WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba při ekumenické bohoslužbě - květen 2012

„Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.“ Ga 3,29  

Hospodine, svatý Bože a laskavý náš Otče, děkujeme ti za to, že jsi nás dnes takto shromáždil před svou tvář, a že nás svoláváš jako svůj zvláštní lid, nový Izrael, jako církev Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, v něm a pro něho bylo stvořeno všechno viditelné i neviditelné. On je hlavou jediné církve, nebeské i pozemské. Tvé jméno buď pochváleno. Odpusť nám, Pane Ježíši Kriste, naše lidské selhání a rozdělení církve v minulosti a přítomnosti. Nejednota, neláska a nenávist jsou známkou nedospělosti a hříchu. Ty chceš, aby tvoji učedníci byli v jednotě, tak jako ty jsi v jednotě se svým Otcem. Za všechny jsi trpěl a zemřel na kříži. Přinesl jsi nejvyšší zástupnou oběť smíření. Prosíme tě, veď církev k opravdové hluboké jednotě. Také náš národ, evropské země i celé lidstvo veď k porozumění, smíření a pokoji. Prosíme tě, Bože, za dar svatého Ducha, který je obnovující silou a působí v lidských srdcích mír a lásku. Dej, ať toto dnešní shromáždění je požehnané tvou přítomností. Zklidni nás, připrav si nás pro slyšení tvého slova, které k nám dnes zazní. Vyslýchej naše modlitby, prosby, volání, přímluvy, které tobě budeme předkládat. Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi, na tebe  s důvěrou  čekáme. Amen. Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 18.05.2012 11:29 zobrazeno: 2804x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus