WebArchiv - archiv českého webu

Dopis bratra patriarchy k 6. červenci L.P. 2015

01.07.2015

„Vždyť nic nezmůžeme proti pravdě, nýbrž jen ve jménu pravdy.“

                                                                                     2 K 13,8  

Vážení přátelé, sestry a bratři, duchovní a členové Církve československé husitské, i Vy, kterým je tato církev blízká, pozdravuji Vás v čase 600. výročí Husovy mučednické smrti.

Ještě v loňském roce jsem napsal, že naše společnost se k Mistru Janu Husovi staví spíše negativně nebo lhostejně. Aktuální zkušeností naopak je, že Husovo výročí v naší společnosti rezonuje. Je překvapivé, kolik se koná nejrůznějších akcí – vědeckých konferencí, výstav, přednášek, besed, koncertů na mnoha místech v naší vlasti i v zahraničí. Ukazuje se, že Husova osobnost není opomíjena a že přitahuje zájem mnohých.

Naše církev připomínala Husovu památku v každé době, bez ohledu na zájem nebo nezájem veřejnosti. V letošním roce tak činíme stejně, avšak tato připomínka je ve větším rozsahu, jak si to toto výročí vyžaduje.

Obracím se k Vám, sestry a bratři duchovní a kazatelé, abyste přijeli s věřícími do Prahy a zúčastnili se dne 6. 7. 2015 od 15 hodin bohoslužby v Betlémské kapli, ale i dalších akcí, které pořádáme s Českobratrskou církví evangelickou v rámci Husovských slavností 2015 v Praze. Program má duchovní a kulturní zaměření a bohatá nabídka akcí je pro všechny generace.

Husův rok je příležitostí k poutím na místa spojená s životem a působením českého reformátora. Starobylým poutním místem je Husinec u Prachatic, kde se nám podařilo zajistit a uskutečnit celkovou rekonstrukci a obnovu Památníku za podpory státu, kraje a města. Toto místo spolu s dalšími místy jihočeského „husitského“ kraje se nabízí jako cíl zájezdů náboženských obcí i putování skupin poutníků.

V letošním roce pořádáme pouť do Kostnice, do míst, kde prožíval Hus poslední čas svého života a kde se u kamene, v místech jeho i Jeronýmova upálení, skloníme k modlitbě a položíme květiny. Naše církev iniciovala vytvoření plastiky s názvem „Jan Hus – cesta ke smíření“, která vznikla v kamenické a sochařské škole v Hořicích a byla již dopravena do Kostnice, kde bude slavnostně odhalena dne 4. července 2015. Tato třímetrová kamenná plastika se stane trvalým znamením touhy a cesty ke smíření mezi lidmi, národy a zeměmi.

Jestliže postava Jana Husa rozdělovala, pak po 600 letech může být naopak impulsem ke vzájemnosti, sblížení a překonávání rozporů a bolestných ran navzájem si způsobených křesťany v minulosti.

Krokem na této cestě se stala bohoslužba smíření, kterou připravila Ekumenická komise pro Husovo jubileum 2015. Tato bohoslužba s prosbou za vzájemné odpuštění vin minulosti i současnosti vychází z každodenní prosby v modlitbě Páně: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme těm, kteří se provinili proti nám“ (Mt 6,12). Bohoslužba smíření se uskutečnila dne 15. června v Římě po návštěvě papeže Františka, ale také ve stejný den v Praze v Betlémské kapli a pak 20. června v Týnském chrámě a na dalších místech. Jistě, že není tato bohoslužba sama o sobě cílem, ale je důležitým krokem na cestě ke smíření, odpouštění a spolupráci křesťanů z různých církví a tradic.

Kdo je Mistr Jan Hus? Jak ho vidíme? Hus byl věřícím člověkem, zbožným knězem, horlivým kazatelem a odvážným církevním reformátorem. Stavěl pod autoritu Kristova zákona život celé společnosti a jednotlivce. Současně jako univerzitní vzdělanec uplatňoval zásadu svobody názoru a otevřeného dialogu a společného hledání pravdy. Hus nás může inspirovat lidskou přímostí a vnitřní věrohodností křesťanské víry.

Děkuji Vám všem, kteří šíříte odkaz Mistra Jana Husa, a přeji Vám hojnost Boží milosti, pravdy evangelia a požehnání.    

                                                                                 

1. července L.P. 2015                                                          Tomáš Butta

                                                                                            bratr patriarcha

 

Modlitba s poděkováním za svědka Jana Husa

Bože, chceme ti v čase 600. výročí vyjádřit náš vděčný dík za tvého svědka Mistra Jana Husa.

Tvůj služebník Mistr Jan usiloval o poznání, vzdělání a moudrost. - Prosíme, PANE, osvěcuj náš rozum světlem svého Ducha svatého, abychom tě poznávali ve tvém pozoruhodném stvořitelském díle a přemýšleli o tvých divech.

Tvůj služebník Mistr Jan s horlivostí kázal tvé slovo. - Vzbuzuj, PANE, také v nás ochotu naslouchat tvému slovu a nechat se jím vést úzkou cestou, která vede k životu.

Tvůj služebník Mistr Jan prosazoval otevřený rozhovor a společné hledání pravdy. - Prosíme, PANE, ať dokážeme naslouchat druhým, vést s nimi rozhovor a společně tak směřujeme k pravdě, kterou nám dáváš poznávat ve svém Synu Ježíši Kristu.

Tvůj služebník Mistr Jan projevoval solidaritu se strádajícími bližními a v lásce dokázal odpouštět i nepřátelům. – Očišťuj, PANE, naše srdce, a dávej nám schopnost odpouštět druhým. Učiň si z nás nositele tvého smíření a šiřitele tvého pokoje v Ježíši Kristu. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 12.10.2015 04:49 zobrazeno: 2034x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus