WebArchiv - archiv českého webu

1 K 1,3-9 Pavlovo přání, díkůvzdání a povzbuzení

03.12.2017

Kázání na 1. neděli adventní – 3. 12. 2017

 

Sestry a bratři,

na začátku nového liturgického roku k nám zaznívá poselství z úvodu dopisu apoštola Pavla – z 1. listu do Korintu. Tento úvod apoštolova listu obsahuje přání, poděkování za duchovní dary a povzbuzení křesťanů do budoucnosti.

Tím úvodním, co k nám zaznívá, je přání. Co nám přeje apoštol Pavel? Přeje nám milost a pokoj. „Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista“. To je překrásné přání na začátku adventu. Pavel sám velmi dobře věděl, co je to milost, milost Boží. Ve svém životě pocítil dotek této Boží milosti, v nejrůznějších chvílích života a služby si uvědomoval, že ho tato Boží milost drží (1K 15,10). Toto slovo „milost“ znamená přízeň, náklonnost, uznání, přívětivost, laskavost. Ať můžeme čas adventu i celého liturgického roku prožívat jako čas milosti. A k tomu Pavel připojuje na způsob starokřesťanského pozdravu i „pokoj“. Ale slovo „pokoj“ zní v naší době plné napětí, nervozity, konfliktů velmi vzdáleně. Pokoj - to znamená výhled až za obzor naší neklidné přítomnosti, cíl veškeré lidské touhy po životní harmonii, pokojném a dokonalém uspořádání vztahů. Tento pokoj může být zatím velmi daleko, ale máme mu být přesto otevřeni a přát ho sobě i druhým.

Apoštol v úvodu svého listu vyjadřuje vděčné poděkování za duchovní dary. Křesťané v Korintu se projevovali a vynikali různými duchovními dary, charismaty, ale Pavel děkuje za dva z nich. Je to dar slova a dar poznání. Jaké je naše slovo? A jaké je naše poznání? Darem řeči se nemyslí krásná, líbivá a podbízivá slova, ale myslí se tím slova vycházející z evangelia, která přinášejí druhým posilu, pomoc a prospěch. Je to slovo víry. A to druhé je poznání. Člověk ve svém životě mnohé skutečnosti poznává, kolik informací a zážitků během každého dne nashromáždíme! Ale Pavel myslí poznání duchovní, poznání Krista. Darem poznání je míněno pochopení duchovních pravd, porozumění duchovní moudrosti a vhled do Božích tajemství. Mít dar poznání, to znamená poznávat Ježíše (Fp 3,8). Není to tajemná nauka - gnóze, ale veřejně hlásané evangelium. Kéž Bůh i naší církvi a jejím služebníkům dává dar slova pravdivosti, určitosti a přívětivosti a dar poznání toho, co je správné, toho, co je podstatné a toho, co je dnes důležité!       

Otevírá se před námi nový liturgický rok. Není to opakování stejného, ale nové prožívání toho, co se v minulosti stalo, co Bůh činil v čase Starého zákona a v čase pozemského života Ježíše Krista a prvotní církve, jak dosvědčuje Nový zákon. Ale Nový zákon i liturgický rok je otevřen budoucnosti, vstříc přicházejícímu Kristu. Podobně jako dějiny světa jsou otevřeny budoucnosti a novým událostem, tak i život každého člověka. Křesťanské očekávání je spojeno s bdělým vyhlížením Ježíše Krista. Tímto očekáváním nového a otevřeností budoucímu jsou prostoupeny i mnohé listy v Novém zákoně - 1. list Tesalonickým, Římanům a další. V začátku tohoto dopisu křesťanům do Korintu také slyšíme o dni Páně, kdy jasný den přijde po tmavé noci a světlo vzejde po temnotě. Pavel hovoří o tom, až se Pán Ježíš Kristus zjeví, dá se poznat křesťanům i nekřesťanům, věřícím i nevěřícím.

To důležité na úvodu dopisu apoštola Pavla křesťanům do Korintu je jeho povzbuzení. Apoštol Pavel povzbuzuje křesťany.: „On vám bude oporou až do konce.“ Je dobré, když se můžeme opřít o druhé lidi, o někoho blízkého, o společenství církve, ale tou skutečnou a nejhlubší oporou je a zůstává v každé chvíli Bůh, který je věrný, spolehlivý a stálý. „Věrný je Bůh, který nás povolal do společenství s naším Pánem Ježíšem Kristem“, ujišťuje a povzbuzuje i nás apoštol Pavel. Ať můžeme prožívat letošní advent a celý liturgický rok v milosti a pokoji.

Ať rozvíjíme dary dobrého slova a hlubšího poznání. Ať neseme své starosti, úkoly a náročnost doby s vědomím, že je naší oporou ten, který zůstává věrný a spolehlivý v každém čase.

Jeho vyhlížíme, ale už nyní s ním můžeme být v blízkém vztahu a spojení – ve společenství u jeho stolu, který nám Kristus i dnes prostírá. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 26.03.2018 03:17 zobrazeno: 892x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus