WebArchiv - archiv českého webu

Stručná zpráva patriarchy o situaci v Církvi československé husitské

Praha

Po medializaci pøípadu pra�ského biskupa CÈSH Mgr. Karla Bicana 8. ledna 2007 vyzvala ho ústøední rada k odstoupení z funkce a iniciovala svolání mimoøádného diecézního shromá�dìní k jeho odvolání. Toto mimoøádné shromá�dìní pra�ské diecéze, které se konalo 3. bøezna 2007, ukázalo na názorovou rozdílnost uvnitø pra�ské diecéze. Pro jeho odvolání hlasovalo 117 delegátù a pro jeho setrvání ve funkci bylo 129 delegátù. Podle øádù Církve èeskoslovenské husitské na tomto diecézním shromá�dìní k odvolání nedo�lo. Pøípad se v�ak dotýká celku církve. Diecézní biskup je souèasnì biskupem vykonávajícím duchovenskou slu�bu v celé církvi. Podílí se na ordinaci jiných biskupù, svìtí knìze, úèastní se aktivnì celocírkevních akcí. Jako èlen ústøední rady jedná a spolurozhoduje o zále�itostech celé husitské církve v Èeské republice, zasedá v dal�ích celocírkevních orgánech. Proto má oprávnìní se k jeho pøípadu vyjádøit a zaujmout stanovisko celek církve. Pøípad po�kozující CÈSH v oèích veøejnosti byl postoupen církevnímu kárnému výboru na základì usnesení ústøední rady ze dne 10. února 2007. Diecézní shromá�dìní není jediným prostorem pro demokratické a spravedlivé øe�ení tohoto pøípadu v Církvi èeskoslovenské husitské.Tomá� Butta

Administrátor publikováno: 07.03.2007 12:02 zobrazeno: 8081x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus