WebArchiv - archiv českého webu

Stručná informace o postupu CČSH v ČR ve věci vydávání majetku a finančního odškodnění

08.01.2014

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi č. 428/2012 Sb., účinný od 1. 1. 2013, podrobně stanoví podmínky a postup při vydávání nemovitého majetku církvím. Jedná se o nemovitý majetek, který byl církvím odňat po roce 1948 a v současné době je ve vlastnictví státu. Výzvy k vydání tohoto majetku bylo možné podat nejpozději do 2. ledna 2014. Včasné podání výzev bylo v odpovědnosti jednotlivých diecézí a v případě nemovitostí, které byly původně v majetku celku církve, bylo za podání výzev odpovědno ústředí církve (usnesení ÚR č. 4.5.2.146). Odbornou pomoc při přípravě výzev během celého loňského roku poskytovali ses. ekonomka Landová a právník Mgr. Oswald.

Z celkového počtu 39 nemovitostí, u kterých podání výzvy za CČSH přicházelo v úvahu, byly výzvy podány v 19 případech. Celkem se jedná o 3 588 m2 zastavěné plochy, 1 435 m2 orné půdy, 8 996 m2 zahrad, 18 926 m2 lesních pozemků a 12 187 m2 ostatní plochy. Důvody, proč nebyly podány výzvy v ostatních případech, byly například finanční náročnost rekonstrukce nemovitosti; dodatečné zjištění, že církev nebyla vlastníkem; nebo byly nemovitosti převedeny legálně.

Zákon č. 428/2012 Sb., který současně řeší financování církví v České republice do budoucna a jejich hospodářskou samostatnost, dále stanoví pro jednotlivé církve a náboženské společnosti výši finanční náhrady. Tato finanční náhrada bude církvím vyplácena postupně během 30 let. Pro Církev československou husitskou v ČR celková výše finanční náhrady činí 3 085 312 000 Kč. Podmínky a postup vyplácení finanční náhrady dále upravuje smlouva o vypořádání podle uvedeného zákona mezi Českou republikou a jednotlivými církvemi, kterou statutární zástupci naší církve podepsali na základě zmocnění církevním zastupitelstvem společně se zástupci ostatních církví dne 22. 2. 2013.

Církevní zastupitelstvo v únoru 2013 rovněž schválilo, že finanční náhrada bude rozdělena mezi jednotlivé diecéze a ústředí církve v následujícím poměru: Brno: 14,15 %; Hradec Králové: 21,41 %; Olomouc: 15,09 %; Plzeň: 13,15 %; Praha 36,20 % a ústředí církve obdrží částku 2.843.000 Kč. Poměr rozdělení byl stanoven na základě předložených návrhů zástupců jednotlivých diecézí, které zohledňovaly následující kritéria: počet náboženských obcí, počet duchovních, počet věřících a rozloha jednotlivých diecézí. Tento klíč byl stanoven na dobu neurčitou s možností úpravy v případě potřeby.

Za rok 2013 činí celková částka finanční náhrady pro naši církev 102 843 733 Kč a byla již státem převedena na účet církve. Podle usnesení ústřední rady č. 5.6.147 bude jednotlivým diecézím příslušná část finanční náhrady zaslána na čísla účtů, která oznámí ústředí církve spolu s podpisy statutárních zástupců diecéze.

Ústřední rada svým usnesením č. 5.2.1.147 na základě doporučení Komise pro hospodářské zabezpečení církve z května 2012 doporučila diecézím rozdělit prostředky z finanční náhrady do tří základních oblastí:

1. Zhodnocení vlastního majetku s cílem vytvoření nových finančních zdrojů do budoucnosti

2. Vlastní sociální projekty církve

3. Konzervativní správa finančních prostředků

Ústřední rada dále ukládá jednotlivým diecézím a ÚÚR každoročně seznámit ÚR prostřednictvím Komise pro hospodářské zabezpečení církve s hospodařením s prostředky finanční náhrady na zákl. zák. č. 428/2012 Sb. (investované částky, výše zisku, případně ztráty).

Smlouva o vypořádání mezi Českou republikou a Církví československou husitskou v ČR předpokládá rovněž možnost vyplacení finanční náhrady nebo její části formou státních dluhopisů. To by bylo možné v případě, že o to církev projeví zájem. Pro rok 2013 CČSH tuto možnost odmítla, ale je připravena jednat o rámcové dohodě.

Postup CČSH ve věci vydávání majetku a finančního odškodnění se tedy řídí zásadou spoluodpovědnosti rozdělené mezi jednotlivé diecéze a ústředí církve a zásadou transparentnosti.

 

Podle usnesení CZ a ÚR zpracovala Mgr. Jana Krajčiříková, tajemnice ÚR Jana Krajčiříková

Jana Krajčiříková publikováno: 08.01.2014 07:48 zobrazeno: 6097x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus