WebArchiv - archiv českého webu

Vyjádření Církve československé husitské k současnému společenskému životu

Ústřední rada Církve československé husitské v České republice podala 17. května 2012 k současnému společenskému životu následující vyjádření:

Přikázání lásky k Bohu a k člověku, vede Církev československou husitskou, abychom sobě i naší společnosti připomněli, že člověk, včetně svých společenských, ekonomických i politických souvislostí, je svým určením Božím obrazem. Je vybaven přirozeným právem, jež je samotným rozumem a citem rozpoznatelné každému člověku. V důsledku nových změn ve světě, jmenovitě globalizace, lidé požadují větší svobodu a vyšší spravedlnost mezi národy, konfesemi, generacemi, pohlavím. Ve společnosti usilují o výraznější důstojnost člověka od zrození až po stáří, o podporu rodiny, o možnost odpovídající práce i podílu na jejích plodech. Ve státě naléhají na zachovávání etických a právních norem, na korektní řízení veřejných záležitostí, udržení národní totožnosti při vědomí jednoty lidského rodu, cítí starost o ekologii a uvědomují si odpovědnost za budoucnost.

Změnám se nelze vyhnout; naopak je nutno jim vyjít vstříc řadou společensky prospěšných systémových reforem, jež  budou prováděny přijatelným způsobem pro rozum i cit, a nebudou rušit to, co se osvědčilo. Podporujeme jmenovitě zápas s korupcí, která prolíná i do politiky a veřejné správy a dotýká se přirozených práv, jež církev má povinnost chránit.  Chápeme potřebnost některých úsporných opatření, jde zejména o spravedlivou výši daní a poplatků. Domníváme se, že jejich tíži mají společně nést všichni a nejen ti nejslabší. Podporujeme opatření vedoucí ke zprůhlednění zadávání veřejných zakázek a zamezující plýtvání veřejnými finančními prostředky. Vidíme upřímnou snahu negativní jevy odkrývat, informovat o nich a řešit je. Stejně tak oceňujeme i ochotu pomáhat potřebným a angažovat se ve prospěch druhých. Proto vítáme každou věcnou diskusi, zabývající se otázkami dalšího směřování naší společnosti po stránce ekonomické, právní, ale také mravní a duchovní.

Nechceme jen kritizovat, avšak s mnohými spoluobčany sdílíme znepokojení nad negativními jevy ve společnosti. Bolestně se nás dotýká pokleslá úroveň politického a veřejného života, míra korupce, dopad úsporných opatření především na seniory, handicapované, rodiny s dětmi, neziskové organizace, oblasti vzdělávání a kultury. Varujeme před ztrátou naděje a perspektivy, jmenovitě u mladých lidí, která vede k nárůstu nespokojenosti a radikalizaci společenských i politických postojů.

Nestavíme se do role soudců. Přijímáme svůj díl zodpovědnosti za stav společnosti. Chceme připomínat a podporovat uplatňování základních hodnot (ctností) občanské společnosti: úcty k pravdě a právu, spravedlnosti, svobody a solidarity s ohroženými a slabými. Jsme přesvědčeni, že tyto hodnoty, vycházející z evangelia Kristova, máme všichni bez rozdílu v každé době a za všech okolností zastávat, uplatňovat, prosazovat a, žádá-li si to situace, pro ně také přinášet oběti.

Vyjadřujeme solidaritu s těmi, na které dopadá ekonomická krize i důsledky úsporných opatření.  Podporujeme všechny lidi dobré vůle v jejich úsilí o návrat a prohloubení základních hodnot (ctností) občanské společnosti a praktickou pomoc těm, kdo to potřebují.

Vyzýváme jednotlivé věřící i náboženské obce k pravidelným, vytrvalým modlitbám za obnovu společnosti, k věrohodnému křesťanskému životu a svědectví a také ke konkrétní pomoci bližním. 

V liturgii se každou neděli modlíme za mír a spravedlnost ve světě, za požehnání společnosti a národu a za moudrost i statečnost pro politiky.

Věříme v této souvislosti v Kristovo slovo: „Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“ (J 16, 33)

Všem pak připomínáme demokratickou tradici našeho národa stručně, jasně a stále aktuálně  vyjádřenou T. G., Masarykem „Nebát se a nekrást.

 

Vyprošujeme všem spoluobčanům a obyvatelům naší vlasti Boží požehnání a pomoc.

 

                                                             Ústřední rada Církve československé husitské v České republice

 

V Praze dne 17. 5. 2012Helena Bastlová publikováno: 18.05.2012 01:16 zobrazeno: 4620x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus