WebArchiv - archiv českého webu

Žd 10,5-10 Kristus přichází na svět, aby naplnil Boží vůli

24.12.2017

Kázání na 4. neděli adventní v Husově sboru v Praze-Vinohradech – 24. 12. 2017

Sestry a bratři,

poselství 4. adventní neděle je obsaženo v epištolním čtení z 10. kapitoly listu Židům. Je zde sděleno a slavnostně prohlášeno, že „Kristus přichází na svět“, Opakuje se zde dvakrát Ježíšovo slovo „Přicházím.“ V Bibli kralické je výraz „jduť“ (Žd 10,7; Žd 10, 9). V ekumenickém překladu Bible je řečeno „Zde jsem.“ To je přesně charakteristické pro 4. adventní neděli, že Kristus se nejen blíží a přichází, ale již je velmi blízko, ano je již zde neviditelně přítomen. Ježíš již vstupuje do světa a přichází do něho (srov. J. 1,9; J 6,14; J 11,27). Vstupuje do dějin, vstupuje do naší blízkosti. Kristus se již každou chvíli narodit matce Marii jako dítě, které bude zavinuto do plenek a položeno do jeslí.

Je ale již skrytě přítomen před narozením v těle Marie jeho matky. Je to vyjádřeno ve slovech Alžběty, kterými se obrací k Marii: „… požehnaný plod tvého těla“ (L 1,42). Zde v listě Židům je obsaženo v návaznosti na Septuagintu tajemství Kristova vtělení. „Dal jsi mi tělo (řec. sóma, lat. corpus).“ Jak je to později vyjádřeno ve starokřesťanském krédu Nicejsko-cařihradském: „… z Marie Panny přijal tělo.“ Jako Boží Syn má svůj původ v Bohu Otci, jako člověk se narodil z matky Marie.

Ježíšovo narození bylo předem proroky předpovězeno. K tomu se vztahuje výpověď z listu Židům: „Jak je o mně v tvé knize psáno.“ Starověké knihy měly podobu svitku a také prorocké výroky byly psány do svitků. Někteří vykladači uvádějí, že svitkem jsou míněny zvláštní předpisy pro krále (srov. Dt 17,14-20; 1 S 10,25). Ježíš je tím novým králem z Betléma (Mi 5,1).

V úryvku v listě Židům mluví Ježíš v první osobě. Cituje žalm, který zní: „Hle, přicházím, jak ve svitku knihy o mně stojí psáno. Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru“ (Ž 40,8-9). Ježíš zde říká, že jeho poslání ve světě, je plnit Boží vůli (řec. thelema) (J 6,38). „Zde jsem, abych konal tvou vůli.“ Ježíš přichází, aby naplnil Boží vůli a přinesl oběť nejvyšší platnou jednou pro vždy. Jeho posláním je uskutečnění díla záchrany člověka, každého z nás. A toto jeho poslání je zcela jedinečné.

Kristův příchod do světa o Vánocích je začátkem jeho cesty, kterou dovršuje o Velikonocích. Na tuto cestu se vydal pro naše vykoupení z hříchu, očištění od zla a špatností a posvěcení celého našeho života. To je poselství 4. Adventní neděle podle listu Židům, která je již vstupní branou k tajemství a radosti Vánoc. Amen.   Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 26.03.2018 03:28 zobrazeno: 891x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus