WebArchiv - archiv českého webu

Vánoční pozvání bratra patriarchy

„Kdo na něho budou hledět, rozzáří se.“ (Ž 34,6)

Článek do ČZ - prosinec 2015

Sestry a bratři, pozdravuji Vás a přeji Vám všem vánoční pokoj a světlo od našeho Pána Ježíše Krista!

Opět můžeme prožívat jedinečnou noc Kristova narození při Půlnoční bohoslužbě. Opět smíme naslouchat vánočnímu poselství z Bible na Hod Boží vánoční a při dalších shromážděních v našich sborech a modlitebnách v městech a obcích. Opět můžeme slyšet, že pastýři přišli až do Betléma. Oni přistoupili až k jeslím, na kterých spočívalo dítě – syn člověka a Syn Boží. Betlémští pastýři hleděli svým zrakem na dítě, vyprávěli pak slovem o něm všem a projevovali Bohu svoji upřímnou a vděčnou chválu. Spolu s nimi jsme zváni i my k tomuto vánočnímu „vidění“, k naslouchání po staletí vyprávěnému příběhu i ke zpěvu a vděčné chvále.

Vánoce jsou svátky pro oči. Náš zrak v této době upoutávají vánoční světla, zářící hvězdy, ozdobený strom, pestrobarevné obaly dárků, pohlednice se zasněženou krajinou. Z mnoha obrazů se na nás dívá i Jezulátko v jeslích. Můžeme se dívat a dívat, a přitom nic nevidíme. Tajemství Vánoc se nám uprostřed tolika zrakových vjemů neotevře. Jde totiž o vnitřní hledění, ne o vnější pohled. Tomuto vnitřnímu pohledu nás učí právě pastýři. Bývají zobrazováni tak, že klečí u jeslí a v údivu hledí na malé dítě. Takový postoj nám ukazuje, jak jedině je možné přistupovat k tajemství, že Bůh přichází do našeho světa v podobě dítěte. Je to pohled pokorné víry. V očích pastýřů je upřímnost a čistota. Není v nich žádná namyšlenost, povýšenost a záludnost. Současně se v jejich očích zrcadlí jas a záře, která vychází z betlémského dítěte. Naplňuje se tak na nich slovo žalmu: „Kdo na něho budou hledět, rozzáří se“ (Ž 34,6). Kdo Ježíše spatří vnitřním zrakem, pohledem víry, prožije tuto vnitřní radost a jas.

O Vánocích se koná nepřeberné množství nejrůznějších pořadů vážnějších i zábavných na mnoha místech a jsou vysílány v televizi a rozhlase. Zaznívá mnoho slov, vyprávění a sdělení. Nepřeslechněme uprostřed toho všeho prosté vyprávění betlémských pastýřů. Pastýři nemlčí, ale vyprávějí. Byli prvními, kteří sdělovali vánoční příběh o Ježíšovi (L 2,17). Toto vyprávění se šířilo rychle betlémskou krajinou. „Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli.“ Vyprávění zapsané v Bibli bylo předáváno z generace na generaci, a tak se dostalo až k nám. Vánoční vyprávění o narození Ježíše není pohádkou a není ani suchou historií. Je to vyprávění víry. Víra se šíří a předává vyprávěním. Jak je to řečeno v Žalmu 78: „Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chvályhodných činech, o mocných skutcích, jež konal.“ Vyprávíme dnes i my ve svých rodinách vánoční příběh - i další příběhy z Bible, aby byla posílena víra v dětech? A nejen v dětech, ale v lidech v každém věku?

Vánoce jsou prostoupené hudbou. Zní všude. Konají se vánoční koncerty, doléhají na nás odevšad tóny vánoční hudby – ze všech stanic rádií i v obchodních domech. Co je vánočních písní! A stále vznikají nové! Poslech vánoční hudby nás zklidňuje, povznáší, vyvolává příjemný zážitek. Ale jaký je pravý smysl zpěvu a hudby o Vánocích? V biblickém vánočním příběhu postavy zpívají. Marie vyzpívá svůj Magnificat (Má duše Boha velebí) a z andělských nebeských kůrů zní Gloria (Sláva na výsostech Bohu). A o pastýřích se dovídáme, že také chválili a oslavovali Boha. Smyslem hudby a zpěvu o Vánocích je oslava Boha, který se nám jedinečným způsobem přiblížil a dává poznávat v Ježíši Kristu. V kostele, ve sborech a modlitebnách - ve společenství církve krásnými a malebnými vánočními písněmi můžeme vyjadřovat svoji vděčnost a chválu Bohu. Prostý zpěv pastýřů byl tou nejupřímnější chválou a oslavou toho, který nám dal svého Syna a s ním novou naději a pravý život. I my se můžeme přidat k této chvále ve svátečním čase.

Přeji Vám pro vánoční čas pravé vidění, schopnost naslouchat poselství evangelia o narození našeho Pána a vnitřní radost a vděčnost vyjadřovanou společnou chválou a vánočními písněmi ve společenství církve.

 

Tomáš Butta
bratr patriarcha

Prosinec L.P. 2015   

                                         

 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 02.12.2015 12:09 zobrazeno: 1772x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus