do krizových situací hledání dalšího východiska, další cesty, smiřování lidí, kteří se vzájemně zranili, pod kritiku zvnitřku církve i z vnější společnosti. V takových situacích k zachování rovnováhy pomáhá osobní zbožnost, zavěšená na Krista a otevřená moci Ducha svatého. Staré rčení „vita clerici – evangelium populi“ se nepřežilo, protože ti, kteří stojí v čele, svým životem předkládají interpretaci toho, v co věří, čím žijí a komu slouží.

 

3. Od představitele církve se dnes očekává i určitá mediální angažovanost. To vyžaduje nejen schopnost se dobře a přesně vyjádřit, ale také vystupovat s rozhodností a přitom trpělivostí a vnitřním pokojem, aby nebylo kompromitováno evangelium, o které jde především. Arogance a přezíravost k pracovníkům médií není v souladu s poselstvím o důstojnosti člověka.

 

4. Úcta a naslouchání schopným lidem ve vlastní církvi. V dnešní době nikdo nemůže obsáhnout všechno. Každý představitel církve potřebuje spolupracovníky a poradce. V hierarchické církvi, jako je katolická, je zapotřebí zdůrazňovat, že i tzv. laik (což je velmi nešťastné slovo pro člověka, který není ordinovaným duchovním) může přijmout od Boha velké poznání a přinést inspiraci a vizi dalšího směřování. Moudrý arcibiskup bude naslouchat nejen ostatním biskupům, ale také poradcům jiných oborů (pedagogům, sociologům, psychologům, zdravotníkům, ekonomům aj.). Bůh rozděluje duchovní dary, jak sám chce, a často se přitom nedívá především na post v hierarchické stupnici.

 

5. Ekumenické cítění. Dvacáté století bylo nepochybně význačné prudkým rozvojem ekumenického hnutí. V řadě oblastí začaly křesťanské církve úzce spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Na začátku tohoto století se ekumenické hnutí zjevně zpomalilo. Ti, kteří se v něčem zklamali, už nemají takovou touhu jít dál. Někde dokonce vítězí tendence se znovu opevnit proti ostatním křesťanům a uhasit ekumenické snahy. Pražský arcibiskup je jako představitel největší křesťanské církve v ČR klíčovou postavou pro ochranu a další rozvoj ekumenismu. Má zde již vybudovanou určitou základnu spolupráce mezi ČBK a ERC a potom je zde přínosná spolupráce řady duchovních hnutí a misijních společností. Věřím, že moudrý arcibiskup bude podporovat život ekumenických hnutí a komunit. Dnešní lidé neznají historii církve, často jim nezáleží na jménu církve, ale jsou velmi citliví na podtržení společného křesťanského základu a ochotu ke spolupráci. Dobré ekumenické vztahy a bratrská spolupráce vyjadřují vizi budoucí jednoty.

 

6. Re-evangelizace Evropy a misie církve, jak o těchto úkolech rád mluvil papež Jan Pavel II. Nový arcibiskup nesmí být údržbář starých pořádků a pouze připomínat doby, které se již nevrátí. Je třeba vést dnešní církev na nové cesty. Současná doba silně připomíná pluralistickou a multináboženskou společnost prvního století po Kristu. Ukazuje se, že spoléhání se na lidovou církev, do které lidé přicházejí svým narozením, je dnes málo funkční. Církev musí jít se zvěstí o Kristu za lidmi, na „tržiště“ dnešní doby a ochotně vstupovat do mezináboženského dialogu. Je třeba dále rozvíjet vyznavačský charakter církve. Nikdy se již nepodaří obnovit parochiální systém, který se nenávratně zhroutil. Lidé se budou zajímat o církev na těch místech, kde se bude srozumitelně zvěstovat evangelium, kde se bude sloužit všem generacím a kde bude společenství pokoje a lásky, které je tím nejlepším doporučením Kristova evangelia.

 

7. Hospodářské zabezpečení církve. Ano, církve mají právní nárok na odškodnění jako jiné organizace i jednotlivci. Je možné, že majetky, které byly jednou ukradeny komunistickým režimem, budou ukradeny podruhé demokratickou vládou, která vede jednu ze zemí EU. To nesmí vedení církve zaskočit. Pro službu ve společnosti je třeba přinášet oběti, někdy se i vzdát svých práv. Investicí svých sil, svého času a svých peněz člověk vyjadřuje, jak mu na službě lidem záleží. Nový arcibiskup se bude muset odvážně vyrovnávat s prodejem pozemků a budov, které církev nepotřebuje, aby bylo možné podepřít projekty, které jsou naplněním misijního poslání. Někdy je třeba se zbavovat i toho, co máme rádi, abychom mohli konat to, co konat máme.

 

8. Sledování priorit. V církvi byly vždy věci, které byly považovány za podstatné, a potom věci, které byly považovány za adiafora, věci indiferentní, kde se nemůžeme opřít o zjevenou Boží vůli. Představitel církve musí bedlivě rozlišovat mezi tím, co církev nesmí na základě Božího slova pominout, a tím, co není vymezené, kde je volný prostor pro rozhodování a kreativitu. Jestli bude církev zvěstovat evangelium a rozvíjet evangelium, to je dáno samotnou její existencí. Jestli bude pražskou katedrálu vlastnit církev či stát, to je jeden příklad záležitosti adiaforní. Podobných záležitostí bude v příštích letech v církvi celá řada.

 

Myslím, že již pominuly doby, kdy by se do úřadu představitele církve někdo dral. V dnešní době to je role náročná, riskantní a vyčerpávající. Ten, kdo vede, musí být podle Kristova slova služebníkem všech. Je to role služebná, ale stojí pod Božím zaslíbením.

 

ThDr. Pavel Černý, Th.D. byl po čtyři volební období předsedou Rady Církve bratrské (1993-2009) a dvě volební období předsedou Ekumenické rady církví v ČR (2005-2009). Nyní pracuje jako kazatel centrálního sboru Církve bratrské v Praze 1, Soukenické ulici.   Psáno pro ChristNet.cz v pátek 12. února, mírně upraveno autorem v sobotu 13. února. Článek je součástí volné řady, v níž jsme již uveřejnili příspěvek doc. Ivana Štampacha a prof. Tomáše Halíka.

           18. února 2010, www.christnet.cz, Autor: Ivan O. Štampach

In Spiritu veritatis

Očekávání spojená s nastupujícím pražským arcibiskupem

Dominik Jaroslav Duka (*1943) jako člen řádu kazatelů, tedy dominikán, má řádové heslo Veritas (Pravda). Téma pravdy začlenil i do svého biskupského hesla in Spiritu veritatis (V Duchu pravdy). Pro toto řeholní společenství je sledování pravdy bezprostřední součástí duchovního života. Lze-li to posoudit zvenčí, nedominují v profilu dosavadního hradeckého biskupa charismata pastýřské péče, i když má za sebou i pětiletou zkušenost s tradiční farní pastorací. Není na rozdíl od svého předchůdce na pražském stolci odborníkem na administrativní a právní otázky, v tom bude odkázán na kvalitní spolupracovníky. Je v zcela v řádové linii, že je nepochybně nejvzdělanějším z českých hierarchů. Je pravda, že žádný z českých diecézních, emertiních ani pomocných biskupů nesplňuje obvyklý kvalifikační předpoklad k této funkci, jímž je doktorát v oboru teologie nebo církevního práva. Mons. Duka s licenciátem teologie je tomu nejblíže. Je sečtělý a zběhlý v teologickém myšlení. V získání doktorátu, které padalo v úvahu na začátku devadesátých let, mu zabránila jen hora povinností, která ho od prvních dnů v nové situaci zavalila. Odborně je zaměřen na biblistiku blízkou tomu, jak ji pěstují dominikáni kolem Jeruzalémské biblické školy. Můžeme počítat s tím, že v roli velkého kancléře bude dbát o dobrou úroveň Katolické teologické fakulty v její současné nesnadnými reformami prošlé podobě.

Chceme-li v určité publicistické zkratce vyjádřit postoje biskupa Duky jeho zařazením do schématu obvyklých směrů a skupin, mohli bychom ho označit za inteligentního konzervativce. Jeho tradicionalismus rozhodně nezahrnuje podporu pověrečných a povrchně emocionálních projevů takzvaně lidové zbožnosti. Nebyl dosud ani příznivcem liturgických návratů do minulosti. Je mu cizí ceremoniální okázalost.

Dominik Duka bude šedesátým třetím nejvyšším představitelem pražské diecéze založené r. 973 a třicátým šestým arcibiskupem. Pražská diecéze byla povýšena na arcidiecézi r. 1344. Prvním arcibiskupem byl Arnošt z Pardubic. Bude ve shodě s generální linii současné římskokatolické církve tak, jak je dnes reprezentována mimořádně vzdělaným tradicionalistou Benediktem XVI. Bude mužem vnitrocírkevní loajality a solidarity. Tyto vlastnosti se dosud projevily například tím, že s plnou důvěrou začlenil do práce v diecézi různé činitele někdejší tzv. podzemní církve, kteří u všech ostatních jeho kolegů měli problémy. Doposud byl a jistě dál bude kultivovaným bojovníkem za zájmy církve. Je však zároveň svým založením diplomat. Kdyby byl stoupencem někdejšího prezidenta T. G. Masaryka, mohli bychom říct, že se drží jeho výroku rámus není autorita. Vždy spoléhá spíš na argumentaci, než na ostré velení a sankce.

Jaké konkrétní postoje můžeme čekat, to lze z dosavadních projevů vyčíst jen částečně. Je např. spoluzakladatelem Společnosti křesťanů a Židů, ale proslul v poslední době ostrými výroky proti islámu. Co z toho můžeme vyčíst k dnes tak důležitému tématu mezináboženských vztahů? Selektivní vztahy na různé strany, nedotvořenou koncepci, míšení teologie s politikou? Pokud jde o jiné křesťanské církve, bere vážně ty z nich, které lze nazvat historickými a které se vyznačují znatelnou členskou základnou. Respektoval jejich vynikající osobnosti, např. i přes částečný odborný nesouhlas prof. Jana Hellera. Nová vstřícná ekumenická gesta vůči sesterským církvím však bohužel čekat nemůžeme, i když nutno uznat, že soukromý názor může být jedna věc a praktická činnost ovlivněná různými činiteli může nakonec vyznít jinak.

Pokud jde o politické sympatie, Dominik Duka se netají s oblibou Občanské demokratické strany a demonstruje dobré vztahy s jejím zakladatelem a víceletým předsedou, který se s ní prozatím rozešel, s Václavem Klausem. Mostem k ODS mu byl Václav Benda, který do ní vplul jako r. 1996 s celou Křesťansko demokratickou stranou po marném pokusu dělat společnou politikou s lidovci. Je pokládán za podporovatele opoziční smlouvy v létech 1998 – 2002, což může být významné pro politickou linii po příštích volbách do sněmovny.

Z veřejných projevů budoucího pražského arcibiskupa lze vyčíst na rozdíl od kroků jeho předchůdce umírněný postoj k vlastnictví svatovítské katedrály a budov na Pražském hradě, které k tomuto majetkovému celku patří. Nechce konflikt se státem, ví, že to církvi neprospívá. Je diskutabilní, nakolik se to týká i tzv. církevních restitucí, tj. velkorysé finanční nabídky někdejší Topolánkovy vlády, jíž měla být kompenzována ztráta příjmu této a dalších církví počínaje pozemkovou reformou z r. 1919. Koneckonců to nebude on, kdo o tom bude rozhodovat, spíše bude prostředníkem a aktérem různých jednání a více slyšeným dodavatelem podnětů a nápadů, než dosud.

Roli, jíž se Dominik Duka ujímá, není radno přeceňovat. Bezprostřední kanonickou moc bude mít jen nad pražskou arcidiecézí ve středních Čechách. Jako metropolita je představeným čtyř sufragánních biskupů, tedy představitelů ostatních čtyř diecézí v tradičních hranicích Čech (Litoměřice, České Budějovice, Hradec Králové a Plzeň). Je jistě žhavým kandidátem na předsedu České biskupské konference, až vyprší mandát Janu Graubnerovi, který reprezentuje Římskokatolickou církev v celé ČR dnes. Deset jeho předchůdců počínaje Zbyňkem Berkou z Dubé (1592 – 1606) a konče Miloslavem Vlkem (1991 – 2010) bylo s nějakým odstupem po nástupu na pražský stolec jmenováno kardinály. Lze to předpokládat i u něj. Tím vzroste jeho role u nás, ale zároveň i vliv na celocírkevní poměry.

(V článku jsou použity pasáže z komentáře Inteligentní konzervativec na pražský stolec uveřejněného v Deníku Referendum, www.denikreferendum.cz, dne 13. 2. 2010.)

Ivan O. Štamapach je docentem religionistiky na Univerzitě Pardubice

           17. února 2010, http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/portal/, Autor: Michaela Vetešková, Lenka Rafaelová

Archeologové nakonec hrob svaté Anežky České nenašli

Ostatky Anežky České v kryptě pražského kostela Svatého Haštala archeologové nenašli. Uzavřeli tak nejenom několikaměsíční domněnky o místě posledního odpočinku české světice, ale také archeologický průzkum kostela. 

Negativní nález Anežky České definitivně potvrdila podzemní sonda s kamerou, která v barokní hrobce objevila ostatky z 18.století."Zjistili jsme, že se jedná o poměrně rozlehlý prostor krypty, kde je na dně uložena v rakvích řada kosterních ostatků," popsal nález šéf archeologů pražského Národního památkového ústavu Jaroslav Podliska.

"Dokonce v jednom případě zde bylo datum 1759. Víme tedy, že zde došlo k ukládání kosterních ostatků zemřelých někdy v průběhu 18. století," dodal Podliska.

Archeologové ale nejsou tímto zjištěním příliš překvapeni. Už po včerejším předběžném průzkumu místa totiž nepředpokládali, že by hrob Anežky České v kostele sv. Haštala byl.

 

           17. února 2010, www.krestandnes.cz, Autor: www.apha.cz

Mons. Dominik Duka se setkal s kardinálem Miloslavem Vlkem

V pondělí 15. února 2010 krátce po poledni navštívil nový pražský arcibiskup Mons. Duka Arcibiskupský palác. Nejprve se pozdravil s vedením arcibiskupství a jeho zaměstnanci, poté při obědě hovořil s kardinálem Vlkem. Datum převzetí arcidiecéze bylo při této příležitosti stanoveno na 10. dubna 2010.

První kroky Mons. Dominika Duky po jeho jmenování vedly z Hradce Králové na pražské arcibiskupství, aby se setkal s kardinálem Miloslavem Vlkem, s dosavadním generálním vikářem Michaelem Slavíkem, vedoucími jednotlivých oddělení arcibiskupství a ostatními zaměstnanci. Při tomto společném setkání přijal Mons. Duka od kardinála Vlka nově vydané partikulární právo „Sbírku právních norem Arcidiecéze pražské z let 1945–2009“, Katalog pražské arcidiecéze a klíč (nejen symbolický) od Arcibiskupského paláce.

Ústy emeritního arcibiskupa pražského kardinála Vlka pražská arcidiecéze poděkovala papeži za jmenování nového arcibiskupa, kterého s vděčností uvítala jako odpověď na své dlouhotrvající modlitby, a popřála mu plnost darů Ducha svatého pro jeho náročné poslání.

Arcibiskup Duka poděkoval a zdůraznil nutnost kontinuity dalšího vývoje v arcidiecézi. Připomenul zásadu, která se při přípravě na kněžství bohoslovcům klade na srdce: po určitou dobu nic neměnit. Kardinál Vlk ve svém proslovu zmínil, že nový arcibiskup přichází z diecéze, kde se narodil první biskup z české krve, svatý Vojtěch, a odkud pocházel i první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Kardinál Vlk poděkoval všem spolupracovníkům úřadu, pochválil jejich nasazení a jako dobrý tým je předal novému arcibiskupovi s výzvou k dobré spolupráci. V závěru setkání Mons. Dominik Duka i kardinál Vlk přítomným požehnali.

Po setkání se oba arcibiskupové, emeritní i nově jmenovaný, odebrali na pracovní oběd. Při obědě spolu hovořili o úkolech pražského arcibiskupa obecně i o úkolech, které před novým pražským arcibiskupem stojí v nejbližší době. Arcibiskup Dominik Duka požádal kardinála Vlka, aby jako administrátor arcidiecéze tyto úkoly plnil do slavnostního převzetí diecéze. Vyzval pak svého předchůdce, aby byl k dispozici pro pastorační spolupráci v arcidiecézi.

Také samotné slavnostní převzetí arcidiecéze bylo tématem rozhovoru. Na žádost arcibiskupa Duky bylo stanoveno, že se převzetí vedení arcidiecéze uskuteční v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při slavnostní bohoslužbě za přítomnosti kněží i veřejnosti v sobotu po Velikonocích dne 10. dubna 2010 v 10:00 hodin.

Do té doby se arcibiskup Duka ještě znovu setká s kardinálem Vlkem, aby v jeho doprovodu mohl navštívit jednotlivá oddělení arcibiskupství a seznámit se osobně s jejich vedením, jednotlivými pracovníky a pracovní náplní.

           17. února 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Rastislav Čižmár

V Česku vyšla Študijná Biblia s výkladovými poznámkami

Študijná Biblia s výkladovými poznámkami je v troch rôznych formátoch.

(www.acsr.sk)

V Česku vychádza Študijná Biblia s výkladovými poznámkami, predstavená bola minulý týždeň v pražskom Dome Biblie. Tento projekt je výsledkom snahy a práce amerických a českých nakladateľstiev, vydavateľstiev a biblických spoločností. Doteraz bola Biblia v tomto rozsahu a obsahu dostupná len v cudzích jazykoch, anglická verzia je s názvom Full Life Study Bible.

„Takýmto spôsobom sa pre nás na Slovensku otvárajú dvere jedinečnej príležitosti, keďže jazyková bariéra v tomto ohľade u nás nezohráva žiadnu úlohu. Môžeme sa jednoducho pridať k tomuto úspechu českej Apoštolskej cirkvi a siahnuť po novom, modernom a obohatenom vydaní tejto knihy kníh. Výhody, ktoré poskytuje pri čítaní a štúdiu biblického textu, vás jednoznačne nadchnú a vzbudia túžbu po vlastnom výtlačku,“ uvádza internetová stránka Apoštolskej cirkvi na Slovensku www.acsr.sk.

Ako uvádza správa, Študijná Biblia pozostáva z dvoch súčastí: prvú tvorí Český ekumenický preklad a druhá predstavuje odkazový aparát a letničné výkladové poznámky. Nachádzajú sa tu študijné články k témam ako napr. uzdravenie, krst Duchom Svätým; taktiež mapky, konkordancia a teologický komentár.

Do textu je taktiež zaradených 77 tematických študijných článkov (napr. Bázeň Božia, Podstata modlárstva, Znovuzrodenie, Viera a milosť) a 43 rôznych prehľadov, tabuliek a máp (napr. Židovský kalendár, Izraelskí a judskí králi, Dary Ducha Svätého, Dielo Ducha Svätého).

Biblický text je vysádzaný do dvoch stĺpcov a medzi nimi je stĺpec, ktorý obsahuje odkazy k príslušným súvisiacim miestam. Biblický text ďalej obsahuje aj poznámky k biblickému textu, ktoré sú prevzaté z Českého ekumenického prekladu Biblie.

           18. února 2010, http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/portal/, Autor: Milena M. Marešová

Národní muzeum vydalo Faksimile Jenského kodexu 

Kardinál Miloslav Vlk převzal patronát nad slavnostním uvedením faksimile Jenského kodexu v Pantheonu Národního muzea. Akce proběhla ve středu 17. února jako zásadní součást třídenní konference, konané pod názvem „Umění reformace v českých zemích (1380-1620)“ v pražské Akademii věd ČR ve dnech 17.-19. února 2010. 

Pokud by se někdo podivoval, že záštity v podstatě protikatolického díla se ujal právě kardinál Vlk, vysvětlení je jednoduché a podniku dodává zajímavý smysl a rozměr. Miloslav Vlk je autorem předmluvy k vydání faksimile díla (vydaného v nakladatelství Gallery jako dvousvazkový komplet faksimile s komentářem), ale především, koncem padesátých let při absolvování oboru archeologie na Filosofické fakultě University Karlovy psal diplomovou práci právě o tomto rukopisu a svým výzkumem přispěl k správnému chronologickému zařazení středověké památky.

 

Proto může otec kardinál fundovaně zodpovědět i dnešní otázky, týkající se pamětihodnosti Jenského kodexu: Čím je právě Jenský kodex unikátní? „Je výjimečný nejen svými osudy, které jako kniha měl, ale především je to soubor obrazů, které zřejmě v době husitské byly veřejným dobovým propagačním materiálem a komunikačním prostředkem husitských názorů.“ Zmíněné obrazy patří zřejmě vůbec k nejznámějším tuzemským iluminacím (jedno téma se dostalo i na platidlo socialistického Československa).

Připomeňme, že originál česky a latinsky psaného Jenského kodexu, pozdně středověkého rukopisu, vzniklého v letech 1490–1510 na základě starších předloh, pocházejících ještě z doby Husovy, a obsahem zaměřeného proti církevní hierarchii, koncem padesátých let minulého století do sbírek Knihovny Národního muzea věnoval prezident tehdejší Německé demokratické republiky, Wilhelm Pieck.

Zapříčinila popularitu díla tematika, která byla dobově a ideologicky vhodná? Ptáme se znovu kardinála Vlka: „Nádherných iluminovaných rukopisů a kodexů máme mnoho. Nemyslím si, že tento iluminovaný kodex je nejvzácnější po stránce umělecké, ale jeho zajímavost tvoří právě dobové umělecké ztvárnění ideových duchovních proudů té doby a jejich použití k ideovým střetům.“

Do českého prostoru se ale kodex, původně uložený v Univerzitní knihovně v Jeně, „dostal“ už dříve. Studoval ho totiž mimo jiné i Johann Wolfgang von Goethe, který nechal pro potřeby českých vědců pořídit kreslenou kopii díla. Ta je dodnes uchována rovněž v Knihovně Národního muzea.

Od poloviny dvacátého století, kdy se rukopis Jenského kodexu do Národního muzea dostal, bylo plánováno jeho faksimilování. To se tedy konečně nyní podařilo. Komentářové statě napsali přední odborníci na období husitství a na středověkou historii, například František Šmahel či Ivan Hlaváček. Prof. Šmahel rovněž pronese úvodní slovo ke zmíněné konferenci. Další příspěvky přednesou např. Ondřej Faktor („Reflexe předreformačního klimatu v nástěnném malířství přelomu 14. a 15. století“); Ondřej Jakubec („Sakrální architektura nekatolických vyznání v českých zemích 16. a počátku 17. století“); Jan Royt („Voda trestající a voda omilostňující“). Závěrečnou slavnostní přednášku prosloví Milena Bartlová („Obraz a reformace: umění, komunikace, vizuální kultura“).

 

           19. února 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Rastislav Čižmár

Rada Církve bratrské jmenovala Davida Nováka za předsedu Odboru mládeže a Evangelizačního odboru

Minulý týden se v Praze uskutečnilo jednání Rady Církve bratrské (CB), informují o tom internetové stránky www.cb.cz..

Rada CB schválila jmenování Odboru mládeže (OM) ve složení: David Novák, (tajemník pro mládež - předseda), Petr Tuček (misijní pracovník OM), Pavel Kratochvíl (misijní pracovník Letovice), Monika Kučerová (Náchod), David Rajca (Český Těšín), Karel Vrána, (misijní pracovník Kolín), Přemysl Šeděnka (misijní pracovník Ostrava) a Bedřich Smola (Vsetín - Maják).

Evangelizační odbor CB byl schválen ve složení: David Novák (tajemník pro evangelizaci - předseda), David Kubíček (kazatel Havířov), František Duda (misijní pracovník Praha 13), Pavel Paluchník (kazatel Černošice), Jan Lukl (kazatel Vlašim), Karel Vrána (misijní pracovník Kolín), Jakub Škarvan (kazatel Brno - Kounicova).

Rada schválila i jmenování předsedy dětského odboru (DO) Romana Neumanna, kazatele sboru Horní Krupá. Vlastní složení DO se bude řešit následně, informují internetové stránky CB.

Zprávy z ČTK:

http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=3401

http://cs.christiantoday.com/article/papez-vyzval-irske-biskupy-k-obnove-autority-cirkve/16435.htm

http://cs.christiantoday.com/article/papez-zahajil-postni-dobu-procesim-na-rimskem-aventinu/16446.htm

http://cs.christiantoday.com/article/vaclav-klaus-veri-ze-novy-prazsky-arcibiskup-prospeje-cesku-dominik-duka-chce-slouzit-verejnosti/16429.htm

 

           25. února 2010, www.ekumenickarada.cz,   Autor: Jiří Unger

Čtvrtletní modlitební setkaní pražských křesťanů 1. března v BJB

"Nemáme čas se nemodlit."

V pondělí 1. března se bude konat letos první ze série Čtvrtletních modlitebních setkání pražských křesťanů. Setkání proběhne v malém sále BJB Praha 3, Vinohradská 68, od 18:30- 20:00 hodin.

Všichni jste srdečně zváni a prosíme o oznámení této akce na nedělních bohoslužbách.

Okruhy modlitebních témat budou následující:

1. Modlitby za Boží jednání mezi vězni a ve vězeňské službě (J. Unger)

2. Modlitby za službu mezi studenty v Praze (Zdeněk Blažek - vedoucí Studentů pro Krista Praha) - jen v Praze studuje přes 100 tisíc studentů

3. Pravidelně se přimlouváme za jeden konkrétní pražský sbor - tentokrát se budeme přimlouvat právě za sbor Apoštolské církve - 1.sbor Praha. (P. Sikora, P. Knob)

4. Další aktuální prosby

Pokud jako vedoucí pražských sborů chcete, abychom se modlili za nějakou konkrétní věc týkající se vašich sborů, evangelizace v Praze nebo dalšíchtémat spojených s životem církve v Praze, prosím, abyste nám je zaslali do této neděle na adresu info@ea.cz .

S přáním Božího pokoje

Jiří Unger

Česká evangelikální aliance

           26. února 2010, www.tisk.cirkev.cz,  Autor: Martina Jandlová

Stanovisko Národního centra pro rodinu ČBK k dokumentům Rady Evropy a Evropského parlamentu

V lednu a únoru letošního roku byly Radou Evropy a Evropským parlamentem odsouhlaseny dokumenty vztahující se „k podpoře sexuálního a reprodukčního zdraví“. Národní centrum pro rodinu České biskupské konference vydalo k dokumentům stanovisko.

 

Brno/Praha: V lednu a únoru letošního roku byly Radou Evropy a Evropským parlamentem odsouhlaseny dokumenty vztahující se „k podpoře sexuálního a reprodukčního zdraví“. I když nemají právní sílu, svým obsahem připravují půdu pro přijímání budoucích velmi závažných rozhodnutí v národních státech. Příslušné stanovisko Národního centra pro rodinu je na www.rodiny.cz.  

 

           27. února 2010, www.krestandnes.cz,  Autor: Rastislav Čižmár, zdroj: www.baptist.cz

Předseda VV BJB Milan Kern svolal na 24. dubna 2010 do Prahy Sjezd delegátů sborů

V souladu s Ústavou Bratrské jednoty baptistů (BJB) a Organizačním řádem svolal předseda VV (Výkonný výbor) BJB Milan Kern na sobotu 24. dubna 2010 Sjezd delegátů sborů, který se bude konat ve sboru BJB v Praze 3, Vinohradská 68, uvádí internetové stránky www.baptist.cz.

Rámcový program jednání sjezdu má na programu modlitební zahájení, procedurální záležitosti, kontrolu usnesení předchozího sjezdu, rozpravy ke zprávám předsedy a tajemníka, zprávy odborů, komisí a účelových zařízení, účetní zprávu a revizní zprávu, rozpočet pro rok 2010, projednání návrhů VV a návrhů sborů, informace, přijetí usnesení a závěr. Zahájení bude v 9.00 hod., předpokládané ukončení v 16.30 hod.

„Současně žádám vedoucí komisí, odborů a účelových zařízení aby zaslali své výroční zprávy do kanceláře VV, aby byly k dispozici v kanceláři nejpozději 24. března. To platí rovněž pro zaslání sjezdových návrhů ze sborů,“ informoval Milan Kern.

           27. února 2010, www.krestandnes.cz,  Autor: CČSH, www.ccsh.cz

CČSH pořádá v Praze setkání při příležitosti 160. výročí narození T. G. Masaryka

Patriarcha Církve československé husitské ThDr. Tomáš Butta společně s kulturní radou církve zve k setkání při příležitosti letošního 160. výročí narození Tomáše Garrigue Masaryka, které se koná pod záštitou expremiéra, poslance a předsedy ČSSD ing. Jiřího Paroubka a pod patronací Jindřicha Valoucha, poslance Parlamentu ČR, v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze 1, Sněmovní ul. 1, v pondělí 8. března od 16 h.

Program

Projevy:

* patriarcha ThDr. Tomáš Butta - "Církev a společnost v jubilejním roce CČSH"

* předseda ČSSD Ing. Jiří Paroubek

* pražský biskup ThDr. David Tonzar, ThD.

* poslanec PČr Jindřich Valouch

Přednášky:

* MinR Prof. Dr. Karl W. Schwarz, Universita ve Vídni, Úřad pro kult Spolkového ministerstva vyučování, umění a kultury - "Odrakouštit - církevně právní vztahy po zhroucení habsburské monarchie"

* Em. rektor Prof. Dr. Dr.h.c. Karel Malý, Universita Karlova - "T. G. Masaryk - od loyálního Rakušana k velezrádci.

K tématům přednášek se v diskusi vyjádří i další osobnosti veřejného a kulturního života. Součástí programu bude vystoupení souboru Musica Bohemica pod vedením Jaroslava Krčka.

Tento projekt je uskutečněn také díky podpoře - dotaci Ministerstva kultury

           27. února 2010, www.krestandnes.cz, Napsal(a): Tlačová správa, www.forumzivota.sk,

V Rajeckých Tepliciach sa chystá XII. ročník konferencia Vyber si život

V dňoch 26.-27.marca 2010 sa uskutoční v Rajeckých Tepliciach XII. ročník medzinárodnej konferencie „Vyber si život“. Organizátormi podujatia sú Fórum života, o. z. a Áno pre život, n. o. Konferencia sa uskutoční pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu Anny Záborskej a primátora mesta Rajecké Teplice Petra Dobeša. Cieľom konferencie je dať priestor na diskusiu o potrebe ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.

XII. ročník konferencie bude zameraný na tému: Žena a jej slobodná voľba (Dôsledky IV. svetovej konferencie o žene v Pekingu (1995); Sledujú reprodukčné práva skutočne záujem ženy?; Je právo na potrat ľudským právom?). Táto téma je veľmi aktuálna najmä po tom, čo Európsky parlament prijal 10. 2. 2010 dokument, v ktorom požaduje pre ženy „právo na potrat“.

Medzi prednášajúcimi na konferencii budú aj Anna Záborská, ktorá vystúpi s prednáškou o Európskych snahách o uzákonenie „ženských práv“; Maroš Kuffa sa vo svojom príspevku bude venovať ohrozenej dôstojnosti ženy a zo zahraničných príspevkov možno spomenúť prednášku „Ľudské práva ohrozené mocou a relativizmom“, ktorú prednesie J. H. Matlary. Prof. Janne Haaland Matlary pochádza z Nórska. Jej príspevok nesie rovnaký názov ako jej kniha, ktorá vyšla vo viacerých jazykoch vrátane slovenčiny. Je profesorkou v odbore medzinárodnej politiky na Katedre politických vied Univerzity v Oslo a mimoriadnou profesorkou na Royal Norwegian Military Staff College. Zastáva tiež viaceré významné posty vo verejnom živote, okrem iného je členkou Pápežskej rady pre rodinu a pracuje tiež v skupine 100 svetových lídrov na Svetovom ekonomickom fóre v Davose.

Konferencia Vyber si život sa koná v rámci kampane „25. marec – Deň počatého dieťaťa“, ktorá bude tento rok vrcholiť v čase od 22. do 28. marca 2010.

Na konferenciu je možné sa prihlásiť telefonicky na číslach telefónu: 041 – 5494950, alebo elektronicky na e-mailovej adrese: apz@nextra.sk alebo prostredníctvom registrácie cez web stránku konferencia.forumzivota.sk, na ktorej je možné získať podrobnejšie informácie o konferencii.

 

           27. února 2010, www.rozhlas.cz/nabozenstvi/portal, Autor: Karolína Koubová (kko)

Festival Mene Tekel a intelektuální odboj

Mene Tekel  

Ve čtvrtek uplynulo 62 let od komunistického puče, který se během totality označoval jako „Vítězný únor“. Ve skutečnosti byla naše země uvržena do slepé uličky nesvobody, z níž se nedostala dlouhá čtyři desetiletí. Otázka ale zní, zda bylo nebezpečí totality zažehnáno? Koncem února probíhá už tradičně festival s biblickým názvem Mene tekel. Letošním tématem je „intelektuální odboj“. 

Čtvrtý ročník přehlídky Mene tekel zahájila v pondělí 22. 2. demonstrace proti totalitě a násilí na Staroměstském náměstí. Oficiálně byl pak celý projekt zahájen v 15 hodin z balkónu paláce Kinských. Finále celé akce je naplánováno na zítřek (28. 2.).

Mene tekel má mezinárodní charakter a přehlídka je velice rozsáhlá - za sedm dní nabízí více než třicet různých akcí v podobě výstav, koncertů, promítání filmů i přednášek. Dnes dojde dokonce na rekonstrukci soudního procesu s univerzitní profesorkou Růženou Vackovou v prostorách Vrchního soudu v Praze na Pankráci. A jak mi potvrdil ředitel projektu Jan Řeřicha, Mene Tekel vyvrcholí zítra bohoslužbou za popravené, umučené a zemřelé politické vězně. Bude se konat v katedrále sv.Víta

„Je to ekumenická bohoslužba, kterou budou koncelebrovat biskup Václav Malý, který je také jakýmsi garantem našeho festivalu - duchovním garantem a s ním to bude koncelebrovat místopředseda ekumenické rady církví Dušan Hejbal, což je biskup Starokatolické církve v ČR. Vystoupí tam pěvecký sbor ČVUT za řízení sbormistra Jana Štajera a regenschori Josefa Kšici a je to bohoslužba, která je věnovaná vlastně všem popraveným umučeným a zemřelým vězňům totality.“

Mene mene tekel upharsin napsala podle biblické knihy Danielovy záhadná ruka během Balšasarovy hostiny. Šlo o proroctví nadcházejícího pádu Babylona. Mene tekel tedy znamená v přeneseném významu nejvyšší varování. Přehlídka varuje před zlem totalitních režimů a její biblický název napovídá, že festival proti totalitě má duchovní zázemí.

„Celý tento projekt pojímáme právě ekumenicky, protože samozřejmě mezi vězni byli lidé různého vyznání včetně židovského vyznání, proto také vlastně vycházíme z Bible - z toho prazákladu víry, takže to je nejen křesťanská záležitost, ale dá se říct duchovní záležitost vůbec.“

Uzavírá Jan Řeřicha, ředitel vzpomínkového festivalu proti totalitě s názvem Mene tekel.

           28. února 2010, www.rozhlas.cz/nabozenstvi/portal, Autor: Kateřina Rózsová-Horálková

Umění české reformace

Unikátní. Takové označení si bez přehánění zaslouží výstava, která mapuje umění české reformace. Obrazy, oltáře, kalichy, ale i plastiky nebo nezvyklou monstranci můžete vidět v konírně Pražského hradu až do 4. dubna. Výstavu navštívila Kateřina Rózsová, která vás provede v následujících minutách mezi exponáty. 

Jan Rokycana nebo Jan Blahoslav. To jsou jen některá jména autorů, jejichž díla nabízí výstava Umění české reformace. Představuje umění z období let 1380-1620.

Michal Šroněk: „Představuje umění, které vytvářely reformační církve v Čechách. To znamená církev utrakvistická, Jednota bratrská, luteráni a kalvinisté.“

Představuje jeden z autorů výstavy Michal Šroněk z ústavu dějin umění AV. Druhou polovinou autorského týmu je Kateřina Horníčková z filozofického ústavu AV.

Právě umění reformovaných církví je zajímavostí, o které veřejnost často neví.

Kateřina Horníčková: „My se snažíme poopravit dojem ve veřejnosti, že reformační církve umění nevytvářely. Samozřejmě, že vytvářely, ve značném množství a my se snažíme podchytit tu specifičnost toho umění, zejména ve vztahu k náboženskému obrazu.“

S oběma autory výstavy jsem se prošla kolem více než 120 exponátů a slyšela nejeden zajímavý výklad.

„Máme výstavu členěnou jednak podle konfesí a potom se snažíme sledovat určité lokality. Několikrát jsme zmínili týnský kostel, který byl hlavním utrakvistickým kostelem nejenom pražským, ale v podstatě utrakvistickou katedrálou, nadneseně řečeno. Pak tady sledujeme Kutnou Horu, kde se dochovalo velké množství těchto památek, Hradec Králové a něco máme i z Betlémské kaple.“

K nejcennějším exponátům na výstavě patří jediné dochované monumentální vyobrazení Jana Husa na hranici či tzv. Göttingenský kodex, ručně psaný a iluminovaný teologický spis. Vystavena nikdy nebyla ani tzv. Klaudiánova mapa Čech z roku 1518, která je vůbec první existující mapou Čech. Miláčkem výstavy je ale 160 cm vysoká monstrance, kterou najdete v samotném závěru výstavy.

Kateřina Horníčková: „Chrudimská monstrance byla vytvořena ze stříbra z utrakvistických kostelů v Chrudimi. A to na tlak pravděpodobně chrudimským rekatolizátorů, kteří městskou radu donutili, aby vydala bludařské kalichy. To bylo potom dáno zlatníkovi do Kutné Hory, a byla vytvořena tato fantastická monstrance, tak aby symbolicky ukazovala proměnu komunity z bývalé utrakvistické na novou katolickou. My také víme, že monstrance byla po roce 1630 nošena v procesích a do nich bylo obyvatelstvo natlačeno. Šlo vlastně o symbolický akt.“

Uzavírá Kateřina Horníčková. Pokud vás unikátní výstava zaujala, navštivte konírnu pražského hradu do 4. dubna. Některé z prohlídek jsou i komentované. Myslím, že času, kterým na výstavě strávíte, nebudete litovat.

Zprávy z ČTK

 

           25. února 2010,  Toufar obětí vykonstuovaného číhošťského zázraku, http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=3404

 

 

           28. února 2010, Plzeňské biskupství převedlo kvůli záchraně desítky kostelů  http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=19095

 

 

           22. února 2010, Iniciátoři průzkumu v Haštale zpochybňují jeho výsledky, http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=19080

 

           2. března 2010, www.tisk.cirkev.cz,   Autor: Irena Sargánková

Kostelní sbírka na Haiti překročila dvacet milionů

Podle průběžných výsledků, které zveřejňuje na svých stránkách Charita ČR, překročila kostelní sbírka na pomoc při odstraňování důsledků ničivého zemětřesení na Haiti a obnově země hranici dvaceti miliónů.

 

Praha: Biskupové českých a moravských diecézí reagovali na dramatickou situaci v Haiti a vyhlásili celonárodní sbírku na pomoc obětem ničivého zemětřesení. Sbírka se uskutečnila ve všech farnostech během bohoslužeb v neděli 24.1.2010 a její výtěžek je z diecézí postupně odesílán na konto Arcidiecézní charity Olomouc.

K dnešnímu dni přesáhla sbírka dvacet milionů.

 

           2. března 2010, www.christnet.cz 

Adventisté označují reportáž České televize za xenofobní a hanobící

„Používat termíny jako ´podezřelé´ nebo ´kdo za školou stojí´ v souvislosti s členstvím některých zaměstnanců školy v církvi adventistů je xenofobní rétorika, která je v rozporu s kodexem veřejnoprávní televize a ústavní Listinou práv a svobod," uvádí se ve stanovisku předsedy Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne Mikuláše Pavlíka ke zprávě o pražském gymnáziu Amazon vysílané v neděli 28. února Českou televizí. Informují o tom webové stránky Církve adventistů sedmého dne (viz starší zprávu Magazínu ChristNet.cz)

Od neděle 28. února informují některé sdělovací prostředky v České republice o údajném napojení Církve adventistů sedmého dne na pražské soukromé gymnázium Amazon a o údajném ovlivňování jeho výuky. Na ústředí církve v Praze se v této souvislosti obracejí lidé s žádostí o vysvětlení. Předseda Česko-Slovenské unie církve Mikuláš Pavlík k tomu proto jménem všech členů tohoto křesťanského společenství vydal následující stanovisko:

"Církev adventistů sedmého dne není zřizovatelem ani podílníkem soukromého gymnázia Amazon v Praze, nepodílí se na jeho řízení ani provozu. Nemá proto žádné informace o této škole. Církev není povolána ani oprávněna veřejně komentovat soukromé pracovní záležitosti a názory svých členů, tedy ani adventistů, kteří jsou vlastníky či zaměstnanci různých firem.

Co se týká zprávy v České televizi, která informaci přinesla jako první, považujeme ji za hanobící a diskriminující vůči vyznání členů naší církve. Používat termíny jako ´podezřelé´ nebo ´kdo za školou stojí´ v souvislosti s členstvím některých zaměstnanců školy v církvi adventistů je xenofobní rétorika, která je v rozporu s kodexem veřejnoprávní televize a ústavní Listinou práv a svobod. Věříme, že k tomuto incidentu by nedošlo, kdyby Česká televize zahrnula do přípravy své zprávy i stanovisko církve, o které informuje."

Toto stanovisko bylo odesláno České televizi a redakcím dalších tištěných i elektronických sdělovacích prostředků v České republice.

 

           3. března 2010, www.christnet.cz

Vězeňská služba České republiky vyznamenala kaplany Renatu Balcarovou a Bohuslava Zámečníka

Renata Balcarová, předsedkyně občanského sdružení Vězeňská duchovenská péče a členka sboru církve adventistů v Praze na Smíchově, a Bohuslav Zámečník, kazatel turnovského sboru církve adventistů a kaplan ve věznici ve Valdicích, dostali za svou službu vyznamenání od generálního ředitele Vězeňské služby ČR Luďka Kuly.

„Renata Balcarová již patří k historii vězeňské duchovenské péče v České republice. S jejím příchodem roku 1990 na vězeňské školení ministerstva vnitra nastal průvan z otevřených dveří," řekl zástupce hlavní kaplanky ČR Bohdan Pivoňka. „Sestra Renata se záhy dostala do čela nadkonfesijního občanského sdružení Vězeňská duchovenská péče. Mnozí ze zaměstnanců Vězeňské služby se diví, když zjistí, že není rovněž zaměstnankyní státní instituce. Je to chyba, nebo dar? Mnozí z nich přicházejí s důvěrou, že budou slyšeni. Jiným je pomoženo intervencí, nápadem. Takže to vyznamenání je i lidsky na místě," uvedl Bohdan Pivoňka.

Bohuslav Zámečník působí ve věznici s nejpřísnějším režimem Valdicích jako důvěryhodný svědek evangelia. „Důvěryhodný ve vztahu ke klientům za mřížemi, ve vztahu k spoluzaměstnancům i ve vztahu ke kaplanským kolegům," řekl Bohdan Pivoňka. „Jeho slovo bylo a je jasné, co slíbí, plní. Křesťané se mohou domnívat, proč tomu tak je: darovaná pevnost a výraznost je atributem toho Slova, bez něhož bychom při své práci ´vařili´ ani ne z vody, ale ze vzduchu, a atributem modlitby, bez níž by to zase všechno bylo na suchu," informuje casd.

 

           6. března 2010, http://cs.ecumenicalpress.com   Autor: Kamil Sedláček

V Českém Těšíně proběhne druhá část Misijního víkendu

V sobotu 6. března 2010 proběhne v Misijním centru AC ve Slovenské ulici 3 v Českém Těšíně II. ročník misijního víkendu, letos na téma Převezmi štafetu Moravských bratří. Bližší informace je možno nalézt na www.misijnivikend.cz.

Misijní víkend pořádá šestice misijních organizací, které působí v České republice a chtějí pomoci sborům se zájmem o misii zapojit se do celosvětové misie. Dopolední program, který zahájí v 9:00 hod. koncert chval pod vedením skupiny Do nebe volající, vyplní příspěvek „Převezmi štafetu Moravských bratří“ hlavního řečníka Misijního víkendu, zakladatele a ředitele ochranovské pobočky mezinárodní organizace YWAM (Youth With a Misiion, Mládež s posláním) Jana Schlegela, který pohovoří o svých zkušenostech z misijních polí, na kterých dosud působil.

Po obědě bude zahájen odpolední blok. V jeho rámci nejprve zazní referát „Moravští bratři“ předsedy správní rady Nadačního fondu Nehemia a pastora sboru Apoštolské církve Jaromíra Bílého, který se bude zabývat historií Moravských bratří a ochranovského sboru; dále pak misionářka Martina Šambazová v semináři „Vyprávění české misionářky“ přiblíží své bohaté zážitky a zkušenosti ze svého misijního působení na mnoha místech Evropy a Asie.

Na časovém rozvrhu následuje blok volitelných seminářů. První pod názvem „Jak poznám, že jsem to já“ povede Jan Schlegel, dále Petr a Veronika Tiší z organizace "Bét-el" vystoupí se seminářem nazvaným „Na misii s rodinou“ a konečně třetí seminář, „Použij svou profesi v misii“, povede ředitel české sekce misijní organizace „Operation Mobilisation“ Pavel Zoul.

 

           7. března 2010, http://cs.ecumenicalpress.com   Autor: Kamil Sedláček

Konference zhodnotí dvacet let od roku 1989 z pohledu náboženského života

Na konferenci, pořádané religionistickým časopisem a Husitskou teologickou fakultou, vystoupí mluvčí z mnoha náboženských směrů.

Ve středu 10. a ve čtvrtek 11. března 2010 proběhne v prostorách Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy konference „Duchovní život ve svobodné společnosti“. Jejími pořadateli jsou religionistický časopis Dingir a Husitská teologická fakulta, informují internetové stránky Arcibiskupství pražského.

Středa 10. března bude vyhrazena reflexi období po pádu komunistického režimu v Československu z pohledu význačných činitelů významných náboženských tradic v České republice. Na programu jsou připravena vystoupení představitelů různých křesťanských církví, židovských, muslimských, buddhistických a hinduistických společenství a dalších duchovních směrů, jako jsou esoterní tradice a New Age.

První blok vyplní referáty řečníků, mezi nimiž promluví mimo jiné i patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta, kardinál Miloslav Vlk, synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml, rabín Karol Efraim Sidon nebo ředitel Islámského centra v Praze Vladimír Sáňka.

Druhý blok, který začne kolem 15:00 hod., bude vyplněn sedmi moderovanými pracovními skupinami („islámská“, „katolická a pravoslavná“, „protestantská“, „židovská“, „hinduistická“, „buddhistická“, „esoterická a New Age“), přičemž návštěvníci budou moci navštívit dvě z nich. První den konference pak uzavře panelová diskuze, moderovaná Pavlem Hoškem, a koncert jidiš písní Kamily Ševčíkové a Tomáše Novotného.

Čtvrtek 11. března bude věnován zhodnocení dvaceti let svobody z akademického pohledu. Program vyplní vystoupení významných českých a slovenských religionistů a teologů. Jako doprovodný program jsou připraveny prezentace hnutí Fa-lun-kung, občanského sdružení Mozaiky Platform Dialog, Karmelitánského nakladatelství a nakladatelství DharmaGia. Výběr z referátů přinese časopis Dingir (2/2010).

 

Zprávy z ČTK:

           1. března 2010, www.christnet.cz,  ČT: Inspekce kontrolovala gymnázium kvůli výuce náboženství http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=19096

           http://cs.christiantoday.com/article/kvuli-stavbe-kostela-v-tremosnici-vzniklo-obcanske-sdruzeni/16496.htm

 

 

           8. března 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Jiří Gračka

Křesťanský půst má být odtučňováním srdce, ne těla

V prostorách Tiskového střediska ČBK se v pondělí 8.3.2010 sešli zástupci médií, aby se zúčastnili kulatého stolu na téma "Smysl půstu v židovství a křesťanství". Hosty byli Kateřina Lachmanová, teoložka a psycholožka Pastoračního střediska pražského arcibiskupství, rabín Moše Chajim Koller z Židovské obce v Praze, P. Jan Kotas, pedagog Katolické teologické fakulty UK, a P. Vojtěch Eliáš, prezident pražské Arcidiecézní charity.

Praha: V úvodu upozornila moderátorka setkání a tisková mluvčí ČBK Irena Sargánková na to, že při vyhledávání slova půst na internetu se jako první objeví stránky s dietním a zdravotním obsahem. Na tato slova navázala Kateřina Lachmanová a podotkla, že v křesťanském pojetí má být půst spíš "odtučňováním srdce, ne těla." Tím, že si odřekneme něco z požitků, se podle Lachmanové s podstatou postu míjíme, jeho smyslem je uvědomit si závislost člověka na Bohu: "Člověk, který neví, že z lásky Boží vyšel a do lásky Boží směřuje, staví na falešných základech." Půst má také podle Lachmanové směřovat k uspořádání hodnot ve svém životě a k uspořádání vztahů s druhými lidmi, protože solidarity jsou nejsnáze schopni chudí: "Člověk, který je zabezpečený, trpí pocitem, že není zabezpečen dostatečně, a tak zatvrzuje své srdce," řekla Kateřina Lachmanová.

Rabín Moše Chajim Koller ve svém vystoupení objasnil smysl postu v židovství: "Ideou je probudit v sobě skryté duchovní síly, které nám dávají možnost napravit situaci, do které jsme se dostali," uvedl. Podstatou židovského postu je naprosté zřeknutí se jídla a pití. Vyjmenoval potom některé postní dny židovského kalendáře: mezi nimi je nejvýznamnější Jom kippur (Den smíření), jediný postní den uložený Tórou – pěti knihami Mojžíšovými. Další čtyři posty se vztahují k historickým událostem obléhání a zničení Jeruzaléma nebo k dalším biblickým událostem, např. k příběhu královny Ester. Mezi příležitostné posty patří např. půst při výročí úmrtí příbuzného nebo předsvatební půst ženicha a nevěsty.

Podle P. Jana Kotase z Katolické teologické fakulty UK je půst v biblickém pojetí záležitostí vztahu, je přípravou na něco, co se má stát mezi Bohem a člověkem. "Půst je návratem k ryzosti, návratem k tomu, co bylo mezi člověkem a Bohem poškozeno," řekl P. Kotas. Tradiční projevy postu jsou podle něj tři: modlitba, pokání – návrat k ryzosti prostřednictví sobě uložené kázně – a almužna, tedy otevřenost srdce vůči druhému člověku. V křesťanství se půst projevuje hlavně před velkými svátky, Vánocemi a Velikonocemi, ale také např. před každou mší svatou.

Prezident Arcidiecézní charity Praha P. Vojtěch Eliáš upozornil na to, že v letošním roce byla v celé zemi poprvé vyhlášena tzv. Postní almužna. "Byl bych nerad, kdyby se tato aktivita proměnila v nějakou další sbírku," řekl P. Eliáš. Peníze nejsou podle něj při almužně to nejdůležitější, mnohem významnější je rozměr duchovní: "Člověk se soustředí na Boha, přijímá dočasně újmu a to, co tímto způsobem ušetří, věnuje těm, kdo v takové újmě žijí trvale." Představil také krabičku, do které se mají ušetřené peníze vhazovat.

Postní doba začala letos Popeleční středou 17.2. a skončí před Velikonocemi, které připadají na 4.4.

 

           8. března 2010, www.christnet.cz, Autor: ČCE

Zástupci Evangelické církve uctili památku 160. výročí narození T. G. Masaryka

U hrobu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v Lánech položili spolu s dalšími významnými představiteli veřejného života kytici i synodní kurátorka Českobratrské církve evangelické Lia Valková a tajemník Ústřední církevní kanceláře pro ekumenické a zahraniční vztahy Gerhard Frey-Reininghaus.

                      G. Masaryk byl od roku 1880 členem Evangelické církve helvetského vyznání, která se v roce 1918 stala po vzniku samostatného československého státu Českobratrskou církví evangelickou. Masaryk celý svůj život poměřoval křesťanskými hodnotami a svými postoji výrazně ovlivnil politické dění své doby. Jeho život a dílo zůstává inspirací i pro současnost, informuje srcce.cz.  (ath)

 

 

           8. března 2010, www.tisk.cirkev.cz,   Autor: Vojtěch Macek

Pouť biskupů do Číhošti

V sobotu 20.3.2010 se v Číhošti na Havlíčkobrodsku koná pouť biskupů. Ta je součástí programu Roku kněží a zároveň zapadá do kontextu akcí spojených s 60. výročím tzv. číhošťského zázraku a mučednické smrti Josefa Toufara.

Hradec Králové: Pontifikální mši svatou bude od 10.30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie celebrovat Miloslav kardinál Vlk, účast již přislíbili také jmenovaný arcibiskup pražský Dominik Duka OP a biskup litoměřický Jan Baxant. Všichni věřící jsou srdečně zváni k účasti.

Obec Číhošť byla o 3. adventní neděli 11.12.1949 svědkem neobvyklého úkazu, kdy se při mši svaté ve zdejším kostele zřetelně nakláněl kříž. Ač je dnes tato událost veřejnosti poměrně dobře známa, dosud nebylo vysvětleno, zda šlo o zázrak či komunisty zinscenovaný podvrh. Ať to bylo jakkoli, případ tehdy stál na počátku velké vlny pronásledování církve. Mezi prvními našel při komunistickém vyšetřování mučednickou smrt právě číhošťský farář Josef Toufar. Farnost Číhošť je nadále místem duchovního života v diecézi, což podtrhuje i nedávné vybudování pomníku Ecce homo připomínající kněze Josefa Toufara a konání poutí různých skupin věřících.

 

           9. března 2010, www.christnet.cz

Česká evangelikální aliance zaštítila akci Celonárodní čtení Bible

Česká evangelikální aliance zaštítila další ročník veřejného čtení Bible o letošních Velikonocích a chce povzbudit své členy, aby se k této iniciativě, která jednoduchým způsobem přibližuje Boží slovo lidem, připojili. Podle organizátorů cílem této akce není uspořádat jen další velikonoční akci či program, ale upozornit co nejvíce našich spoluobčanů na Bibli a její nadčasové poselství. V roce 2009 vyšlo hned několik překladů. Čtení je naopak mediálně přitažlivé a podle zkušeností z loňského roku je i vřele přijímáno lidmi v našich městech. Veřejné čtení je organizačně i finančně nenáročnou akcí.

ČEA oceňuje, že je tato iniciativa otevřená všem překladům Písma a ukazuje tak šíři a bohatství Bible i různých tradic. Zároveň považuje veřejná čtení za skvělou příležitost k otevření se vůči místním komunitám a lidem, kteří mají o církvi a Bibli jen mlhavou představu.

Mediálním partnerem v roce 2010 je opět Český rozhlas 6. Národní knihovna a organizace SKIP letos doporučily všem knihovnám v České republice, aby se ke čtení připojily. Jedná se tedy o ohromný potenciál spolupráce, uvádí ea.cz. Knihovny mohou během čtení zajistit prostor pro besedy a prezentace, v mnoha městech mohou pomoci s propagací a podporou radnic. Více informací o této iniciativě a podmínkách zapojení najdete na stránkách http://cteni.bible21.cz.  (ath)

 

           10. března 2010, www.rozhlas.cz/nabozenstvi, Autor: Lenka Jansová, Martin Drtina, Alice Kottová

Tibetskou vlajku vyvěsilo v Česku přes 350 radnic

Přes tři sta padesát radnic dnes vyvěsilo tibetskou vlajku. Objevila se také ve sněmovním okně poslaneckého klubu Strany zelených a v okně předsedy senátní komise pro podporu demokracie ve světě. Ani jedna z institucí nicméně oficiálně vlajku nevyvěsily. 

Česko se tak připojuje k celosvětové akci, která připomíná, že uplynulo jedenapadesát let od krvavě potlačeného povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Komunistické jednotky tehdy zabily na devadesát tisíc Tibeťanů, sám dalajláma se zachránil útěkem do Indie.

Pásek začíná: Vlajku vyvěsily skoro všechny pražské městské části. Také Brno, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Pardubice nebo třeba Jihlava. Podle novinářky Petrušky Šustrové je tato akce důležitá a má smysl.

"Když my jsme pronásledovaní, když jsme byli ve vězení, tak pro nás byla důležitá každá takováhle podpora z venku," řekla Šustrová.

Protestovalo se i před čínskou ambasádou

Podle předsedy Česko-čínské obchodní komory Jiří Schraml ale můžou podobné akce vážně poškodit obchodní vztahy mezi námi a Čínou. "Jsou tady čínské továrny, které vyrábějí pro český trh. Jsou tady různé sklady, které jsou provozovány čínskými podnikateli," podotkl Schraml.

Nicméně podporu Tibetu přišli dnes vyjádřit lidé také přímo před čínskou ambasádou. Mezinárodní organizace Amnesty International, která po světě sleduje dodržování lidských práv, promítla před ambasádou snímek, jehož autor si odpykává ve vězení šestiletý trest. Aktivisté žádají jeho okamžité propuštění.

Ve filmu , který je v Číně zakázaný, Tibeťané kritizují čínské úřady, vyjadřují se k olympijským hrám v Pekingu nebo mluví o svém vztahu k dalajlámovi. Před čínskou rezidencí v Bubenči jej shlédlo asi sto padesát lidí. A mohli se s ním seznámit i lidé z čínské ambasády. Nicméně po celou dobu promítání měla okna čínského velvyslanectví zatažené rolety. Průběh akce byl poklidný, policie mu pouze přihlížela.

 

           11. března 2010, www.ekumenickarada.cz, Autor: CASD

Stanovisko církve adventistů ke zprávám o gymnáziu Amazon

Od neděle 28. února informují některé sdělovací prostředky v České republice o údajném napojení Církve adventistů sedmého dne na pražské soukromé gymnázium Amazon a o údajném ovlivňování jeho výuky.

Na ústředí církve v Praze se v této souvislosti obracejí lidé s žádostí o vysvětlení.  Předseda Česko-slovenské unie církve Ing. Mikuláš Pavlík M.A. k tomu proto jménem všech členů tohoto křesťanského společenství vydal následující stanovisko:

"Církev adventistů sedmého dne není zřizovatelem ani podílníkem soukromého gymnázia Amazon v Praze, nepodílí se na jeho řízení ani provozu. Nemá proto žádné informace o této škole. Církev není povolána ani oprávněna veřejně komentovat soukromé pracovní záležitosti a názory svých členů, tedy ani adventistů, kteří jsou vlastníky či zaměstnanci různých firem. 

Co se týká zprávy v České televizi, která informaci přinesla jako první, považujeme ji za hanobící a diskriminující vůči členům naší církve. Používat termíny jako ´podezřelé´, ´pátrat´ nebo ´kdo za školou stojí´ v souvislosti s členstvím některých zaměstnanců školy v církvi adventistů je xenofobní rétorika, která je v rozporu s kodexem veřejnoprávní televize a ústavní Listinou práv a svobod. Věříme, že k tomuto incidentu by nedošlo, kdyby Česká televize zahrnula do přípravy své zprávy i stanovisko církve, o které informuje."

Více o Církvi adventistů sedmého dne nawww.casd.czodd. komunikace ČS unie CASD

 

 

           12. března 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Martina Jandlová

Noc kostelů 2010 na internetu

Internetové stránky www.nockostelu.cz přinášejí informace o zapojených kostelech a jejich programech v rámci Noci kostelů, která se bude v České republice a v Rakousku konat v pátek 28. května 2010.

Brno: Do letošní Noci kostelů se zapojily všechny moravské a české diecéze, jejichž biskupové nad akcí přijali záštitu. Internetové stránky www.nockostelu.cz nabízejí široké spektrum informací.

Návštěvníci stránek si mohou vybrat z velkého množství programů, které  připravuje na 140 kostelů zapojených v současné době v téměř všech krajích republiky. Otevřeny budou rovněž některé veřejnosti běžně nepřístupné části kostelů jako například varhanní kůry, sakristie, rajské dvory, zahrady, věže nebo krypty.

Noc kostelů je ekumenický projekt, který sdružuje kostely a modlitebny osmi křesťanských církví - Církev římskokatolická, Církev bratrská, Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Církev pravoslavná, Bratrská jednota baptistů a Evangelická církev metodistická a Církev starokatolická.

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Jihomoravským krajem prostřednictvím ROP JV.

 

           12. března 2010, www.ekumenickarada.cz, Autor: Sandra Zálabová

 Noc kostelů 2010

Předseda Ekumenické rady církví v ČR Mgr. Joel Ruml udělil záštitu Noci kostelů 2010, která se koná v letošním roce podruhé, a to 28. května.

Ekumenická rada církví v ČR se tak zařadila ke stále rostoucí skupině církevních a dalších veřejných subjektů, které tuto akci podporují.

Noc kostelů je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů, projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování a dovednosti, píše se na oficiální webové stránce akce, www.nockostelu.cz

Tato akce je událostí ekumenickou, je znamením živé spolupráce křesťanských církví. Zapojit se může každý, buď jako organizátor (faráři, kazatelé, pastorační asistenti apod.), nebo jako účastník bohatého a stále se rozšiřujícího programu (Noc kostelů se koná napříč Českou republikou téměř ve všech krajích). Cílem je jednak nezávazné představení křesťanství a křesťanské kultury, kdy rozmanitá nabídka programů vytváří platformu a prostor pro setkání k tomu, jak citlivě a živě přiblížit křesťanství, církev a víru co nejširšímu okruhu lidí, ale také společenský a kulturní přesah s důrazem na to, že nabídka, prostřednictvím níž se křesťanství během Noci kostelů představí, poskytuje možnost celoroční návaznosti. Důraz je kladen na ekumenicitu, rozmanitost a významné rysy jednotlivých křesťanských církví, všechny akce jsou zdarma, jejich uspořádání vychází z chuti místních společenství zapojit se do společného projektu. Více informací, program a kontakty lze najít buď na stránkách www.nockostelu.cz nebo na stránkách Ekumenické rady církví v ČR, www.ekumenickarada.cz.

Mgr. Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice a tisková mluvčí ERC v ČR

 

           13. března 2010, www.rozhlas.cz/nabozenstvi, Autor: Eva Hůlková

Ukazatel - směr budoucnost

Duchovní život ve svobodné společnosti, dvacet let náboženské svobody - to jsou hodnoty, o kterých si lidé za totality mohli nechat jenom zdát. Je tedy logické, že se nad nimi sešly k diskusi osobnosti z celého duchovního spektra v České republice, na konferenci, kterou v tomto týdnu uspořádala Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy.

 Organizátorům se podařil husarský kousek: na konferenci diskutovaly duchovní celebrity doslova z celého náboženského vějíře. Už to mělo pro auditorium složené převážně z mladých lidí obrovskou cenu. Zorganizovat diskusní fórum takto ekumenicky pojaté je v logice, na níž je vystavěna fakulta sama - naznačuje děkan Husistské teologické fakulty, profesor Jan Blahoslav Lášek.

Jan Blahoslav Lášek: „Asi očekáváte, že vám řeknu, jaké s tím byly potíže... Nebyly! My jsme vlastně fakulta otevřená od roku 1989, je tady vedle teologie Církve československé husitské také starokatolická teologie, pravoslavná teologie, jsou tady židovská studia - abych jmenoval jenom ta hlavní. Takže samozřejmě dialog mezi různými konfesemi je tady záležitostí denní praxe. Toto vyrostlo vlastně z práce fakulty.“

Vzpomínky na to, co bylo a jak to bylo, sice zazněly také, ale mnohem více se skloňovaly pojmy jako svoboda a tolerance a hodně se diskutovalo o roli náboženství v dnešním světě a s ukazatelem směr - budoucnost.

Jan Blahoslav Lášek: „Měla by to být inventura toho, co bylo. To ale bývá, že člověk pláče nad rozlitým mlékem... anebo si plácá po rameni! Obojí je průšvih! Plácat si po rameni - hrozný průšvih. Plakat nad rozlitým mlékem - no tak ano, jistě, lítost je důležitá, ale také to ničemu nepomůže. Já si myslím, že význam té konference je v tom, aby ukázala cestu do budoucna. Jak přispějí církve a náboženské společnosti ke svobodné společnosti u nás, k toleranci, k právu... prostě ke změně toho, co tady je. My se samozřejmě za to cítíme zodpovědni - já se teď nebudu pokoušet vystihnout stav společnosti... musel bych být hodně sprostý a to nemohu být do rádia... Anebo bych začal používat slovník politiků a já bych nerad, aby po mně začala létat rajská jablíčka! Tak to ne, to rozhodně ne! Ale víme, že to rozhodně není dobré. A já si myslím, že je potřeba udělat něco k tomu, aby se to změnilo.“

Je nepochyné, že mít povědomí o tom, co obnáší to či ono náboženství, se stává v dnešním propojeném světě nutností. Jednoduše proto, že náboženství není jen o konkrétní víře - má i další roviny: praktickou, politickou, společenskou, etickou. Profesor Lášek připomíná, že v Evropě v časech před diktaturami bylo normální a patřilo ke všeobecnému vzdělání mít znalosti náboženských systémů. Domnívá se, že standartně to bude v Česku opět platit zhruba do deseti let.

 

Zprávy z ČTK

           Průzkum: Jmenování arcibiskupa Duky je polovině lidí lhostejné, http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=19153

           Do Noci kostelů se letos zapojí na 140 modliteben po celém Česku,

http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=19167Kateřina Děkanovská publikováno: 22.03.2010 11:31 zobrazeno: 3951x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus