WebArchiv - archiv českého webu

1 Pt 3,13-22 Vydání počtu z křesťanské naděje

21.05.2017

Kázání v NO Ostrava-Zábřeh - 21. 5. 2017

Sestry a bratři,

na tuto neděli 5. po Velikonocích před svátkem Oslavení Páně a svatodušními svátky připadají tři texty z Nového zákona.

První čtení je o vystoupení apoštola Pavla v Athénách, kam přichází, aby zvěstoval Krista. Druhé čtení je povzbuzujícím slovem apoštola Petra a třetí slova jsou z úst samotného Pána Ježíše, který slibuje svým učedníkům příchod Ducha svatého, Ducha pravdy.

Z těchto tří biblických čtení se zaměřme na 1. list Petrův. Apoštol Petr promlouvá prostřednictvím svého dopisu do situace, kdy tehdejší společnost nebyla křesťanům nakloněna. Lidé na křesťany nahlíželi s nedůvěrou, pro své přesvědčení byli vystaveni vyznavači Krista útisku a pronásledování. Na jejich adresu se snášely pomluvy a docházelo k hanobení jejich dobrého jména. Apoštol Petr chce v této situaci křesťany povzbudit a opírá se při tom o známé Ježíšovo blahoslavenství: „Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království Boží (Mt 5,10). Některé doby jsou pro Kristovy vyznavače těžké a náročné, jiné jsou příznivější. Přesto být křesťanem není v žádné době samozřejmé a snadné. Doba, do které psal apoštol Petr byla náročná a věřící byli vystaveni zkouškám a pomluvám. Jak se v takové situaci zachovat? Jak jednat? Apoštol Petr dává rady, návody, pokyny.

Začíná řečnickou otázkou: „Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro?“ Přijít s něčím dobrým, snažit se to prosadit, nemusí být vždycky snadné. Přesto, je-li něco skutečně dobré, tak se to časem prosadí, i když třeba ne hned. Ale zde se nemyslí jen dobro naše nebo společné dobro, na kterém se lidé dohodnou, ale zde jde o věc Krista. Být na straně Krista, znamená hledat a usilovat o skutečné dobro. Petr ujišťuje i nás, že nic a nikdo nemůže uškodit tomu, kdo jde věrně za Kristem.

Petr vidí důležité, aby křesťan dokázal obhájit svoji víru, aby byl schopen mluvit o naději, kterou sdílí. „Buďte připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte“. Křesťané mají být lidmi naděje. Nemáme podléhat pesimismu a lhostejnosti, ale máme šířit naději. K této naději patří, že zlo nebude slavit trvale triumf a bude přemoženo dobrem. K této naději náleží vítězství života nad smrtí. Touto ústřední nadějí, či přesněji jejím zdrojem, je Kristovo vítězství nad smrtí, jeho vzkříšení. Jak ale o této naději mluvit? Jak jí předat. Pavel na Areopágu v Athenách se snažil tuto naději druhým předat. Když mluvil o básnících, o přírodě, o řádu ve světě tak ho ještě mnozí z občanů Athén poslouchali, ale když začal promlouvat o naději vzkříšení, řekli mu: „Rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy, teď na to nemáme čas“. Tak velký kazatel a misionář jako byl Pavel, a přesto se svým poselstvím o křesťanské naději, nemusel být vždy stoprocentně úspěšný! Tuto naději nejde totiž nikomu vnutit, prosadit násilím. Důležité je, co říká apoštol Petr: čiňte tak, tiše a uctivě“. To znamená vlídně, laskavě, mírně a také s respektem k tomu druhému. Tímto jednáním je možné a účinné předávat víru a naději dnes. Na křesťany je zaměřen zvlášť kritický pohled. Lidé říkají: „Máte vysoká měřítka, ale sami je nedodržujete“. Co prochází u jiných, v případě církve či věřících se to posuzuje velmi přísně. Někdy může být kritika církve či konkrétních věřících oprávněna, ale může to být i zlý úmysl, pomluva nebo neznalost. Důležité je nejen to, co říkají druzí lidé, ale především co říká naše svědomí, jak si stojíme před Bohem. Bůh zná naši upřímnou oddanost dobru i naše nedostatky. Promlouvá k nám skrze svědomí. Proto apoštol Petr zdůrazňuje, že křesťané mají mít „dobré svědomí“, ve smyslu rozpoznat, co je v Božím pohledu dobré.

Sestry a bratři,

Boží slovo skrze apoštola Petra nám ukazuje, jak jednat i vůči těm, kteří nám nejsou nakloněni. Bože, dej, aby se tvé evangelium stále více šířilo, rostla láska mezi lidmi a Ježíš byl svatý v našich srdcích. Amen.

 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 01.06.2017 03:06 zobrazeno: 1157x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus