WebArchiv - archiv českého webu

Mk 11,1-11 Květná neděle vstupní branou Velikonoc

Kázání na Květnou neděli v chrámu sv. Mikuláše v Praze – březen 2012

Sestry a bratři,

         zdravím Vás při shromáždění na 6. postní neděli, která se nazývá Květná. Ačkoliv je to ještě postní neděle, je současně již začátkem svatého velikonočního týdne. Každý den těchto svátků má svůj vlastní děj a příběh, týkající se Ježíšovy cesty utrpení, smrti a nového života. Květná neděle je vstupem do svatého prostoru a do svatého času. Svatým prostorem je město Jeruzalém, a svatým časem jsou velikonoční svátky. Ale ten, do činí svatým čas a svatým prostor je Ježíš. On přesahuje čas a přesahuje i prostor. Jeruzalém je jedinečné místo svou atmosférou, svými dějinami, střetáváním kultur. Je jedinečným místem svým židovským chrámem, křesťanskými kostely a muslimskými svatyněmi. Ale mnohá města mají svou zvláštní atmosféru a posvátná místa. Chrámy a jejich prostory odkazují k tajemství, které přesahuje náš život. Křesťanské kostely a modlitebny jsou odkazem k tomu, který přišel, přichází a přijde (Zj 1,8). Přicházejícího Krista vyjadřuje zvláštním způsobem právě biblické poselství Květné neděle. Ježíš sedící na oslátku a vjíždějící do bran Jeruzaléma – to bylo vždy velmi oblíbeným námětem křesťanského umění.

         Stejně jako oslík, patří také ke Květné neděli ratolesti. Když tehdy u bran Jeruzaléma přinášeli lidé zelené ratolesti, vyjadřovali tím přání života a nesmrtelnosti. Cesta Ježíše do Jeruzaléma je nejen lemována ratolestmi a květy, ale i zpěvem žalmu. Na Květnou neděli zaznívá zpěv „Hosana“. Jedná se konkrétně o žalm 118, který obsahuje i verš o zavrženém úhelném kameni (v. 22). Ježíšova cesta ke slávě je cestou nepochopení, cestou zrady, cestou odmítání, cestou zavržení. Květná neděle připomíná počátek událostí spásy v Jeruzalémě. Ježíš vstupuje do Jeruzaléma, aby právě zde vykoupil svým křížem svět. Jeruzalém, do kterého Ježíš vstupuje, není nebeským dokonalým městem. Je obrazem našeho světa. Je místem nepřátelství, zmatku a boje, labyrintem úzkých a křivolakých uliček, ve kterých člověk může zabloudit. Ježíšova cesta je i cestou k nám. Ježíš přichází za námi – on, tichý a pokorný. „Požehnaný, jenž přichází k nám jménem Páně.“

         Sestry a bratři, Květná neděle je nazývána branou Velikonoc. Touto branou můžeme vstoupit do velikonočních událostí, abychom zasedli s Ježíšem ke stolu na Zelený čtvrtek. V pátek pocítili dotek stínu, tíže Kristova kříže a na Hod Boží velikonoční prožívali radost víry ze vzkříšení a vítězství. Ježíš přichází do našeho světa, přichází ke své církvi. Přichází do našeho prostoru a  času. Zůstává stále stejný. Přichází jako pokorný služebník. Kolik přišlo vládců, králů a spasitelů, a zase odešlo. Zmizeli ze scény dějin. Ale Ježíš přichází stále. Přichází totiž ve jménu Božím, ve jménu Hospodinově. Nese jeho jméno. Zpřítomňuje samotného Boha jako Syn sjednocený s Otcem. Vlivní lidé a pozemští vládci přijdou a odejdou. Neudrží si natrvalo svou moc, i když se může zdát velká a hodně o ni usilují. Jen Ježíš zůstává Králem stále a přináší nám pravý pokoj jako vládce nového Božího Jeruzaléma. Proto i dnes má být chválen námi, svými učedníky a poutníky, kteří směřujeme k věčnému nebeskému Jeruzalému. Amen.   Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 13.04.2012 03:34 zobrazeno: 3057x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus