WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba na sněmu 23. 9. 2006

Biblický text


„Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a ony znají mne.“ J 10,15Modlitba
Vzývám tě a chválím tě, Dobrý Pastýři a náš Pane Ježíši Kriste, který vedeš svůj lid dějinami až k dovršení a plnosti Božího království.
Děkujeme ti, že každého z nás znáš jménem a nemusíme být tak ztraceni v bezejmenném davu. Víš o nás jako o svých ovečkách, které někdy zabloudí a ztrácejí cestu. Děkujeme ti, nám jdeš vstříc a že smíme slyšet a rozpoznávat tvůj laskavý hlas. Ty jsi položil svůj život za nás a přijal jej opět od Otce, abychom mohli být zachráněni a vstoupit na nekonečné pastviny věčného života.
Ty jsi dal příklad pravého a dobrého pastýře všem lidským pastýřům, těm, kterým byl svěřen zvláštní úkol v církvi učit, vést a rozdělovat svátostný pokrm k prospěchu společenství.
S pokorou, s vědomím nedostatečnosti, ale i s důvěrou v tebe, přijímám svůj úkol tvého služebníka. Děkuji ti, za církev československou husitskou, za všechny sestry a bratry.
Děkuji ti, že nás ve své nepomíjivé a trpící lásce vedeš k pokoj a jednotě. Dej, abychom i my sloužili jednotě tvého lidu.
Ochraňuj nás před mocí zla a vším, co škodí jednotě stáda, co nás vzdaluje tvému království.
Jsme tvůj lid – ovce, které paseš.
Chvála buď Hospodinu a jeho Synu Ježíši Kristu, našemu pastýři v Duchu svatém na věky věků.
Amen.

Žehnání
A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána † Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků!
Amen.

(Žd 13,20-21)

Publikováno: 24. 10. 2006                      TOMÁŠ BUTTAIvo Vacík publikováno: 01.03.2007 10:46 zobrazeno: 4582x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus