WebArchiv - archiv českého webu

Zamyšlení k roku 2012 o svobodě, rozmanitosti a kritičnosti

„Jste svobodni, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, ale jako služebníci Boží.“  1. list Petrův 2,16

Vážené sestry a vážení bratři,

       v současných civilizačních proměnách si znovu uvědomujeme význam hodnot, které jsou spjaty ve svém původním smyslu s biblickou vírou a křesťanskou tradicí. K nim patří svoboda, rozmanitost a kritičnost. Tyto tři hodnoty se řadí k podstatě naší evropské civilizace, našeho myšlení a kultury. Jenomže tyto hodnoty nejsou hodnotami samy o sobě, nýbrž potřebují správný obsah a skutečné naplnění. Svoboda se totiž může stát nepřehlednou libovůlí. Rozmanitost a mnohost se proměňuje v pluralitu vzájemného odcizení. A bezbřehá kritičnost se stává znevažováním všeho a všech. Víra jako vztah úcty k Bohu a lásky k lidem dává těmto hodnotám pravé naplnění a smysl.

       Svoboda patří k našemu Bohem darovanému lidství. Svoboda znamená samostatnost. V nesvobodě a totalitě určuje někdo jiný jednotlivci, skupinám i celým státům, co mají dělat. Rozhoduje o nás a za nás někdo jiný. Svoboda naopak znamená rozhodovat se sám. A to je náročné. Proto svoboda není naší libovůlí, ale rozhodováním s vnitřní odpovědností před Bohem (1 Pt2,16).

       Rozmanitost je dána již v Božím díle stvoření, které se vyznačuje nepředstavitelnou pestrostí a mnohostí (Ž 104,24-25). V Božím díle není žádná uniformita, vnější a povrchní jednota, ale naopak různost a nepřeberná rozličnost. Toto se má zobrazovat i v životě společnosti a církve. Rozmanitost a různost potřebuje však pouto Ducha, který zakládá a utváří vnitřní jednotu, kdy rozmanitost se stává vzájemným obohacením.  

        Třetím rysem naší evropské civilizace je kritičnost. Jen tam, kde je otevřen prostor pro kritiku, je možný vývoj. Ve Starém zákoně představují kritiku především proroci jako nositelé Hospodinova napomínajícího slova. Vystupují i proti vládcům a kněžím. Výrazným charakteristickým znakem české a světové reformace byla kritika církve a společnosti a výzvy k nápravě na základě Božího slova. V naší Církvi československé husitské byl od počátku také přítomen kritický duch. Kritičnost a otevřenost musí mít jistě svůj prostor, ale kritika má být spojena s láskou, neboť má sloužit k budování společenství církve a k utváření zdravějšího života ve společnosti.

       Jako věřící křesťané Církve československé husitské máme úkol poznávat, prosazovat a chránit hodnoty dané Božím slovem a evangeliem Ježíše Krista. Jsou to i hodnoty svobody, obohacující rozmanitosti a zdravé kritičnosti.

        Ať vás Bůh posiluje v dobrém milostí Kristovou a svým Duchem vede časem roku 2012.

                                                                          Tomáš Butta

                                                                           patriarcha

 Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 03.01.2012 10:18 zobrazeno: 3017x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus