WebArchiv - archiv českého webu

Odkaz české reformace v našich zemích

V souvislosti s jubilejním rokem 2010 iniciuje a připravuje Církev československá husitská program „Odkaz české reformace v našich zemích“. Tento program byl vyhlášen ústřední radou dne 13. 3. 2010 a jeho rozpracování bylo schváleno biskupskou radou dne 14. 5. 2010 a následně ústřední radou dne 15. 5. 2010. Tímto programem chce naše církev posílit u svých členů i veřejnosti poznání vlastní minulosti a důležitých dějinných, společenských a duchovních tradic naší vlasti i Evropy.

Ideové východisko programu tvoří pojmové určení naší církve, které uvádí jako určující tradici české reformace, konkrétně tradici husitskou, českobratrskou a další úsilí reformační. „Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním“ (Základy víry CČSH a Ústava CČSH 2008, s. 6). Církev československá husitská se k Mistru Janu Husovi a středověké církvi podobojí (utrakvistům) přihlašuje nejen formálně svým názvem, ale i vnitřně po obsahové stránce víry a učení. Bohoslovecké důrazy husitství jsou přítomny v učení naší církve, jak je to vysloveno ve sněmovním dokumentu z roku 1981 s názvem „Husitská tradice ve víře a učení CČSH“.

Osobnosti české reformace, na které se program zaměřuje, jsou tyto: Mistr Jan Hus, Jan Žižka, Petr Chelčický, Mistr Jan Rokycana, Jiří z Poděbrad, Jan Amos Komenský a další. Priorita patří Mistru Janu Husovi a místům, která se k němu vztahují v souvislost s přípravou 600. výročí jeho upálení v roce 2015.

Husitství symbolizují zejména tři postavy: Mistr Jan Hus, Jan Žižka a Petr Chelčický. Hus jako intelektuál Karlovy doby představuje náboženskou a mravní reformu církve a společnosti. Jan Žižka je středověkým válečníkem. A Petr Chelčický je svým výrazně pacifistickým zaměřením myslitelem odmítajícím násilí jako takové. Tyto tři postavy jsou symbolicky spojeny se třemi místy v jižních Čechách, která jsou tradičně považována za jejich rodiště: Husinec je spojovaný s Mistrem Janem Husem, Trocnov s Janem Žižkou a Chelčice s Petrem Chelčickým. Důraz záměrně položený na všechny tyto tři lokality jako stěžejní centra a jejich vzájemný vztah vytváří duchovní vyváženost akcentů české reformace a jejich nejvýznamnějších protagonistů.

Jedním z prvních úkolů je stanovení míst vztahujících se k české reformaci (rodiště osobností, dějiště důležitých událostí, kostely, hrady, pomníky a další) v Čechách a na Moravě, případně i dalších zemích. Z jednotlivých diecézí byly vybrány tyto důležité lokality: V jižních Čechách Husinec (rodiště M. Jana Husa), Trocnov (rodiště Jana Žižky), Chelčice (rodiště Petra Chelčického), Kozí Hrádek (pobyt M. J. Husa), Písek (husitské městské centrum), Tábor (husitské město – centrum radikálního směru), Sudoměř (místo významné bitvy). Ve východních Čechách Hradec Králové (působiště kněze Ambrože), Oreb u Třebechovic (shromaždiště husitů), Kunětická Hora (místo pobytu Mistra Jana Rokycany). Praha a střední Čechy: Betlémská kaple, Univerzita Karlova, hrad Krakovec (místa se vztahem k M. J. Husovi), Žižkov – Vítkov (místo bitvy), Lipany (místo bitvy). Na Moravě: Jihlava (Kostel sv. kříže – kompaktáta), Přibyslav (místo vztahující se k úmrtí Jana Žižky), Uherský Brod, Fulnek a Přerov (místa vážící se k Janu Amosu Komenskému).

Na přípravě jednotlivých částí programu bude pracovat skupina teologů, historiků a dalších odborníků. Každá diecéze může navrhnout další spolupracovníky.

Způsob prezentace odkazu reformace spočívá jednak ve vytvoření center a nebo pořádáním příležitostných akcí. Celocírkevně stanovená místa nevylučují místní připomínání osobností a událostí konkrétními akcemi, jako jsou bohoslužby, přednášky a kulturní pořady v jednotlivých náboženských obcích.

Květen 2010                                                                              Tomáš Butta

                                                                                                     patriarchaTomáš Butta

Helena Bastlová publikováno: 20.05.2010 08:31 zobrazeno: 4466x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus