WebArchiv - archiv českého webu

Slovo na setkání s občany města Husinec

Vážený pane starosto, vážení představitelé veřejného života, zástupci církví, vážení občané, vážení hosté,

 

chci vás všechny srdečně pozdravit jménem Církve československé husitské. Náš kladný vztah k Mistru Janu Husovi je zcela zřejmý již samotným názvem naší církve. Husův duchovní a etický odkaz vycházející z Písma je jedním z podstatných zdrojů a motivů působení naší církve od jejího počátku. Naše kostely či sbory jsou nejčastěji označeny jménem tohoto českého reformátora. V našich sborech se nachází značné množství obrazů, plastik, vitráží znázorňujících Mistra Jana Husa. Některé z nich jsou od významných umělců – Františka Bílka, Jana Znoje, Vladimíra Komárka a dalších. Jiná jsou díla lidových umělců vyjadřující spontánní vztah a úctu k této osobnosti.

 

Naše církev aktualizuje odkaz české reformace. To se projevuje od jejího počátku jednak vydáváním historické a teologické literatury a pramenů z této doby, ale i pořádáním nejrůznějších akcí. Na místech spojených s osobnostmi a událostmi české reformace se konají bohoslužby, přednášky, literárně – hudební pořady, výstavy. V současnosti naše církev připravuje výstavu s názvem „Od Husa k dnešku“ v Praze, Novoměstské radnici. Záštitu převzalo a akci podpořilo ministerstvo kultury České republiky a paní starostka Prahy 2 – Jana Černochová.

 

Náš zájem je soustředěn na všechna významná místa spjatá s životem a působením Mistra Jana Husa – Betlémskou kapli v Praze, Kozí hrádek u Tábora, hrad Krakovec, Kostnici. Z tohoto důvodu jsem neváhal přijmout pozvání v lednu tohoto roku do Husince - místa, které je tradičně považováno za Husovo rodiště. Účastnil jsem se dne 29. ledna 2010 prezentace záměru obnovy Husova památníku v Husinci společně s tehdejším arcibiskupem pražským panem kardinálem PhDr. Miloslavem Vlkem. Záměru obnovy jsme vyjádřili podporu. Naše církev se přihlásila do soutěže o pronájem Husova památníku. Po té, co nám bylo radou města Husince oznámeno, že jsme byli vybráni, jsme navštívili dne 15. května 2010 Husinec, kde proběhlo jednání ústřední rady naší církve. Dne 17. května byla podepsána smlouva s městem Husinec s tím, že k převzetí objektů do správy má dojít 7. 7. 2010.

 

Při správě památníku nám půjde o tři hlavní hlediska: 1. Historické; 2. Výchovné a 3. Ekumenické. Naše církev považuje toto místo za mimořádně významné z hlediska kulturně-historického i s ohledem na program „Odkaz české reformace v naší vlasti“, jehož součástí jsou „Jižní Čechy husitské“. Výchovně – vzdělávací zřetel znamená šíření znalostí o osobě a díle Mistra Jana Husa v kontextu doby i současné diskuse se zaměřením na mladou generaci. Aspekt ekumenický znamená otevřenou spolupráci a dialog s církvemi sdruženými v Ekumenické radě církvi i s Římskokatolickou církví. Současně však půjde o mezinárodní kontakty, zvláště s partnerskými evangelickými církvemi v Německu.Odborné zajištění obsahové ideové stránky bude probíhat ve spolupráci s pracovníky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, panem děkanem prof. ThDr. Janem Blahoslavem Láškem, prof. ThDr. Zdeňkem Kučerou, ThDr. Jaroslavem Hrdličkou a dalšími. Odborná spolupráce bude probíhat v širším složení a nebude vázána konfesně. Jsme otevřeni spolupráci s prof. PhDr. Petrem Čornejem DrSc., PhDr. Lukášem Novotným, Ph.D. a dalšími odborníky.

 

Při technicko-stavebním zajišťování správy Památníku předpokládáme spolupráci s Jihočeským krajem, s Ministerstvem kultury a s dalšími institucemi. Naše církev spravuje množství vlastních nebo pronajatých objektů kostelů, far a dalších v počtu kolem 600, z nichž řada je kulturními památkami.

 

V případě obnovy Památníku Mistra Jana Husa v Husinci jsou možné tři varianty. První je úsilí obnovit expozici a provádění nejnutnějších oprav objektů. Druhá varianta je zajištění obnovy památníku ve větším rozsahu, avšak při zachování současné podoby. Třetí varianta je zásadní a rozsáhlá renovace Památníku s využitím již rozpracovaného projektu a s vytvořením vzdělávacího centra.

 

V závěru mně dovolte vyslovit ještě dvě myšlenky. Tou první je, že naše církev si nechce nic přivlastnit, ale pouze spravovat. Mistr Jan Hus je osobností, která svým významem přesahuje jednu konfesi. Má celonárodní a univerzální charakter. A to se vztahuje i na jeho rodiště. Druhá myšlenka se týká toho, že Mistr Jan Hus v minulosti rozděloval. Pohled do budoucnosti, jehož důležitým časovým bodem je rok 2015, je, že Mistr Jan Hus má být tím, kdo spojuje. S tímto vědomím přistupuje naše církev ke spolupráci na obnově zdejšího památníku Mistra Jana Husa.

 

V Husinci, dne 23. 6. 2010

 

Tomáš Butta

patriarcha Církve československé husitskéTomáš Butta

Helena Bastlová publikováno: 30.06.2010 10:14 zobrazeno: 4007x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus