WebArchiv - archiv českého webu

Ž 37,39 Promluva při rozloučení s bratrem farářem Mgr. Václavem Křesinou

10.04.2017

Kunčice pod Ondřejníkem - 10. 4. 2017 

Vážené zarmoucené shromáždění, vážená rodino, sestry a bratři,

v tuto chvíli loučení s Vaším blízkým a milým člověkem bych chtěl vyslovit vděčné poděkování bratru faráři Václavu Křesinovi za jeho duchovenskou službu a aktivitu pro Církev československou husitskou. Věnoval se dlouhodobě studiu duchovních písní, poznávání různých zpěvníků a dávných i novějších hudebních pramenů. Vždyť písně jsou jedinečným vyznáním Božího lidu, který putuje dějinami a který směřuje z časnosti k věčnosti.

Vedle tohoto soustředění se na písňový a hudební poklad církve se živě zajímal náš bratr farář o historii, zvláště o dědictví staré Jednoty bratrské. Byl také členem liturgického výboru a spolupracoval na tvorbě obřadních příruček. S důkladností jemu vlastní psal své dopisy, ve kterých se vyjadřoval k jednotlivým tématům a uváděl i své zkušenosti z náboženských obcí, s nimiž spojil svůj život. Vyrůstal v náboženské obci v Praze – Košířích. Jako duchovní působil v náboženských obcích moravské olomoucké diecéze na Ostravsku. V roce 2010 mě pozval do Frenštátu a sem do Kunčic pod Ondřejníkem, kde jsem spolu s ním konal bohoslužby a kázal zde v čase po Velikonocích. Tehdy zaznělo poselství o Kristově vítězství.

Připomeňme si v tuto chvíli ze žalmu 37. verš 34: „Hospodin je spása spravedlivých, záštitou v čase soužení jim bývá“. Celý tento žalm 37 obsahuje pro věřící moudré poučení i naděje plné povzbuzení. Vždyť Bůh je spásou, záchranou spravedlivých. Ale kdo z nás je spravedlivý? Kdo může o sobě říci, že je za všech okolností a ve všech situacích spravedlivý, že jedná vždy dobře v souladu s Boží vůlí? Spravedlnost, o které se však mluví v Bibli, je především spravedlnost Bohem darovaná (Ř 4,16). Bůh nám hříšným lidem dává novou spravedlnost skrze Krista. Bůh na nás a celý náš život hledí Kristovýma očima soucitu a lásky.

Verš Žalmu dále pokračuje: „Hospodin je záštitou v čase soužení.“ V těžkostech a zkouškách věřící člověk ví, kde může hledat oporu. Věděl to a zakoušel ve svém životě i náš bratr farář. Čas soužení a zkoušek není tím posledním časem, ale tím posledním je čas milosti, tím dovršením všeho je Boží věčnost, jak nás o tom ujišťuje Ježíš Kristus, náš vítězný Pán. „To jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Ve světě máte soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět“ (J 16,33). Povzbuzeni Božím slovem a v naději věčného života provázíme s modlitbou našeho bratra faráře Václava Křesinu.

Bože, spravedlivý a milosrdný, před tvou tváří myslím na tvého služebníka Václava, který během svého života přinášel mnohým slovo víry.

Do tvé milosti odevzdáváme i vše, co bylo v životě bratra faráře bolestné, palčivé, těžké.

Ty, který jsi byl jeho záštitou, dopřej mu pro Kristovu spravedlnost a jeho oběť podíl v zemi živých, účast na věčném světle a pokoji v plnosti ve svém království. Amen. Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 01.06.2017 02:45 zobrazeno: 1287x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus