WebArchiv - archiv českého webu

Mt 13,44-46 Vládnout znamená sloužit Bohu (Dt 17,14-20, Zj 21,15-27)

08.05.2016

Kázání k výročí Karla IV. při bohoslužbě v NO Praha 6-Dejvice - 8. březen 2016 

Sestry a bratři,

blíží se 700. výročí narození Karla IV., které připadá na sobotu před svatodušními svátky. Karel IV. je všeobecně uznáván a oceňován, proto i jeho výročí má takový široký ohlas. Když přijel do Čech, aby se ujal vlády, nalezl zemi v žalostném stavu. Popisuje to ve svém vlastním životopise „Vita Caroli“. Pražský hrad byl pobořen, zpustošen a opuštěn. Karel IV. zanechal po své vládě řadu staveb, pražskou univerzitu, mnohé další, co dodnes přetrvává a je dokladem jeho schopného panovnického rozhodování a spravování této země.

To, co nás na Karlově osobnosti zaujme a je nepřehlédnutelné, je jeho víra a zbožnost. Jeho hluboká víra a niterná zbožnost prostupující celým jeho životem, jak nám dokládá již zmíněný jeho vlastní životopis „Vita Caroli“. Jeho pojetí vlády charakterizuje myšlenka obsažená v tomto životopise a přejatá od církevního otce Augustina. „Vládnout znamená sloužit Bohu“ (cit s. 42). Vládnout neznamená ovládat, shromažďovat majetek a bohatství, sloužit sám sobě, svým vlastním zálibám, ale znamená sloužit druhým, sloužit své zemi a rozvíjet ji. Takto pojímal Karel IV. svoji vládu, ale předně ji chápal jako službu Bohu. To se viditelně projevovalo i v jeho budování církevních staveb – katedrály, pražských kostelů, Emauz a dalších. Jestliže má člověk nějakou významnou funkci a úřad – a to Karel IV. měl, pak je odpovědný za své činy Bohu. Karel si uvědomoval, že všechna pozemská království, jakkoli jsou mocná, pominou, ale Boží království – nebeský Jeruzalém je věčný, přesahuje každé pozemské království. K němu upíral svůj zrak víry Karel IV. Své myšlenky čerpal z Bible a z bohatství křesťanské tradice. Karel byl vzdělaný v Bibli a sám se snažil s pokorou o její poznání, pochopení a výklad. Ve vlastním životopise často Bibli cituje a přináší i výklady některých míst.

Přibližme si jeho výklad podobenství o perle. Jedná se o známé Ježíšovo podobenství. Kupec shání vzácnou perlu, a když ji konečně objeví, tak ji koupí za tu cenu, že všechno prodá, co má, jen aby ji získal. Karel IV. měl jistě oblíbené drahé kameny a vzácné perly. Perly se nacházejí na císařské koruně. Jsou také na koruně českého krále tzv. svatováclavské koruně, kterou Karel IV. nechal zhotovit. Zdobena je 91 drahokamy a 20 perlami. Perla je čistá, jasná, bílá a bez poskvrny. Karel IV. vykládá podobenství Ježíše tak, že drahocennou perlou je Boží zákon. Karel říká, že v něm je obsaženo mnoho dobrých, čistých jasných skutků bez poskvrny. Najít Boží zákon je jako najít nejdrahocennější perlu. Kupcem v podobenství je podle Karla člověk. Stále něco hledáme a kupujeme. Procházíme tímto pomíjivým světem. Máme hledat a usilovat o poznání Božího zákona. Perla odkazuje k Božímu království. Brány Jeruzaléma podle knihy Zjevení jsou utvořeny právě z perel. Najít tedy pravou perlu znamená najít vstup do Božího království. V případě panovníka Karla IV. nejde jen o to nesmírné bohatství, které nám zachoval v podobě koruny s drahokamy a perlami nebo kaple svatého kříže na Karlštejně vyzdobená vzácnými kameny. Ale jde o odkaz jeho moudrosti, jeho víry a zbožnosti. Karel IV. nad všechny lidské příkazy a autority i moc králů viděl cennější Boží zákon, Kristova přikázání. Říká s Augustinem „Kdo zachovává Boží zákon a Boží přikázání v něm obsažená, Bohu slouží a s ním společně bude kralovat“ (cit s. 43). V tom se Karel IV. připodobňuje izraelským králům, kteří se měli především držet Hospodinova zákona a v souladu s ním rozhodovat.

Není potřebné si dobu středověku a vlády Karla IV. jakkoliv idealizovat. Přesto nám tato postava našich dějin zanechala nepřeberné dědictví hmotné, ale i hluboké duchovní dědictví. Karel IV. nás odkazuje ke království Krista, které je jako nejdražší perla, jenž si uchovává svou hodnotu v každé době, i v té naší. Amen. Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 17.05.2016 09:47 zobrazeno: 1535x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus