WebArchiv - archiv českého webu

K zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Dne 1. 1. 2013 vstupuje v účinnost zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Tímto okamžikem nastává po 63 letech zásadní změna ve způsobu financování církví. Předmětem tohoto článku je stručné seznámení se základními principy a dopady nového zákona.

Cílem zákona je jednak zmírnit následky majetkových křivd způsobených církvím v období od 25. 2. 1948 do 1. 1. 1990, dále zajistit financování církví nezávisle na státní moci a v neposlední řadě též přinést jistotu zejména obcím při nakládání s původně církevním majetkem a umožnění jejich rozvoje.

 

  • Církvím bude vydáván nemovitý majetek (doplňkově též inventář těchto nemovitostí) ve vlastnictví České republiky. Historický majetek církví v majetku obcí, krajů a třetích osob se nevydává. Stejně tak se nevydává majetek ve vojenských újezdech. Za nevydávaný majetek bude církvím vyplácena finanční náhrada.
  • Ruší se blokační paragraf v zákoně o půdě pro nakládání s původním církevním majetkem, se kterým tak zejména obce
  • mohou volně disponovat.
  • Církvím bude po dobu třiceti let vyplácena v ročních splátkách finanční náhrada za nevydávanou část odňatého majetku.
  • Po dobu 17 let přechodného období bude církvím kromě náhrady vyplácen též příspěvek, který se bude postupně po dobu 17 let vždy o 5 % snižovat s tím, že první tři roky bude příspěvek zachován ve výši roku 2011.
  • Součástí zákona jsou též základní principy smlouvy, která by měla být mezi státem a registrovanými církvemi ve lhůtě 9 měsíců od 1. 1. 2013 uzavřena tak, aby nebylo možné ze strany státu principy zákona v budoucnu jednostranně k tíži církví měnit.

 

Jako nejpalčivější otázka se vzhledem k běhu lhůt jeví vydávání nemovitostí. Od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 běží roční lhůta, kdy mohou oprávněné osoby požádat o vydání zabaveného majetku. Pokud nebude v tomto období o konkrétní nemovitosti požádáno, nárok na jejich vydání jednou pro vždy zaniká. O nemovitost žádá vždy ten subjekt, kterému byla nemovitost odňata nebo právní nástupce původního subjektu. Jménem náboženské obce může o vydání nemovitosti požádat též diecéze nebo celek církve. Jako podklad pro podání žádosti bude sloužit především výpis z pozemkové knihy, kde bude jako vlastník uveden v předmětném období tedy v době od 20. 2. 1948 do 1. 1. 1990 oprávněný subjekt ( náboženská obec, diecéze nebo celek církve) a současně k dnešnímu datu je jako vlastník vedena Česká republika. Žadatel kromě výpisu doloží též právní titul (rozhodnutí, smlouvu,…) na základě kterého byl církvi majetek odňat.

CČSH eviduje přehled nemovitostí, kterých by se měla restituce týkat. Nicméně je vhodné a v zájmu každé náboženské obce, aby zejména náboženské obce prověřily veškeré dostupné doklady a informace od žijících pamětníků, zda i jim nebyl v období od 25. 2. 1948 do 1. 1. 1990 odňat nemovitý majetek, který by byl v současné době v držení České republiky, o který by bylo možné požádat a jenž není ve zpracovaném přehledu uveden. Způsobů vyvlastnění nemovitostí státem byla celá řada a docházelo k nim z různých důvodů po celou dobu čtyřiceti dvou let, a proto je možné, že o některých převodech ani nemusí v dnešní době církev vědět.

K vlastnímu podání žádosti bude poskytnuta maximální součinnost a vzorová podání tak, aby tento proces byl co možná nejhladší. Církve jsou osvobozeny od poplatků při pořizování kopií listin nutných k podání žádostí o vydání majetku. Nyní je však třeba klást důraz především na to, aby nebyly některé nemovitosti, kterých se vydávání týká, opomenuty. Chyby v žádosti o vydání nemovitosti opravit lze, nepodání žádosti o vydání nikoli.

V Praze dne 12.12.2012

                                                                                                                                     Mgr. Jiří Oswald, advokátMgr. Jiří Oswald

Helena Bastlová publikováno: 14.12.2012 01:21 zobrazeno: 4545x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus