WebArchiv - archiv českého webu

Ju 20 – 21 Stavět na víře, lásce a naději

Kázání - Husinec u Prachatic, květen 2010

Sestry a bratři,

            na zahájení jednání Ústřední rady Církve československé husitské v Husinci jsem zvolil epištolu Judovu, verš 20 – 21: „Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu.“ Čtení obsahuje základní křesťanské hodnoty, kterými jsou víra, láska a naděje či očekávání. „Budujte svůj život na přesvaté víře… uchovejte se v Boží lásce a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista.“ Na tento text z listu Judova kázal Mistr Jan Hus v Betlémské kapli 19. prosince roku 1410. Kázání Mistra Jana Husa oslovovala mocným způsobem. Nás od nich dělí staletí a způsob kázání je po obsahové i formální stránce jiný, než jak bylo běžné kázat ve středověku. Přesto četba Husových kázání je pro nás stále inspirující. Poznáváme z nich Husovu důkladnou znalost Bible i starověké a středověké kazatelské tradice. Hus vychází ze slova stavět, budovat, vzdělávat (v. 20). Řecký pojem oikodomein či epoikodomein je užíván v Novém zákoně ve smyslu stavět dům přeneseně, budovat církev. Hus užívá obrazu domu, který se staví. Víra je základem, naděje jsou stěny a láska je střecha duchovní stavby (Betlémské poselství I., s. 256).

            V tomto konkrétním kázání i v celém Husově myšlenkovém úsilí je patrný zápas o čistotu biblické víry. Je to „svatá“ či „přesvatá“ víra založená na zjevení jediného, svatého a pravého Boha. Jen v samotném Bohu Otci, Synu a Duchu svatém má být založena křesťanova víra. Podle českého reformátora nelze věřit ani v Pannu Marii – i přes veškerou úctu vůči ní – ani v papeže (Betlémské poselství, s. 255). A už vůbec ne v peníze. Hus se ptá:„Co je ten základ? Zlato? Stříbro? a odpovídá: „ Nikoli. Kristus.“ (s. 251). Pouze na Ježíši Kristu jako jediném spolehlivém základu má být založena víra.

            Téma lásky se u Mistra Jana Husa často vyskytuje. Latinsky psaný spis o lásce k Bohu (O poznání a milování Boha) věnoval tomuto tématu. Jestliže hovoří Hus v našem kázání o lásce, tak užívá jednak obraz střechy. Láska je jako střecha, která všechno spojuje k dokonalosti (s. 257). Střecha spojuje strany domu. Jestliže není mezi křesťany láska, nenajdou k sobě strany, směry, skupiny cestu a nemohou se setkat. Je to možné jen v lásce. Hus užívá i obraz šatu. Láska přikrývá hříchy (1 Pt 4,8). V člověku jsou mnohé špatnosti. Pouze roucho lásky zakrývá lidskou hříšnost, zkaženost a špatnost. Jen tak člověk obstojí v den soudu, má-li tento šat.

            O naději se v listu Judově hovoří jako o očekávání milosrdenství Ježíše Krista. Hus tuto myšlenku rozvíjí. Říká: „Chceme-li milosrdenství dojíti, také my sami zde je prokazujme svým bližním“ (s. 259). V čem spočívá naše naděje? Naše očekávání? Naše doufání? V čem je perspektiva našeho života poznamenaná mnohou nedokonalostí a slabostí? V čem spočívá naděje naší církve poznamenané i selháváním, ochablostí a povrchností? V setkání s milosrdným Pánem. Od lidí se milosrdenství někdy nedočkáme. Spíše přicházejí kritika, tvrdé útoky a odsuzování. Ani Hus se milosrdenství na koncilu v Kostnici nedočkal. Koncil byl k němu nemilosrdný. Stejně tak i doba, která byla spojena s úsilím vymazat památku na Husa. Jan Hus doufal, že nad jeho životem je tou poslední nejvyšší autoritou milosrdný Spasitel. Hus budoval svůj život na víře, setrvával nejen v pravdě, ale i v Boží lásce a očekával Kristovo milosrdenství. To je základem a východiskem našeho poznání a jakéhokoliv úsilí v církvi i dnes. Budovat a stavět na těchto duchovních hodnotách nám připomíná svým kázáním i svědectvím života Mistr Jan Hus.

Sestry a bratři,

            setkáváme se dnes v Husově rodišti, které má být obnovováno jako důležité jihočeské, národní i evropské centrum. Naše Církev československá husitská je k této obnově pozvána. Prosme Boha za požehnání dobrého záměru a o moudrost a posilu pro dobré dílo církve ve spolupráci se všemi, kteří si Husovy osobnosti váží a nezištně usilují o šíření jeho odkazu. Amen.

 Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 09.07.2010 11:38 zobrazeno: 3367x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus