WebArchiv - archiv českého webu

Zpráva patriarchy pro církevní zastupitelstvo - listopad 2016

16.11.2016

Vážené sestry a vážení bratři,

na jarním zasedání roku 2016 jsem podával podrobnou zprávu s údaji za rok 2015. V této zprávě vybírám některé události a témata, kterými jsme v církvi v předcházejícím čase žili a které se dotýkají naší přítomnosti i budoucnosti.

1. Husův rok se uzavřel

Husův rok se již uzavřel. Na tomto církevním zastupitelstvu, které projednává ekonomické záležitosti předešlého roku 2015, budou schvalovány akce po hospodářské stránce. To se týká i rekonstrukce a obnovy Památníku Mistra Jana Husa v Husinci i Husovských slavností 2015, které zajišťovalo ústředí církve. První z uvedených akcí probíhala ve spolupráci s ministerstvem kultury, Jihočeským krajem a městem Husinec a druhá ve spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou. Průběžně jsem církevnímu zastupitelstvu ve svých zprávách předával aktuální informace o Husově trieniu i o průběhu samotného Husova roku. Ukázalo se jako velmi prozíravé a současně i jako nezbytné, že Husovo 600. výročí jsme připravovali v časovém předstihu tříletí, tzv. trieniu. Akcí a aktivit v jejich rozmanitosti se uskutečnilo značné množství, ať již byly organizovány ústředím církve, diecézemi nebo jednotlivými náboženskými obcemi ve spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi. Dosvědčují to i přehledy z jednotlivých diecézí o uskutečněných akcích. Ve svém materiálu pro ústřední radu a církevní zastupitelstvo s názvem „Zpráva o Husově roce 2015 a jeho přípravě v Církvi československé husitské. Přehled vybraných akcí v letech 2012 – 2015“ (24 s.) podávám výběr se stručnými doplňujícími údaji, který případně pro naše další konkrétní užití může být upravován a doplněn. Jedním z již skončených projektů byla také spolupráce se Střední průmyslovou školou kamenickou a sochařskou v Hořicích na tvorbě a umístění plastik studentů v Kostnici, v Husinci a na dalších místech („Jan Hus 600 let v kameni a v nás. Hořice 2016). Katalog o projektu a jednotlivých dílech, který byl vydán za podpory Královéhradeckého kraje, je v české i německé verzi. Chtěl bych poděkovat za velmi dobrou spolupráci se setrou dr. Hanou Tonzarovou, hlavní koordinátorkou Husova výročí za CČSH, s bratrem dr. Jiřím Vaníčkem a s prof. Zdeňkem Kučerou. Poděkování náleží bratru Mgr. Petru Číškovi, který zajišťoval jako hlavní koordinátor rekonstrukci a obnovu Památníku v Husinci. Děkuji i všem mnohým dalším, kteří se s nápaditostí a podle svých obdarování tomuto Husovu výročí věnovali.

Husovo výročí však ještě doznívá a má rozměr ekumenický, společenský, umělecký i odborný. Stále ještě budou vycházet publikace z některých konferencí, jako byla v Clam-Gallasově paláci v květnu 2015 nebo na univerzitě Karlově pořádaná Husitskou teologickou fakultou v září 2015. Velká bohatost odborných zpracování a četnost publikací s husovskou tématikou má být naší církví sledována a zužitkována, historicky a teologicky reflektována.

2. Lutherovo 500. výročí

Pro evangelické církve, zejména luterského vyznání, je významný rok 2017 jako 500. výročí vystoupení dr. Martina Luthera. Hlavní akce se budou konat ve Wittenbergu a v Berlíně během svatodušních svátků. Ačkoliv naše církev není přímým nositelem tohoto výročí, jako jsou evangelické církve, bude jistě vhodné a užitečné se akcí účastnit. Je to pro nás příležitost ekumenických setkání, ale i bližšího poznání Lutherovy teologie. Pro naši církev je důležité si uvědomovat vztah české reformace a světové reformace, respektive německé a švýcarské. Reformace je široký duchovní a dějinný proud, jehož součástí je i Hus, husitství a Jednota bratrská, zahrnované pod pojem česká reformace, náležející k podstatné tradici Církve československé husitské.

3. Dialog o identitě církve

Diskuse o identitě je rozvíjena v církvi i na Husitské teologické fakultě UK. Na začátku roku 2016 byl do vikariátů rozeslán sborník s hlavními referáty ve stručnější verzi z konference na HTF UK dne 19. listopadu 2015 (Identita Církve československé husitské. CČSH Praha 2016, 36 s.). Příspěvky, vztahující se k věrouce, liturgii a duchovní správě, byly v celém rozsahu otištěny v Theologické revue (TR číslo 4/2015, roč. 86, s. 355-412). Příspěvkem biskupů CČSH do tohoto rozhovoru byla květnová teologická konference v Brně s názvem „Identita CČSH v duchovním životě a zbožnosti“a vydání referátů ve sborníku se stejným názvem (Identita CČSH v duchovním životě a zbožnosti. Sborník z teologické konference v Brně 26. – 27. 5. 2016, CČSH Praha 2016, 40. s.). Sborník je určen k diskusi a teologické práci duchovních a kazatelů na vikariátech. Ve dnech 10. – 11. listopadu se konala konference pořádaná HTF UK ve spolupráci s CČSH s názvem „Husitská teologie v kontextech“, jejímž odborným garantem byl prof. Zdeněk Kučera, a na které byly předneseny přednášky a referáty ve velké tematické šíři a rozmanitosti. Příspěvky k diskusi o identitě se vyskytují i v církevním týdeníku Český zápas. Hledání a utváření identity od počátku Církve československé husitské se nachází v napětí mezi tradicí a svobodou.

Diskuse o identitě není jen záležitostí intelektuální rozpravy, ale existenciální, ve smyslu aktuální sebereflexe CČSH po stránce historické, teologické a současné církevní praxe. Tato diskuse je nezbytným předpokladem cesty CČSH ke svému 100. výročí v roce 2020, a vlastně již je jeho ideovou přípravou. Nejde o výročí jako takové, jakkoliv je významné, ale předně je spojeno s úkolem prokázat životnost církevního společenství a schopnost vyrovnávat se aktivně s novu situací společenskou, hospodářskou i politickou z východisek zřetelné křesťanské víry.

4. Obnova rodiště dr. Karla Farského ve Škodějově

V příštím roce 2017 si budeme připomínat 90. výročí úmrtí dr. Karla Farského – prvního biskupa-patriarchy CČSH. Byla již započata obnova Památníku dr. Karla Farského ve Škodějově u Semil, která bude probíhat ve dvou etapách. První dílčí úprava je k výročí dr. Karla Farského v roce 2017 a druhá celková je ke 100. výročí církve v roce 2020. Tento památník s rozsáhlým přírodním areálem je jedním z poutních míst naší církve. V první fázi bude zbudována lesní kaple podle návrhu pana architekta Jiřího Geberta, na jejíž realizaci se již pracuje. Zajišťováním obnovy byla ústřední radou pověřena skupina ve složení Mgr. P. Číško, dr. J. Jandus, Mgr. J. Oswald, patriarcha T. Butta a královéhradecký biskup P. Pechanec. Na sobotu 17. června 2017 se připravuje Den Farského – celocírkevní pouť, která se bude konat ve Škodějově, ale akce budou probíhat též v Semilech a ve Vysokém nad Jizerou. Tato celocírkevní akce je připravována ve spolupráci ústředí a královéhradecké diecéze. 

5. Vyučování církve

Ti, kteří se ztotožňovali duchovně a myšlenkově s Církví československou husitskou v minulosti, zpravidla procházeli výukou náboženství. Křesťanská identita je spjata s výchovnou formací. Církve v čase sekularizace kladou nový důraz na vyučování a výchovu.  Proto je žádoucí posílit tuto oblast církevního vzdělávání, ve které v minulosti CČS(H) projevovala pozoruhodnou aktivitu, ať již se jednalo o výuku náboženství ve školách, práci s mládeží nebo nedělní školy ve sborech. Dnes je jiná situace a těžištěm se stává věnování se jednotlivcům a menším skupinám. Předpokladem jsou vhodné výukové a pastorační materiály, které schopný vyučující tvořivě využívá vzhledem ke konkrétním podmínkám. Je namístě ocenit, že se tomu věnují diecéze i vydáváním jednotlivých publikací a materiálů. Cílem je, aby byly v církvi k dispozici příručky, pomůcky a materiály v celé pestré škále pro pastoračně-katechetické činnosti. V ústředí se vytváří nová učebnice náboženství pro mladší školní věk, která vzniká v týmové spolupráci. S bratrem emeritním biskupem dr. Petrem Šanderou jsme připravili katechetickou příručku pro dospělé s výkladem základních textů – kréd (Apštolského vyznání, Velkého kréda CČSH a Malého kréda CČSH), Desatera a Modlitby Páně. Bratr prof. Zdeněk Kučera píše učebnici teologie pro bohoslovce, duchovní a pracovníky církve. Učebnice teologie CČSH by mohla být užívána též v rámci kazatelských kurzů v jednotlivých diecézích, případně i studujícími na HTF UK. 

6. Poděkování

Chtěl bych poděkovat bratřím biskupům, členům ústřední rady, jmenovitě sestře místopředsedkyni dr. Ivaně Macháčkové a finanční zpravodajce ing. Miroslavě Studenovské, všem spolupracovníkům v úřadu ústředí, konkrétně sestře tajemnici Mgr. Janě Krajčiříkové, bratru Mgr. Aleši Ptáčkovi, který je pověřen organizačním vedením úřadu. Děkuji přednostům odborů a pracovníkům ústředí a sekretariátu patriarchy, diecézí i jednotlivých zařízení i členům komisí. Děkuji sestře Mgr. Hedvice Zimmermannové, ředitelce Husitské diakonie. Děkuji také vedení Husitské teologické fakulty UK za rozvíjení spolupráce, sestře děkance doc. Kamile Veverkové a bratru emeritnímu děkanovi prof. Janu Blahoslavu Láškovi, který je zástupcem HTF UK v ústřední radě. V závěru liturgického roku 2015 – 2016 děkuji duchovním, kazatelům a pastoračním pracovníkům, kteří předáváte věrně a vytrvale Kristovo evangelium a pomáháte utvářet svoji pastorační službou společenství církve v konkrétních místních náboženských obcích.

7. Vděčná vzpomínka na VI. patriarchu Josefa Špaka

V září tohoto roku byl odvolán na věčnost k Bohu VI. patriarcha Církve československé husitské bratr Josef Špak, se kterým jsme se loučili 20. 9. 2016 v chrámu sv. Mikuláše v Praze 1 – Starém Městě, kde působil jako farář, než byl povolán do služby patriarchy. V naději nepomíjejícího života v Ježíši Kristu na něho myslíme a děkujeme za jeho službu pro církev.

8. Biblické povzbuzení k vytrvalosti a svornosti

Z knihy Skutky apoštolů si připomeňme dvě místa, která ve zkratce podávají obraz života novozákonní církve s jeho charakteristickými rysy. Těmito zjevnými znaky jsou svornost a vytrvalost. „Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry“ (Sk 1,14). „Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se“ (Sk 2,42). Vytrvalé naslouchání evangeliu a vytrvalá modlitba na jedné straně a na druhé straně s tím spojené vytváření bratrského společenství Kristovy rodiny ve svornosti tvoří významné znaky identity církve v každé době.

Tomáš Butta

Listopad 2016                                                                                           Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 01.12.2016 10:29 zobrazeno: 1568x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus