WebArchiv - archiv českého webu

5. zasedání

26.01.2008

Původně bylo další zasedání VIII. sněmu plánováno na rok 2007.  Materiály zpracovávané jednotlivými výbory však nebyly připraveny a dotvořeny tak, aby mohly být předloženy ke schválení. Páté zasedání VIII. sněmu se konalo 26. ledna 2008 a mělo v programu navrženém předsednictvem dvě stěžejní témata. Prvním tématem sněmu bylo projednání novelizace Ústavy CČSH  ve věci parity duchovních a laiků na diecézním shromáždění a církevním sněmu. Nové řády - Ústava a další, které byly přijaty v průběhu VIII. sněmu, procházely obdobím prověřování. Jako velmi aktuální se ukázala otázka, kdo má právo hlasovat a rozhodovat v církevních orgánech, kterými jsou diecézní shromáždění nebo sněm, kdo má být jejich členem s hlasovacím právem. Podle schválené novelizace Ústavy to jsou především zástupci náboženských obcí a duchovní – kněží a jáhni. Kazatelé a pastorační asistenti novelizací Ústavy ztratili hlasovací právo ze své funkce. Mohou však být voleni jako laičtí představitelé náboženských obcí.

Druhým tématem bylo projednání návrhu zákona o nápravě některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody a o narovnání vztahu mezi státem a církvemi. Nebylo sice možné předpokládat vývoj hlasování v Poslanecké sněmovně a Senátu ČR o tomto připravovaném zákonu, přesto tento proces dospěl již do tak zásadní fáze, že bylo nezbytné, aby se k němu vyjádřila církev jako celek ve svém nejvyšším orgánu, kterým je sněm. Ministerstvo kultury připravilo v průběhu léta 2007 návrh věcného záměru zákona, který byl postupně připomínkován také expertní a církevní komisí. Dne 13. prosince 2007 došlo ke konečné shodě představitelů státu a církví o věcném záměru zákona. Historickým okamžikem byla shoda všech sedmnácti církví a náboženských společností, které se musely dohodnout na rozdělení finanční náhrady za nevydaný majetek. Finanční odškodnění je cestou k určité hospodářské nezávislosti na státu. Na 5. zasedání sněmu bylo přijato prohlášení „Hledejte především Boží království a spravedlnost“. Sněm za předpokladu přijetí Zákona o nápravě některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody a o narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi zmocnil církevní zastupitelstvo k rozhodnutí o přistoupení k podpisu smlouvy o finančním vyrovnání mezi ČR a CČSH. Dne 19. listopadu 2011 církevní zastupitelstvo vzalo se souhlasem na vědomí Parametry majetkového vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi ve znění ze dne 29. září 2011. Vzhledem ke změněným parametrům zákona se záležitostí zabývala Právní rada a dne 25. ledna 2013 svým usnesením rozhodla, že zmocnění církevního zastupitelstva, které obdrželo od VIII. církevního sněmu z 26. 1. 2008 k rozhodnutí o přistoupení k podpisu smlouvy o finančním vyrovnání mezi ČR a CČSH, se vztahuje i k zákonu č. 428/2012 Sb. Smlouva o vypořádání mezi Českou republikou a CČSH na základě zákona č. 428/2012 Sb. byla podepsána statutárními zástupci dne 22. února 2013.

 Jana Krajčiříková

Jana Krajčiříková publikováno: 09.04.2014 10:59 zobrazeno: 2857x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus