WebArchiv - archiv českého webu

Ef 3,14-21 Farský nás vede k poznání Kristovy lásky

25.06.2017

Kázání k 90. výročí dr. K. Farského v Rudné u Prahy – 25. 6. 2017

 

 

Sestry a bratři,

v tomto roce, zvláště v měsíci červnu, si připomínáme osobnost a dílo našeho prvního patriarchy dr. Karla Farského. Mysleli jsme na něho a poděkovali Bohu za jeho nasazení pro evangelium a pro církve v jeho rodišti ve Škodějově v Podkrkonoší, kde byla zbudována a uvedena nová lesní kaple označená jeho jménem. Památku Farského jsme slavili též v Plzni v našem sboru, který je naproti škole, kde Farský vyučoval a působil během první světové války jako profesor náboženství, a kde prožil svůj „přelom“. Mysleli jsme na něho též v ústředí naší církve – v Husově sboru v Praze – Dejvicích, které vybudoval, kde vedl církevní práci, a kde také zemřel 12. června před 90 lety.

Karel Farský byl vůdčí postavou při vzniku Církve československé husitské a ukázal směr naší církvi i do budoucnosti. Kdybychom se měli pokusit stručně a jednoduše vyjádřit k čemu i dnes nás vede Karel Farský, pak to můžeme říci takto: Farský nás vede k poznání Kristovy lásky. Jeho víra byla křesťanská, byla zaměřena na Ježíše, jak jej poznáváme z evangelií. Lidé se tehdy pod vlivem válečných hrůz a kvůli propojení církve s politickou mocí Rakouska – Uherska odkláněli od církve a tím i hodnot evangelia a křesťanství. Farský v této situaci se snažil lidem, ztrácejícím víru a nedůvěřujícím církvi, ukázat novou cestu ke Kristu a k jeho lásce. Ježíšova láska, poznávaná v jeho oběti za druhé, nás v životě předchází, provází a vede člověka k tomu, aby se pro ni svobodně a dobrovolně rozhodl.

K Farského památce je zvoleno čtení z listu Efezským apoštola Pavla. Pavel zde prosí za křesťany za konkrétní sbor. Říká: „...aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích, a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží“ (Ef 3,17-19).

Karel Farský o Boží lásce podává svědectví v jedné z písní ve Zpěvníku, jejíž text zpracoval. V písni se obrací k Bohu takto: „Lásky své nám pochopit dej míru, kterou všechno žije ve vesmíru ... Dej, ať každý pozná tě, ve tvé čisté podstatě“ (Zpěvník CČSH č. 171). Kde se s Boží láskou můžeme setkat? Setkáváme se s ní v přírodě – v jejím důmyslném uspořádání, v její kráse a pozoruhodnosti. Řád Boží lásky Farský rozpoznával a tvořil v přírodě i přes její křehkost a pomíjitelnost. Dále se člověk může setkávat s Boží láskou ve svém srdci. Je to tehdy, když dokážeme přemoci sebe sama a své sobectví a touhu po odplatě. Karel Farský říká: „Proti slabosti a zlobě je nutné bojovat silou ducha a dobrotou. Tímto učením pozdvihl Ježíš lidské myšlení z prachu malichernosti a sobectví a ukázal cestu k životu radostnějšímu: k Božímu království na zemi“ (CČS. Stručné informace, s. 23). Každý člověk je ve svém životě odpovědný morálnímu řádu. Jeho respektování činí život hodnotným a smysluplným.

Pro Farského je však zřetelné, že se s Boží láskou můžeme setkávat zvláště v církvi. Neboť v církvi je Ježíš hlásán. Prostřednictvím církve se šíří Ježíšovo slovo a učení o lásce k Bohu a člověku. Proto pro Farského je církev tak důležitá, a stejně tak bohoslužba, liturgie. Právě liturgie nás vede k setkání s Boží láskou v Ježíši Kristu. Tajemství liturgie, kterou Farský nám odkázal jako duchovní bohatství a poklad víry, spočívá v tom, že se můžeme setkat s Boží láskou v Kristu. Poznávat to, co je běžně nepoznatelné, slovy apoštola Pavla, co „přesahuje naše poznání“. Rozměry Boží lásky jsou patrné v Ježíšově jednání a oběti za nás. Šíří jeho láska zahrnuje vše. Délkou překračuje čas. Je to láska, která je svrchovaně velkorysá. A sklání se do nejhlubších hlubin k člověku vzdálenému a odcizenému Bohu. Šířka, délka, výška a hloubka – to jsou rozměry Kristova kříže.

Podobně jako apoštol Pavel se i Karel Farský modlí, aby křesťané a mnozí lidé Boží lásku v Kristu poznali: „Dej, ať každý pozná tě, ve tvé čisté podstatě.“ Církev je nesena Boží láskou. Mnozí svědkové touto Boží láskou žili a zpřítomňovali ji druhým. Tuto Kristovu lásku máme i my hlouběji poznávat, přijímat do svých srdcí a předávat dál, jako to ve své době činil i dr. Karel Farský, na kterého s vděčností a úctou myslíme. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 01.08.2017 10:10 zobrazeno: 1146x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus