WebArchiv - archiv českého webu

Zprávy ze světové ekumeny

Zpravodajství s. Zuzany Dvořákové z ERC od poloviny března.

           28. března 2010, www.christnet.cz

OSN schválila rezoluci proti diskriminaci náboženských menšin

Rada OSN pro lidská práva na svém zasedání schválila rezoluci, která odsuzuje diskriminaci náboženských menšin. Dokument, navržený Pakistánem jménem Organizace islámské konference zůrazňuje, že „respektování kulturních, etnických, náboženských a jazykových rozdílů je základem pro světový mír a porozumění mezi národy”.

Projevy nesnášenlivosti a etnických a náboženských předsudků jsou podle dokumentu zdrojem nenávisti a násilí. Dokument také zdůrazňuje důležitou úlohu výchovy v oblasti podpory tolerance, „která zahrnuje přijetí jiného a úctu k různorodosti". Dokument také s hlubokým znepokojením upozorňuje na zintenzivnění podněcování k náboženské nenávisti. Zvlášť vzrostly případy diskriminace muslimských menšin po tragických událostech z 11. září 2001“, informuje tkkbs.  (ath)

 

Zprávy z ČTK:

           28. března 2010, Ve Varšavě se konala demonstrace proti plánům muslimské komunity vystavět další mešitu

 

 

Zpráva z CECu:

 

24.03.10 13:09

Keep Sunday free of work!

1st European Conference on a work-free Sunday appeals to European leaders

Today, more than 70 organisations including churches, trade unions as well as organisations from civil society, are meeting in the European Parliament in Brussels for the first European Conference on a work-free Sunday. Together with more than 400 conference participants, they will launch an appeal to the heads of states and of governments who are meeting tomorrow in the European Council. They call for a Sunday free of work for all European citizens. “The protection of a work-free Sunday is of paramount importance for workers’ health, for the reconciliation of work and family life as well as for the life of civil society as a whole. This common weekly day of rest serves to strengthen social cohesion in our societies, a cohesion so severely undermined by the current economic crisis.”

Rüdiger Noll, Director of the Church and Society Commission of the Conference of European Churches, explained at the Conference: “More than any other day of the week, a free Sunday offers the opportunity to be with one’s family and friends. Common free time is an important precondition for a participatory society, which allows its members to engage in civil activities.”

 

Překlad:

 

Za zachování neděle jako dne pracovního volna

 

1. evropská konference o nepracovní neděli apeluje na evropské lídry

 

Dne 24. 3 se v Evropském parlamentu v Bruselu uskutečnila první evropská konference pro nepracovní neděli,  jejímiž účastníky bylo více než 70 organizací včetně církví, obchodních a neziskových organizací. Více než 400 účastníků konference připravilo výzvu pro hlavy států a vlád, které se den poté setkávají na půdě Evropské rady. Neděle by měla být nepracovním dnem pro všechny evropské občany. "Zachováni nepracovní neděle má dalekosáhlý vliv na zdravotní stav pracovníků, na sladění pracovního a rodinného života a na život občanské společnosti jako celku. Tento obvyklý den odpočinku slouží k posílení společenské soudržnosti ve společnosti, která je narušená probíhající ekonomickou krizí."

 

Rüdiger Noll, ředitel Komise pro církev a společnost při Radě evropských círví podotkl: "Více než kterýkoli jiný den v týdnu, neděle nabízí možnost být s rodinou a přátelli. Společný volný čas je důležitým předpokladem občanské společnosti založené na sdílení a soudržnosti."

 

Přehled zpráv

 

z domova

 

         22. března 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Irena Sargánková

Prohlášení ke Dni úcty k počatému životu

                    22. března 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Martina Jandlová

Neděle - den pracovního klidu

 

                    22. března 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Richard Vocel

Proběhlo uvedení hlavní kaplanky vězeňské služby

                    24. března 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Rastislav Čižmár

Církev bratrská si v Náchodě připomene 130. výročí založení

                    26. března 2010, www.christnet.cz, Autor: ČCE

Evangelíci spolu s katolíky nacvičili lidové pašijové hry

                    26. března 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Rastislav Čižmár

Dan Drápal zhrnul na seminári v Prahe 27-ročné pastoračné skúsenosti

Zprávy z ČTK:

                    22. března 2010, Ruská pravoslavná církev převzala Novoděvičí klášter

                    26. března 2010, O Velikonocích se bude opět veřejně číst z bible

                    http://cs.christiantoday.com/article/dominik-duka-chce-otevrit-cirkev-lidem-seznamit-je-s-bibli-a-zbavit-je-predsudku-vuci-cirkvi/16638.htm

                    http://cs.christiantoday.com/article/podle-joela-rumla-erc-v-cr-vyroky-mirka-topolanka-neublizi-cirkvim-ani-krestanstvi/16613.htm

                    http://cs.christiantoday.com/article/jan-fischer-ocenil-pusobeni-kardinala-miloslava-vlka-v-cirkvi/16625.htm

 

ze světa

                    28. března 2010, www.christnet.cz

OSN schválila rezoluci proti diskriminaci náboženských menšin

 

Zprávy z ČTK:

                    28. března 2010, Ve Varšavě se konala demonstrace proti plánům muslimské komunity vystavět další mešitu

Zpráva z CECu

                    Keep Sunday free of work!

           31. března 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Křesťané vyzývají k dohodě na společném datu oslavy Velikonoc

Západní i východní křesťané budou letos slavit Velikonoce ve stejný den. Ekumenický představitel v USA          Michael Kinnamon doufá, že tato jednotná oslava bude nadále i v budoucnu.

V dopise církevním tělesům po celém světě Rev. Dr. Michael Kinnamon, generální tajemník Národní rady           církví (NRC), znovu obnovil výzvu ke stanovení společného data Velikonoc.

Téměř každý rok je „křesťanská komunita rozdělená v otázce, který den hlásat tuto Dobrou zvěst,“ posteskl si Kinnamon. „Naše rozdělení založené na sporu o staré kalendáře, viditelně zrazuje odkaz o smíření. Je to skandál, který Boha jistě zarmucuje.“

Protestantské a římskokatolické církve používají gregoriánský kalendář, ortodoxní církve juliánský. Podle těchto kalendářů stanovují datum Velikonoc, které v juliánském kalendáři zpravidla vycházejí později. Spíše než konflikt teologického pohledu je spor o datum Velikonoc důsledkem používání různých kalendářů                 a           lunárních tabulek, tvrdí církevní představitelé.

Podle Kinnamona je stanovení společného data Velikonoc tématem ekumenických diskusí od roku 1920, kdy se sešel ekumenický patriarchát v Konstantinopoli.

V roce 1997 se představitelé všech církví sešli v Alepu na konferenci, kterou pořádala Syrská ortodoxní církev v Antiochu, a učinili hlavní krok ke stanovení společného data Velikonoc. Odlišná data Velikonoc vytvářejí         „bolestivé znamení oddělení“, řekli.

Účastníci vydali tři doporučení, jedno z nich vyzývalo všechny křesťany, aby „slavili Velikonoce v neděli         následující po prvním úplňku po jarní rovnodennosti, což zachovává biblické spojení Ježíšovy smrti a Paschy“.

Kinnamon požádal církve, aby znovu zvážily přijetí tohoto návrhu.

„Velikonoce jsou samozřejmě jádrem víry nás, následovníků Krista,“ napsal Kinnamon ve svém dopise.         „ Zmrtvýchvstání Krista je konečným vyjádřením Otcova daru smíření a jednoty v Kristu skrze Ducha. Je to znamení jednoty a smíření, po němž Bůh touží pro všechno stvoření.“

Naše rozdělení založené na sporu o staré kalendáře, viditelně zrazuje odkaz o smíření. Je to skandál, který Boha jistě zarmucuje

Michael Kinnamon

Letos budou velikonoce slavit 4. dubna všechny křesťanské tradice. V příštím roce připadají na datum             24. dubna, také v obou kalendářích.

„Nechť Bůh zaručí, abychom v roce 2012 a dál mohli hlásat jako jeden hlas, že Kristus vstal z mrtvých!“ řekl Kinnamon.

NRC představuje zhruba 45 milionů křesťanů ze širokého spektra – protestantských, anglikánských,             ortodoxních, evangelikálních, historických afro-amerických církví a sborů Living Peace v USA.

 

           31. března 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Průzkum: Každý čtvrtý americký křesťan se hlásí k charismatickým nebo letničním církvím

Čtvrtina amerických křesťanů se hlásí k charismatickým nebo letničním církvím, ukázal nový průzkum.

Křesťané ve věku 26 až 44 let nejčastěji, ve srovnání s ostatními věkovými skupinami, prohlašují, že jsou naplnění Duchem (29 procent), ukázal výzkum Barna Group.

Zatímco lidé z období babyboomu (věk 45 – 63) – generace, která Americe představila „bláznovství pro Ježíše“ – se méně hlásí k charismatické nebo letniční identitě (20 procent).

Ventura, kalifornská výzkumná skupina, která vedla studii mezi 1005 dospělými minulý měsíc, za                     charismatické a letniční křesťany považuje ty, kdo o sobě tvrdí, že „byli naplněni Duchem Svatým a Bůh jim dal alespoň jeden charismatický dar jako jsou jazyky, proroctví nebo uzdravování“.

Podle Barna Group je počet letničních / charismatických křesťanů trojnásobný oproti počtu evangelikálních křesťanů v USA a je rovný počtu dospělých, kteří chodí do baptistické, metodistické, presbyteriánské,            luteránské, episkopální církve a nedenominačních sborů.

O něco více než čtvrtina (26 procent) protestantů a 20 procent katolíků tvoří část charismatického či letničního počtu.

Zatímco duchovní dary a to, zda dnes existují, jsou tématem diskusí mezi mnoha dnešními křesťanskými představiteli, nový průzkum zjistil, že 56 procent mladších křesťanů, ve věku 18 až 25 let, věří, že dary, včetně jazyků a uzdravování, jsou aktivní a platné i dnes. Starší věřící se tohoto přesvědčení drží méně často.

David Kinnaman, předseda Barna Group, poukázal na to, že „pro miliony mladších křesťanů nejsou nálepky jako charismatický, letniční či naplněný Duchem až takovým důvodem pro oddělování, jako pro generaci jejich rodičů“.

„Mojžíšovská generace jako taková je odstraněná z mnoha dlouhotrvajících diskusí o platnosti duchovních darů, úloze výrazných forem uctívání a potřebě přijetí osobního vedení Duchem Svatým,“ řekl.

Ačkoli mladí křesťané přijímají duchovní dary, na rozdíl od ostatních věkových skupin, jsou nejméněschopní říci, že „neustále dovolují, aby jejich životy byly vedené Duchem Svatým“.

Mladší skupina také nejméně často říká, že někdy hovořila v jazycích (7 procent).

Navíc mladší věřící mají stále více existencialistický pohled na Ducha Svatého – 68 procent jich tvrdí, že věří, že třetí osoba Trojice je pouze „symbol Boží síly nebo přítomnosti, ale nikoli živá bytost“. Tento názor zastává 59 procent křesťanů ve věku 29 až 44 let a 55 procent lidí z generace babyboomu.

Kinnman poznamenal, že příští generace charismatických a letničních křesťanů patrně bude trávit méně času obhajobou svých pohledů před ostatními, ale také si bude méně jistá tím, čemu věří, nebo jak dát víru do praxe.

„Vyvolává to otázku, co bude určovat příští generaci mladých charismatických a letničních křesťanů v USA,“ řekl. „Když budou čelit menší kritice ze strany ostatních křesťanů, budou se muset zaměřit na to, aby měli        teologické kořeny a žili věrně v široké kultuře umění, médií, technologií, vědy a obchodu.“

Mladí charismatici, dodal, mnohem méně často přijímají svou víru a praktický život na základě hluboké        teologické reflexe.

„Budoucí životaschopnost této části křesťanské komunity bude záviset částečně na spojení mladých           charismatiků a letničných s lepším vzděláváním v teologii a doktrínách,“ zdůraznil.

Výsledky průzkumu byly zpracovány na základě telefonických rozhovorů s dospělými ve věku 18 a více let        ve dnech 7.-10. února.

 

           1. dubna 2010, www.rozhlas.cz/nabozenstvi, Autor: Petr Vavrouška (pev)  

Církev přichystala pro věřící v polském Štětíně ‚Noc zpovědí‘

Věřící v severopolském Štětíně můžou dnes přijít ke zpovědi výjimečně i v noci. Katolická církev se nechala inspirovat známou Nocí muzeí a snaží se lidi nalákat do kostela na Noc zpovědí. 

Tři kostely v polském Štětíne dnes zůstanou otevřené přes celou noc až do šesti hodin do rána. Katolická církev tak vychází vstříc věřícím, kteří nemají čas na to, aby se před Velikonocemi vyzpovídali.

Polská média tuto možnost už několik dní propagují, jde vůbec o první akci tohoto druhu. Tento týden mohli        v noci dorazit do kostela například studenti v Lodži. Podle sociologů se chce katolická církev otevřít zejména mladým lidem. Kněží, kteří budou ve zpovědnicích až do úsvitu, se budou pravidelně po dvou hodinách        střídat.

Až 95 procent Poláků se hlásí ke katolické církvi a většina z nich jde alespoň jednou za rok ke zpovědi.            Nejčastěji právě o Velikonocích.

 

           2. dubna 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Irena Sargánková

Jan Pavel II. - in memoriam

Deník Svatého stolce Osservatore Romano dnes uveřejnil článek připomínající páté výročí úmrtí Jana Pavla II. Přinášíme jeho překlad.

Páté výročí úmrtí Jana Pavla II. spadá do nejposvátnějších dnů křesťanského kalendáře, jako by se tím zdůraznilo nejen jeho spojení s Kristovým utrpením během trýznivého ubýtku fyzických sil v posledních           týdnech pozemského života, ale především jeho věrnost v následování Pána během celého života. Připomněl to Benedikt XVI. v homilii při mši svaté za tohoto polského papeže – nazval ho "velkým Polákem" – a zvolil          k tomu dvě biblická přirovnání, aby "nastínil podstatu jeho osobnosti".

První je pevnost "služebníka Božího" z knihy proroka Izaiáše, kterou Benedikt XVI. spatřoval v ochraně práva ze strany papeže Wojtyły "především tehdy, když musel čelit odporu, nepřátelství a odmítnutí". Druhé přirovnání pochází z vyjádření Jana Pavla II. při oslavě pětadvacáté výročí volby, kdy rozjímal o radikálním požadavku, kterým Ježíš oslovil Petra: "Miluješ mě? Miluješ mě více než ostatní?" Jan Pavel II. se svěřil,  že na tato slova odpověděl stejně jako apoštol: "Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě miluji." A uvědomoval si přitom svou lidskou křehkost i odpovědnost, kterou mu svěřil sám Kristus.

Slovanký papež byl zvolen na římský stolec v relativně mladém věku a se brzy stal jedním z protagonistů posledních dvaceti let 20. století. Vzal na sebe úkol, který předvídal polský primas Stefan Wyscyński,                tj. "přivést církev do třetího tisíciletí". Sám papež to připomíná ve své závěti, v textu, který psal postupně – ale vždy během postních duchovních cvičení – a který dokládá jeho mystické vidění dějin a odvážného i dramatického průběhu jeho osobního života. V době, kterou sám označil jako "nesmírně obtížnou a neklidnou", uprostřed tvrdého pronásledování, atentátu, obav z jaderného konfliktu a po pádu evropského komunismu          s "novými problémy a obtížemi".

Mnozí lidé v katolické církvi i mimo její viditelné hranice si uchovávají na papeže Wojtyłu živou vzpomínku, která vyplývá především ze síly a vytrvalosti, jež si uchoval až do posledních dní zde na zemi a jimiž chtěl zpřítomnit a zviditelnit Kristovo poselství v celém světě. Všude se stával – jak to velmi dobře shrnul Benedikt XVI. – "průvodcem na cestě pro dnešního člověka". Zvláště skrze cesty do mnoha zemí světa, které nástupce Petra vůbec poprvé navštívil. Ve stopách Pavla VI. se po pouti do Svaté země vydal do všech pěti světadílů.

V závěti se Jan Pavel II. kromě významu, který připisuje "spáse lidí" a "záchraně lidské rodiny", označuje           in medio Ecclesiale (ve službě církve) dlužníkem za "velký dar" koncilu. Byl přesvědčen o nutnosti jej uskutečnit a tuto nutnost nazývá "obrovskou  událostí", která mu sloužila během celého pontifikátu. Ochrana víry se             v tomto kontextu jeví jako jeho hlavní charakteristika: "Vyjadřuji hlubokou důvěru, že navzdory vší mé slabosti mi Pán udělí všechny milosti nutné k tomu, abych vykonal podle jeho vůle jakýkoliv úkol, zkoušku i utrpení," čteme v textu. A dále: "Doufám také, že nikdy nedopustí, abych ve svém postoji: slovech, skutcích nebo opomenutích, mohl zradit své povinnosti v tomto svatém Petrově stolci."

V této službě bez oddechu jednotě církve, chtěl papež mít vedle sebe už v prvních letech Josefa Ratzingera, kterého Pavel VI. jmenoval kardinálem na svém posledním zasedání konzistoře a který je dnes jeho               nástupcem. V kontinuitě, která charakterizuje – v historické a povahové oslišnosti obou osobností – povolání    a dějiny římské církve.

 

 

 

           2. dubna 2010, www.christnet.cz, Zdroj: RaVat 

Před pěti lety zemřel Jan Pavel II.

Na dnešní den připadá páté výročí úmrtí papeže Jana Pavla II. Benedikt XVI. sloužil zádušní mši svatou na připomínku tohoto výročí už v pondělí v podvečer ve vatikánské bazilice. Na Velký pátek se totiž neslaví eucharistické bohoslužby.

Benedikt XVI. v té souvislosti připomenul, že život Jana Pavla II. se odvíjel ve znamení lásky, schopnosti darovat se štědře, bez výhrad, bez omezení a bez kalkulu. „Nechal se vést láskou ke Kristu, kterému zasvětil svůj život, láskou bezpodmínečnou a nadměrnou. Nechal se strávit pro Krista, církev a celý svět; své utrpení prožíval až do poslední chvíle z lásky a s láskou,“ připomněl.

Výročí si připomínají katoličtí věřící na celém světě modlitbami, setkáními, výstavami a knihami. Na okamžiky před pěti lety zavzpomínal pro Vatikánský rozhlas také generální vikář Svatého otce pro Městský stát Vatikán   a arcikněz baziliky svatého Petra, kardinál Angelo Comastri, který vyprávěl o posledním setkání s papežem         a jeho požehnání, i vzpomínce na poslední okamžiky jeho setkání s Janem Pavlem II. 

 

           3. dubna 2010, www.rozhlas.cz/nabozenstvi, Autor: Daniel Raus

Kalvínův comeback v USA

V Americe znovu ožívá učení reformátora Jana Kalvína. Rozsáhlý článek věnuje tomuto fenoménu list          Christian Science Monitor pod názvem „Křesťanská víra – kalvinismus je zpátky“. Článek začíná v zajímavém sboru baptistické církve ve Washingtonu na Capitol Hill, tedy nedaleko Kongresu a Bílého domu. Zhruba 200 žen tam pozvalo stejný počet svých přítelkyň na čaj, kávu a zákusky – a samozřejmě rozhovory. 

Za vším je evangelizace, která je stejná jako v 16. století. Promlouvá žena jménem Kasey Gurley o tom, jak byla neposlušná, milovala vlastní pohodlí a byla se sebou spokojená. Ale jako ve Starém zákoně – pohodlnost jí přivodila Boží hněv a nakonec i utrpení. „Nikdy nebudeme bezpečné ve svých dobře míněných záměrech“, pokračuje a mluví o Kristu, který ji od toho všeho vysvobodil. Její svědectví není žádné „křesťanství pro hlupáky. Čtyři stovky žen ji tak napjatě poslouchají, že je slyšet každé cinknutí lžičky o šálek.

Před pěti sty lety smířilo učení Jana Kalvína křesťanství a západní myšlenky o kapitalismu, demokracii               a náboženské svobodě. Byl to on, kdo vyzdvihoval hodnoty Puritánů, jež posléze formovaly charakter Ameriky. Tato teologie se překvapivě vrací a stává se výzvou jiným myšlenkovým směrům, jež jsou zaměřené                na prosperitu jednotlivce a materialismus. Kalvínova představa Boha, který je všemohoucí a rozhoduje naprosto ve všem, si získává spoustu srdcí. Překvapivě především v řadách mladé generace.

Ke Kalvínovi se hlásí nejméně 10 % kazatelů a duchovních ze Southern Baptist Convention, což je největší           organizace amerických protestantů. Mezi čerstvými absolventy teologických fakult je procento ještě vyšší – Kalvína následuje až třetina budoucích duchovních. Fenomén přichází ve chvíli, kdy se objevil průzkum        veřejného mínění, který ukázal, že stále méně Američanů se identifikuje s křesťanstvím. Časopis Newsweek dokonce prorokoval, že nastává konec éry „křesťanské Ameriky“.

Teď ale přicházejí noví kalvinisté, kteří se vracejí k zapomenutým doktrínám. Podobají se Puritánům z dob      zakládání Ameriky, ačkoliv nenosí typické kraťasy a paruky. Je to jenom období nostalgie a revolty proti        populárnímu vykreslování Ježíše jako kamaráda? A kam vlastně směřuje vývoj náboženství v Americe? Když slyší běžný člověk ve Spojených státech jméno Jan Kalvín, na mysli mu vytane „předurčení“ – kontroverzní myšlenka, že Bůh předem určil všechno, co se kdy má stát, včetně toho, kdo bude nebo nebude spasen.

Co zůstává zapomenuto, jsou myšlenky, jež se staly základem protestantské víry. A také způsob, jakým Kalvín kázal, když detailně procházel například knihu Skutků neuvěřitelných 5 let. Kritici v něm vidí teokrata, který dokázal být krutý – jeden člověk byl kvůli němu upálen. Tito lidé tvrdí, že Kalvín změnil Ženevu ve město, kde vládla nerealistická, fatalisticky laděná ideologie. Obdivovatelé pro změnu upozorňují, že Kalvín oprášil základ křesťanského pohledu na svět, v centru kterého je Bůh.

„Ať se nám to líbí nebo ne, Kalvín byl jedním z těch, kdo nejvíc ovlivnili náš moderní svět“, konstatuje profesor z Alabamy Gerald Bray. Myšlenky demokracie, otevřeného trhu kapitalismu a rovných příležitostí zakotvily          v Ženevě a na své časy se staly příkladem, že daný model může fungovat. Kalvínův vliv na Ameriku je pak zcela bez debat. Patriotismus, pracovní etika, touha po rovnosti všech lidí, veřejná morálka a některé prvky demokracie se tam šířily prostřednictvím kalvinisticky smýšlejících Puritánů z Nové Anglie.

V jistém smyslu je návrat Kalvína do Ameriky nečekaný. Moderní křesťanství je až příliš zaměřené na věty jako „dokážeš to“ nebo „pomůžeme ti“. Až příliš ho vystihuje kniha s názvem „Sedm kroků k životu s využitím tvého plného potenciálu“. Striktní následování Bible se zdá být v rozporu s takovou filosofií. Přesně to ale kalvinisté propagují. Tvrdí, že je mylný převládající pohled na náboženství jako na kolekci, ze které si člověk vybírá pro sebe ty nejchutnější kousky. Podle nich je to s vírou jako s lékařskou diagnózou – jde v ní                 o           objektivní realitu.

Kalvinistický přístup k životu může reflektovat fundamentální změnu v náboženském obrazu Ameriky.               Je v protikladu ke zmíněnému evangelikálnímu obrazu Ježíše jako kamaráda. Autorka bestsellerů  Philis Tickleová tvrdí, že jde o reakci na uvolnění hodnot a struktur a experimentování mimo tradiční křesťanské učení. Lidé znovu zatouží po jasných základech a pravidlech. Takový jev se podle ní objeví zhruba každých 500 let – a tímto tvrzením uzavírají svůj článek noviny Christian Science Monitor.

 

Zprávy ČTK:

           Kubánské vedení žádá církve o pomoc v boji proti korupci

           DPA: Na některé návštěvníky zapůsobí Jeruzalém až příliš silně

           Pravoslavní věřící vítají v Jeruzalémě svatý oheň

           Papež se při vigilii zamýšlel nad nesmrtelností

           Papež mluvil při požehnání o vykoupení

 

 

Přehled zpráv

 

z domova

 

         29. března 2010, www.ekumenickarada.cz, Autor: http://chrast.evangnet.cz

V Chrástu zahráli pašijový příběh pod širým nebem

         29. března 2010, www.ekumenickarada.cz

Co je podstatné v evangelické liturgice?

         29. března 2010, www.ekumenickarada.cz

Praha čte Bibli - aktualizováno

         29. března 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Irena Sargánková

Noc kostelů pod záštitou předsedy ČBK

         30. března 2010, www.christnet.cz

Tématem setkání křesťanských zdravotníků budou " Etické problémy ve zdravotnictví"

         30. března 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Rastislav Čižmár

ČEA a KMS vyhlásily 9. května 2010 za Den modliteb za volby do Poslanecké sněmovny

         31. března 2010, www.christnet.cz

V Plzni U Branky bude znít na Velký pátek Bible

         1. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Rastislav Čižmár

Terry Brown v prednáške pre podnikateľov: Najvplyvnejšou postavou histórie ľudstva bol Ježiš Kristus

         2. dubna 2010, www.rozhlas.cz/nabozenstvi, Autor: Ladislav Dvořák (ldv) , Tomáš Pavlíček (tpa) , Marián Vojtek (mvo)  

Joel Ruml: Ježíšův příběh nepatří do minulosti

         2. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Rastislav Čižmár

Daniel Fajfr: Veľký piatok je o radikálnej premene človeka

         3. dubna 2010, www.rozhlas.cz/nabozenstvi, Autor: Eva Hůlková

Pod bodem nula

         4. dubna 2010, www.rozhlas.cz/nabozenstvi,  Autor: Lenka Svobodová

V čele vězeňských kaplanů stojí žena

Zprávy ČTK:

         Na Velký pátek volno nebude, sněmovna nestihla schválit zákon

         V Brně začala největší přehlídka duchovní hudby v Česku

         http://cs.christiantoday.com/article/v-lete-vyjde-vodeodolna-bible-k-prodeji-jsou-i-bible-v-dzinovine/16664.htm

 

 

ze světa

 

         31. března 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Křesťané vyzývají k dohodě na společném datu oslavy Velikonoc

         31. března 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Průzkum: Každý čtvrtý americký křesťan se hlásí k charismatickým nebo letničním církvím

         1. dubna 2010, www.rozhlas.cz/nabozenstvi, Autor: Petr Vavrouška (pev)  

Církev přichystala pro věřící v polském Štětíně ‚Noc zpovědí‘

         2. dubna 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Irena Sargánková

Jan Pavel II. - in memoriam

         2. dubna 2010, www.christnet.cz, Zdroj: RaVat 

Před pěti lety zemřel Jan Pavel II.

         3. dubna 2010, www.rozhlas.cz/nabozenstvi, Autor: Daniel Raus

Kalvínův comeback v USA

Zprávy ČTK:

         Kubánské vedení žádá církve o pomoc v boji proti korupci

         DPA: Na některé návštěvníky zapůsobí Jeruzalém až příliš silně

         Pravoslavní věřící vítají v Jeruzalémě svatý oheň

         Papež se při vigilii zamýšlel nad nesmrtelností

         Papež mluvil při požehnání o vykoupení

 

           5. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Američtí evangelikální teológové chtějí odlišit pravé evangelium od ,napodobenin´

Evangelikální teologové vyjádřili na nedávné konferenci znepokojení nad tím, že stále méně sborů v Americe káže biblické evangelium.

Evangelium není „Bůh tě miluje a má úžasný plán pro tvůj život“ ani „Bůh ti dá smysl života,“ řekl Dr. R.C. Sproul, spisovatel a zakladatel Ligonier Ministries.

Sproul byl minulý měsíc v Los Angeles na konferenci Ligonier Západního pobřeží, jejímž tématem bylo „Křesťanství bez Krista“. Připojili se k němu teologové Dr. Michael Horton, John MacArthur a Peter Jones. Společně zkoumali oblíbená nepochopení evangelia v dnešní době.

„Společně oddělíme pravé evangelium od napodobenin,“ prohlásili organizátoři konference.

Objektivně je evangelium dobrou zprávou o Ježíši Kristu, Božím Synu, který se narodil pod zákonem, jako člověk, žil dokonalý život (s pomocí Ducha Svatého) a dal svůj život jako zástupnou oběť za ostatní, vysvětlil Sproul účastníkům konference.

Tady to ale nekončí, pokračoval. Z moci Ducha Svatého byl vzkříšen z mrtvých, vystoupil na nebesa a slíbil, že se vrátí, aby dokončil své Království.

A je to pouze skrze víru – sola fide – že jsme ospravedlněni, dodal. Spravedlivost je do nás vložena a je naším vlastnictvím pouze skrze víru, zdůraznil teolog.

Biblické evangelium ale v mnoha sborech není věrně kázáno, naznačili přednášející na konferenci.

MacArthur, pastor a učitel sboru Grace Community v Sun Halley v kalifornii hlavně kritizoval jednoho z nejznámějších amerických pastorů – Joela Osteena ze sboru Lakewood v Houstonu.

Obvinil Osteena z toho, že z Ježíše dělá „doplněk své služby, aby uspokojil kritiky“ a nabídl „neobnovitelné“ věci, které osloví jejich okamžité touhy.

Osteen, řekl MacArthur, nemá biblické pochopení Boha ani člověka. Tento houstonský pastor učí, že každý byl stvořen jako vítěz, avšak myšlenka, že člověk je zcela beznadějný chudák, kterému není pomoci, je také nejkřesťanštější doktrína, poznamenal MacArthur.

S vypůjčením si názvu Osteenovy nejprodávanější knihy MacArthur řekl, že toto nyní není „Tvůj nejlepší život“. Náš nejlepší život je to, co teprve přijde, řekl.

Mezi mnoha zavádějícími učeními Horton poznamenal, že většina Američanů je náboženská, ale má svůj duchovní systém.

Pro mnohé z nich je křesťanství jen „osobní záležitost mezi ním a jím vytvořeným Bohem,“ řekl Houston, profesor systémmatické teologie a apologetiky na Westminsterském semináři v Kalifornii.

Film našeho života je o nás a Bůh má jen podpůrnou roli, posteskl si.

Společně oddělíme pravé evangelium od napodobenin

Dr. R.C. Sproul

Křesťanství se dnes přesouvá od historické víry k amfoterní duchovnosti – ztělesněné trivializací Boha, našimi lidskými podmínkami a spásou, kterou Bůh pro nás v Kristu vytvořil, řekl Horton.

Profesor volal po představitelích, kteří by předávali historickou křesťanskou víru, a sborech, kde je Boží slovo správně učeno, svátosti jsou správně vysvěcovány a je praktikována církevní disciplína.

Ligonier Ministries jsou mezinárodní křesťanská vzdělávací organizace zavázaná věrnému představování „nepřikrášlené pravdy Písma a pomoci lidem růst v jejich poznání Boha a Jeho svatosti“. Služba Lake Mary z Floridy bude pořádat svou národní konferenci v Orlandu v červnu.

 

           7. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Európski baptisti v súčasnosti podporujú 58 misijných iniciatív

Viac ako tisíc osôb prijalo od roku 2002 kresťanstvo prostredníctvom programu Európskej baptistickej federácie na zakladanie cirkevných zborov pod názvom Domáci misijný projekt.

Na nedávnom stretnutí výkonných pracovníkov v srbskom Belehrade tento údaj prezentoval koordinátor projektu, pastor Daniel Trusiewicz. V súčasnosti projekt podporuje 58 iniciatív v 24 krajinách hlavne východnej Európy a Stredného Východu.

Projekt poskytuje financie na založenie a prevádzkovanie cirkevného zboru len prvých päť rokov, potom by miestne spoločenstvo malo byť schopné fungovať samostatne.

Dosiaľ sa to podarilo len zboru pod vedením Vladimíra Omelshuka v ukrajinskom Kyjeve. V ostatných spoločenstvách si pastori museli nájsť ďalšie zamestnanie ako dodatočný zdroj príjmov. Žiadny zbor však napriek problémom nezanikol.

Najviac projektov Federácia podporuje v Moldavsku, Rumunsku, Arménsku, Azerbajdžane, Gruzínsku, Srbsku a Ukrajine. Po dlhom čase Federácia v budúcnosti podporí aj vznik zboru v západnej Európe - holandskom meste Utrechte. Naposledy sa tak stalo v roku 2006, v Nórsku.

 

           8. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Barack Obama na Velikonoční modlitební snídani: Spása je možná – skrze víru v Ježíše Krista

President Barack Obama hovoří během velikonoční modlitební snídaně s křesťanskými představiteli z celé země, v úterý 6. dubna 2010 ve Východním pokoji Bílého domu ve Washingtonu.

 

Americký president Barack Obama pořádal v úterý Velikonoční modlitební snídani, které se účastnili křesťanští představitelé z celého národa.

Zhruba 90 lidí, včetně pastora Joela Osteena a Billa Hybelse, se zúčastnilo akce v Bílém domě.

President USA poznamenal, že Velikonoční modlitební snídaně s křesťanskými duchovními je součástí širší snahy uvítat v Bílém domě lidi všech vyznání. V uplynulých několika měsících, jak uvedl, pořádal v Bílém domě Iftar s muslimskými Američany na konci postního měsíce Ramadánu a sederovou večeři při zahájení prvního týdne Paschy (Hodu Beránka).

Ve svém projevu v úterý se Barack Obama podělil o to, co pro něho Velikonoce znamenají. President řekl, že se neustále učí, že každý, včetně něho, je nedokonalý a „je daleko od toho, jak bychom měli žít“.

„Jakožto křesťané ale věříme, že spása je možná – skrze víru v Ježíše Krista,“ řekl. „A možnost, že vykoupení může narovnat pokřivenost charakteru, vyjevuje celou nedokonalost duše. Vykoupení dává život a v kontextu pomíjivosti na zemi dává věčnou naději.“

President Barack Obama během velikonoční modlitební snídaně s křesťanskými představiteli z celé země.

(AP / Alex Brandon)

President USA vzpomínal, jak Ježíš v posledních okamžicích zde na zemi vyřkl slova, „Otče, do Tvých rukou odevzdávám svého ducha“.

Barack Obama povzbudil přítomné na Velikonoční modlitební snídani, aby i oni odevzdali svého ducha „hledání života, který je skutečný, spravedlivému jednání a lásce a milosrdenství a aby kráčeli pokorně s Pánem“.

„A když klopýtneme, což se jistě stane, nechť vykoupení – skrze závazek a vytrvalost ve víře – je naší nepomíjející nadějí a vroucí modlitbou.“

Jakožto křesťané ale věříme, že spása je možná – skrze víru v Ježíše Krista

Mezi ostatními křesťanskými představiteli, kteří se zúčastnili Velikonoční modlitební snídaně, byl izraelský zmocněnec Gaither, národní velitel Armády Spásy; pastor Kirbyjon Caldwell, hlavní pastor sboru Windsdor Village Sjednocené metodistické církve v Houstonu; Dr. Arturo Chavez, předseda Mexické americké katolické školy; Rev. Sharon Watkins, generální ředitelka a předsedkyně Křesťanského sboru (Disciples of Christ - Učedníci Krista); Dr. Julius Scruggs, předseda Národní baptistické konvence Ameriky, a Rev. Peg Chemberlin, předsedkyně Národní rady církví.

 

           9. dubna 2010, www.christnet.cz, Autor: RaVat

V Jeruzalémě se uskuteční ekumenická modlitba za mír ve Svaté zemi

V sobotu 10. dubna 2010 se bude v jeruzalémském katolickém řecko-melchitském kostele Zvěstování u Jaffské brány konat další ekumenická modlitba za mír v Jeruzalémě. Informují o tom Radio Vaticana. V rámci třetího mimořádného modlitebního setkání se spojí všechny katolické, ortodoxní a protestantské církve, které v hlavním městě Izraele působí. Přítomní se budou modlit za mír v Jeruzalémě a Svaté zemi, za jednotu církví, mezináboženský dialog a také za sjednocení data slavení Velikonoc pro křesťany všech církví.

Pozvánka na modlitební shromáždění vyzývá křesťany z celého světa, aby se duchovně připojili k modlitbám v kostele Zvěstování. Podle pořadatelů bude celé shromáždění přenášeno několika křesťanskými médii.První modlitební setkání se uskutečnilo v jeruzalémském syrsko-pravoslavném kostele v květnu 2009, druhé pak v únoru 2010 v kostele evangelické církve luteránské. Plánováno je i setkání čtvrté, které by se mělo uskutečnit na podzim tohoto roku v kostele arménské pravoslavné církve. (ath)

 

           9. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková, The Christian Post, Michelle A. Vu

Evangelikálové vítají rusko-americkou dohodu o jaderných zbraních

Evangelikální představitelé říkají, že dohoda o omezení počtu jaderných zbraní, podepsaná ve čtvrtek americkým prezidentem Barackem Obamou a ruským prezidentem Dmitrijem Medveděvem v Praze, zvýší šance na celosvětový mír.

Dohoda nazvaná New START (Strategic Arms Reduction Treaty – Dohoda o strategickém omezení zbraní) sníží počet zásob jaderných zbraní v obou zemích a obnoví inspekční týmy, které budou arsenály ověřovat. Dohoda o inspekcích skončila v prosinci.

„Moudrost je lepší než válečné zbraně,“ řekl Rev. Dr. Joel C. Hunter, hlavní pastor megasboru Northland v Organdu a citoval přitom Kazatele 8:18. „Pokud začne dohoda New START platit, omezí se počet zastaralých jaderných zbraní a ve spolupráci se zvýšeným množstvím kontrol jaderného materiálu i pravděpodobnost zneužití těchto zbraní teroristy.“

„To tedy zvýší šance na celosvětový mír jak ze strany státních, tak nestátních hráčů.“

Tato nová dohoda, pokud ji schválí zákonodárci obou zemí, bude vyžadovat, aby každá země měla maximálně 1550 strategických hlavic oproti současným 2200. Také omezí počet raketometů ze současných 1600 na 800.

New START je považována za znamení závazku prezidenta Baracka Obamy k vytvoření světa bez jaderných zbraní.

Téměř přesně před rokem Barack Obama ve svém projevu v Praze vyslovil závazek budovat svět bez jaderných zbraní. Ve čtvrtek Obama a Medveděv podepsali v Praze historickou dohodu o omezení počtu jaderných zbraní.

„Jen těžko si dovedu představit důležitější cíl zahraniční politiky křesťanských občanů USA než je následování realistické a všeobecné strategie o omezení počtu strategických jaderných zbraní – zbraní, které nemohou být použity v žádném myslitelném scénáři v souladu s principy pouhé války,“ řekl Andy Crouch, hlavní editor Christianity Today International.

Crouch nazval dohodu New START významným krokem vpřed směrem k „větší bezpečnosti, stabilitě, transparentnosti a předvídatelnosti, a ke konečnému cíli utváření světa, kde je používání jaderných zbraní kýmkoli opravdu nemyslitelné“.

USA a Rusko vlastní 95 procent celosvětových zásob jaderných zbraní. Obrovské množství těchto zbraní v obou zemích je důsledkem "studené války". K ostatním zemím vlastnícím jaderné zbraně patří Velká Británie, Francie, Čína, Indie a Pákistán.

O Izraeli se předpokládá, že jaderné zbraně vlastní, ale on sám nikdy veřejně toto nepřiznal. Z držení nebo výroby jaderných zbraní je také podezřelý Írán a Severní Korea.

Dohoda New START, první vznikla v roce 1991, byla podepsána jen dva dny poté, co Obamova kancelář vydala svůj Přehled o postoji k jaderným zbraním, který jasněji definuje, v jaké situaci a proti komu mohou USA jaderné zbraně použít.

Podle tohoto dokumentu SUA nemůže použít jaderné zbraně k útoku na zemi, která jaderné zbraně nemá, což odpovídá dohodě o nešíření jaderných zbraní. Tento dokument také mění strukturu příkazů, aby se zabránilo spuštění zbraní omylem, odmítá nové programy jaderných zbraní a omezuje úlohu jaderných zbraní v národní bezpečnostní strategii USA.

Křesťanská skupina Two Futures Projects (Dva projekty budoucnosti), která je proti jaderným zbraním, nazvala Přehled o postoji k jaderným zbraním krokem směrem k „morálně znějící“ jaderné politice.

Rev. Tyler Wigg-Stevenson, ředitel Two Futures Projects, řekl ve středu deníku The Christian Post, že v období po studené válce USA nemohou dále prohlubovat odstrašovací taktiku k udržení světového míru. V těchto dnech, řekl, jaderné zbraně mohou padnout do rukou teroristů, kteří se nestarají o to, zda se jim budeme mstít jadernými zbraněmi za to, že někteří z nich mají sebevražedné myšlení.

Wigg-Stevenson vyzval k „celkovému přehodnocení“ amerického jaderného paradigmatu ve 21. století.

„Současný stav nechrání naše lidi,“ tvrdil. „Nemůžeme čekat, než přijde krize. Musíme všechno udělat předem,“ řekl v komentáři na možnost, že by teroristé mohli dostat jaderné zbraně.

Také dodal, že v čistě válečném rámci jediné jakž takž ospravedlnitelné morální vysvětlení pro vlastnictví jaderných zbraní, je zastrašením zabránit útoku. Není ale možné dělat ze zastrašování morální postoj a vlastnit jaderné zbraně neustále.

Tento baptistický kazatel řekl, že křesťané by měli vnímat jako svou odpovědnost obhajovat zrušení jaderných zbraní v rámci svého závazku víry bojovat proti obchodu s lidmi nebo s extrémní chudobou. Ačkoli každý, kdo má svědomí, se o tyto problémy zajímá, Wigg-Stevenson řekl, že křesťané by měli přinést „horlivost“ do těchto problémů, protože věří v ochranu nevinného života.

Prezident Barack Obama bude o problematice jaderných zbraní hovořit také příští týden během summitu o jaderné bezpečnosti ve Washingtonu, kde se sejdou hlavní světoví představitelé.

 

           9. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Rastislav Čižmár

Svetová evanjelikálna aliancia: Rusko-americká dohoda o jadrových zbraniach je vítaným pokrokom

Svetová evanjelikálna aliancia (World Evangelical Alliance - WEA) vydala včera vyhlásenie ku podpísanej dohode o zníženiu počtu strategických zbraní, ktorú podpísali prezident USA Barack Obama a prezident Ruska Dmitrij Medvedev v Prahe.

Neexistuje žiadny prijateľný dôvodv pre USA a Rusko, aby si ponechávali masívny jadrový arzenál, ktorý vznikol a bol vyvinutý pre konflikt, od ktorého uplynuli dve desaťročia. Nová strategická dohoda o znížení počtu strategických zbraní (New Strategic Arms Reduction Treaty – New START), ktorá bola včera podpísaná prezidentami Obamom a Medvedevom je preto „vítaným pokrokom“, informuje internetová stránka www.worldevangelicals.com.

Podľa WEA, je to tiež krok oboch krajín ku záväzku, aby sa v dobrej viere úplne eliminovali jadrové zbrane.

"Vediac, že nepredstaviteľná zhubnosť jadrových zbraní, ktorá môže mať následky pre celú Božiu rodinu vo svete a zasiahnúť ľudí ďaleko mimo bezprostredného kontextu akéhokoľvek konfliktu veríme, že New Start bude iba začiatok pokračujúceho procesu postupného odzbrojovania, zvyšujúcej transparentnosti a dôvery medzi dvoma veľmocami, a odstúpenia od jadrových zbraní, ktoré nemajú dôvod byť vo vysokom stave pohotovosti", uvádza sa ďalej vo vyhlásení WEA.

Tlačová správa evanjelikálov cituje Božie Slovo, ktoré nabáda „aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti. Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu." (1. List Timoteovi 2:1-4)

„Preto sa modlíme za amerických a ruských legislatívcov, ktorí budú teraz hlasovať o ratifikácii podpísanej zmluvy prezidentami Obamom a Medvedevom. Tiež sa modlíme, aby kresťania po celom svete reagovali na možnosť stability oživenou vášňou prehlasovať pravdu evanjelia ukrižovaného Pána Ježiša Krista, Ktorého obeť sama ponúka večnú bezpečnosť a v Ktorom jedinom je možné nájsť pravý pokoj,“ uvádza sa v tlačovej správe WEA.

WEA je celosvetová sieťou cirkví a zborov v 128 národoch a viac ako 100 medzinárodných organizáciách. Tvorí platformu pre viac ako 420 miliónov evanjelikálnych kresťanov. Národnými členmi WEA sú Česká evanjelikálna aliancia a Evanjelická aliancia v Slovenskej republike.

 

 

           10. dubna 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Irena Sargánková

Kondolenční telegram Benedikta XVI. k leteckému neštěstí polské delegace

Dnes odpoledne (10.4.2010) zveřejnilo Tiskové středisko Svatého stolce kondolenční telegram papeže Benedikta XVI. k úmrtí prezidenta Polska a jeho delegace při leteckém neštěstí ve Smolensku (Rusko).

 

Vatikán: Text telegramu Svatého otce k úmrtí polského prezidenta  a jeho delegace při leteckém neštěstí.

Zpráva o tragické smrti prezidenta Lecha Kaczyńskeho, jeho manželky a členů delegace, kteří ho doprovázeli na cestě do Katyně, mne naplnila hlubokou bolestí. Mezi nimi byl bývalý prezident polské exilové vlády pan Ryszard Kaczorowski, polní biskup Tadeusz Ploski, pravoslavný polní arcibiskup Miron Chodakowski a evangelický vojenský kaplan Adam Pilsch. Svěřuji všechny oběti této dramatické nehody – poslance parlamentu, politiky, představitele armády a Katynských rodin i všechny další osoby – Božímu milosrdenství. Ať je Bůn přijme do své slávy. Rodinám zemřelých a všem Polákům vyjadřuji svou hlubokou soustrast a ujišťuji je svou duchovní blízkostí. V tomto obtížném okamžiku uděluji polskému národu zvláštní požehnání všemohoucího Boha.

Benedikt XVI.   Vatikán 10.4.2010

 

 

           12. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Oslavujte Boha tady a teď, řekl metodistický předseda David Gamble

Předseda metodistické konference vyzývá křesťany, aby oslavovali zmrtvýchvstalého Pána a Jeho lásku skutky v každodenním životě.

Ve svém velikonočním odkaze Rev. David Gamble řekl, že není tak důležité zabývat se tím, co se stalo s Ježíšovým tělem před 2000 lety, ale zažívat to, co dělá s životy dnes.

„Proto v našich velikonočních liturgiích prohlašujeme „Pán žije“ a nikoli jen „Pán vstal“. Srdce evangelia je o současnosti, ne o něčem daleko a dávno,“ řekl.

Řekl, že Lukáš, evangelium, z něhož letos káže, zdůrazňuje aktuálnost Božích skutků v Ježíši. Poukázal na verš 21 v kapitole 4, kde Ježíš čte ze svitku Izaiášovo proroctví v místní synagoze a říká, „dnes se naplnilo to, o čem Písmo hovoří“.

„Tady a teď,“ řekl Gamble. „V mnoha aspektech čelíme této výzvě jako církev dnes, jak přesně svědčíme o Boží lásce našimi skutky tady a teď.“

Částí reakce na tuto výzvu, pokračoval, spočívá v zapojení se do příběhu, který se odehrál v Palestině před 2000 lety.

Dodal, že církev má zodpovědnost svědčit o lásce a aktivním působení Boha v životech jednotlivců a komunit všem lidem po celém světě.

Povzbudil metodisty, aby si pamatovali, že některé z těch nejvíce vzrušujících příběhů souvisejí s tím, co Bůh dělá skrze církev dnes.

„Jsou zde dojemné a důležité příběhy, které je třeba vyprávět. Ne o tom, jak věci byly. Ne o bývalé slávě církve. Ne o šťastných vzpomínkách. Ale o skutcích Boží lásky v životech lidí tady a teď,“ dodal.

„Tyto příběhy přicházejí odevšad. A je důležité, abychom je sdíleli dál.“

 

Zprávy z ČTK:

 

           AFP: Církev si musí přestat hrát na obleženou pevnost

           V Kyjevě se staví největší evropský pravoslavný kostel

           http://cs.christiantoday.com/article/v-pristi-bezpecnosti-strategii-usa-nebudou-nabozenske-terminy-jako-islamsky-extremismus-nebo-dzihad/16678.htm

 

 

Zprávy ze Světové rady církví

9. 4. 2010

Russia and United States "nuclear transparency" commended by WCC

"The new US-Russia nuclear arms reduction treaty signed today in Prague is news that the World Council of Churches has awaited for a long time: the achievement of a nuclear weapons agreement between the two most heavily armed nations in the world," WCC general secretary Rev. Dr Olav Fykse Tveit said, commenting on the signing of the New Strategic Arms Reduction Treaty (New START) by Russian President Dmitry Medvedev and US President Barack Obama in Prague, 8 April 2010.

 Tveit stressed that "the most promising element of their success is in also agreeing to be more open about their respective nuclear arsenals. If the world’s most powerful states practice new levels of nuclear transparency and verification, as we hope they will, they will be able to bring new leadership and hope to bear on a range of nuclear arms problems."

Statement on the signing of the New Strategic Arms Reduction Treaty by the presidents of Russia and the United States

The new US-Russia nuclear arms reduction treaty signed today in Prague is news that the World Council of Churches has awaited for a long time: the achievement of a nuclear weapons agreement between the two most heavily armed nations in the world. We see this as a sign of the leadership needed for establishing a sustainable and just peace in the world. The two governments have negotiated rather modest cuts in the number of their most destructive weapons that they deploy. But the most promising element of their success is in also agreeing to be more open about their respective nuclear arsenals. If the world’s most powerful states practice new levels of nuclear transparency and verification, as we hope they will, they will be able to bring new leadership and hope to bear on a range of nuclear arms problems. New confidence between them can also pave the way for more and deeper cuts in their still-prodigious nuclear arsenals.

Signs of new openness are especially welcome now because another opportunity for success is near. Virtually all governments are coming to the United Nations next month to review the Nuclear Non-Proliferation Treaty, the most important disarmament agreement of all. As the WCC governing body noted last September, "transparency is feasible, indispensable and long overdue" and much more of it is needed. We pray for governments to have the courage and the will to follow-up this important development.

Rev. Dr Olav Fykse Tveit

World Council of Churches general secretary

Překlad:

Světová rada církví schvaluje zvýšení transparentnosti politiky jaderných zbraní mezi Ruskem a USA

 

"Dnešní podpis odzbrojovací smlouvy mezi USA a Ruskem je zprávou, kterou Světová rada církví dlouho očekávala: dosažení dohody o jaderných zbraní mezi dvěma nejozbrojenějšími mocnostmi na světě." Tak komentoval generální tajemník Světové rady církví Dr. Olav Fykse Tveit podpis Nové smlouvy strategického odzbrojování (New START) ruským prezidentem Dmitrijem Medvěděvem a americkým prezidentem Barackem Obamou v Praze 8. dubna 2010.

 

Tveit zdůraznil, že "velmi nadějný je vzájemný souhlas větší transparentnosti týkající se jaderných zbraní. Pokud světové mocnosti budou jednat o jaderných zbraních s větší otevřeností a transparentností, věříme, že také budou schopny řešit řadu problémů souvisejících s jadernými zbraněmi.”

 

 

 

Vyjádření k podpisu odzbrojovací smlouvy prezidentem Ruska a Spojených států

 

Dnešní podpis odzbrojovací smlouvy mezi USA a Ruskem je zprávou, kterou Světová rada církví dlouho očekávala: dosažení dohody o jaderných zbraních mezi dvěma nejozbrojenějšími mocnostmi na světě. Vnímáme to jako znamení vedoucí k ustavení udržitelného a spravedlivého míru ve světě. Obě vlády projednaly spíše skromné snížení počtu nejničivějších zbraní, kterými disponují.

Velmi nadějný je ale vzájemný souhlas větší otevřenosti a transparentnosti týkající se jaderných zbraní. Pokud světové mocnosti budou jednat o jaderných zbraních s větší otevřeností a transparentností, věříme, že také budou schopny řešit řadu problémů souvisejících s jadernými zbraněmi.  Vzájemná důvěra mezi nimi může připravit cestu k hlubším škrtům v jejich stále obrovských jaderných arzenálech .

 

 

Znamení nové otevřenosti je obzvlášť nyní vítané, protože šance na další podobný úspěch je blízko. Prakticky všechny vlády se sejdou příští měsíc na půdě OSN na Revizní konferenci stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, což je nejvýznamnější odzbrojovací smlouva všech dob. Jak se v září shodlo vedení Světové rady církví: "transparentnost je uskutečnitelná, nezbytná a již dlouho očekávaná" a velice potřebná. Modlíme se za vlády, aby měly odvahu a vůli následovat tento důležitý vývoj.

 

Rev. Dr. Olav Fykse Tveit

generální tajemník Světové rady církví

 

 

Přehled zpráv

 

z domova

 

         6. dubna 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Aleš Pištora

Kardinál Vlk se setkal s ministrem zahraničních věcí a místopředsedou senátu

         8. dubna 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Aleš Pištora

Kardinál Vlk se setká s prezidentem Klausem

         8. dubna 2010, www.christnet.cz

Systémová revitalizace židovských památek potrvá do roku 2013

         9. dubna 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Irena Sargánková

Ukázali jsme svou lepší tvář

         10. dubna 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Richard Vocel

Mons. Dominik Duka převzal úřad arcibiskupa pražského

         12. dubna 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Monika Vývodová

Ve Vsetíně se završí ekumenický přednáškový cyklus

         12. dubna 2010, www.e-cirkev.cz, Autor: ČCE

Vyjádření Evangelické církve k tragickým událostem v Polsku

         12. dubna 2010, www.cb.cz, Autor: CB

Vyjádření Rady Církve bratrské k tragické události polského národa

Zprávy z ČTK:

         Duka se vrátil do "svého" kostela sv. Jiljí, vzpomenul na Poláky

         V létě vyjde voděodolná bible

         Světelský oltář má podle odborníků šanci na zápis do UNESCO

         Českém Těšíně bude bohoslužba za oběti polské tragédie v pátek

         http://cs.christiantoday.com/article/dominik-duka-se-bude-snazit-o-dohodu-mezi-statem-a-cirkvemi/16691.htm

 

 

ze světa

 

         5. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Američtí evangelikální teológové chtějí odlišit pravé evangelium od ,napodobenin´

         7. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Európski baptisti v súčasnosti podporujú 58 misijných iniciatív

 

         8. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Barack Obama na Velikonoční modlitební snídani: Spása je možná – skrze víru v Ježíše Krista

         9. dubna 2010, www.christnet.cz, Autor: RaVat

V Jeruzalémě se uskuteční ekumenická modlitba za mír ve Svaté zemi

         9. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková, The Christian Post, Michelle A. Vu

Evangelikálové vítají rusko-americkou dohodu o jaderných zbraních

         9. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Rastislav Čižmár

Svetová evanjelikálna aliancia: Rusko-americká dohoda o jadrových zbraniach je vítaným pokrokom

         10. dubna 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Irena Sargánková

Kondolenční telegram Benedikta XVI. k leteckému neštěstí polské delegace

         12. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Oslavujte Boha tady a teď, řekl metodistický předseda David Gamble

Zprávy z ČTK:

 

         AFP: Církev si musí přestat hrát na obleženou pevnost

         V Kyjevě se staví největší evropský pravoslavný kostel

         http://cs.christiantoday.com/article/v-pristi-bezpecnosti-strategii-usa-nebudou-nabozenske-terminy-jako-islamsky-extremismus-nebo-dzihad/16678.htm

 

Zprávy ze Světové rady církví

Russia and United States "nuclear transparency" commended by WCC

 

           12. dubna 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Lucie Koutová

Jarní plenární zasedání COMECE

Jarní plenární zasedání Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie (COMECE, Commission of the Bishops’ Conferences of the European Community) se koná ve dnech 14.-16.4.2010 v Bruselu. Hlavní téma zasedání bude "rok 2010, Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení".

Brusel (B): Jarního plenárního zasedání COMECE, které proběhne ve dnech 14.-16.4.2010 v Bruselu se zúčastní 21 biskupů. Českou biskupskou konferenci (ČBK) zastoupí biskup Václav Malý, delegát pro spolupráci s COMECE.

Hlavní téma letošního jarního plenárního zasedání je „rok 2010, Evropský rok boje proti  chudobě a sociálnímu vyloučení“. K tomuto tématu přednesou příspěvky následující hosté: Anne Degrand-Guillaud, koordinátorka Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení při Evropské komisi, P. Erny Gillen, prezident Caritas Europa, a Jean-Baptiste de Foucault, bývalý ředitel Francouzského plánovacího úřadu (Commissaire au Plan) a předseda asociace Solidarités nouvelles face eu chômage.

Plenární zasedání uzavře závěrečná tisková konference, která proběhne v pátek 16.4.2010 ve 14.00 hodin v sídle COMECE (www.comece.eu). 

 

           13. dubna 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Richard Vocel

Kniha Mons.Tomáše Halíka byla vyhlášena v USA knihou měsíce

Knihou měsíce se stalo dílo prof. Mons. Tomáše Halíka Patience with God, v českém originále Vzdáleným nablízku.

New York: Na návrh Amerického katolického knižního klubu byla označena za knihu měsíce publikace českého teologa prof. Mons. Tomáše Halíka Patience with God, přeložená s názvem Vzdáleným nablízku, kterou loni vydalo prestižní nakladatelství Doubleday v USA.

Na podzim v témže nakladatelství vyjde Halíkova kniha Noc zpovědníka (Confessor´s Night). Další knihy Tomáše Halíka vyjdou letos také v němčině, polštině, ukrajinštině a slovinštině, připravuje se i překlad do čínštiny.

 

           14. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Britský misiolog John Cole: Církev musí změnit způsob, jakým komunikuje dobrou zprávu

Vedoucí evangelizačních strategií v londýnském sboru New Wine říká, že církev musí změnit svůj způsob předávání dobré zprávy o Ježíši, pokud se má národ ve Velké Británii změnit.

John Cole hovořil před začátkem nového kurzu misijní služby, který pořádá organizace Fresh Expressions tento měsíc na severu Londýna.

Roční kurz začne 17. dubna a bude křesťany učit, jak oslovit ty, kdo ještě nebyli osloveni tradičními církvemi.

Je určený pro laické i vysvěcené vedoucí a misionáře, kteří se již do projektu Fresh Expressions zapojili nebo ve své práci využívají takovou myšlenku.

Coles řekl, že tam, kde kurz běžel předtím, pomohl mnoha křesťanům znovu se spojit s Božím srdcem pro jejich národ a církvi najít nové cesty, jak oslovit nevěřící.

„Pokud 97 procent národa není každý týden ve sboru, je to buď proto, že je nezajímají duchovní věci, nebo proto, že církev není dost zajímavá nebo se o ně dost nezajímá,“ řekl.

„Pokud se má národ změnit, církev musí změnit způsob, jakým komunikuje dobrou zprávu o Ježíši. Všeobecně tento kurz doporučuji, ale varuji vás, může změnit váš život i váš pohled na církev.“

K dalším učitelům tohoto kurzu patří Rev. Jenny Ellis, pracovnice Duchovnosti a učednictví Metodistické církve, Jonny Baker, člen týmu vedení a učednictví ze sboru Mission Society, a Rev. Dr. Martyn Atkins, generální tajemník Metodistické církve.

Rev. Dr. Start Jordan z Londýna dodal: „Církevní život v Londýně je příliš prchavý a různorodý, než aby se dal označit jako svěží nebo tradiční – ale celkově musí mít podobu misie!“

„Vítám možnosti nabízené tímto kurzem zkoumat, jak mohou být věci chápány v různých souvislostech.“

 

           14. dubna 2010, www.rozhlas.cz/nabozenstvi, Autor: Ondřej Černý, Jan Piroch

Podle saúdskoarabských duchovních je podpora terorismu zločin

Saúdskoarabská Rada islámských učenců, nejvyšší duchovní instance země uvalila svého druhu ‚klatbu‘ na financování terorismu. Fatwu, která přímo prohlašuje, že „finanční a morální podpora terorismu je zločin,“ podepsalo v přítomnosti předsedy rady, velkého muftího Abdal Azíze bin Šajcha všech dvacet členů rady islámských učenců. Saúdská Arábie přitom bývá považována za jednu ze zemí, které se na finanční podpoře teroristických skupin údajně podílely nejvíce. 

„Západní publikum má tendenci přisuzovat pojmu fatwa daleko větší váhu, ne že tomu ve skutečnosti. Fatwa je spíše takové právní dobrozdání k určité otázce. Zdaleka to neznamená, že někdo musí fatwu uposlechnout,“ říká zahraničně-politický komentátor Českého rozhlasu 6 Jan Fingerland, ale dodává:

 O důsledcích saudskoarabské fatwy mluvil na Rádiu Česko zahraničně-politický komentátor Českého rozhlasu 6 Jan Fingerland.

 

„Na druhou stranu v tomto případě je důležité, že fatwu nevydal jeden člověk, ale celé oficiální těleso. Navíc v Saudské Arábii, což je země, která v islámském světě hraje určitou roli, protože zde leží posvátná města Mekka a Medina. Saudskoarabský islám je také znám svojí přísností. To by hovořilo pro to, že tato fatwa bude mít určitou váhu.“

Podle Fingerlanda bude mít fatwa v šíitském světě odezvu velmi malou. Naopak v sunnitské části muslimských zemí se o fatwě bude minimálně diskutovat.

„Domnívám se, že tato fatwa byla vynesena na základě politického požadavku. Saudská Arábie je dlouhodobě obviňována z podpory terorismu a nyní má problém s terorismem i ve vlastních hranicích,“ vysvětluje Fingerland.

„Důležité také je to, že tato fatwa určila, co je terorismus a co není. Ne vše, co se na západě za terorismus považuje, je z pohledu této fatwy terorismem, ale například odbojem či osvobozovací kampaní,“ uvádí zahraničně-politický komentátor Českého rozhlasu 6.

 

           14. dubna 2010, www.rozhlas.cz/nabozenstvi, Autor: Alexandrer Tolčinský

Manželé Kaczyňští budou pohřbeni na Wawelu - Polsko rozděleno

Jedno je nezpochybnitelné. Leteckou tragédii, kdy při cestě na smuteční akci do Katyně u příležitosti 70 výročí hromadné vraždy 22 000 polských důstojníků sovětskou NKVD v roce 1940 zahynul prezident Lech Kaczyňski, jeho manželka a dalších 9 desítek vysoce postavených polských činitelů nesou tragicky téměř všichni Poláci.

Včerejší prohlášení krakovského arcibiskupa kardinála Stanislawa Dziwisze, že bude prezidentských pár v neděli pohřbem na Wawelu, historickém sídle polských panovníků vedle králů přímo v kryptě zakladatele novodobého Polska maršála Józefa Pilsudského vyvolalo v zemi debatu. Je Lech Kaczyňski v uvozovkách dostatečně zasloužilý, aby mohl být pohřben právě tam?

Kontroverzi vyvolává už skutečnost, že za rozhodnutím pohřbít prezidentský pár na Wawelu stojí rodina Kaczyňských, především dvojče zesnulého prezidenta Jaroslaw Kaczyňski. Odpůrci pohřbu v Krakově tvrdí, že by rozhodnutí o tom, zda by měl být Lech Kaczyňski pochován vedle polských králů mělo být předmětem celospolečenské debaty a ne ukvapeným verdiktem, přijatým pod tlakem celonárodního smutku.

Rozhodnutí je definitivní. Lech Kaczyňski bude v historii prvním prezidentem, který bude na Wawelu pochován. Podle kardinála Dziwisze jako mučedník, který zemřel ve službě vlasti, když cestoval uctít památku katyňského masakru. Stoupenci zesnulého prezidenta předkládají poněkud pochybný argument, že masová účast na Poláků na rozloučení s prezidentským párem je zároveň akceptací jeho pohřbu na Wawelu.

Jejich oponenti varují. Krakow je bývalým královským sídlem, nikoli prezidentů. Ti by měli být pohřbíváni ve Varšavě, jako nynějším hlavním městě. Pochování maršála Pilsudského, do jehož krypty budou na Wawelu ostatky prezidentského páru uloženy v Polsku kontroverzi nevyvolává. Jde o nezpochybnitelného zakladatele novodobého Polska ačkoli jeho režim postupně ztrácel na demokratičnosti. Dosah zásluh Lecha Kaczyňského část společnosti zpochybňuje, navzdory tragickým okolnostem jeho smrti. Připomeňme, že do posledních momentů vyvolávalo jeho působení, zejména rivalita s premiérem Tuskem u Poláků kontroverze a prezident rozhodně nebyl považován za jednoznačně celonárodního vůdce.

Výhrady vyjádřily i významné osobnosti Polska. Někdejší vůdce Solidarity a pozdější prezident Lech Walensa vyjádřil svou nespokojenost, nicméně zdůraznil, že pokud církev, za jejíhož věrného stoupence se považuje rozhodla jak rozhodla, je nucen to přijmout. Protest proti pohřbu Kaczyňských na Wawelu vyjádřil i světoznámý režisér Andrzej Wajda, autor filmové adaptace katyňského zločinu. Toho rozhodně nelze považovat za odpůrce bratří Kaczyňských. Podle režiséra není k pochování prezidentského páru vedle králů a maršála Pilsudského důvod. Andrzej Wajda je přesvědčen, že byl Lech Kaczyňski natolik skromným člověkem, že by si ani nepřál, aby podobná rozhodnutí padala na výhradní na přání rodiny. Podle některých komentářů znamená kontroverzní rozhodnutí církve konec celonárodní tryzny a jednoty. Již zmiňovaný režisér Andrzej Wajda varuje. „Myslím, že je odvolávání se v takovém případě na přání rodiny neadekvátním postupem. Může to vyvolat široké protesty a rozdělení polské společnosti. Možná nejhlubší od pádu komunismu v roce 1989. První protesty se skutečně udály, byť počty jejich účastníků dosahují jen stovek. S ohledem na krátký časový úsek od katastrofy to ani není překvapivé.

Pochybnosti se koneckonců objevily i v řadách církve, byť těsně před definitivním rozhodnutím krakovského arcibiskupa kardinála Dziwisze. Podobný názor jako režisér Andrzej Wajda zastával například biskup Tadeusz Pieronek. Rozhodování o tom, kde by měl být prezidentský pár by nemělo vzejít podílet jen z řad rodinných pozůstalých, ale vyjádřit by se měla celá země a to ne bezprostředně po tragédii, aby rozhodnutí nebylo unáhlené. Možná by bývalo stálo za úvahu pohřbít zesnulého prezidenta na jiném důstojném místě a po celonárodní diskuzi jeho ostatky na Wawel případně dodatečně převést. Stejně jako tomu bylo v případě předsedy polské exilové vlády Wladyslawa Sikorského, který podobně jako Lech Kaczyňski zahynul při leteckém neštěstí.

 

           15. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Američtí pastoři a teologové znovu potvrzují ,nepřizpůsobené´ evangelium Kristovo

Konzervativní pastoři a teologové se sešli v Louisville v Kentucky, aby zahájili konferenci konající se každé dva roky, jejímž cílem je opětovné potvrzení centrálního učení křesťanské víry.

Letošní konference Together for the Gospel (Společně pro evangelium), jejímž tématem je „Nepřizpůsobené evangelium“, by měla shromáždit tisíce pastorů a sborových vedoucích, kteří věří, že kazatelé by měli hlásat dobrou zprávu tak, jak je.

„Dobrá zpráva se nepřizpůsobuje. Je stále stejná a je stále dobrá,“ prohlásili organizátoři konference na webových stránkách akce. „Ježíš Kristus, který je tentýž včera, dnes a na vždy, hlásá odkaz, který je stejný včera, dnes a na vždy. I my bychom měli.“

Na trojdenní konferenci mezi jinými promluví pastoři jako je John MacArthur ze sboru Grace Community v jižní Kalifornii, John Piper z baptistického sboru Betlehem v Minneapolis a Dr. Albert Moehler Jr., prezident Jižního baptistického teologického semináře.

Tato konference, která se koná každé dva roky, se uskutečnila poprvé v roce 2006. Jejím cílem je povzbudit pastory, aby společně bojovali za evangelium. Konference vzešla z obavy, že mnoho sborů ve světě evangelium Ježíše Krista vysvětluje špatně nebo jej odsouvá na okraj. Během této akce pastoři chtějí jeden druhému pomoci utvrdit se v základním učení křesťanské víry.

„Kompromisy s evangeliem vedou ke kázání falešného evangelia, svádění mnoha myslí a hnutí a oslabení schopnosti církví svědčit o evangeliu,“ zdůraznilo prohlášení konference.

Vedení přípravného výboru také poukázalo na rostoucí tendence mezi sbory „nahradit techniku za pravdu, terapii za teologii a management za službu“.

„Jako v předchozích dobách teologických a duchovních krizí v církvi věříme, že odpověď na zmatky a kompromisy leží v celkové obnově a utvrzení evangelia – a v tom, že se křesťané semknou v evangelijních sborech a vyjeví slávu Boží tomuto padlému světu,“ stálo v prohlášení.

Dobrá zpráva se nepřizpůsobuje. Je stále stejná a je stále dobrá

organizátoři konference

Ve svém prohlášení víry se pořadatelé konference drží Bible jakožto jediné autority pro církev, věří, že Písmo svaté je „slovně inspirované, neomylné a zcela dostačující a důvěryhodné“. Také potvrdili ústřední úlohu kázání ve sboru, učení o Trojici, současné bytí Ježíše Krista jako skutečného Boha i skutečného člověka, spasení pouze skrze milost, které přichází skrze víru a vyznání, že Ježíš Kristus je Pán.

Konference skončí ve čtvrtek odpoledne. V jejím závěru promluví C.J. Mahaney ze Sovereign Grace Ministries a bude hovořit o věrnosti výkladu.

 

           15. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Náboženští poradci Bílého domu: Našli jsme ,smysluplnou společnou půdu´

Máme různé názory, připustili náboženští poradci Bílého domu minulý měsíc, když představovali svá doporučení. Jsou ale schopni najít „smysluplnou společnou půdu“, dodali.

Po roce práce 25 členů prvního Poradního sboru náboženského a sousedského partnerství představilo zprávu, která zahrnuje více než 60 doporučení v šesti tématických okruzích – ekonomické zotavení a domácí chudoba, otcovství a zdravé rodiny, životní prostředí a klimatické změny, mezináboženská spolupráce, celosvětová chudoba a rozvoj, reforma kanceláře pro náboženské a sousedské partnerství.

Návrhy poskytují náměty, jak by vláda mohla lépe pracovat s náboženskými a komunitními skupinami při zvládání hlavních společenských problémů.

„Jsme různorodá skupina,“ prohlásila Melissa Rogers, předsedkyně rady, na začátku události o připravované zprávě. „Lišíme se v otázkách víry, politickém pohledu a filozofickém přístupu. I v rámci jedné náboženské tradice se lišíme teologií.“

Navzdory různým a silným názorům řekla, že poradci „skutečně naslouchali“ jeden druhému a našli „smysluplnou společnou půdu“, která je něco víc než jen „nejnižší společný jmenovatel“.

Pocity Rogers sdílel i pastor Joel C. Hunter, poradce pro otázky mezináboženské spolupráce.

Hunter, který je v dozorčí radě Světové evangelikální aliance a Národní asociace evangelikálů, řekl na rovinu deníku The Christian Post, že ho takovéhle mezináboženské dialogy obvykle příliš nelákají.

„Jsem konzervativní evangelikál,“ prohlásil objektivně Hunter. „Ten typ, co se stále straní obecně ekumenických, buďme na sebe všichni hodní a kumbaya přístupů. O tom to totiž není. Je to o tom, jak naložíme s našimi odlišnostmi, jasně je vymezíme, ale současně budeme spolupracovat na budování bezpečnějšího světa.“

Pastor megasboru na Floridě řekl, že tyto typy konverzací jsou nezbytné pro národní bezpečnost, protože staví na okraj násilné extrémisty žijící mezi lidmi v USA a těm, kdo se chtějí plně zapojit do svého náboženství, dávají alternativu.

Celé akce se účastnili vysocí členové Obamovy administrativy, aby tam prezentovali své oddělení. Úředníci poslouchali zprávy a poskytovali zpětnou vazbu na doporučení a sdělovali, jak plánují zprávu použít.

Tajemnice pro zdraví a služby lidem, Kathleen Sebelius, se připojila ke zprávě s doporučeními týkajícími se ekonomického obnovení a domácí chudoby. Ve své reakci se podělila o to, jak školy slouží jako místa, kde dostávají najíst děti potřebných během školního roku. Problém, kterému ale země v současní době čelí, je poskytování jídla těmto dětem během léta. Sebelius řekla, že by chtěla spolupracovat se sbory a dalšími komunitními organizacemi na zajištění toho, že děti někde v létě dostanou najíst.

„Zpráva s doporučeními nebude jen dokumentem v polici", řekla Sebelius. „Slibuji vám, že tento dokument se stane aktivním jednacím plánem na ministerstvu zdravotnictví a sociálních služeb.“

Ačkoli zprávu nenásledovaly žádné velké polemiky, zazněly otázky, proč se rada nezabývala žhavými tématy jako je omezení potratů, o němž president Obama loni řekl, že by chtěl, aby se jím poradci zabývali.

Josua Dubios, ředitel kanceláře, řekl, že členové rady se zabývali rozhovory o omezení potratů, ale nevytvořili pro toto téma zvláštní výbor, protože prezident chtěl diskusi na toto téma rozšířit, aby obsahovala i domácí politiku.

Skupiny obhajující právo na život, jako je Focus on the Family (Zaměření na rodinu), říkají, že jsou zklamané, že rada nepředstavila plán na omezení potratů.

„Prezident řekl, že chce omezit potřebu potratů,“ řekla Ashley Horne, analytička federálních otázek pracující s Focus on the Family. „Takže tohle téma by přirozeně do jednání poradního sboru patřilo.“

„Je to další rána prezidentovi, který zatím podporuje jen pro-potratovou agendu.“

Mimo otázky potratů je zpráva kritizovaná také pro nezahrnutí náboženského jazyka. Člen výboru Dr. Frank Page, bývalý president Jižní baptistické konvence, řekl, že si váží práce poradců, ale přál by si, aby zpráva vyjadřovala motivaci přesahující důvod, proč se náboženští představitelé starají o problémy.

Nicméně Dubios řekl, že je hrdý na práci kanceláře a jejího prvního poradního výboru v prvním roce. Úředníci podléhající prezidentu Obamovi šli přímo k náboženským představitelům a vedoucím komunit a žádali jejich rady, jak nejlépe vytvořit partnerství, dodal.

„Předchozí iniciativy měli hlavně vizi dolarů a centů, což vyvolávalo mnoho rozporů,“ řekl Dubios Christian Postu. „Chceme se bavit o tom, že když spolupracujeme s náboženskými skupinami, není to o penězích. Může to být o sdílení informací s nimi, budování jejich kapacity, sloužení jako pořadatelé, a myslíme si, že pomalu ale jistě tuto iniciativu převracíme.“

Nový náboženský poradní výbor bude ustaven někdy na jaře nebo v létě. Poradci mají roční funkční období.

Některá doporučení poradního výboru zahrnují:

Využití znalostí, expertíz a základních zkušeností místních náboženských a komunitních organizací k novému definování federálních směrnic o chudobě, aby přesněji měřila a reagovala na potřeby lidí s nízkým příjmem

Podpora náboženských a komunitních partnerství jakožto prostředku k naplnění mezer v poskytování nezbytných služeb jako je doprava, ubytování, pomoc s jídlem, školení pro získání práce, vzdělávání a zdravotní péče pro rodiny a jedince s nízkými příjmy

Pořádání každoročních oslav Dne otců v Bílém domě k uctění příkladných otců a zdůraznění pokroků ve spoluodpovědnosti otců jakožto důsledek vládních meziresortních pracovních skupin a strategických partnerství vytvářených každého čtvrt roku u kulatých stolů

Vytvoření Kanceláře pro náboženská a sousedská partnerství v Agentuře ochrany životního prostředí a stanovení náboženských a komunitních závazků regionálním kancelářím EPA

Více partnerství s mezináboženskými výbory a ženami z náboženských sítí s cílem většího rozvoje a budování míru

Začlenění úředníků náboženských a občansko-společenských organizací do misií USAID Omezení překážek k získání uznání 501(c)(3)

 

           15. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Barack Obama podepsal za zavřenými dveřmi zákon o potratech

Prezident USA Barack Obama kráčí kolonádou do Oválné pracovny v Bílém domě ve Washingtonu D.C. v úterý 23. března 2010 poté, co hovořil o návrhu zákona k reformě zdravotnictví na Ministerstvu vnitra.

(AP / Gerald Herbert)

Prezident Obama podepsal minulý měsíc zákon zachovávající omezení federálního financování potratů. Tento zákon spadá do skupiny zákonů reformy zdravotnictví.

Za zavřenými dveřmi Barack Obama podepsal to, čemu Bílý dům říká příkaz k vykonání. Ten znovu potvrdil dodatek omezující finanční podporu potratů. Opatření z roku 1977 zakazovalo využívání federálních prostředků pro potraty s výjimkou znásilnění, incestu nebo nebezpečí pro život ženy.

Zastupitel Bart Stupak z Michiganu, vedoucí sněmovní pro-life skupiny demokratů, kteří setkání s prezidentem iniciovali, a dalších 12 demokratů ze sněmovny, kteří jsou proti potratům, se také zúčastnili podpisového aktu.

Stupak prohlásil: „Říkal jsem od začátku, že mým cílem je, aby reforma zdravotnictví prošla a zároveň zůstaly zachovány principy posvátnosti života“.

Skupiny pro život stále pochybují o efektivitě příkazu k vykonání a ptají se prezidenta Obamy na jeho upřímnost, jelikož tento příkaz byl podepsán za zavřenými dveřmi.

„Pokud by řešení příkazu k vykonání bylo skutečné, podpisový ceremoniál by se konal na trávníku Bílého domu – někde, kde je to dost velké, aby tam mohlo dojít k velké oboustranné dohodě, která panovala i v případě odporu k podpoře potratů z daní,“ uvedla předsedkyně organizace Susan B. Antony List, Marjorie Dannenfelser, v prohlášení.

„Dnešní ceremoniál za zavřenými dveřmi jen ukázal, jak rychle chce tento pro-potratový prezident a jeho pomocníci tohle téma smést se stolu,“ řekla.

„Bílý Dům zcela správně chtěl tuto událost držet za zavřenými dveřmi, protože podpis nic nezměnil,“ řekl prezident FRC (Family Research Council) Tony Perkins. „Příkaz je, jak naznačila Cecile Richards, předsedkyně Plánovaného rodičovství, symbolické gesto, které absolutně neřeší otázku, co podle legislativy bude a co nebude finančně podporované.“

Mimo problémů se skupinami hájícími život Bílý dům také vede soudní při s více než tuctem státních obhájců kvůli návrhu zákona o zdravotnictví. Zastupitelé ze 14 států podali stížnost okamžitě poté, co Obama podepsal návrh zákona o zdravotnictví. Zastupitelé argumentují, že návrh zákona je protiústavní, jelikož od lidí vyžaduje, aby si kupovali zdravotní pojištění.

Bílý dům nicméně jejich argumenty zamítl. Poradce Bílého domu, David Axelrod, řekl, že návrh zákona o zdravotnictví „odolá výzvám právníků“.

 

           15. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Světový kongres rodin Lecha Kaczynského připoměl jako obhájce rodiny

Polský prezident Lech Kaczynski, který zemřel při tragické havárii letadla v sobotu, byl v pondělí připomenut mezinárodní sítí pro rodinu jako silný obhájce rodinných hodnot.

„Prezident Kaczynski byl jedním z nejsilnějších pro-rodinných lídrů v Evropě,“ řekl Larry Jacobs, ředitel Světového kongresu rodin ve svém prohlášení. „Navzdory intenzivnímu tlaku z Evropské unie stál pevně za právem na život. Také stál proti legalizaci prostituce a prohlášení homosexuality za normální.“

Kaczynski, jeho žena a téměř 100 dalších lidí zahynulo v sobotu na palubě letadla, které se pokoušelo přistát v Rusku. Prezident a delegace vysoce postavených představitelů, k nimž patřili velitelé armády, představitelé ekonomiky i národa, cestovali do Ruska na 70. výročí masakru polských vězňů z války v lese u obce Katyň během 2. světové války.

Pohřeb prezidentského páru se bude konat v sobotu ve Varšavě v historickém hradě králů v Krakově.

Ačkoli si miliony lidí Kaczynského budou připomínat jako politického představitele, Světový kongres rodin (WCF) si jej připomíná jako silného obhájce přirozené rodiny, kterým byl i než se stal prezidentem.

WCF tvrdí, že Kaczynski dvakrát zablokoval pochody homosexuálů, když působil jako starosta ve Varšavě.

Kaczynski byl taklé patronem čtvrtého kongresu WCF, který se v roce 2007 konal ve Varšavě. Na konferenci tehdy pronesl úvodní slovo.

„Podpora prezidenta Kaczynského pro nás byla na našem čtvrtém kongresu ctí,“ řekl Jacobs. „Ve skutečnosti se úvodní setkání mezinárodního plánovacího výboru pro kongres ve Varšavě konalo s jeho podporou v kanceláři tehdejšího předsedy vlády, Kazimierza Marcinkiewicze.“

Během příprav konference v roce 2007 WCF pochválila Polsko za to, že se drží víry a hodnot rodiny na vzdory pokračující sekularizaci Evropy.

Podle světového seznamu CIA se v Polsku 90 procent lidí hlásí k Římskokatolické církvi.

„Lech Kaczynski byl věrným služebníkem polského národa, dobrým přítelem WCF a šampiónem přirozené rodiny,“ řekl Jacobs. „Připojujeme se k lidem v Polsku v truchlení nad jeho odchodem.“

WCF, založený v roce 1997 Dr. Allanem Carlsonem, je jediným pravidelným a stále pokračujícím mezinárodním shromážděním aktivistů, vzdělanců a politiků podporujících přirozenou rodinu. Od roku 1997 se kongres konal čtyřikrát.

 

           16. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Pastor Don Nordin chce zachovat letniční tradici v USA

Jak uvádí noviny The Christian Post, původní letničný hnutí pro některé lidi v USA již vyšlo z módy, ale jeden kazatel je rozhodnutý zachovat jeho tradici a vyvolat probuzení u mladých lidí.

„Začal jsem jako letniční kazatel a nezajímá mne, jak daleko se tento styl dostal. Hodlám i jako letniční kazatel skončit,“ řekl Rev. Don Nordin, hlavní pastor sboru Christian Temple Assembly of God v Houstonu během Modlitební a biblické konference 2010.

Narodil se a vyrůstal v letniční rodině a viděl prudký vzestup letničného hnutí všude jinde jen ne v USA. Ve sborech sdružených pod názvem Assemblies of God (Boží shromáždění), což je jedna z největších letničních denominací v USA, vnímal v posledních 19 letech nárůst počtu členů, věřících naplněných Duchem Svatým, kteří byli ale později vystaveni špatným tlakům.

Někteří letniční představitelé byli nařčeni z marnotratného životního stylu, věřící nedokázali vyjevit moc Letnic, právní dogmatismus zvítězil a „šarlatáni“ dostali možnost pokračovat, povzdechl si Nordin.

„Někteří lidé… i v našich řadách běží jak nejdále a jak nejrychleji mohou od slova Letnice,“ řekl.

Nordin se ale nevzdává. Chce, aby se letniční opět zaměřili na to, co on považuje za „púvodní letniční hnutí“, které zahrnuje mluvení v jazycích.

„Chtěl bych jim (mladým lidem) přihrát dědictví, které jsem přijal,“ sdělil účastníkům konference. „Pokud budu zaujímat jen obranný postoj ohledně toho, čemu věřím, věřte, že to je proto, že nechci, aby můj syn a tito mladí lidé stáli v Assemblies of God za kazatelnou a byli metodisty nebo baptisty. Chci, aby se tato letniční církev pozvedla… a byla původní.“

První podstatnou složkou původního letničného hnutí je modlitba, uvedl.

Nordin se neochvějně drží víry, že mluvení v jazycích je první fyzický důkaz přijetí Ducha Svatého. Třetí generace kazatelů v Assemblies of God věří, že je to temná praktika a že letniční modlitební tradice jako modlit se za někoho, dokud nedostane dar jazyků, je ztracena.

„Neexistuje žádná náhrada za modlitbu v Duchu Svatém,“ zdůraznil. „Duch má slovní zásobu, která nahrazuje tu naši. Duch se chce opět modlit skrze církev.“

„Jste Boží shromáždění? Dokažte to. Měli jsme i kazatele, který ani nedával požehnání… pak nikomu není pohodlné se modlit za druhé, aby dostali dar Ducha Svatého.“

Loni představila rada Assemblies of God z jižního Texasu, jejímž členem je i Nordin, rezoluci, která znovu potvrzuje učení, že „základním fyzickým důkazem křtu Duchem Svatým je mluvení v jazycích“.

Duch má slovní zásobu, která nahrazuje tu naši. Duch se chce opět modlit skrze církev

Don Nordin

Někteří čelní představitelé, včetně Nordina, s lítostí pociťují, že mluvení v jazycích dnes není zdaleka tak běžné jako v minulosti, snižuje se důraz na ně kladený a dokonce se považuje za sporné.

Rezoluce byla schválena jednohlasně během generálního shromáždění denominace v minulém roce.

Během konference, která se konala ve dnech 5. a 6. ledna 2010, Nordin dodal, že původní letniční hnutí se nezastavuje u mluvení v jazycích. Pokračuje mocí svědectví, vytrvalostí a zachraňováním další generace.

„Musí nastat znovuzrození letničního hnutí v každé generaci mladých lidí,“ zdůraznil Nordin. „Nedovolte nikomu, aby vás odradil od toho, že se chcete stát letničním.“

Denominace Assemblies of God má více než 2,8 milionu členů.

 

           17. dubna 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Irena Sargánková

Zemřel kardinál Tomáš Špidlík

V pátek 16.4.2010 ve 21.00 hodin zemřel v Římě kardinál Tomáš Špidlík, nejvýznamnější český teolog žijící v zahraničí, světově proslulý znalec spirituality křesťanského Východu, významný představitel ekumenického úsilí a uznávaný reprezentant a propagátor české kultury. Celý svůj život zasvětil badatelskému úsilí na poli studia a praktické služby pro jednotu křesťanů.

 

Praha: Olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda České biskupské konference, přijal s pohnutím zprávu o úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka: "Provázeli jsme kardinála Špidlíka modlitbou v závěrečné etapě jeho pozemského života. Nyní s vděčností za vše, co pro církev a společnost ve svém požehnaném životě vykonal, svěřujeme jeho duši Božímu milosrdenství s důvěrou, že se – jak věříme – již těší nejvyšší radosti ze setkání s Pánem."

Za své zásluhy byl jezuita Tomáš Špidlík papežem Janem Pavlem II. v roce 2003 jmenován kardinálem. Nejvýraznějším rysem jeho osobnosti byla mimořádná schopnost osobních styků a navazování přátelství. Byl znám jako hluboká duchovní osobnost a rádce. V roce 1995 dokonce dával jako první Čech duchovní cvičení papeži Janu Pavlu II. a římské kurii.

Uznání jeho vědecké práci a mimořádným lidským kvalitám bylo vyjádřeno několika doktoráty honoris causa. V roce například 1997 čestný doktorát na Pravoslavné teologické fakultě v Cluji v Rumunsku a na Univerzitě Palackého v Olomouci, roku 1999 čestný doktorát Karlovy Univerzity v Praze, roku 1999 obdržel papežské vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice, roku 2006 čestný doktorát na Sacred Heart University v USA Connecticut, kde byl vytvořen Institut ekumenických studií nesoucí jeho jméno. Stal se členem v odborných společnostech pro studium patristiky a získal mezinárodní věhlasu a ocenění.

Je nositelem ceny Sira Daniela a Countess Bernardine Donohue v Římě, v roce 1994 jmenován čestným členem Petrohradské akademie pro byzantská a slovanská studia. V roce 2002 mu udělila Česká biskupská konference Řád sv. Cyrila a Metoděje za celoživotní dílo. Italský prezident Carlo Azeglio Ciampi mu dne 22. listopadu 2003 předal nejvyšší italské vyznamenání v oblasti kultury a umění Zlatou medaili za zásluhy o kulturu a umění. Dne 28. října 1998 jej český prezident Václav Havel vyznamenal za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva Řádem T. G. Masaryka. (zdroj www.jesuit.cz)

Přehled zpráv

 

z domova

 

         12. dubna 2010, www.ekumenickenoviny.cz, Autor: Kamil Sedláček

Ve slovenském evangelickém kostele v Praze se uskuteční ekumenická bohoslužba

         13. dubna 2010, www.rozhlas.cz/nabozenstvi, Autor: Dalibor Zíta, Jan Piroch, Jan Bumba

Před šedesáti lety StB zasáhla proti klášterům v Československu

 

         14. dubna 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Lucie Koutová

Benedikt XVI. nejen hlásá, ale i naslouchá

         14. dubna 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Irena Sargánková

Dny smutku na uctění památky neštěstí polského vládního letadla

         14. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Kamil Sedláček

V neděli 18. dubna je Den modliteb za Turecko

         16. dubna 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: ČCE

V Olomouci se konalo setkání Komitétu Světového luterského svazu v České republice

         18. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Rastislav Čižmár, Zdroj: Ekumenické noviny

V Praze se dnes koná Pochod dobré vůle

Zprávy z ČTK:

 

           Výstava v plzeňské katedrále připomíná zabrání klášterů komunisty

 

ze světa

 

         12. dubna 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Lucie Koutová

Jarní plenární zasedání COMECE

         13. dubna 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Richard Vocel

Kniha Mons.Tomáše Halíka byla vyhlášena v USA knihou měsíce

         14. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Britský misiolog John Cole: Církev musí změnit způsob, jakým komunikuje dobrou zprávu

         14. dubna 2010, www.rozhlas.cz/nabozenstvi, Autor: Ondřej Černý, Jan Piroch

Podle saúdskoarabských duchovních je podpora terorismu zločin

         14. dubna 2010, www.rozhlas.cz/nabozenstvi, Autor: Alexandrer Tolčinský

Manželé Kaczyňští budou pohřbeni na Wawelu - Polsko rozděleno

         15. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Američtí pastoři a teologové znovu potvrzují ,nepřizpůsobené´ evangelium Kristovo

         15. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Náboženští poradci Bílého domu: Našli jsme ,smysluplnou společnou půdu´

         15. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Barack Obama podepsal za zavřenými dveřmi zákon o potratech

         15. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Světový kongres rodin Lecha Kaczynského připoměl jako obhájce rodiny

         16. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Pastor Don Nordin chce zachovat letniční tradici v USA

         17. dubna 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Irena Sargánková

Zemřel kardinál Tomáš Špidlík

           19. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Na konferenci 'Empowered 21' v Oklahomě přišlo 10 000 letničních a charismatických křesťanů

Téměř 10 000 lidí z více než 90 zemí se nedávno zúčastnilo konference zaměřené na budoucnost letničního a charismatického hnutí.

Tři dny představitelé z celého světa trávili společně čas v Mabee Center Oral Roberts Univerzity v Tulse v americké Oklahomě a zabývali se klíčovými problémy spojenými s hnutím v budoucnu. Hlavní otázkou bylo jak předat „duchovné zplnomocnění“ další generaci. Konference s názvem „Empowered21: Globální kongres zplnomocnění Duchem Svatým ve 21. století“ se konala ve dnech 8.-10. dubna 2010.

„Je to historická událost, která přinese významnou změnu v budoucnosti křesťanství,“ řekl Billy Wilson, předseda Empowered21 a výkonný ředitel Mezinárodního centra pro duchovní obnovu ve svém úvodním projevu. „Nejsme zde, abychom oslavovali minulost hnutí, ale abychom pozvedli oči k obzoru. Jsme zde, abychom se spojili pro budoucnost.“

Konference shromáždila široké spektrum denominací v rámci letničního hnutí, včetně Assemblies of God, Foursquare Church, Church of God in Christ, Church of God of Prophecy, Pentecostal Holiness a další, uvedl J. Lee Grady, účastník a přispívající editor charismatického a letničního časopisu Charisma.

K tématům diskutovaným na konferenci patřila biblická vzdělanost, používání současných metod a slovní zásoby k oslovení a zapojení nových generací do „duchem zplnomocněného“ života, bezúhonnost ve vedení a výzvy, kterým čelí sbory tohoto hnutí ve 21. století.

„Spojené generace, citelný oheň Boha, jedna z nejširších příležitostí k učení se v historii hnutí, to byl zážitek z této konference, a tvář duchem naplněného křesťanství se obrátila k budoucnosti,“ řekl Wilson po trojdenní akci.

Je to historická událost, která přinese významnou změnu v budoucnosti křesťanství

Billy Wilson

Mezi řečníky na konferenci patřili Tommy Barnett, hlavní pastor z Phoenix First Assembly of God a zakladatel Dream Center v Los Angeles; Timothy Ross, pastor mládeže The Potter’s House v Dallasu; a bývalý vedoucí sboru Foursquare Church Jack Hayford.

Charismatičtí a letniční křesťané jsou druhou největší křesťanskou skupinou na světě – odhadem se k nim hlásí asi 500 milionů lidí – po katolické církvi. Moderní charismatické hnutí oslavilo na začátku tohoto měsíce to, co mnozí nazývali 50. výročím.

 

           20. dubna 2010, www.tisk.cirkev.cz,  Autor: Lucie Koutová

Přípravy v Rakousku na Týden pro život

Ve všech rakouských diecézích proběhne na přelomu května a června první "Týden pro život". Jako duchovní přípravu na tuto celonárodní iniciativu vydali rakouští biskupové společný pastýřský list, s nímž byli věřící seznámeni při bohoslužbách minulou neděli (18.4.2010). V pastýřském listě biskupové zdůrazňují význam rodiny a dětí pro společnost.

 Vídeň (R): Na přelomu května a června letošního roku proběhne poprvé na území Rakouska "Týden pro život". Společný pastýřský list biskupů je duchovní přípravou na blížící se akci. Biskupové svým pastýřským listem reagují na současnou demografickou situaci v Evropě, kdy nízká porodnost ohrožuje tradiční sociální systémy.

"Přijměte děti a rodinu – s každým dítětem přichází nová naděje na tento svět," vyzývají rakouští biskupé a obracejí se na věřící také slovy povzbuzení: "Mějte odvahu k životu v manželství a výchově dětí." Dále zdůrazňují, že "láska, rodina a větší počet dětí – to není zastaralý přístup k životu, ale zcela aktuální odpověď na řadu otázek a problémů naší doby".

Rodiny to dnes nemají snadné, jak píší biskupové ve svém listě. Odříkání a omezení jsou nevyhnutelná a každé manželství je spojeno s obětí a námahou. Rozhodnutí pro rodinu a děti ale přináší bohaté ovoce, neboť právě v rodinách je "hmatatelná" plnost života a s každým dítětem přichází na svět nová naděje.

Biskupové připomínají, že rozhodout se pro dítě nebo ho odmítnout – „a tím pádem i přijmout nebo odmítnout konkrétního člověka“ – ovlivňuje nejen život rodiny, ale i celé společnosti. Rodiče tak mají velkou zodpovědnost nejen za vlastní rodinu, ale i za obecné blaho.

"Život v rodině dnes není pro společnost okrajovou záležitostí," říkají biskupové. Ačkoli televize, noviny, časopisy a internet často vyvolávají dojem, že tradiční model rodiny s otcem, matkou a dětmi je před vymřením, opak je pravdou. "Pro převážnou většinu dětí v Rakousku je to stále realita. Téměř 75% všech dětí do 18ti let vyrůstá s oběma vlastními rodiči."

Cílem rakouského "Týdne pro život" je vyzdvihnout krásu a hodnotu života. K tomu uspořádají diecéze pestrý program: bohoslužby, setkání pro rodiny, poutě pro děti či slavnostní žehnání dětí a těhotných žen. Proběhnou i setkání se zástupci politiky, společnosti a církve, při kterých bude diskutována problematika ochrany života.

 Plánování rodiny není církví odmítáno

Manželské páry nesou odpovědnost za rozhodnutí o počtu svých dětí, jak zdůrazňují biskupové s odkazem na 2. vatikánský koncil, který vyzdvihuje termín "zodpovědné rodičovství". Katolická církev v žádném případě neodmítá plánování rodiny.  "Bůh daroval muži a ženě plodnost a církev má za úkol je k tomu povzbuzovat," vysvětlují biskupové.   

Manželské páry mají  tedy odpovědnost jak za počet dětí tak za odstup mezi nimi, který volí podle svých psychických a materiálních možností.  Přičemž důležitý je také způsob regulace početí. "Je potřeba nejen zabránit tomu, co je přestupkem proti integritě života, ale antikoncepce také podkopává vzájemné odevzdání manželů, a tím i jejich lásku," uvedli biskupové v listě.

 Svobodná volba způsobu péče o dítě

V oblasti péče o dítě apelují biskupové na svobodnou volbu rodičů. Ti musí mít možnost rozhodnout, jestli budou o kojence a malé děti pečovat sami, nebo si zajistí externí péči. "V této oblasti hraje svou roli stát," zní v pastýřském listě. "Rodiče, kteří se rozhodnou pro vlastní péči o své děti, nesmějí být finančně znevýhodněni ve srovnání s těmi, kteří si zajistí externí péči, a tak mohou být výdělečně činní." Stát smí zasáhnout až tehdy, když jsou rodiny svými úkoly přetíženy.

Zároveň si rodiče musí být vědomi toho, že malé děti jsou především v prvních třech letech odkázány na přehledné, osobní a láskyplné prostředí. "Proto by měli rodiče volit takové cesty, které jsou pro jejich nejmenší s ohledem na jejich potřebu bezpečného a láskyplného prostředí co nejmenším rizikem. A tím stále dle možností zůstává vlastní domov," uvedli biskupové. Něžné matky, které májí čas pro své vlastní dítě, stejně jako zodpovědné otce, kteří se věnují své rodině, nenahradí žádná profesionální péče.

Každý člověk ví, jak velký význam má rodina pro život člověka. To, co je pro život rozhodující, se člověk neučí ve škole nebo na univerzitě, ale v rodině.

 

           20. dubna 2010, www.rozhlas.cz/nabozenstvi, Autor: Vít Pohanka, Katarína Brezovská

Hlava katolické církve na Kubě vyzývá ke změně režimu

Kuba je v nejhorší krizi za poslední dobu. Prohlašuje to hlava katolické církve na komunistickém ostrově kardinál Jaime Ortega. Vyzval mimo jiné k propuštění politických vězňů. 

„Kuba potřebuje změny a potřebuje je rychle,“ uvedl mimo jiné kardinál Ortega v rozhovoru pro katolický list Palabra Nueva - Nové slovo. Zpravodajové na místě uvádějí, že to není poprvé, co 73letý kardinál kritizoval poměry v komunistické zemi.

Ale teď se poprvé vyjádřil tak ostře a otevřeně. Vyzval k osvobození politických vězňů a odsoudil šikanu světoznámého hnutí manželek vězněných disidentů Ženy v bílém.

Kritizoval ale také amerického prezidenta Baracka Obamu, protože nezahájil s kubánským režimem skutečný dialog.

 

           20. dubna 2010, www.rozhlas.cz/nabozenstvi, Autor: Vít Pohanka, Francisco Valverde, Jan Cigánik

Kubánský kardinál Ortega vyzval k propuštění politických vězňů

Kuba je v nejhorší krizi za poslední dobu. Prohlašuje to hlava katolické církve na komunistickém ostrově kardinál Jaime Ortega. Ten vyzval mimo jiné i k propuštění politických vězňů. 

„Kuba potřebuje změny a potřebuje je rychle,“ uvedl mimo jiné kardinál Ortega v rozhovoru pro katolický list Palabra Nueva – Nové slovo. Zpravodajové na místě uvádějí, že to není poprvé, co třiasedmdesátiletý kardinál kritizoval poměry v komunistické zemi.

Ale teď se poprvé vyjádřil tak ostře a otevřeně. Vyzval k osvobození politických vězňů a odsoudil šikanu světoznámého hnutí manželek vězněných disidentů - Ženy v bílém. Kritizoval ale také amerického prezidenta Obamu, protože nezahájil s kubánským režimem skutečný dialog.

 Kuba je v nejhorší krizi za poslední dobu, kardinál Jaime Ortega vyzval k propustění politických vězňů

„Situace na Kubě je opravdu špatná. Kardinál Ortega měl na mysli především ekonomické a sociální problémy. Lidé se začínají bouřit a atmosféra je tam velmi napjatá. Někdo možná čekal, že s nástupem Raúla Castra k moci nastanou nějaké změny. To se však nestalo. Podle mého názoru by se mělo o těchto věcech mluvit více a vyjádření kardinála Ortely přicházejí v pravou chvíli,“ popisoval vedoucí španělské redakce Českého rozhlasu 7 Freddy Valverde.

Emigrace do USA - politický tah Fidela Castra

Vztahy římskokatolické církve a komunistického režimu byly po revoluci v roce 1959 nepřátelské, ale zlepšily se poté, co ostrov navštívil v roce 1998 papež Jan Pavel II. Církev je jedním z mála nezávislých hlasů na Kubě a ke křesťanství se hlásí podle odhadů asi 40 procent Kubánců. Přesto zůstává otázkou, jaký dopad budou kardinálovy výroky mít.

„Stačí se podívat, jak to vypadalo v bývalém Československu, co se církve týče. Je to velmi podobné, hodnostáři jsou dnes sledováni a odposloucháváni. Návštěva papeže Jana Pavla II. byla okamžikem dá se říct otevřenosti, ale to trvalo jen chvíli. Jestliže se Jaime Ortega pustil do tak tvrdé kritiky, tak už to musí mít závažný důvod. Mezi lidmi panuje nespokojenost,“ dodal Valverde.

V souvislosti s Kubou se připomíná jedno výročí - v těchto dnech uplynulo 30 let od chvíle, kdy bývalý kubánský prezident Fidel Castro povolil masovou emigraci na Floridu.

„Tohle byl Castrův politický tah. Tenkrát vyhlásil amnestii, v rámci které se z Kuby vydal velý počet vězňů do Spojených států. Nešlo však o politické vězně, byli to obyčejní zločinci. V této emigrační vlně ale mnoho lidí přišlo i o život, protože do vln oceánu se mnoho uprchlíků vydalo i na provizorních vorech či gumových pneumatikách. Castro toho tehdy využil k obvinění Spojených států, že za tak velký počet úmrtí mohou ony, protože se o emigranty nedokáží postarat.“

„V dnešní době už útěk do USA není tak jednoduchý, protože je zapotřebí mít vyřízený azyl. Kubánci dnes před Raúlovým režimem emigrují převážně do Venezuely,“ uzavřel vedoucí španělské redakce Českého rozhlasu 7 Freddy Valverde.

 

           24. dubna 2010, www.rozhlas.cz/nabozenstvi, Autor: Daniel Raus

Kuba v krizi

Koncem loňského roku se u nás hojně připomínalo, že už 20 let žijeme ve svobodě. Dodnes ale existují země, které se z komunistické totality zatím nevymanily. Jednou z nich je Kuba. Je těžké spekulovat nad otázkou, jak dlouho se tam ještě současný režim udrží. Z náznaků se ale zdá, že jeho dny jsou sečteny. Z čeho se to dá vyčíst? 

Některé věty vstupují s velkými osobnostmi do dějin. Stalo se to například, když řekl papež Jan Pavel II. při první návštěvě Polska svoje slavné „Nebojte se“. Nebo když u nás kardinál Tomášek v kritické chvíli prohlásil, že církev je na straně národa. Nebo když čerstvě zvolený prezident Václav Havel konstatoval, že naše země nevzkvétá. Teď zazněla podobná slova z daleké Kuby, která stále ještě čeká na příchod svobody.

Tamní kardinál Ortega prohlásil, že Kuba je v krizi. A ta je podle něj nejhorší za poslední léta, takže lidé začínají otevřeně kritizovat nefunkční socialistický systém a stalinistickou byrokracii. Změna je podle něj nutná, musí přijít rychle a prvním krokem vlády by mělo být propuštění politických vězňů. Kardinál Ortega připomněl smrt disidenta Orlanda Zapaty, který držel ve vězení 85 dní hladovku. Připomněl také pronásledování takzvaných Dam v bílém – což jsou manželky a matky vězněných či zavražděných disidentů.

Otevřenost kardinálových slov reflektuje nepochybně rostoucí nespokojenost obyvatel Kuby. Ortegovi je 73 let a u mnoha lidí se těší velké úctě – už proto, že 60. letech minulého století ho komunistický režim poslal do vězení. Podobně jako Jan Pavel II., i on by nepochybně rád viděl příchod svobody do své země. Mimochodem, po návštěvě tohoto papeže v Havaně prohlásil, že kubánská kultura je křesťanská, ale režim se snaží 50 let víru likvidovat. Vyjádřil se tehdy také k otázce národního smíření, když dal najevo, že se může týkat lidí, nikoliv ideologií.

Je zajímavé, že se komunistický režim drží na Kubě i na počátku 21. století. V posledním období sice přišel prezident Raúl Castro s nesmělými kroky směrem k ekonomickým reformám, politika je ale nadále tabu. Tak jako jinde ve světě, i na ostrově nesvobody komunistické totalitě v podstatě odzvonilo, její konec může být ale ještě dramatický. I proto jsou morální autority typu kardinála Ortegy mimořádně důležité.

 

 

           24. dubna 2010, http://cs.ecumenicalpress.com, Autor: Kamil Sedláček

Ve Valdštejnské zahradě proběhla akce proti antisemitismu a neonacismu

Součástí programu byla hudební vystoupení a proslovy pozvaných hostů.

V neděli 18. dubna se v Praze ve Valdštejnské zahradě konala akce „Všichni jsme lidi“, jejímž cílem bylo „pokojně a kulturně reagovat na agresivitu a nevědomost rasistů“. První částí nedělních akcí byl Pochod dobré vůle, který vyrazil v 13:00 hod. ze Staroměstského náměstí a před 15:00 hod. vstoupil za troubení šofarů do Valdštejnské zahrady.

Program pokračoval další písni Amose Hoffmanna, po níž přednesl Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí, zprávu o projevech antisemitismu v ČR za loňský rok. S potěšením konstatoval, že zpráva „není pesimistická“, protože česká společnost jako celek není antisemitistickými náladami zasažena. Podle zprávy, kterou shromážděným přečetl, došlo v roce 2009 k celkem 28 incidentům, spojeným s antisemitismem a neonacismem. Neonacisté se podle této zprávy začínají vyhýbat otevřeným střetům s policií, jejich akce se profesionalizují. Vůči Židům docházelo především k verbálním útokům a k projevům vandalismu. V rámci statistik jednotlivých typů útoků Tomáš Kraus prohlásil, že situace v České republice je ve srovnání se zbytkem Evropské unie velmi dobrá. Ukazuje se, že pro českou společnost nejsou agresivní myšlenky neonacismu zajímavé, nicméně na závěr Tomáš Kraus připojil výzvu k ostražitosti.

Dalším řečníkem byla paní Naomi Tsur, zástupkyně starosty Jeruzaléma. Na úvod svého vystoupení pozdravila všechny přítomné jménem jeruzalémského starosty Nira Barkata a obyvatel tohoto města. Dále pak vzpomněla na Jeruzalém, který je podle ní svatým místem tří náboženství a jako takový se již od svého dobytí králem Davidem často stává zdrojem geopolitického napětí. Přitom by věřící neměli Jeruzalém „dělit, nýbrž sdílet“. „Antisemitismus není nový. Mění se však, mutuje,“ pokračovala paní Naomi Tsur. V současnosti má podle ní často podobu neoprávněné kritiky Izraele, jediné demokracie na Blízkém východě. Izrael je nyní mezi svátky památky obětí holocaustu a padlých za Izrael, jejichž poselství je podle paní Naomi Tsur jednoznačné: vychovávat děti k respektu a toleranci. „Nedovolme, aby nám v budoucnu vládl radikalismus,“ uzavřela paní Naomi Tsur svůj projev. „Pak se prosadí dobro a zlo zůstane bez prostoru.“

Program pokračoval dalším vystoupením skupiny Amose Hoffmanna, na nějž navázal velvyslanec Státu Izrael v ČR Jaakov Levi. Na začátek prohlásil, že Izraelcům dodává sílu a povzbuzení, když vidí, jak je křesťané i Židé na celém světě podporují, obzvláště nyní, mezi svátky Obětí holocaustu a Památkou padlých, a v době, kdy prezident Iránu útočí proti legitimitě Státu Izrael. Českou republiku označil za vůči Židům nejpřátelštější stát v Evropské unii a vyjádřil naději, že si Češi pamatují historické události a že neopustí izraelský lid.

Na závěr setkání promluvil k přítomným předseda české sekce ICEJ Mojmír Kallus, který rovněž tlumočil přednesy zahraničních hostů. Poděkoval všem přítomným za účast a připomněl, že v tolerantní a přátelské atmosféře české společnosti nesmíme zapomínat na to, že ve světě se antisemitismus a neonacismus naopak zhoršují. útoky proti Židům, jak Mojmír Kallus pokračoval, začínají slovy lží a pokračují, až přejdou do skutků. Společnost má podle jeho slov chránit v první řadě pravdu, přičemž antisemitismus je pouhou lží. “Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdu, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu až do smrti,“ citoval na závěr Mojmír Kallus Jana Husa.

Samotným závěrem setkání pak byla píseň izraelské hudební skladatelky Naomi Shemer o Jeruzalému s českým textem v roce 2008 zesnulého hudebního redaktora brněnského Českého rozhlasu Josefa Prudila, jemuž byla také věnována. Píseň přednesl Michal Foršt za doprovodu skupiny Amose Hoffmanna.

Na místě byla přítomna i skupina propalestinských aktivistů. Jak na místě uvedla Jana Ridvanová, aktivisté se přišli připojit k pochodu a v žádném případě neměli v úmyslu podpořit antisemitismus. Skupina podle jejích slov neprotestovala proti Státu Izrael, nýbrž proti porušování lidských práv v rámci okupace Gazy, které, jak uvedla, potvrdila řada mezinárodních organizací včetně Amnesty International.

           25. dubna 2010,www.christnet.cz

V Grand Rapids vznikne nové Světové společenství reformovaných církví

Ve dnech 18. až 28. června 2010 proběhne ve městě Grand Rapids v americkém státě Michigan Sjednocující valné shromáždění, na kterém dojde ke spojení Světového reformovaného svazu (World Alliance of Reformed Churches, WARC) a Reformované ekumenické rady (Reformed ecumenical council, REC),informují o tom internetové stránky Českobratrské církve evangelické.

Nově vzniklá organizace ponese název Světové společenství reformovaných církví (World Communion of Reformed Chrurches – WCRC). Bude reprezentovat více než 80 milionů reformovaných křesťanů z 227 církví ve 108 zemích. Jak uvádí internetové stránky WCRC, patří její členské církve k presbyteriánským, kongregačním, reformovaným, valdézským a sjednoceným tradicím. Jako svoje hlavní cíle WCRC vytyčil dosažení ekonomické a ekologické spravedlnosti, obranu osobní a náboženské svobody, zajištění rovnosti pohlaví na základě křesťanské víry, uvedl EcumenicalPress. 

 

           25. dubna 2010, www.tisk.cirkev.cz,  Autor:Irena Sargánková

VIII. evropský kongres o migraci

Ve dnech 27.4.-1.5.2010 se ve španělské Malaze koná VIII. evropský kongres o migraci, který pořádá Rada evropských biskupských konferenci (CCEE). Setkání se účastní biskupové-delegáti pro tuto oblast, národní ředitelé pro pastoraci migrantů, pastorační pracovníci, zástupci občanských sdružení a politici. Českou biskupskou konferenci (ČBK) zastupuje biskup Ladislav Hučko.

Malaga (E): Cílem setkání je analýza příčin a důsledků migrace pro práci církve s migranty v Evropě. "Pohyb obyvatel v rámci jedné země nebo mezi různými zeměmi dnes tvoří důležitou součást evropské společnosti a má různé podoby. Jednak je to dobrovolné, často dočasné přemístění z důvodů turistiky, svobodné životní volby (kočovné národy jako jsou Rómové), stěhování (důchodci, studenti...), ale také nucené, často – ale ne vždy – trvalé přemístění z důvodů pracovních, politických či ekonomických (ve smyslu chudoby), kvůli konfliktům či nedostatečné ochraně lidských práv a osobní svobody. K této poslední kategorii se řadí především uprchlíci (kvůli válce či přírodním podmínkám), političtí uprchlíci nebo ilegální imigranti," říká P. Duarte da Cunha, generální sekretář CCEE a dodává: "Politický rozvoj Evropské unie (například Schengenská úmluva) obsahuje a podporuje dočasný nebo dlohodobý pohyb v rámci členských zemí EU, a tím nutí Evropu k hlubší reflexi pohybu osob z jiných kontinentů. Migrace není fenomén pouze evropský, právě proto spojuje Evropu s celým světem! Katolická církev vnímá výzvy spojené s tímto jevem, který samozřejmě není v dějinách nový, ale nyní k němu dochází v rychle se měnících podmínkách. Odpovídající tedy musí být i reakce v pastoraci, jak jsme zaznamenali a pozorujeme v celé Evropě."

Důsledky migrace jsou podle sekretáře CCEE především kulturního charakteru: "Evropa se stává prostorem více vyznání, protože migranti s sebou přinášejí vlastní kulturu a vlastní hodnoty." Dopady jsou ale též církevní: "Podobu mění i 'ekumena'. V tradičně katolických zemích se usazují křesťané jiných denominací, kteří vytvářejí vlastní cirkevní struktury (farnosti, diecéze). A naopak v zemích tradičně pravoslavných či protestantských se usazují katolíci. Také vztah stát-církev se mění ve vztah stát-náboženství."

Jaké jsou tedy důsledky pro působení církve v Evropě? Rozdělením na tři tematické okruhy se mohou účastníci kongresu věnovat výzvám tří institucí, které jsou migrací nejvíce dotčené. Je to zvláště rodina: jakým způsobem se migrace odráží ve výchově dětí? Jaké jsou její důsledky na náboženskou výchovu? Migrace do Evropy navíc často způsobuje, že rodiny žijí odděleně. Co je tedy třeba nabídnout, aby byl migrantům zaručen důstojný život i ve stáří?

Další zasaženou institucí je farnost: do jaké míry je soužití více kultur obohacujícím prvkem pastorace? Jakou má budoucnost komunita původního jazyka? Jakou roli hrají "prostředníci", kteří se věnují pastoraci v prostředí, které je charakterizováno soužitím více kultur? Jak se mezináboženský dialog promítá do katecheze a katechumenátu?

A nakonec společnost: jaké je křesťanské specifikum, které je občan-křesťan povolán vnášet do světa politiky a ekonomiky?

Při projednávání těchto témat bude příležitost zjisti obavy, které je třeba překonávat, a naznačit perspektivy nové evangelizace našeho světadílu.

Setkání je přístupné pro novináře. Jednacími jazyky (se simultánním překladem) jsou francouzština, angličtina, italština, němčina a španělština.

Program setkání je k dispozici na webu CCEE, rovněž tam bude seznam účastníků a některé texty pod embargem.

 

Zprávy z ČTK

 

           Havanský kardinál Ortega vyzval vládu k rychlým změnám v zemi

 

Přehled zpráv

 

z domova

 

         19. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Patrik Soukup

V Česku zahájí činnost Aliance křesťanských festivalů

         19. dubna 2010, www.tisk.cirkev.cz,  Autor: Monika Vývodová

O kardinálovi Špidlíkovi neformálně

         20. dubna 2010, www.ekumenickarada.cz, Autor: Ondřej Chrást

13. studijní den Ekumenické rady církví v ČR v Pastoračním centru Duchovní služby AČR v Lulči

         20. dubna 2010, www.ekumenickarada.cz, Autor: Ondřej Chrást

Ekumenická slavnost vyslání prvního pravoslavného kaplana do armády České republiky

         20. dubna 2010, www.christnet.cz

Evangelíci si pozvali "na kobereček" politiky

         21. dubna 2010, www.tisk.cirkev.cz,  Autor: Martina Jandlová

Pozdrav Noci kostelů zaslal Christoph Kardinal Schönborn

         21. dubna 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Irena Sargánková

Předsedou ČBK byl zvolen arcibiskup Duka

         21. dubna 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Martina Jandlová

"Setkání"- přehlídka chrámových sborů v Brně již po dvacáté

         24. dubna 2010,www.christnet.cz

Na mezinárodním semináři v Brně byla založena iniciativa ŠKOLA•ČLOVĚK•HODNOTY

         24. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Rastislav Čižmár

V Prahe bola Širšiemu výboru KMS predstavená nová vedúca kancelárie Hana Kratochvílová

         26. dubna 2010, www.tisk.cirkev.cz,  Autor: Richard Vocel

Rozloučení s kardinálem Tomášem Špidlíkem

Zprávy z ČTK

         Noc kostelů nabídne neobyčejný pohled do svatostánků

         http://cs.christiantoday.com/article/ve-zlinskem-kraji-se-v-kvetnu-na-jednu-noc-otevrou-kostely/16748.htm

         http://cs.christiantoday.com/article/mzv-komise-ma-prispet-k-usnadneni-ratifikace-smlouvy-s-vatikanem/16742.htm

         Biskupové kritizují příručku k sexuální výchově na školách

 

ze světa

 

 

         19. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Na konferenci 'Empowered 21' v Oklahomě přišlo 10 000 letničních a charismatických křesťanů

         20. dubna 2010, www.tisk.cirkev.cz,  Autor: Lucie Koutová

Přípravy v Rakousku na Týden pro život

         20. dubna 2010, www.rozhlas.cz/nabozenstvi, Autor: Vít Pohanka, Katarína Brezovská

Hlava katolické církve na Kubě vyzývá ke změně režimu

         20. dubna 2010, www.rozhlas.cz/nabozenstvi, Autor: Vít Pohanka, Francisco Valverde, Jan Cigánik

Kubánský kardinál Ortega vyzval k propuštění politických vězňů

         24. dubna 2010, www.rozhlas.cz/nabozenstvi, Autor: Daniel Raus

Kuba v krizi

         24. dubna 2010, http://cs.ecumenicalpress.com, Autor: Kamil Sedláček

Ve Valdštejnské zahradě proběhla akce proti antisemitismu a neonacismu

         25. dubna 2010,www.christnet.cz

V Grand Rapids vznikne nové Světové společenství reformovaných církví

          25. dubna 2010, www.tisk.cirkev.cz,  Autor:Irena Sargánková

VIII. evropský kongres o migraci

Zprávy z ČTK

 

         Havanský kardinál Ortega vyzval vládu k rychlým změnám v zemi

 

           26. dubna 2010, www.ekumenickenoviny.cz, Autor: Kamil Sedláček

Týden modliteb za mír ve Svaté zemi si klade za cíl dosažení spravedlivého míru v Palestině

Světová rada církví (World Council of Churches, WCC) a hnutí Pax Christi International vyzývají věřící, aby se ve dnech 29. května až 4. června 2010 připojili k Týdnu modliteb za mír ve Svaté zemi (World Week for Peace in Palestine Israel). Informují o tom internetové stránky Res Claritatis.

Jak informují internetové stránky WCC, hlavním cílem akce je vyprosit pro Palestinu spravedlivý mír. Církve a společenství, které se modlitební iniciativy chtějí zúčastnit, mají podle iniciátorů Týdne modliteb „vyslat politicky zodpovědným osobám, veřejnosti i svým vlastním členům jasný signál, jak naléhavá je potřeba po dosažení míru, který by zabezpečil legitimní práva obou [izraelského i palestinského] národů“.

Aktivity v rámci Týdne modliteb za Svatou zemi mají být uspořádány kolem tří základních bodů: modlitby za církve, které žijí na okupovaných územích a obzvláště za Jeruzalém, dále vzdělávacích akcí, informujících o potřebě míru a o faktorech, které jeho dosažení znesnadňují, a konečně přímého kontaktu s politicky, ekonomicky, církevně a mediálně činnými představiteli prostřednictvím ekumenických aktivit.

Poselství Týdne modliteb za mír ve Svaté zemi zní: „Sen jednoho národa nemůže být naplněn na úkor druhého. Je čas, aby Izraelci a Palestinci sdíleli spravedlivý mír. Je čas ukončit okupaci. Je čas nastolit rovná práva. Je čas uzdravit zraněné duše.“

 

           27. dubna 2010, www.krestandnes.cz,  Autor: Klára Máziková, zdroj: The Christian Post, LifeWay Research

Průzkum: Protestantští pastoři v USA se na islám dívají podezíravě

Protestantští pastoři v USA mají negativní pohled na islám a více než polovina souhlasí s prohlášením Franklina Grahama, že islám je „zlé“ náboženství. Ukázal to nedávno zveřejněný průzkum organizace LifeWay Research. Více než čtyři z deseti respondentů souhlasí s tím, že islám je nebezpečný a propaguje násilí.

Franklin, syn Billyho Grahama, vyvolal rozpory v roce 2001, když řekl, že islám je „zlé“ náboženství. Nedávno Graham nazval islám útočným a chtěl, aby muslimové věděli, že Ježíš zemřel za jejich hříchy, jako reakci na toto americká armáda zrušila Grahamovi pozvání hovořit na modlitební bohoslužbě 6. května v Pentagonu a jeho komentáře označila za „nepřiměřené“.

Většina protestantských pastorů ale s Grahamem souhlasí, ukázal telefonický průzkum mezi 1000 církevními představiteli, který se konal ve dnech od 1. do 9. března 2010, tedy ještě před posledními neshodami.

V průzkumu byly zahrnuty otázky o rozdílech mezi náboženstvími, které dávaly respondentům možnost si vybrat mezi pozitivními a negativními popisy.

„Když dostali možnost si vybrat, volili negativní popis,“ vysvětlil Ed Stetzer, předseda LifeWay Research. „To by nás nemělo překvapovat – protestantské křesťanství je, v určitém smyslu, konkurenční víra, to se ukázalo i v průzkumu.“

Protestantští pastoři byli dotazováni na to, co je bližší jejich víře: Grahamovo prohlášení, že islám je „velmi zlé a zkažené náboženství“ nebo poznámka bývalého prezidenta George W. Bushe, že „muslimská víra je založená na míru, lásce a slitování“.

Za přiměřené považuje Grahamovo prohlášení o islámu 47 procent dotazovaných pastorů a dalších 12 procent souhlasí jak s Grahamovým tak s Bushovým prohlášením. Pouze s výrokem bývalého prezidenta souhlasí 24 procent dotázaných. Zbytek se nedokázal rozhodnout.

„Toto znamená, že většina protestantských pastorů si vybírala prohlášení, která souhlasí s prohlášením Franklina Grahama,“ řekl Stetzer. „Mezi těmi, kdo si vybrali jen jedno z nabízených prohlášení je poměr respondentů souhlasících s Grahamovým a s Bushovým prohlášením dva ku jedné.“

 

           28. dubna 2010, www.rozhlas.cz/nabozenstvi, Autor: Rostislav Matulík

Objevili na Araratu Noemovu archu?

Skupina čínských a tureckých fundamentalistických křesťanů je přesvědčena, že objevila místo přistání Noemovy archy po potopě světa. Píše o tom agentura AP. Šokující nález údajně až z biblických časů tvoří 7 velkých dřevěných přístřešků. Podle tradice plavidlo ukrývající 8 lidí a páry všech druhů zvířat přistálo po obrovské potopě právě na úbočí hory Ararat ve východním Turecku, nejvyššího místa v regionu. Čínští a turečtí věřící jsou skálopevně přesvědčeni, že objekty pocházejí z Noemovy archy. 

Výzkumníci ze sdružení Noah's Ark Ministries International se sídlem v Hongkongu tvrdí, že radiouhlíková metoda prokázala u objektů stáří 4800 let, tedy stejnou dobu, jaká podle Bible uplynula od potopy. „Nemáme stoprocentní jistotu, ale na 99,9 procent je to archa,“ řekl agentuře dokumentarista a kameraman Yeung Wing-cheung, který stojí v čele 15členného týmu. Dřevěné objekty byly podle něj za časů potopy obydlím pro zástupce zvířat.

Badatelé současně vyvracejí, že by v lokalitě mohly existovat jiné stopy dlouhodobého osídlení. Místní turečtí představitelé chtějí požádat o zapsání naleziště do fondu UNESCO. To by umožnilo důkladnou ochranu místa v nadmořské výšce 3900 metrů a profesionální archeologický průzkum. Fundamentalisté objevili dřevěné relikty loni v říjnu a tvrdí, že jde o jednu z největších událostí v dějinách archeologie. Podle biblického podání v šesté až deváté kapitole knihy Genesis se Hospodin rozhodl zničit zkažené lidstvo rozsáhlou potopou, Neomovi však přikázal, aby s manželkou a třemi syny i jejich ženami nasedli do obřího korábu. S sebou měli také vzít ze všech živočišných druhů po dvou jedincích. Archa měla podle Bible rozměry zhruba 157x26x16 metrů. Bible ovšem říká, že přistála někde v pohoří Ararat, nikoli na konkrétní stejnojmenné hoře. Až do 19. století příběh křesťané považovali za fakt, pak se ale začal bortit pod tlakem kritické teologie. Od té doby se událost vnímá především jako lokální, tedy nezasahující celosvětové dějiny. Příběh také podle některých vykladačů nese typické rysy hebrejského literárního žánru a může být polemikou s obdobnými babylonskými legendami o potopě světa.

Tým objevitelů zatím přesnou lokalitu tají. Na úterní tiskové konferenci nicméně ukázal videozáznam dřevěné stavby s místnostmi, dveřmi, schůdky i hřebíky. Na britského archeologa Mika Pitta to však žádný dojem neudělalo. „Kdyby potopa dokázala před 4800 lety vynést obří loď do výšky čtyř kilometrů, musely by o potopě existovat i další důkazy. Nic takového ale neznáme,“ řekl badatel. Také profesor starověkých dějin z Oxfordské univerzity Nicholas Purcell tvrzení označil za „obvyklé bláboly“. „Jak by mohly takové potopě uniknout vyspělé kultury v Mezopotámii a Egyptě?“ řekl vědec deníku Belfast Telegraph.

 

           29. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Nový generální sekretář EEA uvedl, že pro evropskou církev je nezbytné obnovení

Nově ustanovený generální tajemník Evropské evangelikální aliance (EEA) řekl, že pro evropské tradiční církve je „obnovení“ nezbytné.

Rev. Niek M. Tramper byl do svého nového úřadu jmenován na výroční konferenci EEA, která se konala v Turecku, 22. dubna. Nahradil Gordona Showell-Rogerse, který odstoupil po 11 letech, aby se příští měsíc mohl ujmout úřadu zástupce mezinárodního ředitele Světové evangelikální aliance (World Evangelical Aliance -WEA).

Rev. Tramper z Holandska řekl, že evropské církve čelí mnoha výzvám, včetně potřeby větší spolupráce mezi novými a tradičními formami církve, růstu muslimské populace a napětí mezi bohatými a chudými.

„Církev a křesťanská hnutí se navzájem potřebují, aby mohly rozšiřovat Království Boží,“ řekl Tramper.

„Tradiční církve nemohou pokračovat bez obnovení. Hluboká teologie a misijní zápal se doplňují. Na místech s několika historickými církvemi má EEA obrovskou hodnotu proto, že usnadňuje opětovné zakládání sborů v zemích jako je Kosovo, Albánie nebo Turecko, nebo ve střední Asii.“

Rev. Tramper je pastorem Evangelikální protestantské církve ve Vlaardingenu poblíž Rotterdamu. Přednášel misiologii na křesťanské univerzitě Ede a ještě předtím pracoval deset let v Reformované misijní lize (RML) jako oblastní ředitel pro Evropu a Střední východ. Během té doby byl aktivní v radě ACO-Fellowship zajišťující spolupráci mezi církvemi v Evropě na na Středním východě.

Vystudoval biologii na univerzitě ve Wageningenu a teologii na univerzitě v Utrechtu. Poté zahájil pracoval pro IFES-Holandsko. Později byl jmenován ředitelem Reformované biblické školy ve Wittenbergu v Zeistu.

Jeho jmenování generálním tajemníkem EEA bylo přivítáno jejím prezidentem, Jiřím Ungerem z České republiky. „Jsme poctěni, že Niek přijal naši nabídku ujmout se tohoto úřadu,“ řekl.

„V minulých letech jsme zaznamenali významný růst EEA pod vedením Gorgona a cítíme, že Niek přináší nezbytné dary a zkušenosti k dalšímu budování růstu a povzbuzuje nás jako Aliance k ovlivnění Evropy křesťanským evangeliem, které mění životy a společnosti.“

Jsme poctěni, že Niek přijal naši nabídku ujmout se tohoto úřadu

Jiří Unger, prezident EEU

Rev. Tramper se úřadu ujme v září, do té doby bude nadále pastorem Protestantské církve v Holandsku. Jeho jmenování znamená, že kancelář EEA, která je nyní v Londýně, se přesune do Holandska.

 

           1. května 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Průzkum: Většina mladých lidí v USA je ztracena navzdory označení ,křesťan´

Ačkoli se většina náctiletých a mladých dospělých v USA pokládá za křesťany, nový průzkum ukázal, že pouze 15 procent z nich má osobní vztah s Kristem a je Mu hluboce oddáno.

Většina „dětí zlatého věku“, tedy narozených v letech 1980 až 1991, se nemodlí pravidelně. Pár z nich čte Bibli nebo náboženské texty a mnozí ani nechodí pravidelně do sboru, ukázaly výsledky průzkumu společnosti LifeWay Research.

„Nemůžeme opomenout většinu ztracených mladých lidí v této generaci. Naše srdce by měla touto skutečností být zlomená,“ řekl Thom Rainer, předseda LifeWay Christian Resources. „Měli bychom se cítit vinni, pokud necítíme těžké břemeno nutnosti oslovit tuto generaci.“

Až 65 procent „dětí zlatého věku“ se nazývá křesťany, ukázala studie, v níž bylo během srpna 2009 zahrnuto 1200 mladých Američanů. Rainer však odhaduje, že až 85 procent mladých lidí je ztraceno.

„Mnozí jsou buď vlažní křesťané, nebo křesťané jen podle jména,“ řekl Rainer USA Today. „Mnozí jsou prostě nestranní. Čím přesněji se snažíte změřit jejich křesťanskost, tím méně oddaných věřících mezi nimi najdete.“

Podle výzkumu třetina dotazovaných potvrdila, že učinili silný závazek oddanosti Ježíši Kristu, který je i dnes v jejich životě velmi důležitý. Téměř čtvrtina jich souhlasila částečně.

Rainer, který tento výzkum prováděl kvůli připravované knize, má naději v těch pár, kteří jsou hluboce oddanými křesťany.

„Křesťané zlatého věku se neusadí v obchodě, jak je obvyklé v našich církvích,“ řekl. „Nebudou spokojení při procházení hnutími, programy bez záměru nebo při pozorovatelském křesťanství. Berou svou víru vážně a mají málo trpělivosti se sborem, který se soustředí hlavně na své zdroje mezi členy.“

Zatímco 85 procent mladých lidí zahrnutých ve výzkumu věří, že křesťanské sbory mají i dnes své místo, pouze 28 procent z nich s tímto souhlasí silně.

Polovina těch, kdo důvěřují Kristu jako Spasiteli, a 67 procent těch, kdo se považují za křesťany, naznačuje, že nechodí pravidelně každý týden na bohoslužbu.

Více než polovina (56 procent) těch, kdo se považují za křesťany, si čte Bibli zřídka nebo vůbec, a 38 procent z nich se sami modlí zřídka nebo vůbec.

Za povšimnutí stojí, že téměř tři ze čtyř dětí zlatého věku souhlasí s tím, že jsou více duchovní než náboženští. I ti, kdo důvěřují Kristu jako Spasiteli, se popisovali spíše jako více duchovní než náboženští (74 procent).

Studie ukázala, že populární označení SBNR (Spiritual But Not Religious) „již není termínem, který by znamenal, nemám žádnou konkrétní víru, ale věřím v duchovnost obecně“.

Z těch, kdo se označují za křesťany, 44 procent silně souhlasilo s tím, že Ježíš je jediná cesta do nebe. Mezi těmi, kdo důvěřují Kristu jako Spasiteli, s tímto silně souhlasí 81 procent. Pouze 16 procent mladých, kteří nechodí na bohoslužby, zaujímá také toto stanovisko.

Navíc 26 procent křesťanů silně souhlasí s tím, že spása je pouze skrze Boží milost.

Mezi dalšími zjištěními je, že pouze čtvrtina dotazovaných věří, že Bible je psané Boží slovo a je zcela přesná ve všem, co učí. Pouze 30 procent jich silně věří, že Ježíš byl bez hříchu. Nejrozšířenější vírou mezi dětmi zlatého věku o životě a smrti je, že „nikdo vlastně neví“.

„Děti zlatého věku jsou nábožensky nejrůznorodější generace v historii naší kultury,“ řekl Rainer. „Díky nejistotě v otázkách posmrtného života a Ježíšova života u této generace má církev úžasnou příležitost tyto lidi zapojit do rozhovorů o přirozenosti pravdy a její autority jakožto Boha.“

 

           1. května 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Výroční baptistické shromáždění v Plymouthu se zaměřuje na nové chápání misie

Jak by ve Velké Británii, která již není křesťanská, mohla církev oslovovat ty, kdo už řekli „ne, děkuji“? To je otázka, se kterou se budou baptisté potýkat na svém výročním shromáždění o tomto víkendu.

Zhruba 1500 baptistů bude v Plymouthu na výročním shromáždění Baptistické jednoty Velké Británie (BJVB).

Čtyřdenní shromáždění je jednou z posledních akcí úřadujícího předsedy Světové baptistické aliance, Davida Coffeyho, než příští rok odstoupí z funkce.

Mezi ostatními řečníky je Amy Orr-Ewing, ředitelka výuky Zacharias Trust, Jonathan Edwards, generální tajemník BJVB, a David Kerrigan, generální ředitel BMS World Vision.

S ohledem na téma letošního shromáždění – Jeden svět, jedna misie – Kerrigan vyzval baptisty, aby se zamysleli nad tím, jak by církev měla oslovit ty, kdo již pozvání připojit se odmítli.

Na svém blogu tento týden napsal: „Británie, jako většina zemí, již není kulturně jednotná, nemá jeden jazyk, prostě tu není jednotné nic. Je to kypící směs východu a západu, severu a jihu. A v důsledku toho Británie přestala být křesťanskou. Většina našich sousedů a přátel, ať už to jsou imigranti nebo ne, nesdílí naši víru nebo světonázor či pochopení toho, co to znamená narodit se jako Boží obraz. Marnotratný syn a milosrdný Samařan jsou již neznámé příběhy. Kříž a zmrtvýchvstání nijak neovlivňují životy lidí.“

Kerrigan společně s Edwardsem nedávno navštívil Tunisko a Croydon, aby se podívali na dnešní misie. Nejvýznamnější události z jejich návštěvy budou promítnuty delegátům shromáždění v krátkém filmu.

Baptisty účastnící se shromáždění Kerrigan vyzval, aby se zamysleli na tím, jak by církev mohla dospět k úvahám o nových modelech baptistické misie.

„V tomto novém světě setkávání misionářů s našimi vlastními komunitami se musíme znovu ptát, jaká je přirozenost církve,“ řekl.

„Stále většinou fungujeme v rámci modelu ‚pojď a přidej se k nám‘ - jaké modely by mohly být potřebné k oslovení těch, kdo již řekli ‚děkuji nechci,‘ ? Jaký model baptistické služby potřebujeme pro příští generace? Jaká teologie je potřebná? Kde můžeme načerpat misiologické zkušenosti a potřebné vhledy?“

Shromáždění bude poslední den svého jednání, v pondělí, diskutovat o dvou veřejných rezolucích – o násilí a obchodu s lidmi a o jaderných zbraních, kterou podpoří bývalé rukojmí v Iráku, Norman Kember.

„Chceme, aby ten víkend byl takový, který vyšle lidi domů plné nových myšlenek a povzbuzení pro misii v jejich místním sboru,“ řekl Edwards.

Účastníci shromáždění budou také požádáni, aby darovali věci jako je oblečení, hygienické potřeby a trvanlivé potraviny, které budou poslány jako podpora uprchlíkům do Devonu a Cornwallu.

„Téma shromáždění, Jeden svět, jedna misie, není jen o nás jakožto baptistech sdílejících odkaz Ježíše Krista, ale také o sdílení jeho lásky. Jsem si jistý, že baptisté budou štědře obdarovávat potřebné v této krásné části země,“ dodal.

 

 

 

           2. května 2010, www.ekumenickenoviny.cz, Autor: Kamil Sedláček

Vývoj ekumenismu je příliš pomalý, prohlásil předseda rady Evangelické církve Německa

Předseda rady Evangelické církve Německa (Evangelische Kirche in Deutschland, EKD) Nikolaus Schneider označil vývoj v ekumenismu za příliš pomalý. Jak řekl v rozhovoru pro Evangelische Pressediest, pro mnohé křesťany je vývoj téměř neznatelný.

Tato slova Nikolaus Schneider pronesl jen dva týdny před začátkem 2. Ekumenického Kirchentagu, který se uskuteční v německém Mnichově ve dnech 12. až 16. května 2010. Podle jeho slov je důležité, aby evangelíci respektovali sebeuvědomění svých katolických protějšků. „Nemůžeme svoje partnery násilím dotáhnout tam, kde bychom je rádi měli, tedy ke společné večeři Páně,“ pokračoval předseda rady EKD. Jak řekl, večeře Páně je pozvání, s nímž je nutno „nakládat opatrně“. Během 2. Ekumenického Kirchentagu žádná společná evangelicko-katolická Večeře Páně na programu není.

Podle názoru Nikolause Schneidera je základem ekumenismu „dohodnout se na společném obraze a společné cestě.“ Jak sám prohlásil, v tuto chvíli působí v ekumeně „tlaky a tahy v různých směrech.“ Jako příklad uvedl některé pokusy uvnitř římskokatolické církve zvrátit pokroková rozhodnutí druhého Vatikánského koncilu (1962 – 1965) ve snaze uchránit její vlastní identitu.

Přesto je podle jeho slov v římskokatolické církvi stále „velmi mnoho takových, jejichž srdce hoří pro ekumenismus,“ a to jak mezi kněžími, tak mezi biskupy. Jako příklad uvedl předseda rady EKD míšeňského kardinála Karla Lehmanna, bývalého předsedu Biskupské konference Německa.

Zprávy z CECu

Press Release

29.04.10 14:38

Presentation of the Jahrbuch Gerechtigkeit (Yearbook Justice) in the European Parliament in Brussels on 29 April 2010 (see below for the listing of persons in the photo)

European Churches launch new Economic and Employment Network: CALL – Church Action on Labour and Life

With a Conference in the European Parliament in Brussels the Church and Society Commission of the Conference of European Churches (CSC of CEC) is launching today the new European Christian Employment and Economy Network “CALL”: Church Action on Labour and Life.

With the economic downturn the need to address employment and social issues, also in the context of the European Union, has become more pressing. Right now the EU Member States are defining a new economic, social and ecological framework strategy for the next decade. At the same time, the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion 2010 seeks to highlight these realities in Europe. In an open letter to the Presidents of the European institutions, the European churches have recently stressed the need for a change in EU’s economic and social policies: “The European churches understand this crisis as a call for change. Coming back to ‘business as usual’ will not solve it. To meet the challenges of the crisis it will be necessary to come to significant changes in the economic and social policies of the European Union and its Member States.”

CALL will provide a platform to exchange views and experiences on economic questions in different parts of Europe and, thereby, to bridge gaps between European societies. CALL shall promote a Christian perspective in the European debates. Moreover, it will build the capacity of European churches to act on these issues, for instance by offering educational and information material and training.

The Conference is bringing together representatives of the European churches and of church-related organisations, experts on social and economic policies, Members of the European Parliament and representatives of the European Commission. Speakers at the Conference are, among others, H.E. Metropolite Prof. Dr. Nifon of Targoviste, Präses Alfred Buss, President of the Evangelical Church of Westphalia, Ms Anne Degrand-Guillaud, Coordinator of the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion in the European Commission and Professor Tim Jackson from the Centre for Environmental Strategy at the University of Surrey.

During the Conference the Jahrbuch Gerechtigkeit IV (“Yearbook Justice IV”), edited by a group of German Churches, shall be presented to the European public. The publication is focusing on justice in Central and Eastern Europe 20 years after the fall of the Iron Curtain.

Překlad:

Evropské církve zakládají novou síť pro ekonomiku a zaměstnanost nazvanou CALL (Church Action on Labour and Life).

Konferencí na půdě Evropského parlamentu v Bruselu zahájila Komise pro církev a společnost při Radě evropských církví  činnost nové evropské  sítě pro ekonomiku a zaměstnanost  "CALL" - Church Action on Labour and Life.

 

S ekonomickou krizí vzrostla potřeba zabývat se otázkami zaměstnanosti a sociálními potřebami také v kontextu Evropské unie.  V současné době tvoří státy EU novou ekonomickou, sociální a ekologickou strategii pro příští desetiletí. V rámci Evropského roku 2010 boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení jsou tato témata také zdůrazňována. V otevřeném dopisu prezidentům evropských institucí, zdůraznily evropské církve potřebu změny v ekonomické a sociální politice EU: "Evropské církve chápou krizi jako výzvu ke změně. Návrat k "zavedenému byznysu" nic nevyřeší. Je třeba zásadních změn v ekonimické a sociální politice Evropské Unie a členských států.

 

CALL zajistí platformu k výměně názorů a zkušeností v ekonomických otázkách z různých částí Evropy, čímž vytvoří přemostění mezi různými evropskými společnostmi. CALL bude podporovat křesťanskou perspektivu           v evropských debatách. Navíc pomůže evropským církvím jednat v těchto otázkách a připraví pro ně vzdělávací a informační materiál a trénink.

 

Na konferenci se sešli zástupci evropských církví a spřátelených organizací, experti na sociální                                   a ekonomickou politiku, členové Evropského parlamentu a zástupci evropské komise. Řečníky konference byli mezi jinými: Jeho Eminence Metropolita Prof. Dr. Nifon z Targoviste, předseda Alfred Buss, prezident Evangelické církve Vestfálska, Anne Degrand-Guillaud, koordinátorka Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v Evropské komisi a profesor Tim Jackson z Centra pro enviromentální strategii na Univerzitě v Surrey.

 

Během konference byla prezentována výroční kniha "Spravedlnost IV", kterou zpracovala skupina německých církví. Publikace se zaměřuje na spravedlnost ve střední a východní Evropě 20 let po pádu železné opony.

 

 

 

Přehled zpráv

 

z domova

 

         26. dubna 2010, www.christnet.cz

V Brně promýšleli náboženskou dimenzi v kultuře současné české školy

         26. dubna 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Richard Vocel

Ekumenický Kirchentag

         26. dubna 2010, www.christnet.cz

Začal týden otevřených dveří ve škole Dorkas

         26. dubna 2010, www.ekumenickenoviny.cz, Autor: Kamil Sedláček

V Praze 2 začíná evangelizační Jarní kulturně-duchovní slavnost pod záštitou starostky

         27. dubna 2010, www.ekumenickarada.cz

Chrástečtí evangelíci staví zvonici

         27. dubna 2010, www.christnet.cz, Autor: APHA

Církevní a politické osobnostmi se zúčastní oslav Mons. Karla Otčenáška

         27. dubna 2010, www.christnet.cz, Autor: ČBK

Tématem X. ročníku Studentského Velehradu 2010 je "Štafeta – máš to ve svých rukou"

         28. dubna 2010, www.casd.cz

Hranická knihovna hostila výstavu o Bibli

         27. dubna 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Richard Vocel

Dokument rady Iustitia et pax k volbám 2010

         28. dubna 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Irena Sargánková

Prohlášení předsedy České biskupské konference

         28. dubna 2010, www.ekumenickarada.cz

Historické vlaky jely Karlštejnskem

         29 dubna 2010, www.christnet.cz, Autor: Res Claritatis

ODS chce vyrovnání s církvemi, ale finančně výhodnější pro stát

         30. dubna 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Markéta Jírů

Náboženství a veřejná moc v česko-německém srovnání

         1. května 2010, www.ekumenickenoviny.cz, Autor: Kamil Sedláček

Ve středu 5. května 2010 se na schodech Národního muzea uskuteční další Ranní modlitby za Prahu

         2. května 2010, www.krestandnes.cz,  Autor: Rastislav Čižmár

V Prahe sa uskutočnilo členské zhromaždenie ČEA s hosťom z Holandska

Zprávy z ČTK

          1. května 2010  S kardinálem Špidlíkem se na Velehradě loučilo několik tisíc lidí

 

ze světa

          26. dubna 2010, www.ekumenickenoviny.cz, Autor: Kamil Sedláček

Týden modliteb za mír ve Svaté zemi si klade za cíl dosažení spravedlivého míru v Palestině

         27. dubna 2010, www.krestandnes.cz,  Autor: Klára Máziková, zdroj: The Christian Post, LifeWay Research

Průzkum: Protestantští pastoři v USA se na islám dívají podezíravě

4)                28. dubna 2010, www.rozhlas.cz/nabozenstvi, Autor: Rostislav Matulík

Objevili na Araratu Noemovu archu?

          29. dubna 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Nový generální sekretář EEA uvedl, že pro evropskou církev je nezbytné obnovení

         1. května 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Průzkum: Většina mladých lidí v USA je ztracena navzdory označení ,křesťan´

         1. května 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Výroční baptistické shromáždění v Plymouthu se zaměřuje na nové chápání misie

         2. května 2010, www.ekumenickenoviny.cz, Autor: Kamil Sedláček

Vývoj ekumenismu je příliš pomalý, prohlásil předseda rady Evangelické církve Německa

Zprávy z CECu

European Churches launch new Economic and Employment Network: CALL – Church Action on Labour and Life

 

 

 

Zpracovala: Zuzana Dvořáková

Ekumenická rada církví

zdvorakova79@gmail.comKateřina Děkanovská publikováno: 20.05.2010 02:24 zobrazeno: 4562x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus