WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba s připomenutím patriarchy dr. Karla Farského - červen 2012

„Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře! Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.“ Žd 13,7 - 8

 

Bože Otče, náš Stvořiteli, plný milosti a lásky, který nechceš, aby hříšný člověk trvale bloudil a zahynul, ale aby se obrátil a žil lépe. Prosíme, vzbuď v našem srdci upřímnou kajícnost a probuď v nás touhu vrátit se k tobě, nekonečnému zdroji pravého bytí. Víme a doznáváme, že na našem životě i na celém společenství husitské církve lpí mnohá provinění. Mnoho jsme svou vinou způsobili, mnohé opomenuli a zanedbali. Tvé řády jsme vždy nerespektovali a své poslání vždy nenaplňovali. Nemáme vnitřní klid, naše svědomí je nejisté a schází nám často síla konat dobro. Prosíme, ujmi se nás opět a daruj nám své odpuštění pro Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána. On nám ukázal tvé milostivé jednání s člověkem, odhalil nám tebe jako laskavého a odpouštějícího Otce. Děkujeme ti, že tvůj Syn přišel na tento tobě odcizený svět a v Duchu svatém k nám stále přichází, aby nás vyváděl ze tmy na světlo, očisťoval nás od hříšnosti, znovuzrodil k novému životu, povznesl nás k pravé lidské důstojnosti a posílil naše vědomí, že jsme tví synové a tvé dcery, kteří jsou zahrnuti do tvé odvěké lásky. Bože, Pane vesmíru a dějin, prosíme tě za Církev československou husitskou. Modlíme se za všechny, kteří k ní patří nebo budou k ní patřit. Dej, abychom rozuměli Ježíšově věrnosti. On zůstává věrný i když my lidé jsme selhali a jsme nevěrní. Zbav nás malomyslnosti a dej nám znovu radost ze společenství církve. Dej nám schopnost oslovovat evangeliem současné lidi tak, jako měli tuto schopnost otcové zakladatelské generace, k jejichž dílu ses přiznával. Tobě děkujeme za všechny tvé svědky, kteří byli nositeli tvé milosti a pravdy každý ve svůj čas. Chceme ti dnes poděkovat za tvého svědka dr. Karla Farského, kněze a prvního patriarchu obnovené církve husitské. Připomínáme si také osobnost a dílo třetího patriarchy dr. Františka Kováře. Myslíme v modlitbě na patriarchu Gustava Adolfa Procházku i Miroslava Nováka. Děkujeme ti za všechny ty, kteří žili z evangelia a budovali společenství tvé církve v našich sborech. Prosíme tě, abychom také my vytrvali v následování Krista a službě tobě až do konce a byli tak účastni tvého království. Ty, Pane, v milosrdenství a dobrotě podepíráš, utěšuješ a ochraňuješ všechny, kteří skládají důvěru ve tvé svaté jméno. Dej, abychom naplňovali tvou vůli a chválili tebe, který jsi jediný Bůh Otec, Syn a Duch svatý. Amen. Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 28.06.2012 04:26 zobrazeno: 2678x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus