WebArchiv - archiv českého webu

Zpráva patriarchy pro církevní zastupitelstvo – červen 2017

30.05.2017

Vážené sestry a vážení bratři, tato zpráva má spíše ideový a informativní charakter a není podrobným přehledovým zpracováním údajů za předcházející období, neboť v čase její přípravy nebyly ještě k dispozici všechny potřebné údaje. Takovou podrobnější zprávu předložím podzimnímu zastupitelstvu.

Blíží se sté výročí CČSH

Během své funkce patriarchy jsem prožil a aktivně se účastnil 90. výročí CČSH v roce 2010 a též 600. výročí Mistra Jana Husa v roce 2015, ale i jiných výročí. Zájem o výročí souvisí s hledáním identity i pevných záchytných bodů v proměnnosti naší přítomnosti a nejistoty z budoucnosti. Určitou chvíli jsme jako společnost po konci totality žili bez většího zájmu o minulost a soustředili se jen na přítomnost. Nyní je patrný větší zájem o vlastní minulost své země a svého národa v evropských souvislostech. Jako církev relativně „mladá“ si potřebujeme uvědomovat své historické a duchovní kořeny, abychom se orientovali v přítomnosti a nasměřovali svoji aktivitu smysluplně do budoucnosti.  

Při bohoslužbě 7. ledna 2017 (den před 8. lednem) jsme v chrámu sv. Mikuláše zahájili přípravu k 100. výročí Církve československé husitské (ČZ 2017 č. 5). Období přípravy bude trvat tři roky a čtvrtým rokem je vlastní jubilejní rok 2020. Pro každý rok je stanoveno ústřední téma. V tomto roce 2017 je tímto tématem REFORMACE. Je zde spojitost s českou reformací i světovou reformací. Rok 2018, kdy je výročí našeho samostatného státu, má stanovené téma VLAST. Tématem roku 2019 je ZBOŽNOST, v souvislosti s českou vánoční bohoslužbou v roce 1919. Pro jubilejní rok 2020 je určeno téma CÍRKEV A SPOLEČNOST. Sto let vybízí k určité bilanci předcházejícího období a je podnětem k různým projektům a aktivitám. Jedním z projektů je zpracování sborů architekty z ČVUT do výpravné publikace se zaměřením na meziválečnou architekturu. Církevní stavby naší církve z tohoto období jsou nesporně specifickým přínosem pro naši kulturu. Další ze zamýšlených a již uskutečňovaných aktivit je vytvoření slovníku osobností CČSH. Bude v heslech zahrnovat jak duchovní, tak i laiky. Jedním z úkolů k roku 2020  je obnova areálu rodiště dr. Karla Farského ve Škodějově. Projekty připravují i jednotlivé diecéze. Aktivity zaměřené k tomuto výročí mají v dobrém slova smyslu posílit naše sebevědomí v církvi, a výročí se tak stává i příležitostí odpovědněji rozvíjet hřivny a bohatství, které jsme převzali a za které máme odpovědnost vůči Bohu i vůči těm, kteří byli na začátku církve.

K letošnímu výročí Karla Farského

Zájem o identitu naší církve má spojitost se zájmem o osobnost dr. Karla Farského. On je tím, kdo vtiskl specifický charakter novodobé křesťanské církvi, jakkoli je vznik CČSH záležitostí Boží i úsilím společným. O Farském v posledním období nebyla vydána žádná publikace od autorů naší církve. Poslední vydaná kniha byla od dr. Václava Kadeřávka a prof. Zdeňka Trtíka z 80. let minulého století. Ve spolupráci s dr. Jiřím Vaníčkem jsme s týmem autorů připravili knihu věnovanou Farskému, na které se podílí br. Bohdan Kaňák, prof. Zdeněk Kučera a další autoři – teologové a historici. Sborník vyjde k 90. výročí od smrti našeho prvního patriarchy. Další publikaci připravuje královéhradecká diecéze a s biskupy jsme sestavili Farského citáty, které vyjdou v řadě „Zastavení“. Vybrané myšlenky Farského ukazují na aktuálnost Farského poselství a sdělení.

Dlouhodobější záležitostí je obnova rodiště prvního patriarchy ve Škodějově v Podkrkonoší. Je to jedno z poutních míst naší církve, které se nachází mezi městy Semily a Vysoké nad Jizerou. Měla by tam v budoucnu vzniknout naučná stezka, bude provedena rekonstrukce domu, ze kterého vznikne horská chata jako zázemí pro poutníky a turisty a pro ubytování menších skupin. Rozlehlý přírodní areál může být vhodným prostředím pro dětské tábory a další akce. V první fázi je budována Lesní kaple dr. Karla Farského (V rodišti Farského vzniká nová lesní kaple. ČZ 2017 č. 18), jejíž základní kámen jsme symbolicky poklepali po letošních Velikonocích s bratrem biskupem Pavlem Pechancem.

K letošnímu výročí bude zaměřeno a pořádáno několik akcí, jako je především celocírkevní pouť do Škodějova dne 17. června 2017. Program připravuje ústředí společně s královéhradeckou diecézí. Součástí bude uvedení nové Lesní kaple dr. Karla Farského, slavení liturgie a pestrý kulturní program. V Plzni proběhne 11. června 2017 bohoslužba přenášená Českým rozhlasem, neboť Farský v Plzni během první světové války působil jako učitel náboženství a prožil svůj vnitřní „přelom“ ve spojitosti s tragédií v Koterovské ulici, kdy zahynuly nevinné děti. Plzeňská diecéze plánuje na podzim pouť do Ostrova a Perninku – míst, kde Farský začínal svou dráhu římskokatolického kněze. Pražská diecéze připomene Farského osobnost během pouti na Sázavu dne 24. června 2017. V červnu každoročně konáme vzpomínkovou bohoslužbu slova v Husově sboru v Praze – Dejvicích, kde je uložena urna patriarchy Farského i dalších patriarchů. Letos dne 12. června 2017 představíme knihovnu dr. Františka Kováře, která se má stát studijním zázemím pro 100. výročí Církve československé husitské v roce 2020. Obsahuje též publikace vydané naší církví nebo o naší církvi a měly by zde též být soustředěny sborníky a knížky vydávané v jednotlivých náboženských obcích. O Karlu Farském zpracovává dokument ČT – redakce náboženského vysílání – v rámci křesťanského magazínu.

Rok reformace a 500. výročí Lutherovo

Dne 21. 11. 2016 jsem se účastnil přivítání “kamionu reformace“ v Praze na Palachově náměstí u příležitosti 500. výročí Martina Luthera a následně pak slavnostního večera „Od Jana Husa k Martinu Lutherovi – Reformace na cestě“ na ambasádě SRN v Praze. Ve dnech 25. – 26. 11. 2016 se konal Synod Leuenberských církví v ČR, kde jsem pronesl příspěvek na téma „Vztah CČSH k reformačnímu dědictví“. K Lutherovu 500. výročí se vztahovala i Novoroční ekumenická slavnost dne 1. 1. 2017 v kostele sv. Václava na Zderaze v Praze 2 – Nové Město přenášená ČT. Dne 25. 2. 2017 jsem se účastnil na slavnostním shromáždění k 70. výročí založení Slovenského evangelického sboru a. v. v Praze v rámci oslav 500. výročí reformace v kostele sv. Michala v Jirchářích a druhý den 26. 2. 2017 slavnostní bohoslužby a posvěcení zvonu reformace pro kostel sv. Michala v Jirchářích. Dne 19. 3. 2017 se uskutečnila bohoslužba k 500. výročí reformace pořádaná GEKE s následným přijetím starostou na radnici ve Wittenbergu a prohlídkou Lutherova a Melanchthonova domu. Dne 3. 4. 2017 proběhla konference na téma Martin Luther a jeho odkaz pro současnost pořádaná Sdružením evangelikálních teologů a Lutherovou společností. Jedním z přednášejících byl prof. Jaroslav Vokoun, autor knihy o Lutherovi (Luther - finále středověké zbožnosti. Karmelitánské nakladatelství Praha 2017). Lutherova společnost vydává překlad Lutherových spisů do češtiny. 500. výročí reformace je věnován letošní Kirchentag, konaný ve dnech 25. – 28. května 2017 v Berlíně a Wittenberku a dalších místech. Během celého roku se koná řada akcí a k jejich završení dojde v říjnu letošního roku. V našem prostředí je nositelem tohoto výročí zejména Slezská církev evangelická augsburského vyznání.

Z ekumeny

V roce 2016 ukončila svoji funkci tajemnice ERC v ČR sestra Mgr. Sandra Silná z CČSH a generálním sekretářem se stal ThDr. Petr Vinš ze Starokatolické církve. Tématem rozhovorů v rámci řídícího výboru i valného shromáždění byl Mariánský sloup v Praze na Staroměstském náměstí, ke kterému se vyjádřila CČSH ve svých usneseních (č. 1.7.144 z roku 2013 a č. 1.2.3.177 z roku 2016). Významným dokumentem, který je výsledkem ekumenické spolupráce, je „Metodický pokyn o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb“ týkající se nemocničních kaplanů (viz Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky, č. 4 z 11. dubna 2017). Účastnili jsme se pohřbu kardinála Miloslava Vlka dne 25. března 2017 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Dne 1. 4. 2017 se konalo svěcení starokatolického biskupa Pavla Stránského a dne 21. 5. 2017 byl uveden nový biskup Slezské evangelické církve a.v. Mgr. Tomáš Trlík.

Teologická konference

Ve dnech 4. – 5. května 2017 se uskutečnila v Brně teologická konference, jejímž obsahem bylo praktické konání duchovní správy.

Výročí svěcení žen v CČSH

Konferenci k 70. výročí svěcení žen, která se bude konat ve dnech 23. – 24. listopadu 2017, připravuje Husitská teologická fakulta UK ve spolupráci s Církví československou husitskou.

Nad biblickým heslem roku 2017

Verš roku 2017 podle Hesel Jednoty bratrské zní: „A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha“ (Ez 36,26). Prorok Ezechiel hovoří o novém srdci a novém duchu, který od Boha obdrží jeho lid. Původně je v zaslíbení míněn židovský lid. Jako křesťané chápeme toto proroctví ve smyslu zaslíbení seslání Ducha svatého. Je to Duch života a Duch obnovy, Duch, který tvoří nové. Proto „nový duch“. Prorok Ezechiel však hovoří o novém srdci a novém duchu. Srdce a Duch jsou v těsném spojení. Vždyť Bůh vylévá lásku Ducha svatého do lidských srdcí (Ř 5,5). Staré kamenné srdce, o kterém také mluví prorok Ezechiel (Ez 36,26b), nemůže přijmout Božího Ducha. Je potřeba mít nové srdce, proměněné srdce, srdce přístupné Duchu svatému. Každý biblický verš, každou jednotlivou výpověď Písma svatého je nezbytné číst v širších souvislostech. Stejně tak i tento verš o novém srdci a novém duchu. Být naplněn Duchem Božím neznamená bezbřehou libovůli a povýšení své vlastní svobody nade vše. Jak se tento nový duch projevuje, sděluje prorok Ezechiel vzápětí: „Učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich“ (Ez 36,27). Je to Duch pravého synovství, který se projevuje oddanou poslušností Boha (Ř 8,15). Duch svatý v nitru člověka je začátkem reformace a obnovy. Heslo roku 2017 tak velmi dobře koresponduje s rokem reformace dr. Martina Luthera i s výročím dr. Karla Farského, které si letos připomínáme.

Poděkování

V závěru této své zprávy bych chtěl poděkovat vám, členům ústřední rady, biskupům, pracovníkům úřadu ústředí a všem duchovním a laikům, za vaši službu a práci pro Církev československou husitskou, která usiluje naplňovat své poslání dané Kristem již téměř sto let.

Dne 23. května 2017

Tomáš Butta

patriarchaTomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 20.06.2017 04:23 zobrazeno: 1361x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus