WebArchiv - archiv českého webu

Mi 6,1-8 Tři Boží požadavky oznámené prorokem Micheášem

Kázání ve Žďáru nad Sázavou - leden 2011

1 K 1,18-31; Mt 5,1-12 

          Sestry a bratři, z dnešních tří biblických čtení chci soustředit Vaši pozornost na první, které bylo ze starozákonní knihy proroka Micheáše. A z tohoto čtení chci upozornit na jeden jediný verš. Bývá označován jako shrnutí základní prorocké zvěsti. Tento verš zní: „Bylo ti oznámeno, člověče, co je dobré a co Hospodin od tebe žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil před svým Bohem“ (6,8). Je zde řečeno, co Bůh od nás lidí žádá. (V oslovení je užito hebrejské označení ADAM, to je člověk, lidstvo.)

           Bůh požaduje od nás trojí: spravedlnost, milosrdenství a pokoru. Tyto hodnoty jsou obsaženy také ve známých blahoslavenstvích Ježíše Krista.

           Prorok Micheáš říká: Bůh od tebe žádá, abys zachovával právo (MIŠPAT). Jde o spravedlivé rozhodování a jednání. Zasazování se o právo a spravedlnost v každé situaci. Prorok žil v době, kdy spravedlnost byla porušována u jednotlivců i celé společnosti. O tom se píše v následujících verších 6. kapitoly (v. 10-12). Někteří nabyli majetek nepoctivým způsobem. Užívaly se nespravedlivé váhy a falešná závaží. Násilí se rozmáhalo a lidé mluvili místo pravdy lež, neboť měli „v ústech jazyk lstivý“, jak říká prorok. 

            Ale kdy existovala v dějinách doba, ve které byl požadavek spravedlnosti zcela naplněn. Někdy ve snaze naplnit požadavek spravedlnosti docházelo ještě k větším bezprávím. I dnes se na každém kroku můžeme setkávat s projevy nespravedlnosti většími i menšími. Ale i ty menší nespravedlnosti a křivdy bolí. Člověk, kterého se nějaká křivda dotýká, touží po spravedlnosti, po spravedlivém jednání a naplnění práva. Ježíš Kristus takové povzbuzuje: „Blaze těm, kteří hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni “ (Mt 5,6).

           My samozřejmě nejsme spravedlivými a dokonalými. Čtvrté blahoslavenství také nezní „Blaze spravedlivým“, ale „Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti.“ Není blahoslaven ten, kdo je sám spokojen se svou vlastní spravedlností, ale ten, kdo po spravedlnosti touží; ten, kdo ji očekává a stále znovu a znovu o ni zápasí a usiluje o ni.

           Člověk usiluje o spravedlnost, chce uhájit svá práva, která má. Ale máme také usilovat o spravedlnost pro druhé. Nemůže být člověk klidný a spokojený ve společnosti, kde dochází k jakýmkoliv projevům nespravedlnosti. Nemůže před tím zavírat oči a uši. Dělat, že se ho to netýká. Ježíšovo blahoslavenství zahrnuje všechny, kteří se dokáží ozvat proti projevům nespravedlnosti a zastat se toho, kdo se nemůže sám bránit.      

           Je nesprávná lhostejnost vůči bezpráví, ale zase druhý záporný extrém je se vměšovat do sporů a záležitostí druhých, které se nás přímo netýkají. Jak je to vyjádřeno v jednom z biblických přísloví: Chytá psa za uši, kdo se rozlítí při sporu, který se ho netýká“ (26,17).

           Dále prorok říká: Bůh od tebe žádá, abys miloval milosrdenství (CHESED). S tím souzní další z Ježíšových blahoslavenství: „Blaze milosrdným, neboť oni milosrdenství dojdou.“ (Mt 5,7) Projevem milosrdenství je například dát dar. Dát dar znamená být sám obdarován. Když způsobíme radost druhým, sami ji můžeme zakusit. Být milosrdný znamená sám se dočkat milosrdenství, neboť Bůh je milosrdný. Platí, že ten, kdo nemá slitování, sám je bude potřebovat.

           A třetím požadavkem vysloveným skrze proroka Micheáše je: „abys pokorně chodil s Bohem“ (S-N). „Chodit s Bohem“ je častěji užívaný výraz v Bibli. Je to řečeno o praotcích. Enoch, Noe chodili s Bohem. Znamená to: jít jeho cestou, následovat jeho přikázání, žít svůj život před ním a s ním.  Jak jinak je možné chodit s Bohem než právě v pokoře, kterou Micheáš zdůrazňuje? – Dva rabíni se dohadovali o pokoře. Jeden říkal: „Nejprve musí člověk poznat velikost Boha a pak teprve dojde k pokoře.“ Druhý rabín namítal: „Je to právě naopak. Jen ten, kdo se stane pokorným, může poznávat Boží velikost.“ Otázali se třetího rabína – svého učitele. Ten řekl: „Oba máte pravdu. Ale vnitřní milost má ten, kdo začíná u sebe a ne Stvořitelem.“

           Sestry a bratři, skrze proroka Micheáše je nám sděleno, že Bůh od nás žádá právo, milosrdenství a pokoru.  Právě pro ty, kteří žijí těmito hodnotami, platí Ježíšova zaslíbení vyslovená v kázání na hoře. Ti, kteří touží po spravedlnosti a právu, budou nasyceni. Ti, kteří prokazují milosrdenství, sami ho zakusí. A těm, kteří jsou pokorní, se otevírá Boží velikost a současně mohou zakoušet i jeho  blízkost. Amen. 



Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 03.02.2011 11:48 zobrazeno: 3011x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus