WebArchiv - archiv českého webu

Sk 20,24; 2 Tm 4,7 Promluva při rozloučení s bratrem Josefem Špakem

20.09.2016

Promluva při rozloučení s bratrem Josefem Špakem v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí – 20. září 2016

Vážená rodino, vážené zarmoucené shromáždění, sestry a bratři!

Přišli jsme se dnes sem do tohoto chrámu rozloučit s vaším milovaným manželem, tatínkem, blízkým člověkem a s naším bratrem v Kristu – šestým patriarchou Církve československé husitské – Josefem Špakem. Zde sloužil jako farář a zde také byl ordinován biskupem a pak následně uveden do funkce patriarchy v Husově sboru v Praze – Dejvicích. Službu VI. patriarchy Církve československé husitské vykonával a nesl v letech 1994 až 2001.

Bratra Josefa jsme znali jako hluboce zbožného, přímého a srdečného člověka. Miloval vás – své blízké z rodiny a žil pro Kristovu církev až do posledních chvil svého pozemského života. Bratr Josef byl mužem Písma svatého. Bibli četl pravidelně sám i ve společenství – doma se svojí manželkou Janou a ve sboru vykládal Boží slovo v kázáních i při biblických hodinách. Dva biblické verše ho v posledním čase oslovily, nad kterými rozjímal a o kterých přemýšlel. První je z knihy Skutky apoštolů a druhý z listu Timoteovi. „Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše, hlásat evangelium o Boží milosti“. „Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval.“ Oba verše jsou z řečí apoštola Pavla na rozloučenou. První čtení je z jeho promluvy v Efezu, když se Pavel loučil s tamním sborem před svou cestou směřující k završení jeho života. Druhý verš je z dopisu Pavla mladšímu spolupracovníkovi Timoteovi, kterému nezamlčuje, že po bohatém životě plném nasazení a aktivit přichází a přibližuje se jeho závěr.

V obou verších je slovo o „dokončení běhu“ života. V prvním verši je řeč o naplňování úkolu daného Pánem, kterým je hlásání evangelia o Boží milosti. Ve druhém verši slyšíme o dobrém boji a zachovávání víry. Podobně jako apoštol Pavel i bratr Josef přijal úkol od Pána. Hlásal evangelium o veliké Boží milosti na mnoha místech, všude tam, kam byl Bohem poslán. Vedl svůj dobrý boj, když se v nelehkých situacích musel rozhodovat, komu chce sloužit, zda Bohu a jeho církvi nebo představitelům totalitního režimu v čase normalizace. Ale nestačí jen vést boj, zápasit, je důležité také tvořit; stavět, budovat. Bratr Josef byl tím, kdo dokázal budovat, stavět, vzdělávat, jak to vystihuje řecký biblický pojem „oikodomé“, který doslova znamená „stavět dům“. Budoval rukama faru a modlitebnu v Suchém Vrbném v jižních Čechách. Budoval především živá společenství sester a bratří ve svěřených náboženských obcích, v kazatelských kurzech, v hudebních souborech, které vedl. Spolupodílel se na tvorbě bohoslužebných knih – Agend, které slouží k duchovnímu budování církve. Jako patriarcha budoval a rozvíjel ekumenické vztahy napříč církvemi a zeměmi. Účastnil se řady cest, včetně cesty do Říma v roce 1999, kde se v rámci Husovského sympozia setkal s papežem Janem Pavlem II.

Zachovat víru znamená neuhnout a nesejít z cesty následování Ježíše Krista. Zachovat víru znamená nepodlehnout vnějšímu tlaku nebo vnitřnímu lákání stát se lhostejným a hluchým pro Kristovo slovo. Bratr Josef svoji víru, kterou jako dar obdržel, uchoval. Zachoval ji až do konce. Poté, co ji ve svém životě hojně rozmnožil. Jeho víra byla plná pokory, vděčnosti a vnitřní radosti. Usmířen a odevzdán Bohu nás nyní opouští. Vyrovnanost a hluboká odevzdanost vůči Bohu v životě i ve smrti byla na bratru Josefovi zřejmá. Mohl jsem ji zakusit a prožít zblízka, když v srpnu tohoto roku jsme s ním doma slavili večeři Páně, která byla spojena s útěchou a se zpovědí Bohu.

Bratr Josef již svůj úkol zde na zemi naplnil a svůj běh života dokončil. Odchází ke spravedlivému a milosrdnému Bohu. My máme dál nést úkol hlásat evangelium o Boží milosti, vést dobrý zápas a zachovat a šířit víru. Jeho příklad ať je v tom pro nás trvalým povzbuzením.

Amen. Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 05.10.2016 02:27 zobrazeno: 1762x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus