WebArchiv - archiv českého webu

1K 10,13 Boží věrnost ve zkouškách

28.02.2016

Kázání na 3. postní neděli v NO Praha 2-Nové Město - 28. únor 2016

Sestry a bratři,

ze všech biblických čtení pro dnešní neděli jsem zvolil výzvu apoštola Pavla, jak je zapsána v 1. listě do Korintu 13. verši 10. kapitoly. Můžeme v tomto Pavlově slově slyšet velké povzbuzení pro svůj osobní život víry, současně i pro tuto náboženskou obec, pro toto naše konkrétní společenství, ale i celou naši církev.

Postní doba nás upozorňuje na skutečnost zkoušek a pokušení. V síle víry máme čelit zkouškám a překonávat zjevná i skrytá pokušení. O zkouškách mluví apoštol Pavel. V kralické Bibli je v tomto výroku výraz pokušení. V řeckém Novém zákoně je pro zkoušky a pokušení jeden společný výraz PEIRASMOS. Stejné slovo se vyskytuje i v modlitbě Páně: „A neuveď nás v pokušení ...“ (Mt 6,13). Doslova tato prosba znamená: Nedopusť zkoušku, která by byla nad naše síly, ve které bychom nemohli obstát.

Pavel říká: „Nepotkala vás zkouška nad lidské síly.“ Co všechno člověk unese? Jaké jsou síly člověka? V čase nesvobody je člověk vystavován těžkým zkouškám. V politickém tlaku a atmosféře nesvobody zkoušky ukazují, jak je člověk schopen morálně obstát a jaký je jeho charakter. Nositelé totalitní moci lákají druhé a říkají: „Přidej se k nám, budeš to mít snazší, jinak tě čekají problémy.“ V čase svobody přicházejí zase jiné zkoušky a pokušení. Člověk musí odolávat, aby nepodlehl lákání „mít všechno“ a to co nejrychleji. Pokud možno hned. Ztráta schopnosti odříci si něco může přivést člověka do pasti dluhů. V osobním životě přicházejí nedorozumění, narušení vztahů a jejich rozpad. Zkouškou je nemoc, kdy člověk je vyřazen z aktivního života. Zkoušky se vyskytují v každé době a žádný člověk jich není ušetřen. Také v církvi se dostavují zkoušky a už jsme řadu těžkých situací prožívali a museli se s nimi vyrovnávat.

Věřící člověk se může obrátit k Bohu a u něho čerpat sílu. Apoštol Pavel ujišťuje a připomíná nejen křesťanům v Korintském sboru: „Pán je věrný.“ Ze všech Božích vlastností je zde zdůrazněna věrnost (Ex 34,6; Dt 7,9; Ř 15,8; 1 K 1,9). Věrnost znamená stálost, trvalost, spolehlivost. Bůh je spolehlivým základem našich životů. Ježíš jeho Syn je náš „věrný přítel“, jak zpíváme v jedné písni (Zpěvník CČSH, č. 148). Nese a sdílí s námi vše, co prožíváme. Jsme tak obklopeni Boží věrností, která navzdory všem proměnám zůstává. On nás ujišťuje: „Nikdy tě neopustím, nikdy se tě nezřeknu.“ (Žd 13,5).

Apoštol Pavel povzbuzuje křesťany v Korintu i tím, že jim Bůh ukáže v obtížných situacích východisko. V případě apoštola Pavla to není laciná útěcha a naivní optimismus. Říká to ten, kdo prošel řadou zkoušek – vnitřním i vnějším tlakem, kdo pro svoji víru, své přesvědčení a poslání mnohé vytrpěl. On byl také tím, kdo zakusil Boží věrnost. On se dostal do mnohých těžkých situací, ale Bůh mu ukázal cestu a východisko.

Řecký výraz EKBASIS má více významů – východisko, výsledek, konec, výtěžek. Někdy se nám může zdát, že naše úsilí a námaha jsou zbytečné. Nikde nevidíme žádný výsledek. A přece se náhle s Božím přičiněním výsledek dostaví. Někdy nás potkávají různé nepříjemné věci. Přijde jedna a vzápětí další. Ale jsme ujišťování, že tomu Bůh učiní konec a to zlé a nepříjemné nebude trvat stále. Z obtížných a těžkých situací nakonec můžeme něco prospěšného vyzískat. S Boží pomocí můžeme z nepříjemných a těžkých zkoušek vytěžit moudrost a zkušenost víry, která se stane odolnější a pevnější. Dostáváme se někdy do situací, kdy každé řešení je špatné. Nelze než spoléhat, že nám Bůh přece jen ukáže východisko, které my ze svého pohledu nejsme schopni vidět.

Sestry a bratři,

přijměme z dnešního Božího slova skrze apoštola Pavla jistotu, že Bůh je věrný a je s námi. A i když přicházejí a budou přicházet nejrůznější zkoušky, ukáže nám dobré řešení a pomůže nám najít správné východisko. Kéž to platí pro naši církev, pro tuto náboženskou obec i pro náš osobní život víry. AmenTomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 15.03.2016 03:30 zobrazeno: 1560x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus