WebArchiv - archiv českého webu

Mt 24,36-44 Adventní procitnutí, bdělost a připravenost

30.11.2016

Kázání na 1. adventní neděli v kostele sv. Václava v Praze na Zderaze - 27. 11. 2016

Sestry a bratři,

na 1. adventní neděli k nám zní tři výzvy. První je výzva k procitnutí ze spánku: „Nastala hodina, abyste procitli ze spánku“ – píše apoštol Pavel v listě křesťanům do Říma. A z evangelia podle Matouše zní další výzvy. Druhá vybízí k bdělosti „Bděte tedy, neboť nevíte, v který den Pán přijde“. A třetím adventním povzbuzením je vybídnutí k připravenosti. „Proto i vy buďte připraveni“.

V tomto týdnu jsem se účastnil několika akcí věnovaných německému reformátorovi Martinu Lutherovi. V církevním roce, do kterého jsme právě vstoupili dnešní adventní nedělí, je připomínáno 500. výročí Martina Luthera a jeho vystoupení v roce 1517. Mohli jsme přivítat „reformační kamion“, který projíždí 68 městy Evropy, než dorazí do Wittenberku. Sedmé místo jeho zastavení byla Praha – město spojené s působením Mistra Jana Husa - českého reformátora. Působil sto let před vystoupením Martina Luthera a k němu se německý reformátor zprvu po zdráhání a pak otevřeně přihlásil. Luther učil o ospravedlnění z víry (srov. Ř 3,26.28). Člověk se snaží ze svých sil něčeho dosáhnout a být před Bohem dokonalým a nejlepším, ale toho dosáhnout v posledu nemůže. Skutečné dobro nám přináší jen Boží milost v Kristu (Ř 3,24). Měl jsem možnost slyšet přednášku evangelického teologa o Lutherově umění a o církvi dnes. Na závěr své přednášky použil výrok o církvi z biblického příběhu o dceři Jairově: „Nezemřela, ale spí“ (L 8,52). Křesťanství rozhodně není něčím neaktuálním, tím, co patří je minulostí a nemá budoucnost. Křesťanská církev není rozhodně mrtvá, ale jen někdy jakoby spala. Lidé duchovně nezemřeli, ale spíše jako by byli ve stádiu spánku.

Určitě je spánek důležitý v životním rytmu a nezbytný pro zdraví člověka. Ale nelze všechno jen prospat nebo zaspat důležitý okamžik, důležitý úkol. Důležité je právě procitnutí. Když se člověk vzbudí, otevře oči do nového dne a může spatřit zář vycházejícího slunce. V duchovním smyslu procitnutí znamená, že člověk si uvědomuje to, co si dříve neuvědomoval. Vidí to, co dříve neviděl. Duchovní procitnutí – to je naše duchovní obnova, náš nový život v Kristu.

A s tím souvisí to další – bdělost. „Bděte tedy, neboť nevíte, v který den Pán přijde“. V křesťanské víře a životě je významná bdělost (srov. Ex 12,42; Ž 77,5; 1 Te 5,6). Proto o svátcích je součástí bdění – o Vánocích, Velikonocích i letnicích, a již adventní čas je tradičně spojován s ranním bděním tzv. roráty. Člověk překonává spánek a je vzhůru v noci nebo časně ráno. Bdění znamená především modlitbu (Ko 4,2). Modlit se je výrazem naší vnitřní bdělosti. Bdělost znamená také držení stráže. Je to opak nedbalosti, nepozornosti a lhostejnosti. Ostatní spí nebo se věnují svým záležitostem, ale stráž je vzhůru. V žalmu 130 je vystižen tento postoj bdělosti víry. „Má duše vyhlíží Hospodina víc než strážní jitro“ (Ž 130,6).

K procitnutí a bdělosti náleží i ta třetí výzva k připravenosti. „Buďte tedy připraveni“. Výrok moudrých zní: „Štěstí přeje připraveným“. Na vše se člověk má předem připravit. Vše vyžaduje řádnou přípravu. Například na důležité pracovní setkání a jednání se musí člověk náležitě připravit tím, že si získá a prostuduje materiály. Stejně tak sportovec se musí připravovat na zápas či závod vytrvalým tréninkem. Hudebníci zase musí věnovat dlouhý čas cvičení na hudební nástroj, než vystoupí a zazní dílo přinášející hodnotný umělecký zážitek. I na setkání s hostem se připravujeme. Nemile nás zaskočí, když někdo bez ohlášení přijde a zaskočí nás nepřipravené. Nemáme pak co nabídnout a naše prostředí nesvědčí moc o pořádku. Také setkání s Kristem vyžaduje od nás dobrou připravenost. A to především připravenost vnitřní, která znamená pokání a vnitřní i vnější proměnu. Apoštol Pavel to vyjadřuje obrazem odmítnutí skutků noci a temnoty a konání skutků dne a světla. Je to takové jednání z víry, které obstojí před Bohem. V adventu se připravujeme na setkání s Pánem. Kéž nás nezastihne duchovně spící a nepřipravené, ale naopak s otevřeným zrakem víry a bdělým srdcem. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 01.12.2016 11:15 zobrazeno: 1550x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus