WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba na zahájení generální synody duchovních a kazatelů - říjen 2014

      Bože, věrný ve své lásce, před tebou se setkáváme jako společenství synody duchovních, kazatelů a pastoračních pracovníků. Děkujeme ti za Církev československou husitskou, do které jsi nás skrze svého Syna Ježíše Krista povolal a svěřil jsi nám v rozmanitosti tvých darů Ducha různé úkoly.

        Děkujeme ti, že můžeme konat službu tobě, sestrám a bratřím v náboženských obcích, hlásat evangelium mnohým lidem a pomáhat všem potřebným. Chceme ti poděkovat za to, že nás v naší službě provázíš a podpíráš, že nás neopouštíš ani tehdy, když se ti svým smýšlením a jednáním vzdalujeme. Děkujeme ti, že ze tvé milosti a tvým přispěním se v naší církvi mnohé dobré dílo podařilo a daří konat.

         Předstupujeme před tebe nyní také v touze po upřímném pokání a po tvém odpuštění. Odpusť nám, že tebou dané poslání vždy dostatečně nenaplňujeme, že někdy svoji službu konáme liknavě a nedbale, a není v nás dostatečná ochota nechat se vést a řídit tvým Duchem. Odpusť nám naši soběstřednost, kterou narušujeme vzájemné vztahy ve společenství tvého lidu.

         Prosíme tě, buď s těmi, kteří prožívají krizi víry a své služby, na které doléhají zkoušky v jejich osobním životě. Prosíme, neopouštěj nás, když si nevíme rady v různých situacích, když ubývají síly a nedostává se nám dostatek zdraví. Posilni nás svým Duchem, abychom překonávali všechny překážky a pokušení, která přicházejí v naší službě, aby se projevila její pravost. Buď s námi a povzbuzuj nás k vytrvalé naději, když propadáme skleslosti a malomyslnosti v prostředí nezájmu a odmítání tvého slova. Dávej nám sílu a odvahu k novým začátkům. I přes naše chyby a nedostatky si nás používej ke svým záměrům, které uskutečňuješ v tomto světě, neboť ty chceš, aby všichni lidé poznali pravdu a došli spásy.

       Modlíme se za bratry biskupy, aby konali svoji službu s pastýřskou moudrostí, rozhodností, láskou a prozíravostí k prospěchu diecézí i celku církve.

           Modlíme se za ty, kteří konají kněžskou svátostnou službu v naší církvi – muže i ženy. Ať znamení Kristova kněžství nesou ve svém srdci po celý svůj život a jejich služba slovem i svátostmi je k duchovnímu užitku mnohých. Prosíme za jáhny a jáhenky, aby v Duchu Božím konali svoji službu věrně a vytrvale. Prosíme za kazatele a kazatelky, aby zvěstovali evangelium s živostí a přesvědčivostí ze své víry. Prosíme za pastorační pracovníky a pastorační pracovnice, aby dokázali sdílet radosti i těžkosti druhých, byli jim na blízku a vnášeli do jejich života naději. Prosíme za všechny, kteří jakýmkoliv způsobem přispívají k budování Kristova společenství a podílejí se na naplňování poslání naší církve v tomto světě.

          Bože, dávej své požehnání celému křesťanskému lidu a naší církvi. Požehnej tomuto společenství synody. Ať tvůj Syn Ježíš Kristus, náš dobrý Pastýř, nás vede a tvůj Duch nám dává dary v plnosti. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 09.12.2014 10:54 zobrazeno: 2065x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus