WebArchiv - archiv českého webu

Dopis bratra patriarchy k postnímu zamyšlení

„…abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt.“ Mt 6,18

Sestry a bratři,

         připravujeme se společně i osobně na Velikonoce – nejdůležitější křesťanské svátky vykupitelské smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Tento čas trvající čtyřicet dní – bez nedělí – je tradičně spojován s postem. Má vůbec smysl si dávat nějaký postní závazek? Nepřivádí nás sama dnešní hospodářská situace k určitému uskromnění a zřeknutí se některých nároků a samozřejmých požadavků na život v blahobytu? Lidé jsou zkoušeni nemocemi, slabostí, nejrůznějším trápením a těžkostmi života. Proč ještě navyšovat toto trápení nějakým sebeodříkáním? Proč jej ještě nějakým umělým způsobem sebetrápení vytvářet? Co tedy pro nás znamená půst? Půst je cestou k pravdivému sebepoznání a k vnitřní kázni. A k tomu patří zpytování svědomí, pokání, ale třeba i určitý postní závazek, který nás má vést k vnitřní i vnější ukázněnosti. Určitě Velký pátek je i pro nás členy husitské církve takovým dnem skutečného, nejen symbolického postu. Ale je naším svobodným rozhodnutím dát si i konkrétní postní závazek pro celou dobu předvelikonoční přípravy.

         Půst nás má vést k pravdivému sebepoznání. Sebepoznání a rozpoznání naší nedokonalosti a hříšnosti je možné pomocí „zrcadla“. Avšak ne takového zrcadla, které si nastavujeme my lidé - ve kterém se vidíme hezčí, než jsme ve skutečnosti, ale zrcadla, které nám nastavuje Bůh svým slovem. K tomuto sebepoznání slouží předně Desatero Božích přikázání (Ex 20,1-17). A také seznamy hříchů, které nacházíme u Ježíše (Mk 7,21-23) i u apoštolů (Ř 1,29-32, Ga 5,19-21). Mnich Evagrius Pontský, který žil ve 4. století, napsal spis o osmi neřestech. Později jich bylo ustáleno symbolicky sedm, jak je to již u Řehoře Velikého – tzv. sedm smrtelných hříchů. Ve středověku bylo běžné jejich uvádění v počtu sedm. Také Mistr Jan Hus vyložil toto učení a aktualizoval je. Podle Mistra Jana Husa „smrtelný hřích“ znamená fakt, že usmrcuje duši a zbavuje milosti Ducha svatého (O třech nepřátelích člověka, Mistra Jana Husi sebrané spisy, svazek V, s. 245). Jedná se o těchto sedm projevů a podob morálního zla: pýcha, lakomství, nečistota, závist, nestřídmost, hněv a lenost.

      Tím prvním hříchem je pýcha. Ta se projevuje namyšleností, hrdou nadutostí, vědomím vlastní důležitosti, nadřazenosti, dokonalosti, která je však nekritickým sebeklamem. V knize Přísloví je řečeno: „Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí“ (Př 16,18). Jako druhé je uváděno lakomství. K tomu se vyslovuje apoštol v listě Efezským: „Žádný lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v Božím království (Ef 5,5). Jako třetí je v pořadí uváděno nečistota Apoštol Pavel upozorňuje: „Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! “(1 K 6,19). Do tohoto seznamu sedmi smrtelných hříchů patří závist. V knize Přísloví je vysloveno varování: „Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům“ (Př 23,17). Ale my můžeme nejen závidět lidem, kteří jsou úspěšní pomocí různých nekalých praktik. Můžeme závidět i těm, kteří něco získali svou vlastní prací nebo příhodnými okolnostmi. Dále je to nestřídmost. Hus říká, že nestřídmost je nezřízená žádostivost jídla a pití. (Mistra Jana Husi sebrané spisy, svazek V, s. 245). A Ježíš varuje: „Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí“ (L 21,34). Dále to, co vypuzuje z našeho nitra Ducha svatého, je hněv. V knize Přísloví čteme: „Hněvivý člověk podnítí svár a vznětlivý napáchá mnoho přestupků“ (Př 29,20). Jestliže jsme naplněni hněvem, nemůžeme se dobře orientovat, rozhodovat a jednat. Je třeba se zklidnit a nejednat v rozhořčení a v silných emocích. Až když vyprchají, můžeme se lépe rozhodnout, vidět objektivněji. V hněvu jsme zaslepeni a nemůžeme správně posoudit situaci. Aktuálně zní: „Lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš“ (Jk 1,20).

        A dostáváme se k poslednímu ohrožení našeho duchovního života, a tím je lenost. Lenost se projevuje právě v duchovním životě jako malátnost, nesoustředěnost, otupělost, liknavost, lhostejnost. Někdy nerozeznáme, co je projevem únavy, a co je znakem lenosti a pohodlnosti. V každém případě: z únavy se vyspíme či odpočineme, ale lenost je trvalejší vnitřní stav nezájmu a otupělosti. V duchovním životě je jejím znakem zanedbávání služby Boží, jak to vyslovil Mistr Jan Hus (Mistra Jana Husi sebrané spisy, svazek V, s. 245). Všech těchto sedm hříchů je podrobně popsáno v Bibli. Jestliže jsme je poznali a rozpoznali jejich ohrožení, pak si každý z nás uvědomujeme svoji určitou slabou stránku. Heslem tohoto roku je výzva “Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem“ (Ř 12,21). To je třeba uplatnit i v našem přemáhání těchto sedmi projevů zla prorůstajícího lidské srdce a dusícího vztahy mezi lidmi a hodnotný život, který nám zde Bůh daroval. Znamená to konkrétně přemáhat pýchu pokornějším smýšlením, hrabivost štědrostí, nečistotu láskou, závist schopností radovat se z dobra druhého, nestřídmost skromností, hněv soucitem a lenost aktivitou, vytrvalostí a odolností. Boží království jistě nelze získat jen povrchním vylepšováním sebe a svého obrazu před druhými lidmi. Tím, že budeme konat okázalé činy a ukazovat, jak jsme dobří, projevovat jen viditelně svou zbožnost a postní projevy. Před tím nás přece Ježíš varuje, když zdůrazňuje, že pravý půst se nekoná pouze navenek, ale skrytě v nitru, kde ho vidí Bůh (Mt 6,18). Vnitřní proměnu a obnovu působí milost a láska Ježíše Krista. Té se můžeme svěřit a na ni spolehnout na naší cestě postem směřující k naději a radosti Velikonoc.

 

Tomáš Butta

patriarcha

 

amateur porn Kostenlose porno asian porn blonde porn pussy videos hard pornTomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 01.04.2011 10:35 zobrazeno: 3119x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus