WebArchiv - archiv českého webu

Dopis k začátku cyrilometodějského roku 2013

Sestry a bratři,

         rok 2013 je označován jako „cyrilometodějský rok“. Od příchodu Cyrila a Metoděje v roce 863 po Kristu na naše území nás dělí 1150 let. Bratři Cyril a Metoděj přišli ze starobylého evropského křesťanského centra Soluně neboli biblického města Tesaloniky. Jejich dávný příběh nebyl rozhodně klidnou návštěvou, bezproblémovým pobytem a nebyl spojen jen se samými úspěchy. Jejich doba se vyznačovala střetáváním rozdílných kultur a protichůdných politických zájmů, věroučnými spory a růzností liturgických obřadů východního a západního křesťanství, které byly chápány jako překážka a nikoli jako obohacení.      

         Rok 2013 je spojen u příležitosti cyrilometodějského výročí s význačnými akcemi konanými pravoslavnou církví, Římskokatolickou církví a dalšími církvemi i institucemi. Pozornost se soustředí na místa jižní Moravy se základy starobylých hradišť a kostelů, památný Velehrad, Sázavský klášter a Emauzy v Praze. To jsou místa spojená s touto významnou duchovní a kulturní tradicí. Také  pro Církev československou husitskou má tato tradice svou důležitost a novou aktuálnost. Znamená pro nás rozšíření pohledu na bohatost spirituality východního křesťanství, které oslovilo již kněze modernisty počátkem 20. století, zvláště na Moravě. V prohlášení nové Církve československé husitské v lednu 1920 zaznělo přihlášení se ke křesťanství „apoštolů soluňských Cyrila a Metoděje, Mistra Jana Husa a Českých bratří“. Můžeme si zřetelněji uvědomovat návaznost Liturgie dr. Karla Farského na dávnou staroslověnskou bohoslužbu v úsilí o srozumitelnou řeč Písma, kázání, modliteb a zpěvů.

         K působení misionářů Cyrila a Metoděje patřil úkol přeložit Evangelia a celou Bibli do národního jazyka. Dnes nám to připadá již samozřejmé, že máme Písmo svaté v našem jazyce. Máme v současnosti dokonce několik novodobých českých překladů Písma vedle tzv. ekumenického překladu. Ale žádná samozřejmost to není. Počátky překladu Bible do slovanského jazyka jsou právě v čase Cyrila a Metoděje. Na to navazuje další tradice – reformační bratrská a k ní vztahující se výročí Bible kralické vydané v roce 1613. Je to tedy 400. výročí. Obě výročí znamenají, že nejde o vzpomínání na minulost, ale o živý vliv na utváření naší přítomné víry, naší kulturnosti a naší sounáležitosti národní, evropské, křesťanské a všelidské.

         Rok 2013 je také rokem voleb v našem státě, zejména volby prezidenta republiky. Je i rokem voleb v naší církvi do pastýřské služby v některých diecézích i v celku církve.

         „Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci.“ Tento verš je možné vztahovat na příchod a působení Cyrila a Metoděje. Přinesli nám opravdu „dobré věci“. Verš užitý v dopise apoštola Pavla Římanům v 10. kapitole vychází ze Starého zákona z knihy proroka Izajáše 52,7. Přinášet „dobré věci“ znamená podle řeckého novozákonního textu doslova „zvěstovat radostné poselství“, „přinášet evangelium“. V některých rukopisech a překladech zní verš: „Jak milý je příchod těch, kteří zvěstují pokoj, kteří přinášejí dobrou zvěst!“

         Pod pojmem „dobré věci“ si můžeme představovat každý něco jiného. To, co někdo považuje za dobré a prosazuje to všemi prostředky, je ve skutečnosti „dobré“ jen pro něho nebo pro určitou skupinu, ale ne pro druhé. Zdrojem pravého dobra, radosti a naděje v každé době je Boží poselství, evangelium o Boží lásce a blízkosti v Ježíši Kristu (srov. Ž 4,7). Toto světlo evangelia zasvítilo ve staroslověnské bohoslužbě Cyrila a Metoděje – „Soluňských bratří.“ Toto Světlo Boží  - Kristova láska a moudrost na nás dýchá ze stránek Bible kralické – „Českých a Moravských bratří.“

         Ať je pro nás rok 2013 příležitostí poznávat, zakoušet a vnášet „dobré věci“ ve smyslu evangelia  do našeho každodenního života v církvi i ve společnosti.

         Bůh v Kristu ať nás provází svým požehnáním a pokojem a vede nás světlem svého Ducha rokem 2013.

 

Tomáš Butta

patriarcha

 

 Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 02.01.2013 11:28 zobrazeno: 2721x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus