WebArchiv - archiv českého webu

Obdarování Ducha a zrození církve

09.05.2016

Letnice či svatodušní svátky chápeme a slavíme jako slavnost sestoupení Ducha svatého, ale současně také jako svátky zrodu křesťanské církve. Ve stejné 2. kapitole knihy Skutky apoštolů, kde je zachyceno Lukášovo svědectví o seslání Ducha svatého, je hned bezprostředně zaznamenána i zpráva o vzniku křesťanské církve. Jak Ježíš slíbil, Duch byl seslán na apoštoly a shromážděné učedníky o letnicích, a tento Duch z nich tvoří církev. Od svého zrození je tak církev zcela vázána na životodárný zdroj Ducha svatého a jeho působení.

Duch svatý od počátku posiloval apoštoly v jejich vytrvalém hlásání evangelia a statečném svědectví o Ježíšovi – ukřižovaném a vzkříšeném. Vzbuzoval v lidech víru, povolával stále nové a nové učedníky. Duch shromažďuje lidi v jejich rozdílnosti a vytváří z nich církev. První obec vznikla v Jeruzalémě a v jejím čele stáli apoštolové - Petr, Jan a další. Tato „první náboženská obec“ se shromažďovala k bohoslužbě - modlitbě, vyučování i lámání chleba - tedy ke svátosti večeře Páně. První křesťané se scházeli po domech, ale také se scházeli v židovském chrámu v Jeruzalémě. Významným projevem a znakem působení Ducha v prvotní církvi byla i diakonie - služba potřebným.

Moudrý rabín Gamaliel vyslovil mínění, že jestliže se jedná v případě hnutí věřících v Ježíše jako Krista jen o dílo lidské, samo se časem rozpadne. Pokud se jedná o dílo Boží, stejně jakýkoliv pokus potlačit toto hnutí bude marný. Prosadí se navzdory všem snahám. To řekl Gamaliel téměř před 2000 lety. A my to z našeho časového odstupu můžeme potvrdit. Toto Boží dílo, jehož úhelným kamenem je Ježíš Kristus a základem apoštolové a proroci,  nezaniklo, ale naopak se rozrostlo do celého světa. Hnutí učedníků věřících v Ježíše Nazaretského se nerozplynulo, ale rozvinulo se v pozoruhodný útvar křesťanství. Církev se stále více šířila, obce se utvářely nejen v Jeruzalémě, ale i na dalších místech, jak to popisuje kniha Skutky apoštolů. Nové církevní obce vznikaly zvláště misionářským úsilím apoštola Pavla a jeho spolupracovníků. Navzdory vnějšímu nebezpečí, pronásledování a útlaku, navzdory vnitřnímu ohrožení pokryteckými, nehodnými lidmi, navzdory lidské lhostejnosti a nezájmu, církev přežila mnohé. Nejen přežila, ona žije.

Letnice nejsou jednorázovou událostí, Duch působí stále. Každá živá náboženská obec je znamením působení Ducha svatého. Duch svatý působí i dnes. Někdy sice skrytě, ale za čas se projeví ovoce jeho působení. Duch osvěcuje lidské myšlení, proměňuje srdce. Duch vzbuzuje vděčnou chválu Boha, vede k službě bližním – diakonii, Duch se projevuje i jako umělecké obdarování. Duch vede křesťany k jednotě. Ekumenické sbližování a spolupráce jsou také projevy Ducha. Duch se projevuje rozmanitými způsoby.

O svatodušních svátcích děkujeme za dar Ducha svatého i za dar společenství Kristovy církve. Prosme za to, aby Bůh svým Duchem vedl, obnovoval a utvářel naši Církev československou husitskou, která je její součástí. Ať nás obdarovává a svojí mocí posiluje duchovní i laiky, abychom byli nositeli jeho darů v jejich bohatosti a rozmanitosti. „Dárce darů přemnohých, přijdiž světlo srdcí všech!“

Tomáš Butta
patriarcha  Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 09.05.2016 01:41 zobrazeno: 1634x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus