WebArchiv - archiv českého webu

Požehnání na novou cestu

„Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.“  Nu 6,24-26 

Sestry a bratři,

          na začátku nového roku 2014 prosíme o Boží požehnání. Jako církev, jako Kristův lid jsme pod Božím požehnáním. Přijímáme toto požehnání a neseme je dál. Úkolem každého křesťanského duchovního je žehnat, udílet druhým požehnání slovy i gestem. Jestliže ve Starém zákoně bylo žehnání úkolem kněží a týkalo se izraelského lidu (Nu 6,22-27), pak v Novém zákoně je požehnání úkolem nejen duchovního, ale každého křesťana ve smyslu všeobecného kněžství věřících a je adresováno všem, včetně nepřátel (L 6,28; 1 Pt 3,9). Jestliže bychom chtěli náboženský termín „žehnat“ přeložit do současné řeči, pak jej můžeme vyjádřit ve smyslu „přát druhému dobro“. Křesťan v následování Ježíše Krista nemůže než přát druhým dobro a tedy žehnat.

         Áronské požehnání neboli „Kněžské požehnání“ (birkat kohanim), uvedené v biblické knize Numeri v 6. kapitole, má tři části. První část se vztahuje k Boží ochraně: „ Ať Hospodin chrání tě...“ V Bibli kralické je užito staročeské slovo „Ostříhejž tebe...“ Znamená nejen chránit, ale i opatrovat ve smyslu starat se, pečovat. Je výrazem všestranné Boží péče o člověka.

           Druhá část se týká milosti. „Ať je ti milostiv.“  Vyskytuje se zde obraz Boží tváře. Člověk samozřejmě nemůže vidět Boží tvář. Obrazný příměr tváře či obličeje však vyjadřuje Boha, který je osobní. Bůh Hospodin není neosobní zákon, idea, síla, energie. Biblický Bůh má tvář. V lidské rovině vidět tvář druhého znamená zakoušet jeho blízkost. Otočit se k někomu zády zase znamená přerušit s ním vztah. Totéž obrazně platí i o vztahu Boha ke svému lidu. Blízkost tváře vyjadřuje obrazným způsobem Boží náklonnost. Skrytá Boží tvář zase znamená Boží hněv a je výrazem opuštěnosti celého lidu i jednotlivce Bohem (Dt 31,17-18). Proto žalmista volá v těžkých chvílích: „Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat?“ (Ž 13,2) Blízkost rozjasněné Boží tváře symbolizuje milost. Žít před Boží tváří znamená, že člověk je neustále v  přítomnosti svého Boha a přijímá jeho milost.

         Třetím obdarováním je pokoj. Nejenom naděje, ale i obavy provázejí náš pohled k budoucímu roku. Zmatečnost, konflikty, nejistota přítomné doby v nás vyvolávají vnitřní neklid. Navzdory tomu slyšíme z Áronského požehnání: „Ať obdaří tě pokojem.“

            Náš výhled k roku 2014 je spojen s přáním přijímat a nést druhým Boží požehnání. Ať nás Bůh chrání, dává nám zakoušet svou milost a naplňuje nás pokojem v Ježíši Kristu.

                                                                           Tomáš Butta

                                                          patriarcha Církve československé husitskéTomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 07.02.2014 12:17 zobrazeno: 2747x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus