WebArchiv - archiv českého webu

Dopis bratra patriarchy k vánočním svátkům

Anděl řekl pastýřům: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.“ L 2,10

Sestry a bratři,

       pozdravuji Vás v čase blížících se Vánoc. Obsahem biblického vánočního poselství, které zaznívá v křesťanských kostelích, v našich husitských sborech, domovech a na mnoha místech, je víra a úcta k Bohu, mír a pokoj mezi lidmi. Je to především láska, odpuštění vin, smíření a nový počátek. To všechno jsou skutečnosti, které nám přináší ten, jenž se pro nás narodil a byl vložen do betlémských jeslí. Každým rokem si to opět připomínáme a vždy na nás svědectví evangelistů dýchá novostí a jedinečností.

         Vánoční Boží slovo obsahuje však ještě něco velmi podstatného. A tím je pozvání k radosti. Dokonce zde slyšíme o veliké radosti. Boží posel mluví k pastýřům, k izraelskému lidu, ale i k celému světu: „Zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.“

         Život bez radosti by byl nesnesitelný. Radost, které není v životě příliš mnoho, velmi potřebujeme. Není možné žít stále ve sklíčenosti, strachu, obavách. A právě k vánočním svátkům radost neoddělitelně patří. Přejeme si přece navzájem „radostné Vánoce“. A na začátku jedné z vánočních písní se přímo zpívá: „Čas radosti, veselosti opět nám nastává“ (Zpěvník CČSH č. 216). Co je hlavním důvodem této nevšední vánoční radosti? Je to zasněžená poetická krajina? Jsou to překvapení přinášející dárky nebo bohatý štědrovečerní stůl? To všechno jsou jen vnější věci. To nejdůležitější je to, co nám říká Bible. Z Bible k nám zní radostné poselství o tom, že se narodil Ježíš Kristus, Pán a Spasitel. Svatý a mocný Bůh bere na sebe lidskou podobu a přichází do tohoto našeho světa. Přichází proto, aby svět a člověka zachránil a svou láskou proměnil. Při líčení Betlémské události se v Bibli o radosti jen nemluví, ale svědkové Ježíšova narození ji skutečně zakoušejí a prožívají. Z Kristova narození se radovali mudrci z východu. O nich čteme, že jakmile spatřili vánoční hvězdu, zaradovali se velikou radostí (Mt 2,10). Radovali se také prostí betlémští pastýři, kteří zpívali u jeslí a chválili Boha. Naproti tomu se neradoval král Herodes a mocní v Jeruzalémě. Když se o narození Ježíše dověděl Herodes a celý Jeruzalém, velmi se znepokojil (Mt 2,3). Herodes tušil, že končí věk jeho nespravedlivé a kruté vlády.

         Jestliže mluvíme o lidské radosti, pak si musíme uvědomit, že existují její nejrůznější podoby. Je povrchní radost. Je dokonce i škodolibá radost, výsměch, zesměšňování. Je zde však i pravá hluboká radost, která je duchovním darem. Lidská radost zpravidla dlouho netrvá, ale Boží radost je trvalá. Pravá radost pramení z víry v Krista. To vidíme na pastýřích. Ale nemusíme zůstat jen u vánoční scény v Betlémě. Sledujeme-li celý Ježíšův život a jeho veřejné působení, pak poznáváme, že všichni ti, kteří se s ním setkali a uvěřili v něho, zakusili onu pravou hlubokou radost. Ať byli sebevíc hříšní, nemocní, přehlížení. Ten, kdo věří a jde v životě s Kristem, má stále důvod se radovat. Proto apoštol říká křesťanům, ať prožívají jakoukoliv dobu, těžkou i příznivou: „Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!“ (Fp 4,4). Jestliže žijeme skutečně z moci a síly evangelia, pak víme, že přes veškerou sklíčenost, trápení a smutek, bude radost tím posledním.

         Ve vánočním čase jsme zváni k této pravé a hluboké radosti. Ať si ji neseme ve svých srdcích o letošních Vánocích i v dalších dnech nového roku. Vždyť stále platí Ježíšovo slovo: „Vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme“ (J 16,23).

 

L. P. 2014                                                 Tomáš Butta

                                                                patriarcha  

        

Vánoční prosba o radost pro smutné

Pane Bože, děkujeme ti, že jsi nás pozval k radosti a my se můžeme radovat se všemi křesťany a lidmi dobré vůle z narození tvého Syna a našeho Vykupitele, Ježíše Krista. Děkujeme ti za tuto vánoční radost z evangelia, které zaznělo k pastýřům nad betlémskou krajinou, a kterou i my smíme prožívat. Uvědomujeme si, že mnozí lidé však v  tomto čase nejsou šťastní a veselí. Je mnoho těch, kteří jsou naopak smutní a nešťastní. Mnozí na této naší zemi trpí a prožívají bolest. Myslíme na lidi, kteří žijí v oblastech, kde je válka, kde vládne nenávist a zvůle. Na naší zeměkouli je mnoho lidí chudých, utlačovaných, nemocných, postižených. I v našem okolí žijí lidé, kteří se plně neradují, neboť jsou opuštění, nemocní, zoufalí. Rozpomínáme se v těchto chvílích právě na tyto lidi. Prosíme, aby i tito lidé směli zakusit vánoční radost a setkali se s láskou a mocí Ježíše Krista. Dej, abychom se právě my stávali pro ně nositeli této radosti. Ať dokážeme druhým lidem přinášet radost slovem, vlídnou tváří i pomocí. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 09.12.2014 10:51 zobrazeno: 2652x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus