WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba při rozloučení se sestrou farářkou Naděždou Brázdilovou - leden 2011

Žalm 86,6-7.12-13.17

Dopřej, Hospodine, mé modlitbě sluchu, věnuj pozornost mým prosbám.

V den svého soužení volám k tobě a ty mi odpovíš.

Celým srdcem, Panovníku, Bože můj, ti budu vzdávat chválu, tvoje jméno věčně oslavovat, vždyť tvé velké milosrdenství je se mnou; z nejhlubšího podsvětí jsi vytrhl mou duši.

Ukaž na mně dobré znamení, ať to vidí, kdo mě mají v nenávisti, ať jsou zahanbeni, že jsi, Hospodine, moje pomoc, moje potěšení!

 

Bože věčný, náš Stvořiteli a dobrý Otče,

Chceme ti poděkovat za život blízkého a nám vzácného člověka – za život naší sestry Naděždy Brázdilové.

Chceme ti vyslovit vděčnost za její víru, duchovenskou službu a přátelskou vlídnost a srdečnost.

Děkujeme ti za to, že i přes všechny složitosti tohoto světa a lidského života šla cestou víry. Ty jsi byl pro ni tím, kdo v jejím srdci víru vzbuzoval, posilovat a utvrzoval tak, aby ji mohla předávat druhým.

Děkujeme ti za její duchovenskou službu. Připomínáme si, že konala svou kněžskou službu jako jedna z prvních žen v husitské církvi. Děkujeme ti, že svým živým slovem, dobrým svědectvím a vřelým zájmem posilovala sestry a bratry v náboženských obcích v královéhradecké diecézi a zvláště v tomto městě a v tomto kraji, kde jí bylo dopřáno působit několik desetiletí.

Děkujeme ti i za to, že dokázala navazovat ekumenické vztahy a tak spoluutvářet lidskou vzájemnost a blízkost navzdory hranicím a odlišnostem.

Děkujeme ti za to, co jsme si na ní cenili, že dokázala darované a svěřené hřivny rozvíjet tvořivostí, vzdělaností a životní moudrostí.

Pane Ježíši Kriste, zachovej ji trvale ve své lásce, jakou máš ke svým učedníkům a učednicím. Přinesl jsi oběť největší, aby tvoji věrní mohli být tam, kde jsi ty.

Při loučení s naší sestrou nás ujisti svým Duchem,  že všechny, kteří spolehnou na tvé slovo, provázíš v životě i ve smrti, v moci podsvětí je neponecháš a provedeš je roklí šeré smrti k věčnému svému království plnosti života, dokonalého pokoje a trvalé blaženosti.

Tobě patří, Bože, díky, čest i dobrořečení nyní i na věky. Amen.

 Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 01.03.2011 04:37 zobrazeno: 2869x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus