WebArchiv - archiv českého webu

Dopis duchovním, kazatelům a pracovníkům Církve československé husitské

Vážený bratře, vážená sestro,

 

            za krátkou dobu si připomeneme zrod Církve československé husitské před      90 lety, který je spjatý s datem 8. ledna 1920. Toto symbolické datum dokládá odvahu víry modernistických kněží v čele s dr. Karlem Farským vstoupit do nejistoty, jejich naději a otevřenost pro nové a nezištné úsilí lásky sloužit Bohu i lidem.
           
            „Je potřebí přihlásit se k životu, nabídnout svoji součinnost tam, kde je života nedostatek, kde je ohrožen neumělostí, nedostatkem, bídou, nemocí, zlobou, nespravedlností, útlakem a podobně, a tak oslavit velké zmrtvýchvstání Ježíšovo v sobě. Probuzení náboženské, jaké prodělává dnešní naše společnost, jest takovým zmrtvýchvstáním. Nyní jest soud tohoto světa; nyní je kníže tohoto světa, tj. sobectví a zloba, odmítán. Ale jednotlivci potřebujeme se nechat přitáhnout Ježíšem ukřižovaným, jít za ním ve šlépějích jeho dobrosrdečnosti, laskavosti, nezištnosti, jít po hlasu jeho srdce, ale také žít radostně a všude pomáhat žít“ (Karel Farský, Naše postily. cit. s. 91).

 

            „Kdykoliv v dějinách křesťanství byla víra živá, budila v lidech nadšení, nového ducha a nový život. Také při vzniku československé církve se projevilo vanutí Božího Ducha a všude vyvolávalo nový, lepší život víry, naděje a bratrské lásky. Kéž nás Duch Boží naplní, zapálí a roznítí! Doba toho potřebuje právě tak jako v počátcích církve (František Kovář, Símě království Božího, cit. s. 72).

 

            Svou účastí na bohoslužbě 8. ledna 2010 v památném chrámu máme příležitost vyjádřit sounáležitost se svou církví, v níž působíme jako duchovní, kazatelé nebo její pracovníci. I přes zjevnou lidskou nedokonalost našeho společenství a organizace setkáváme se v  Církvi československé husitské od počátku s  hodnotami Božího království, které vstupuje s  Ježíšem Kristem do našeho světa. Také Církev československá husitská je pod Boží milostí a jako taková se stává prostorem naší společné víry, lásky a naděje.
           
            Při bohoslužbě 8. ledna 2010 se předpokládá účast duchovních a kazatelů v bohoslužebném oděvu. Naše víra bude vyznávána zpívaným Velkým vyznáním víry (Zpěvník CČSH, č. 1). Připravte si proto společné části, které budou zpívány duchovenským sborem. Je třeba přijít půl hodiny před začátkem bohoslužby i kvůli přípravě společně zpívaných částí kréda.
           
            Akce v Karolinu, která bude bezprostředně navazovat, je spojena s prezentací publikace „90 let Církve československé husitské“. Podílela se na ní řada našich autorů. Publikace bude předána do knihovny každé náboženské obce. Další výtisky budou k dispozici k zakoupení. Jubilejní kniha je vhodná i jako dar členům církve.
           
            Při nedělní liturgii 10. ledna 2010 v náboženských obcích a bohoslužebných střediscích budeme děkovat Bohu za svou církev a prosit o jeho požehnání, Kristovo vedení a obdarování duchovními dary a jejich rozvíjení. K této příležitosti je připravena modlitba, kterou ať se společenství modlí. Další  varianty vhodných modliteb naleznete v Kalendáři Blahoslav - „Modlitba za církev“ (s. 4) nebo              „K jubileu církve“ od bratra biskupa Petra Šandery (s. 8). Zařazení v Liturgii je buď v části „Modlitby“ po „Tužbách“ nebo v závěru před „Požehnáním“. Modlitbu se může modlit jednotlivec i celé společenství. Proto je vhodné, aby text měli k dispozici všichni účastníci shromáždění.
           
            Děkuji Vám, že těmto informacím a pokynům k celocírkevním shromážděním věnujete náležitou pozornost, abychom mohli se společnou modlitbou vstoupit do jubilejního roku 2010.      

 

            S přáním Kristovy milosti a posily pro Vaši službu

 

 

                                                                                              Tomáš  Butta
                                                                                              patriarchaHelena Bastlová publikováno: 01.04.2010 09:21 zobrazeno: 3372x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus