WebArchiv - archiv českého webu

Rozhovor s bratrem patriarchou o církvi, Husovi a trieniu

V tomto mimořádném čísle Českého zápasu jsou články věnované Církvi československé husitské. Připomíná se specifická situace, v níž naše církev vznikla, spjatost s národní myšlenkou, touha po zavedení češtiny jako bohoslužebného jazyka. Rozpoznáváme její hluboké kořeny v křesťanské tradici i touhu po dalších změnách. Nicméně „čas oponou trhnul“, doba pokročila a my si nyní klademe otázky, o co bychom dnes měli usilovat a jakým způsobem. Zeptali jsme se, jak se na tyto otázky dívá bratr patriarcha Tomáš Butta. 

Jak nahlížíte na vznik naší církve a o co bychom měli dnes usilovat?

Představitelé zakladatelské generace Církve československé husitské a našich konkrétních jednotlivých náboženských obcí měli jasnou představu o tom, co je jejich cílem a o co chtějí usilovat. Měli svůj jasný reformní program a byli vedeni snahou rehabilitovat evangelium před moderní českou společností odklánějící se od tehdejší Římskokatolické církve. Usilovali o to žít věrohodně a opravdově hodnotami křesťanství a šířit je v měnícím se světě a nastupujícím postupném náboženském zlhostejnění. Jejich úsilí nalezlo značný ohlas, i když asi mnohem menší, než si dr. Karel Farský a další osobnosti zakladatelské generace původně představovali ve své vizi národní lidové církve. O co bychom měli usilovat my? Máme především naplňovat poslání Kristovy církve nadčasové a aktuální v každé době, kterým je zvěstovat evangelium srozumitelně a věrohodně, vyučovat křesťanskému učení, slavit liturgii a prohlubovat svůj duchovní život s Bohem. Věnovat se konkrétní službě lidem pastorací a sociální a diakonickou prací po stránce odborné i dobrovolné. Posláním církve je rozvíjet a utvářet hodnotné mezilidské vztahy. Církev není jen instituce, organizace, ale především společenství věřících, kteří nejsou určováni sobeckými zájmy, ale kteří žijí pod normou a autoritou Ducha Kristova. Církev zde není sama pro sebe, ale pro druhé. Neměli bychom být uzavřeni jen do sebe a do svých problémů. Náročná doba nás přivede k tomu, abychom se v církvi zabývali tím podstatným a nepromarňovali síly, vážili si navzájem svých obdarování a práce. Máme hledat cesty, jak získávat a oslovovat druhé lidi, neboť jeden z hlavních úkolů početně zmenšující se církve je obsažen ve slově Kristově: „Jděte a získávejte mi učedníky…“. V čase odklonu od tradičních organizovaných církví to není snadné, ale o to více nezbytné. Důležité je, abychom se dokázali těšit z možností, které nám Bůh stále dává, a smysluplně je využívali a naplňovali. 

Příští rok si připomeneme nejvýznačnější událost našeho církevního života, kterou je šestisté výročí upálení Mistra Jana Husa. Dalšímu takto významnému mezníku už budou skládat pocty děti našich dětí. Dnešní lidé mají diametrálně jiný pohled na svět, než v dobách reformačních nebo za první republiky. Můžeme ještě dnes, obklopeni blahobytem, pochopit Husovo učení a naplňovat je? Existuje naděje, že dnešní děti a mladá generace obklopená technikou a zřejmě i pohodlím, budou moci vidět v učení Mistra Jana výzvu, jakou spatřovali lidé z první generace naší církve a kterou v ní slyší věřící lidé i dnes?

V Husově učení bychom měli rozlišit dvojí stránku. Tou první je Husovo hluboké zakotvení v Písmu, tradici a křesťanské teologii. Hus věřil v souhlasu s křesťanskou naukou v Boží Trojici. V návaznosti na tradiční křesťanské učení byl pro něho Ježíš Kristus „pravý Bůh“ a „pravý člověk“. Stačí, když dočteme jeho známý výrok o pravdě z Výkladu víry v páté kapitole až do konce. Po této stránce zabývat se Husem znamená zabývat se Písmem a tradicí, tedy společnými křesťanskými základy. Hus cituje velmi často Bibli a také spisy církevních otců. Poznáváme-li blíže Husa, poznáváme jeho křesťanskou víru, zbožnost a učení. To není nějaký „dobový přežitek“, ale je to tím zásadním, co k Husovi patří. Současně je v jeho myšlení a působení zřetelně přítomen silný morální nárok na církev, na společnost, na každého jednotlivého člověka. Věřit podle Husa není možné bez přiměřeného životního stylu, který je oproštěn od soustředěnosti na moc a majetek. S tímto morálním nárokem souvisí i jeho ostrá kritičnost, kterou nelze přehlížet, uhladit, zastřít. U Husa je přítomen prorocký rys projevující se naléhavostí a nesmlouvavostí. Měli bychom se vyvarovat zjednodušení a krajním pohledům, kdy chceme na jedné straně vidět Husa jako ve všem věrného římského katolíka a na druhé straně zase jako toho, kdo pouze bojoval proti katolické církvi a jejímu bohatství, blahobytu a vnější okázalosti. V Husově učení je přítomna silná sociální solidarita, soucítění s lidmi chudými a utiskovanými a zastání se jejich lidských práv. Toto jeho výrazné sociální cítění vyplývá u Husa z vědomí hodnoty každého člověka před Bohem bez ohledu na to, do které vrstvy a skupiny patří. Vychází z biblického důrazu, že Bůh nikomu nestraní. V souvislosti s významným jubileem půjde o to ukázat Mistra Jana Husa v této živé dynamice. Taková živá osobnost může zaujmout i mladou generaci. Hus může vést mladé lidi k otázkám po smysluplném a hodnotném životě.

Mohl byste krátce zrekapitulovat dosavadní průběh Husovského trienia? Jak budou probíhat akce k Husovskému trieniu v tomto roce? Jaký má 600. jubileum mezinárodní přesah?

Naše církev vyhlásila 6. července 2012 při bohoslužbě v Betlémské kapli v Praze Husovské trienium – tříleté období k roku 2015. Ideovým základem je Husův výrok z jeho listu Přátelům v Čechách z roku 1415: „Prosím, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli.“ Jedinečný Husův výrok se týká hodnoty soudržnosti, spravedlnosti a pravdy hledané v dialogu. V trieniu nám jde o co nejširší spolupráci v rámci tohoto výročí. Uzavřeli jsme memorandum s městem Kostnice i se svazem měst s husitskou minulostí a tradicí. Významná je dohoda s Českobratrskou církví evangelickou podepsaná začátkem prosince 2013. Uvědomili jsme si, že je prospěšné postupovat společně a ne jako konkurenti. Naše církve mají historicky k Husovi vřelý a úzký vztah. V tomto roce bude v Kostnici výstava věnovaná koncilu, probíhajícímu v letech 1414-1418. Vztahy s Kostnicí mají významný mezinárodní charakter. Stejně tak má mezinárodní a nadkonfesijní důležitost vřazení Jana Husa a české reformace do vztahu k Martinu Lutherovi a světové reformaci. Letošní rok 2014 je rokem znovuzavedení vysluhování z kalicha – přijímání podobojí způsobou laiky v roce 1414. Jistě bude toto výročí připomenuto několika akcemi. Tento rok bude především rokem přípravy organizace kulatého jubilea v roce 2015. Památník Mistra Jana Husa v Husinci, který spravuje naše církev, bude v letošním roce uzavřen, neboť zde bude probíhat celková rekonstrukce a obnova. Českou televizí bude připravován dvoudílný film podle knihy Evy Kantůrkové. Nejrůznějších aktivit bude jistě značné množství a s blížícím se výročím budou přibývat. Setkal jsem se například s mladým hudebním skladatelem, který komponuje oratorium inspirované Husovým listem Přátelům v Čechách. Studenti sochařské a kamenické školy Hořicích tvoří práce s husovskou tématikou pro město Kostnici a pro další místa. Budou vycházet jistě i mnohé publikace o Husovi a české reformaci. Nedávno vyšla kniha prof. Františka Šmahela „Jan Hus. Život a dílo“ (2013). V naší církvi jsme vydali v roce 2012 publikaci „Mistr Jan Hus v proměnách času a jeho poselství víry dnešku“. Nyní by měly následovat popularizující knížky a materiály zejména pro mládež a pro děti, včetně omalovánek pro ty nejmenší. Husovo jubileum je cennou příležitostí ke vstupu do veřejnosti a účasti na dialogu v ekumeně i společnosti. Nechceme se za velkou postavu Husovu schovávat nebo naopak se jeho prostřednictvím „zviditelňovat“, ale máme ukazovat na něho jako na Kristova svědka, jehož životní příběh i myšlenky nás vedou i v současnosti k hlubším hodnotám. Husovo jubileum je pro nás otevřená možnost, abychom i na rovině místní v náboženských obcích uspořádali různá zajímavá setkání a nápadité akce. Tato osobnost má totiž přímou souvislost s identitou naší církve, která Husovo jméno má přímo ve svém názvu „husitská“.

Otázky kladla dr. Klára Břeňová

 
Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 14.03.2014 10:19 zobrazeno: 2546x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus