WebArchiv - archiv českého webu

J 10,11 -18 Poznávací znaky dobrého a špatného pastýře

Duben 2012 - Teplice

Sestry a bratři,

         v Janově evangeliu v 10. kapitole obrazem dobrého pastýře nám Ježíš sděluje dvojí skutečnost. Tou první je ujištění o tom, že máme skutečně dobrého pastýře, kterým je sám Ježíš. A to druhé sdělení a poselství z 10. kapitoly Janova evangelia je, že my sami se máme tomuto dobrému pastýři podobat, mít jeho charakteristické znaky a jednat jako on.

         Tím jediným dobrým a pravým pastýřem je Ježíš. On nás spolehlivě vede, jeho hlas máme rozpoznávat uprostřed nejrůznějších hlasů plných nabídek a lákání. Jemu máme důvěřovat a za ním jít, neboť jeho cesta vede ke smysluplnému životu zde na této zemi, ale také k naplnění ve věčnosti. Díky, že jsme tohoto pastýře poznali a stále více můžeme poznávat.

         V protikladu v 10. kapitole je na jedné straně dobrý pastýř a na druhé straně špatný pastýř, falešný pastýř, ten kdo dokáže předstírat, ale jeho zájmy a motivy nejsou příliš hluboké. Jde mu o zisk a výhody. Je najat za mzdu. Ukažme si tři znaky dobrého pastýře v kontrastu s pastýřem špatným. Tím prvním znakem je, že neopouští stádo, neutíká v nebezpečí. Špatný pastýř v případě rizika a ohrožení stádo opouští a utíká, když vidí, že se blíží vlk. – Kapitán neopouští loď, která je v ohrožení. Až když je posádka a všichni cestující v bezpečí, opouští loď jako poslední. Vojevůdce neutíká z boje a setrvává se svými vojáky. Stejně tak Ježíš zápasí se zlem do poslední chvíle. Zůstává věrným Bohu Otci i lidem. Špatný pastýř naproti tomu v nebezpečí se schová a zmizí. A nejen v nebezpečí opouští stádo, ale také při prvních problémech a nespokojenosti. Je nespokojen s druhými, ačkoliv by měl být nespokojen se sebou samým.

         Druhým projevem a znakem dobrého pastýře je, že zná ovce. Je důležité poznat druhé, znát je, jejich názory, jejich radosti, jejich starosti, tím, čím žijí. Poznávat druhé znamená mít s nimi osobní vztah. Pastýřská služba v církvi je založená na osobních vztazích, na osobním vztahu jednoho k druhému. Osobní vztah není bez poznání druhého. Druhého poznávat znamená vcítit se do něho,  porozumět mu. Pastýř nemůže mít povrchní pohled na druhé. Falešný pastýř druhé přehlíží a druzí ho příliš nezajímají. Mít k druhému osobní vztah znamená vážit si ho. Někdy se stává, že někoho příliš neznáme, ale působí na nás dokonale. Ale čím víc ho poznáváme, tak vidíme i jeho slabé stránky. A tak si ho přestáváme vážit. Ale naopak má ve vztahu pastýře a druhých platit, že skutečné poznání odkrývá v druhém člověku jeho jedinečnou hodnotu jako Božího obrazu. Nejde o vtíravé sledování, ale o upřímný zájem o druhého a sdílení radostí i starostí s ním. Třetím znakem dobrého pastýře je, že vede k jednotě a vzájemnosti. „Mám i jiné ovce, i ty musíme přivést … Bude jedno stádo, jeden pastýř“, říká Ježíš. Pseudopastýř rozděluje, vyvolává konflikty, napadá druhé slovem i jinými způsoby. Skutečný pastýř usiluje o soulad, smíření a shromažďuje druhé. Z naší zkušenosti ve světě, v rodinách i v církvi víme, že lidé nejsou jednotni. Jsou rozděleni. Náš zápas a úsilí o jednotu v církvi je velmi složitý. Přesto jednotě máme sloužit, napomáhat k ní a usilovat o ni. Jsme pod zaslíbením Božího slova: „Bude jedno stádo a jeden pastýř.“ Ale nesmíme zaměňovat „ovčinec“ a „stádo“. Ovčinců může být více. Ovce Božího lidu jsou odděleny ohradami jednotlivých ovčinců. Ale stádo se utvoří jedno a povede je jeden pastýř Ježíš Kristus. Falešný a špatný pastýř usiluje o sebeprosazení svých zájmů bez ohledu na ostatní, na společný zájem Boží církve. Shrňme si dnešní evangelium: Dobrý pastýř zůstává se svým stádem, provází je a vede. Dobrý pastýř poznává druhé a má k nim osobní vztah. Dobrý pastýř usiluje o to, co slouží společnému duchovnímu růstu a jednotě.

         Kéž se znaky dobrého pastýře Ježíše Krista viditelně projevují v jeho lidu a na jeho služebnících. Ať nejsou ovce bez pastýře. Ať v církvi jsou ve větší míře duchovní a bohoslovci, kteří se připravují k tomuto pastýřskému povolání. Za to je třeba se stále modlit. Ale na druhé straně, ať nejsou pastýři bez ovcí. Ať je dostatek těch, kteří touží po Božím slovu a po společenství s Kristem – naším společným jediným a dobrým pastýřem. Amen. Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 10.05.2012 04:01 zobrazeno: 3272x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus